Giáo án lịch sử 8

84 2.5K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:22

Ngày 5 tháng 9 năm2008. Ch ơng I : Thời kỳ xác lập của chủ nghĩa t bản (Từ giữa thế kỷ XVI đến nữa sau thế kỷ XIX ) ngày 02 tháng 9 năm 2006 Tiết 1: Bài 1 : Những cuộc cách mạng t sản đầu tiên I - Mục tiêu : * Kiến thức : Học sinh nắm đợc : - Nguyên nhân , diễn biến , tính chất và ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng t sản Hà Lan giữa thế kỷ XVI . Cách mạng t sản Anh giữa thế kỷ XVII chiến tranh giàng độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và sự thành lập hợp chủng quốc Châu Mĩ . * T tởng : Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng t sản . * Kỹ năng : Sử dụng bản đồ tranh ảnh lịch sử . II - Ph ơng tiện : Bản đồ thế giới để xác địng vị trí các nớc vẻ vá phóng to tranh ảnh III - Tiến trình dạy học : * ổn định tổ chức . * Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng , SGK * Bài mới: I Sự biến đổi trong kinh tế _ xã hội Tây Âu thế kỉ XVI XVII . Cuộc cách mạng T sản đầu tiên . 1. Một nền sản xuất mới ra đời . GV : Sử dụng bản đồ thế giới quan sát vị trí các nớc Nê - đec lan ? : Vị trí các nớc này có tác động gì tới sự ra đời của nền sản xuất TBCN ? : Nền sản xuất mới TBCN ra đời trong đIều kiện nào ? : Mâu thuẫn giữa TS và VS dẫn đến kết quả gì Các nớc Nêđeclan ( Anh ) đều nằm ven biển Bắc ( Đại Tây Dơng ) có đIều kiện giao lu buôn bán và phát triển sản xuất Công Thơng nghiệp .Đó là một trong những đIều kiện cho sự ra đời của nền sản xuất mới TBCN . Ra đời trong lòng chế độ phong kiến thống trị Tây Ban Nha đã mục nát . Nền sản xuất TBCB tiến bộ ra đời trong lòng chế độ phong kiến biến đổi nền kinh tế xã hội Tây Âu :Kinh tế phát triển , xã hội xuất hiện các tầng lớp mới ( T sản , Vô sản ). 2 . Cuộc cách mạng T sản đầu tiên . - Gọi học sinh đọc mục 2 . ? : Nêu những sự kiện chính về diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng TS Nêđéclan . - Tháng 8/ 1566 nhân dân Nê - đéc lan nổi dậy - 1648 nớc Cộng hoà Hà Lan đợc thành lập , mở đầu Lịch sử thế giới hiện đại . II cách mạng T sản anh giữa thế kỷ XVII 1 - Sự phát triển của CN T bản Anh ? : Những biểu hiện sự phát triển CNTB ở Anh có gì khác Tây Âu ? : Vì sao CNTB phat triển mạnh mà nông dân vẫn phảI bỏ quê hơng đI nơI khác sinh sống . - Sự bần cùng hoá của nông dân : bị tớc đoạt ruộng đất , phảI bỏ quê hơng . Sự giàu có của của tầng lớp quý tộc . ? : Em có nhận xét gì về tầng lớp Quý tộc mới trong xã hội Anh trớc cách mạng - Quí tộc mới đã T sản hoá có thế lực Kinh tế và địa vị chính trị cùng với T sản lãnh đạo cách mạng ? : Xã hội Anh thế kỷ XVII tồn tại những mâu thuẫn nào . - Sự phát triển các công trờng thủ công và thơng nghiệp cùng với nền nông nghiệp kinh doanh theo lối TBCB, chứng tỏ CNTB phát triển mạnh mẽ ở Anh . Xã hội Anh tồn tại những mâu thuẫn không thể đIều hoà +Vua Quốc hội + Phong kiến Nông dân PhảI tiến hành cách mạng T sản mở đờng cho CNTB . 2 - Tiến trình cách mạng . ? : Cách mạng Anh bùng nổ nh thế nào -Học sinh lên bảng chỉ trên lợc đồ ? : Vì sao nớc Anh từ chế độ Cộng hoà lại chuyển sang chế độ quân chủ Chế độ Cộng hoà đợc thiết lập có sự tham gia của quý tộc mới và T sản muốn khôI phục chế độ quân chủ chống lại các cuộc đấu tranh của nhân dân . ? : Thực chất của chế độ quân chủ lập hiến là gì . (Quyền lực của Vua bị hạn chế ) a. Giai đoạn 1 :1642 1648 - 8/ 1642 cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ 30/1/1649 vua Saclơ I bị xử tử , cách mạng thắng lợi , nớc Anh thiết lập chế độ Cộng hoà . b. Giai đoạn 2 : 1649 1688 Quí tộc mới liên minh với T sản . Cuộc đảo chính đợc tiến hành 12/ 1688 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến . Cách mạng kết thúc . 3 Tính chất và ý nghĩa Lịch sử của cách mạng T sản Anh giữa thế kỷ XVII ? : Em hãy nhận xét tính chất của cuộc CMTS Anh - CMTS Anh bảo thủ , không triệt để chỉ đem lại quyền lợi cho TS và quý tộc mới , quyền lợi cua nhân dân không đợc đáp ứng . - Mở đờng cho CNTB phát triển , chiến thắng chế độ phong kiến Tiết2: III Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ . 1 - Tình hình các thuộc địa , nguyên nhân của chiến tranh *Hớng dẫn học sinh quan sát lợc đồ 13 thuọc địa của Anh ở Bắc Mỹ . Xấc định vị trí của chúng ? : Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa va chính quôc nảy sinh . ? : Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế các nứơc thuộc địa - Muốn kinh tế thuộc địa phụ thuộc chặt vào chính quốc để bóc lột . ? : Cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm mục đích gì - Thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh mở đờng cho nền Kinh tế TBCN phát triển - 13 thuộc địa nằm ven bờ Đại Tây dơng có tàI nguyên thiên nhiên dồi dào . - thực dân Anh tiến hành xâm lợc từ thế kỷ XVI. Nền kinh tế TBCN ở thuộc địa phát triển nhanh chóng bị thực dân Anh kìm hãm bằng chính sách đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán . - Mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa và thực dân Anh càng gay gắt . Cách mạng bùng nổ . 2 Diễn biến của cuộc chiến tranh . ? : Nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến tranh . - 12/1773 Nhân dân cảng Bôtxtơn tấn công 3 tàu chở hàng của Anