Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015)

86 3,707 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 19:58

PHẦN I – HÌNH HỌCNgàySoạn:1282014 Ngày dạy: 2082014Tiết 1 ÔN TẬP CHƯƠNG II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + HS được hệ thống hoá các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng. 2. Kỹ năng:+ Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. 3. Thái độ:+ Bước đầu tập suy luận đơn giản. Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 PHẦN I – HÌNH HỌC NgàySoạn:12/8/2014 Ngày dạy: 20/8/2014 Tiết 1 ÔN TẬP CHƯƠNG I I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + HS được hệ thống hoá các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng. 2. Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. 3. Thái độ: + Bước đầu tập suy luận đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thầy: Thước, compa, bảng phụ. - Trò : Thước, compa. III. PHƯƠNG PHÁP: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC: 1. Mở bài: (5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Cách tiến hành: 2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (15 phút) - Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm, tính chất, cách nhận biết). - Đồ dùng dạy học: Thước - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Treo bảng phụ: Mỗi hỡnh trong bảng phụ sau dõy cho biết kiến thức gỡ? HS: - Quan sỏt cỏc hỡnh vẽ. - Trả lời miệng: GV: Trờn bảng này thể hiện nội dung cỏc kiến thức đó học của chương. Nhấn mạnh: Biết đọc hỡnh vẽ một cỏch chớnh xỏc là một việc rất quan trọng. I. Lý thuyết 1. Đọc hình. G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 1 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 GV: Nờu đề bài; củng cố cho HS kiến thức qua sử dụng ngụn ngữ. GV: Yờu cầu HS đọc cỏc mệnh đề toỏn, để tiếp tục điền vào chỗ trống. HS: Dựng phấn màu điền vào chỗ trống. HS: Cả lớp kiểm tra, sửa sai nếu cần. GV: Trờn đõy toàn bộ nội dung cỏc tớnh chất phải học (SGK-127). HS: Đọc lại toàn bộ bài GV: Nờu đề bài GV: Yờu cầu HS đọc nội dung chỉ ra cỏc mệnh đề đỳng (Đ), sai (S). HS: Trả lời miệng: GV: YCHS trỡnh bày lại cho đỳng với những cõu sai (a, c, f). HS: Suy nghĩ - trả lời. GV: Trong cỏc cõu đó cho là một số định nghĩa - tớnh chất quan hệ của một số hỡnh. Về nhà hệ thống từng thể loại: định nghĩa - tớnh chất - cỏc quan hệ … 2. Điền vào chỗ trống a) Trong 3 điểm thẳng hàng cú 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm cũn lại. b) Cú 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm phõn biệt. c) Mỗi điểm trờn 1 đường thẳng là gốc chung của 2 tia đối nhau. d) Nếu M nằm giữa A và B thỡ AM + MB = AB. e) Nếu MA = MB = AB 2 thỡ M là trung điểm của A và B. 3. Đúng ? sai ? a) Đoạn thẳng AB là hỡnh gồm cỏc điểm nằm giữa A và B. (S) b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thỡ M cỏch đều 2 điểm A và B. (Đ) c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm cỏch đều A và B. (S) d) Hai tia phõn biệt là 2 tia khụng cú điểm chung. (S) e) Hai tia đối nhau cựng nằm trờn một đường thẳng. (Đ) f) Hai tia cựng nằm trờn một đường thẳng thỡ đối nhau. (S) g) Hai đường thẳng phõn biệt thỡ hoặc cắt nhau hoặc song song. (Đ) Kết luận: GV nêu tóm tắt lý thuyết cơ bản của chương I 1. Hoạt động 2: Luyện tẫp kỹ năng vẽ hình, lập luận. (20 phút) : - Mục tiêu: Rốn kĩ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước cú chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. Bước đầu tập suy luận đơn giản. - Đồ dùng dạy học: thước thẳng, compa - Cách tiến hành: GV: Nêu đề bài Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình HS: Lên bảng vẽ hình. 2. Bµi tËp Bài 4 Cho 2 tia phân biệt không đối nhau Ox và Oy. - Vẽ đường thẳng aa' cắt 2 tia đó tại A, B G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 2 a B Giỏo ỏn t chn mụn toỏn lp 7 bui 2 Nm Hc: 2014 - 2015 HS di lp v vo v. GV: Theo dừi, nhn xột, sa cha sai sút (nu cú). GV: Trờn hỡnh cú bao nhiờu on thng? K tờn? HS: Tr li. GV: Cú cp 3 im no thng hng? Vỡ sao? HS: Tr li. GV: Cht li: V hỡnh mt cỏch chớnh xỏc, khoa hc rt cn thit i vi ngi hc hỡnh. HS: c bi - v hỡnh. GV: Trong 3 im A, M, B im no nm gia 2 im cũn li? Vỡ sao? HS: Suy ngh tr li. GV: Tớnh MB? GV: Lu ý: HS lp lun theo mu: - Nờu im nm gia. - Nờu h thc on thng. - Thay s tớnh. M cú l trung im ca AB khụng? Vỡ sao? HS: Tr li. GV: YCHS nêu đề bài 6 SGK. Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu gì ? Vẽ hình ? HS: Trả lời miệng Lên bảng vẽ hình GV: Nêu cách giải HS: Trình bày cách giải khỏc 0. - V im M nm gia 2 im A, B. - V tia OM. - V tia ON l tia i ca tia OM. a) Ch ra nhng on thng trờn hỡnh? b) Ch ra 3 im thng hng trờn hỡnh? Gii a) Cỏc on thng trờn hỡnh v: ON, OM, MN, OA, OB, AM, BM, AB b) Cỏc im N, O, M thng hng Cỏc im A, M, B thng hng Bi 5 (127 - SGK) Gii a) Trờn tia AB cú 2 im M v B hto món AM < AB (vỡ 3 cm < 6 cm) nờn M nm gia A v B b) Vỡ M nm gia A v B nờn AM + MB = AB (1) Thay AM = 3cm; AB = 6cm vo (1) ta c: 3 (cm)+ MB = 6 (cm) => MB = 6 - 3 = 3 (cm) Vy AM = MB (cựng bng 3 (cm)) c) M l trung im ca AB vỡ M nm gia A v B (cõu a) v MA = MB G/v: Nguyn Minh Trớ Trng THCS Minh Trớ 3 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 (câu b). Bài 6 (127 - SGK) a) Ta cã AM = 3cm; AB = 6cm => AM < AB . VËy ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B. b) V× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B, ta cã: AM + MB = AB 3 + MB = 6 MB = 3 (cm) VËy AM = MB = 3cm c) cã : AM + MB = AB vµ AM = MB. VËy ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB. Kết luận: GV nêu lý thuyết cơ bản vận dụng vào giải bài tập 2. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà. (5phút) - Về học toàn bộ lí thuyết trong chương. - Tập vẽ hình, Kí hiệu hình cho đúng. - Xem lại các bài tập về khi nào AM + MB = AB và trung điểm của một đoạn thẳng. - BTVN: 3, 7(127-SGK) NgàySoạn:12/8/2014 Ngày dạy: 27/8/2014 TIẾT 2 ÔN TẬP CHƯƠNG II I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Ôn tập lại một số kiến thức đã học + Nhắc lại một số tính chất đã học 2. Kỹ năng: + Vận dụng những kiến thức đã học đó để giải một số bài tập thực tế. + Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài 3. Thái độ: G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 4 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 + Có ý thức tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thầy: Thước thẳng, thước đo góc. - Trò : Thước thẳng, thước đo góc. III. PHƯƠNG PHÁP: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC: 1. Mở bài: (5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Tam giác ABC là tam giác như thế nào ? Yêu cầu HS chữa bài 47 SGK ? 2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (12 phút) - Mục tiêu: HS nắm được lý thuyết các bài đã học - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Đọc hình: Mỗi hình sau đây cho biết kiến thức gì? HS đọc hình vẽ. Hình 1 : Góc nhọn xOy. Hình 2 : Góc vuông xOy. Hình 3 : Góc tù xOy. Hình 4 : Góc bẹt xOy. Hình 5 : Góc tAv và Góc uAv là 2 góc kề bù. Hình 6 : Góc cOb và Góc bOa là 2 góc kề phu.ï Hình 7 : Oz là tai phân giác của Góc xOy. Hình 8 : Tam giác ABC. Hình 9: Đường tròn (O ; R). Điền vào chỗ trống: Gọi lần lượt các em học sinh đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi kiểm tra. Vẽ hình: Yêu cầu HS làm các bài 3, 4 SGK ? A. Lý thuyết. 1. Các hình. 2. Các tính chất. Bài tập 1: Điền vào ô trống 1. Bất kỳ đường thẳng trên mặt phẳng cũng là … của hai nửa mặt phẳng ……. 2. Số đo của góc bẹt là ……. 3. Nếu …… thì xOy + yOz = xOz 4. Tia phân giác của một góc là tia … 5. Số đo góc tù … số đo góc vuông 6. Góc bẹt là góc có số đo ……. G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 5 Giỏo ỏn t chn mụn toỏn lp 7 bui 2 Nm Hc: 2014 - 2015 7. Hai gúc k nhau l hai gúc cú . Hai cnh cũn li 8. Tam giỏc ABC l hỡnh gm khi 3. Hoạt động 2: Luy n t p. (25phút) : - Mục tiêu: HS nm c cỏc kin thc c bn ca chng gúc. - Đồ dùng dạy học: Thc k, compa. - Cách tiến hành: - Yờu cu HS tr li cỏc cõu hi 1, 2, 7 SGK ? - Lm cỏc bi tp 5, 6, 8 SGK ? Gi mt hc sinh lờn bng v hỡnh ? - Em hóy cho bit cú th cú nhng cỏch no cú th tớnh c 3 gúc m ch o 2 ln ? Gi mt hc sinh lờn bng v hỡnh ? - Yờu cu HS lờn bng v tam giỏc theo yờu cu ca bi ra. - Gi mt em hc sinh lờn bng o cỏc B. Bi tp. Bi 5. (SGK T.96) Cú 3 cỏch lm: + o gúc yOz v gúc zOx ã ã ã xOy yOz xOz= + + o gúc xOz v gúc xOy ã ã ã yOz xOy xOz= + o gúc yOz v gúc xOy ã ã ã xOz xOy yOz= Bi 6( SGK T.96) z y x O Bi 8( SGK T.96): G/v: Nguyn Minh Trớ Trng THCS Minh Trớ 6 30 0 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 góc của tam giác. Vẽ một tam giác ABC: Biết AB = 3cm AC = 4cm; BC = 5cm Đo các góc của tam giác ABC ? Ta có: µ 0 125A = ; µ 0 15B = ; µ 0 40C = Bài tập thêm 1: 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà. (3 phút) - Hoàn thiện các bài tập đã sửa và hướng dẫn . - Tự ôn tập và củng ccố lại kiến thức trong chương . - Làm các bài tập ôn tập chương trong sách bài tập NgàySoạn:16/8/2014 Tiết 3: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU - Kiến thức: Ôn tập và củng cố cho HS về hai góc đối đỉnh và hai đường thẳng vuông góc - Kĩ năng : vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài toán về hai đường thẳng vuông góc. - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ TL-TBDH GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: ôn về 2 góc đđ, 2 đt vuông góc; thước kẻ, thước đo góc, êke. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Dạy học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt I. Các kiến thức cơ bản: G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 7 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 - GV: cho HS nhắc lại đn về hai góc đối đỉnh và vẽ hình -Cho vd về hai góc đối đỉnh -u cầu HS nhắc lại tc của hai góc đối đỉnh -GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vng góc -HS vẽ hai đt xx’ vng góc với yy’ và tóm tắt đn bằng kí hiệu GV: Cho điểm O, vẽ được mấy đt m đi qua O mà m ⊥ a => phát biểu tc? - GV: u cầu HS nêu đn đường trung trực của đoạn thẳng là gì? Vẽ hình và ghi tóm tắt đn bằng kí hiệu *Bài 1: a) Vẽ góc xAy có số đo = 50 0 b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy d) Vẽ tia đối At’ của At vì sao At’ là tia phân giác của góc x’Ay’ - GV: u cầu hs thảo luận vẽ hình và làm bài - 1 hs lên bảng vẽ hình (gv hdhs vẽ hình nếu cần) - Gọi hs làm bài Để cm At’ là p/g của x’Oy’ cần cm điều gì? (dựa vào các góc đđ để cm góc µ ¶ 3 4 A A= ) *Bài 2 1. Hai góc đối đỉnh: a) Định nghĩa:<sgk> + VD: ∠xOy và ∠ / / x Oy đối đỉnh b) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 2. Hai đường thẳng vng góc a. §Þnh nghÜa: xx' ⊥yy' ⇔ · xOy = 90 0 b. TÝnh chÊt: Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng m ®i qua O: m ⊥ a c. §êng trung trùc cđa ®o¹n th¼ng: d lµ ®êng trung trùc cđa AB ⇔ ⊥   =  d AB t¹i I IA IB II. Bài tập 1. Bài 1:a,b,c d, Ta có µ µ 1 3 A A= (đđ); ¶ ¶ 2 4 A A= (đđ) Mà µ ¶ 1 2 A A= (At là tia pg cuả góc xOy) Nên µ ¶ 3 4 A A= => At’ là tia phân giác của góc · ' ' x Ay 2. Bài 2: G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 8 O x x' y y' O a m O x x' y' y 1 2 3 4 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 Vẽ góc xOy có số đo bằng 60 o , lấy điểm A trên tia Ox rồi vẽ đường thẳng d 1 vuông góc với Ox tại A, lấy điểm B trên tia Oy rồi vẽ đường thẳng d 2 vuông góc với Oy tại B. Gọi giao điểm của d 1 và d 2 là M. - GV: cho hs thảo luận vẽ hình -Gọi hs lên bảng vẽ hình Hỏi: có cách vẽ nào khác khơng? *Bài 3: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bẳng 33 0 a)Viết tên các cặp góc đối đỉnh Viết tên các cặp góc bù nhau b)Tính số đo góc NAQ c)Tính số đo góc MAQ - Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù -HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc NAQ, MAQ * Bài 4: Cho đường thẳng xy đi qua điểm O vẽ tia . Vẽ tia Oz sao cho · xOz = 135 0 . Trên nửõa mp bờ xy không chứa tia Oz kẻõ tia Ot sao cho · yOt =90 0 , gọi Ov là phân giacù · xOt a) Chỉ rõ rằng · vOz là góc bẹt b) Các góc xOv và yOz có phải là hai góc đối đỉnh không ? vì sao? - Để cm vOz là góc bẹt ta cần cm góc này y x M B A O (hs vẽ hình) 3. Bài 3: Giải: a) -Tên các cặp góc đối đỉnh : · MAP và · NAQ ; · NAP và · MAQ - Các cặp góc bù nhau : · MAP và · NAP ; · NAP và · NAQ ; · NAQ và · MAQ ; · MAQ và · MAP b) Ta có · · 0 33NAQ MAP= = (đđ) c) Ta có · · 0 180MAP MAQ+ = (kề bù) 33 0 + · MAQ = 180 0 => · MAQ = 180 0 – 33 0 = 147 0 4. Bài 4: G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 9 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 ntn? Góc vOz = tổng 2 góc nào? tính số đo các góc đó? -GV: gọi hs làm bài - Để cm hai góc là đối đỉnh ta cần chỉ ra được điầu gi? -Gọi hs trả lời a) Ta có · · 0 180xOt yOt+ = (kb) · xOt +90 0 = 180 0 · xOt = 180 0 – 90 0 = 90 0 -Vì Ov là tia p/g của · xOt nên · xOv = 45 0 -Ta lại có · · · vOz xOv xOz= + = 45 0 + 135 0 = 180 0 Vậy · vOz là góc bẹt b) Tia Oy là tia đối của tia Ox , tia Ov là tia đối của tia Oz (vì · vOz =180 0 ) Vậy · xOv và · zOy là hai góc đối đỉnh 4. Củng cố - Luyện tập -GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học 5. HDHS học tập ở nhà - Ơn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình - Ơn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss. IVRÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… NgàySoạn:18/8/2014 Tiết 4 HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I MỤC TIÊU Học sinh: +Giải thích được thế nàolà hai đường thẳng vng góc với nhau. +Cơng nhận tính chất: Có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và b ⊥ a G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 10 [...]... các bài tập 162 - 168 SBT Tốn 6 tập I trang 75 - 76 Tiết sau : Kiểm tra cuối chương G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 33 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 III - RÚT KINH NGIỆM : Năm Học: 2014 - 2015 NgàySoạn: 13/8 /2014 Ngàydạy:,20/8 /2014 Tiết 2 ƠN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU: - Ơn tập cho HS các kiến thức đã học về tập hợp Z - Vận dụng được... các = 45 -1 17 -4 5 = -1 17 phép tính c) C = 29.(1 9-1 3) - 19.(2 9-1 3) = 29.19 - 29.13 -1 9.29 + 19.13 = 13(1 9-2 9) = 13. (-1 0) = -1 30 Hoạt động 5 : Giải các bài tốn điền số có suy luận cao Bài tập 113 : Bài tập 113 Tìm tổng các số có thể được điền Tìm tổng các số trong một cột (một 5 hàng ) 0 Với cách đánh dấu như hình bên, ta 4 có thể tìm ơ nào trước Cho biết kết 2 3 -2 quả -3 1 5 Bài tập 121 - Tích của... mới: G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 25 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 1 : Viết tiên đề Ơ-clít về đường thẳng Bài 1 song song dưới dạng: Nếu …thì… Cách 1 -u cầu HS tự lực làm bài trong thời A d’ • gian 4 phút d - Gọi HS xung phong lên bảng trình bày - Nhận xét, đánh giá, bổ sung  −A∉ d  Nếu − A ∈ d ' Thì d’ là... 35 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Bài 110/99 SGK: Năm Học: 2014 - 2015 Bài 111a,b,c/99 SGK: (6’) GV: Treo bảng phụ u cầu HS đọc từng a) [ (-1 3)+ (-1 5)] + (-8 ) câu và trả lời đúng, sai? Cho ví dụ minh họa = (-2 8) + (-8 ) với các câu sai = - 36 HS: a) S; b) Đ; c) S; d) Đ b) 500 – (- 200) – 210 – 100 Bài 111a,b,c/99 SGK: GV: Cho HS hoạt động nhóm = 500 + 200 – 210 – 100 HS: Thảo luận = 390 c) – (-1 29)... …………………………………………………………………………………………… ………………… NgàySoạn: 31/8 /2014 Tiết 7 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I MỤC TIÊU: *Kiến thức cơ bản: - Ơn lại thế nào là 2 đường thẳng song song *Kỹ năng cơ bản: - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm nằm ngồi một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy G/v: Nguyễn Minh Trí Trường THCS Minh Trí 17 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 - Sử dụng thành thạo êke, thước... Nguyễn Minh Trí xOy và x’O’y nhọn Ox //Ox’, Oy //Oy’ · · xOy = x ' O ' y ' Trường THCS Minh Trí 29 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 PHẦN II – ĐẠI SỐ NgàySoạn:12/8 /2014 Ngày dạy: 19/8 /2014 Tiết 1 ƠN TẬP CHƯƠNG I I - MỤC TIÊU : Qua bài này học sinh cần : - Hệ thống hố các kiến thức đã học về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, và nâng lên luỹ thừa; về tính chất chia hết cho một... Bài tập 160 : Bài tập 160 : - HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong a/ A = 204 - 84 : 12 = 204 - 7 = 1 97 từng bài b/ B = 15.23 + 4.32 - 5 .7 = 15.8+4. 9-3 5 - GV chú ý cách trình bày bài giải của HS = 120 + 36 - 35 = 121 - Riêng bài d, HS cần chú ý vận dụng tính c/ C = 56:53+23.22=53+25=125+32=1 57 chất phân phối của phép nhân với phép cộng d/ D = 164.53 + 47. 164 = 164.(53+ 47) để tính nhanh = 164 100... THCS Minh Trí 31 Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 - HS giải bài tập này tương tự như bài tập Vì 100 ≤ a≤150 nên số sách là 120 154 trang 59 SGK tập 1 quyển Hoạt động 6 : Dặn dò HS học bài và hồn thiện các bài tập đã sửa Đọc thêm phần “Có thể em chưa biết” và ghi kết luận vào vở học GV hướng dẫn cụ thể nội dung và cách làm bài để tiết sau HS được kiểm tra III - RÚT KINH NGHIỆM... trên được ơn lại qua bài đối của nó là 0 107a/118 (SGK) Bài 107a/118 SGK: (4’) Bài 107a/118 SGK: GV: Treo bảng phụ vẽ trục số, u cầu HS đọc đề và lên bảng trình bày GV: u cầu HS đọc đề và trả lời câu hỏi 3 34 G/v: Nguyễn Minh Trí a -b 0 b -a Câu 3(2’) a) Giá trị tuyệt đối của số ngun Trường THCS Minh Trí Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 HS: a) Đọc định nghĩa giá trị tuyệt đối... d B - T¬ng tù nhãm 3,4 - Gv cho HS nhËn xÐt c¸c nhãm lµm bµi 24 G/v: Nguyễn Minh Trí * NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song th×: a) Hai gãc so le trong b»ng nhau b) Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau c) Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau Trường THCS Minh Trí Giáo án tự chọn mơn tốn lớp 7 buổi 2 d.Hướng dẫn về nhà (2phút) - Làm bài số 31; 35 tr94 SGK bài 27; 28 tr78 SBT - Làm lại bài 34 vào vở - Học . THCS Minh Trí 17 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 - Sử dụng thành thạo êke, thước thẳng để vẽ 2 đường thẳng song song. II. CHUẨN BỊ: - Thước thẳng, ê ke. - Bảng phụ, bảng. Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 PHẦN I – HÌNH HỌC NgàySoạn:12/8 /2014 Ngày dạy: 20/8 /2014 Tiết 1 ÔN TẬP CHƯƠNG I I. MỤC TIÊU: . Trường THCS Minh Trí 14 Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 buổi 2 Năm Học: 2014 - 2015 NgàySoạn:30/8 /2014 Tiết 6 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. MỤC TIÊU: *Kiến thức cơ bản: - Ôn lại thế nào là 2 đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015), Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015), Giáo án tự chọn môn toán lớp 7 (năm học 2014 - 2015)