Giáo án lịch sử 8 theo chuẩn KTKN năm học 2014-2015

124 6K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:21

Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== Phần I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI – 1917) Chương I THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ================================================= TUẦN 01 TIẾT 01 Ngày soạn: 16/08/2014 Ngày dạy: 18/08/2014 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Kó năng Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập. 3. Tư tưởng - Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. II. THIẾT BỊ - Bản đồ thế giới. - Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sách vở của học sinh. 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Trong chương trình lòch sử lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu xã hội phong kiến. Những mâu thuẫn gay gắt giữa tầng lớp mới với chế độ phong kiến trong lòng chế độ phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: GV: Hướng dẫn h/s đọc thêm. I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV - XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 1 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== ?. Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. GV: Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh tế nhưng trên thực tế họ vẫn là giai cấp bò trò, bò chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép . Vì vậy, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và nhân dân nói chung với chế độ phong kiến rất gay gắt. Đây là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản. * Hoạt động 1: HS cần nắm được nguyên nhân, diễn biến và ý nghóa của Cách mạng Hà Lan. ?.Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng Hà Lan?. GV: Chỉ trên bản đồ vùng đất Nê-đéc-lan có nền kinh tế chủ nghóa tư bản phát triển mạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha thống trò đã kìm hãm sự phát triển này. GV: Diễn biến của cách mạng?. HS: Dựa vào SGK trình bày ?.Ý nghóa?. HS: Trả lời * Hoạt đông 1: HS cần nắm được nguyên nhân của Cách mạng tư sản Anh. ?.Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư sản Anh?. 1. Một nền sản xuất mới ra đời. (Đọc thêm) 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI a. Nguyên nhân: - Vương quốc Tây Ban Nha ra sức ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghóa ở Nê-đéc lan. b. Diễn biến - Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nê- đéc-lan, đỉnh cao là năm 1566. - Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc- lan thành lập "Các tỉnh liên hiệp (sau là Cộng hòa Hà Lan). - Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan được công nhận. c. Ý nghóa - Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. - Đã lật đổ ách thống trò của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghóa tư bản phát triển. II. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII 1. Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở Anh - Nguyên nhân của Cách mạng tư sản Anh: + Nền kinh tế tư bản chủ nghóa phát triển mạnh. + Nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh theo con đường tư bản. GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 2 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== * Hoạt động 2: HS cần nắm được diễn biến của cách mạng tư sản Anh. GV. Hướng dẫn h/s đọc thêm. ?.Cuộc nội chiến chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? * Hoạt động 3:: HS cần nắm được ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh. ?.Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho ai?. Ai lãnh đạo cách mạng?. Cách mạng có triệt để không?. HS: Suy nghó trả lời + Chế độ phong kiến tiếp tục kìm hãm giai cấp tư sản và quý tộc mới. 2. Tiến trình cách mạng ( Đọc thêm) a. Giai đoạn 1 (1642 – 1648) b. Giai đoạn 2 (1649 – 1688) 3. Ý nghóa lòch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII - CNTB phát triển mạnh mẽ - Đưa nước Anh phát triển theo con đường tư bản chủ nghóa. - Đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. * Củng cố - Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. - Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ? * Dặn dò - Học bài cũ, nắm vững nội dung bài, làm bài tập. - Đọc trước phần III/ Bài 1, trả lời các câu hỏi trong SG ================================================= TUẦN 01 TIẾT 02 Ngày soạn: 17/08/2014 Ngày dạy: 20/08/2014 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( Tiếp theo) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghóa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 3 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì. Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Tư tưởng - Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kỉ năng Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập. II. THIẾT BỊ - Bản đồ thế giới. - Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Trình bày diễn biến của cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. - Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mó, người Anh đã chiếm Bắc Mó, lập ra 13 thuộc đòa. Thế kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa đó. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu phần III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MỤC TIÊU CẦN DẠT` * Hoạt động 1: HS cần nắm được vài nét về tình hình 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. GV: Dùng lược đồ giới thiệu vò trí 13 thuộc đòa. ?. Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc nảy sinh?. HS: Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế công, thương nghiệp ?.Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc dẫn đến điều gì?. .* Hoạt động 2: Gv Hướng dẫn đọc thêm. III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc đòa. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh - Nền kinh tế tư bản chủ nghóa ở 13 thuộc đòa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm. - Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc. - Chiến tranh giành độc lập. 2. Diễn biến của cuộc chiến tranh ( Đọc thêm) GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 4 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== GV: trình bày diễn biến chính của cuộc chiến tranh. GV yêu cầu HS quan sát hình 4 trong SGK giới thiệu thêm về G.Oa-sinh-tơn. * Hoạt đông 3: HS cần nắm được kết quả và ý nghóa của cuộc chiến tranh. ? Chiến tranh giành độc lập của các thuộc Anh ở Bắc Mó đã đưa lại kết quả gì?. GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787 ? HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Ý nghóa ? GV sơ kết bài: Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghóa dẫn đến nhiều cuộc cách mạng tư sản nổ ra. Nhân dân có vai trò rất quan trọng, quyết đònh thắng lợi của cách mạng. 3. Kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. a. Kết quả: + Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc đòa và Hợp chúng quốc Mó ra đời. + Năm1787, Mó ban hành Hiến pháp. b. Ý nghóa: + Là cuộc cách mạng tư sản, đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trò của thực dân và mở đường cho chủ nghóa tư bản phát triển. 4. Củng cố Em hãy trình bày diễn biến cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. 5. Dặn dò- Học bài cũ, làm bài tập sau: Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. - Xem trước phần I và II / Bài 2, trả lời các câu hỏi trong SGK. ================================================= TUẦN 02 TIẾT 03 Ngày soạn: 24/08/2014 Ngày dạy: 26/08/2014 Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Những sự kiện cơ bản về diển biến của cách mạng qua các giai đoạn. Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát triển và thắng lợi của cuộc cách mạng. 2. Kó năng - Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 5 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 3. Tư tưởng - Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng. II. THIẾT BỊ - Bản đồ nước Pháp. - Tranh ảnh trong SGK. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết kết quả và ý nghóa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa Anh ở Bắc Mó ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp và đạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng nổ ra, cuộc cách mạng này đạt được những kết quả như thế nào ? Đó là nội dung của bài học hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: HS cần nắm được những nét chính về tình hình kinh tế. ?.Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng ntn?. ?. Nguyên nhân lạc hậu do đâu?. * Hoạt động 2: HS cần nắm được những nét chính về tình hình chính trò-xã hội. ?.Tình hình chính trò nước Pháp trước cách mạng như thế nào?. ?.Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng cấp nào? GV: Cho HS quan sát H5 SGK. * Hoạt đông 1: HS cần nắm được những nét chính về đấu tranh tư tưởng. Gv: Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bò tố I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1. Tình hình kinh tế - Nông nghiệp: vẫn lạc hậu, năng suất thấp. - Công thương nghiệp: đã phát triển nhưng lại bò chế độ phong kiến cản trở, kìm hãm. -> Sự bóc lột quá nặng nề của đòa chủ, phong kiến 2. Tình hình chính trò-xã hội a. Chính trò: Pháp vẫn nước quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI đứng đầu nắm mọi quyền hành -> nhân dân phải nộp thuế b. Xã hội: Tồn tại ba đẳng cấp là Tăng lữ, Q tộc và Đẳng cấp thứ ba, mâu thuẫn với nhau gay gắt. GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 6 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== cáo, phê phán gây gắt trong lónh vực văn hóa, tư tưởng qua trào lưu triết học ánh sáng. Vậy đại diện cho trào lưu đó là những ai?. HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Quan sát H6,7,8 và đọc kó câu nói của 3 ông rồi rút ra nội dung chủ yếu trong tư tưởng của các ông ? * Hoạt động 1: HS cần nắm được nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng. ?. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?. ?.Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng ? HS: Dựa vào SGK trả lời * Hoạt động 2: HS cần nắm được mở đầu thắng lợi của cách mạng. GV: Khởi nghóa nông dân bắt đầu bùng nổ năm 1788 -1789 chứng tỏ mâu thuẩn xã hội cần tiếp tục giải quyết. Ngày 5/5/1789 hội nghò 3 đẳng cấp được tiến hành nhưng không giải quyết được vấn đề đặt ra làm mâu thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột đỉnh ?.Cách mạng bùng nổ như thế nào?. HS: Quan sát hình 9 để tường thuật cuộc tấn công phá ngục Ba-xti ngày 14-7-1789. 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút -xô - Nội dung chủ yếu : Kòch liệt tố cáo và lên án chế độ quân chủ chuyên chế của Lu-i XVI. - Cuộc đấu tranh trên lónh vực tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ. II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Do chế độ p/k ngày càng suy yếu. - Nhà nước vay nợ tư sản không trả được - Công thương nghiệp đình đốn -> Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI đã liên tiếp tăng thuế. - Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến vì thế càng trở nên gay gắt. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng - 5-5-1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghò ba đẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện của Đẳng cấp thứ ba kòch liệt phản đối. - Ngay lập tức, nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp. - 14-7-1789, quần chúng nhân dân kéo đến tấn công và chiếm pháo đài-nhà tù Ba-xti. Họ làm chủ các cơ quan quan trọng của thành phố. 4. Củng cố - Tình hình chính trò-xã hội và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ? - Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ? 5. Dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794). GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 7 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== - Xem trước phần III/Bài 2, trả lời các câu hỏi trong bài ================================================= TUẦN 02 TIẾT 04 Ngày soạn: 26/08/2014 Ngày dạy: 28/08/2014 Bài 2 –CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) (tiếp theo) III. SỰ PHÁT TRIẾN CỦA CÁCH MẠNG I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn. - Ý nghóa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó. 2. Kó năng Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh 3. Tư tưởng Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng tư sản Pháp. II. THIẾT BỊ Lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1. Ổn đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy cho biết cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào ? 3. Bài mới * Giới thiệu bài Thắng lợi cuộc khởi nghóa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào ? Các em cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: HS cần nắm được những nét chính về chế độ quân chủ lập hiến. ?.Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả gì ? HS suy nghó trả lời GV: Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì ? 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-7-1789 đến 10-8-1792) - Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến lên nắm quyền. - 8-1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. - 9-1791, Ban hành Hiến pháp, xác lập GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 8 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== HS: Trả lời GV yêu cầu HS đọc nội dung Tuyên ngôn. GV: Tháng 4-1792 sang nước Pháp. Trước tình hình đó, nhân dân nước Pháp đã làm gì ? HS: Trả lời Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về bước đầu của nền cộng hoà. * Tổ chức thực hiện: GV: Tình hình nước Pháp như thế nào sau cuộc khởi nghóa của nhân dân lật đổ phái Lập hiến ? HS: Trả lời GV: Cho HS quan sát H10 để biết được lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793. GV; Trước tình hình ấy, thái độ của phái Gi- rông-đanh ra sao? HS: Trả lời GV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì? HS: Trả lời Hoạt đông 1: Cá nhân * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về chuyên chính cách mạng dân chủ Gia-cô-banh. * Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu về Rô-be-spie qua H1 và yêu cầu HS nêu những phẩm chất tốt đẹp của ông. HS: là “ con người không thể mua chuộc”. GV: Chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn đònh tình hình và nguyện vọng của nhân dân? GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính Vì sao có cuộc đảo chính này ? HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển chế độ quân chủ lập hiến. - 10-8-1792, lật đổ phái Lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. 2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21-9-1792 đến 2-6-1793) - 21-9-1792, thiết lập nền cộng hoà. - Năm 1793, nước Pháp rất khó khăn: nội phản, ngoại xâm đe doạ. - Phái Gi-rông-đanh chỉ lo củng cố quyền lực. - 2-6-1793, lật đổ phái Gi-rông-đanh. 3. Chuyên chính cách mạng dân chủ Gia-cô-banh( 2-6-1793 đến 27-7-1794) - Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền. - Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng để trừng trò bọn phản cách mạng, giải quyết những yêu cầu của nhân dân: xoá bỏ mọi nghóa vụ của nông dân đối với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy đònh giá các mặt hàng bán cho dân nghèo - Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng động viên. - 27-7-1794, tư sản phản cách mạng đảo GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 9 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của chúng. Hoạt động 1: Cả lớp * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được những nét chính về ý nghóa lòch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII * Tổ chức thực hiện: HS: Thảo luận : Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp là cách mạng triệt để nhất ? GV: Cách mạng tư sản Pháp có những hạn chế gì ? HS: Chưa đáp ứng được những…phong kiến. GV sơ kết bài: Cách mạng Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. Tuy có nhiều hạn chế, nhưng Cách mạng Pháp 1789 đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm. chính. Cách mạng kết thúc. 4. Ý nghóa lòch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghóa tư bản phát triển. - Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. 4. Củng cố GV nhắc lại những nội dung chính của bài. 5. Dặn dò - Học bài cũ, làm bài tập 2 trong SGK. - Xem trước phần I/bài 3, trả lời các câu hỏi trong SGK. ================================================= TUẦN 03 TIẾT 05 Ngày soạn: 31/08/2014 Ngày dạy: 01/09/2014 Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Cách mạng công nghiệp nổ ra khởi đầu ở Anh và nhanh chóng lan rộng ra các nước Pháp, Đức và các nước tư bản khác. - Nội dung và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp. 2. Kó năng Khai thác kênh hình, kênh chữ SGK, phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận đònh để liên hệ thực tế. 3. Tư tưởng GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 10 [...]... Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== của xã hội + Giai cấp công nhân có sứ mạng lòch sử là Hoạt động 3: Cá nhân “người đào mồ chôn chủ nghóa tư bản” * Mức độ kiến thức cần đạt: HS cần nắm được vài nét về phong trào công 3 Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 và Quốc tế năm 187 0 - Quốc tế... ngành dệt - Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni - Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước - Năm 1 785 , Các-rai chế tạo ra máy dệt - Năm 1 784 , Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước Trang 11 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== GV: Vì sao máy móc được sử dụng rộng... Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử 2 Cuộc khởi nghóa ngày 18/ 3/ 187 1 Sự thành lập công xã a Cuộc khởi nghóa ngày 18/ 3/ 187 1 - Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân ngày gay gắt - Diễn biến: Ngày 18- 3- 187 1, Chi-e cho Trang 19 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== nghóa? quân đánh úp đồn Mông-mác... 2 thời kì (từ năm 188 9Trang 26 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== GV: Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 189 5 và từ năm 189 5-1914), đã có nhiều đóng (1914), Quốc tế thứ hai đã bò phân hoá, trừ góp cho phong trào công nhân thế giới Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga vẫn tiếp - Năm 1914, Quốc... Pa-ri 2 Kó năng Rèn luyện kó năng trình bày,phân tích một số rự kiện lòch sử Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử Trang 18 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 3 Tư tưởng Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo,quản lí nhà nước của giai cấp vô sản,chủ nghóa... Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 và Quốc tế năm 187 0 - Quốc tế thứ nhất a Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến thứ nhất năm 187 0 * Tổ chức thực hiện: GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến - Ngày 23-6- 184 8, Ở Pháp, công nhân và năm 187 0 có nét gì nổi bật ? nhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghóa vũ HS: Trả lời GV: Quốc tế thứ nhất được thành lập như thế trang - Ở... nhân dân lao động có ý nghóa lòch sử to lớn 3 Bài học - Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo - Phải thực hiện liên minh công nông và kiên quyết trấn áp kẻ thù 4 Củng cố - Vì sao nói công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới ? - Ý nghóa lòch sử của công xã Pa-ri ? GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử Trang 20 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 ===============================================================... BỊ Chân dung, tranh ảnh về Mác, Ăng-ghen III TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC 1 Ổn đònh lớp 2 Kiểm tra bài cũ GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử Trang 16 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== Nêu các sự kiện chủ yếu của phong trào công nhân châu Âu ( 183 0- 184 0) Kết quả, ý nghóa của phong trào công nhân ? 3 Bài mới... sản kiểu mới ở Nga - Lê-nin sinh ngày 22-4- 187 0 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ Lê-nin sớm có tinh thần cách mạng chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng - Năm 1903, Thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga 2 Cách mạng Nga 1905-1907 a Nguyên nhân: + Nước Nga lâm vào tính trạng khủng Trang 28 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 ===============================================================... tiến và tất cả các lónh vực của đời sống xã hội đã tạo điều kiện cho các ngành khoa học phát triển - Những thành tựu nổi bậc trên các lónh vực kó thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX 2 Kó năng GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử Trang 29 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== Phân . mạng lòch sử là “người đào mồ chôn chủ nghóa tư bản”. 3. Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 - Quốc tế thứ nhất a. Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 - Ngày 23-6- 184 8, Ở Pháp,. số rự kiện lòch sử. Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. GVTH: Đồn Minh Tuấn === Tổ: Văn Sử Trang 18 Trường THCS Hồng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8= = =Năm Học 2014 - 2015 . được vài nét về phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 và Quốc tế thứ nhất. * Tổ chức thực hiện: GV: Phong trào công nhân từ năm 184 8 đến năm 187 0 có nét gì nổi bật ? HS: Trả lời GV: Quốc

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

  • Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

  • A ( Tên nhà khoa học)

  • B (phát minh khoa học)

  • C

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan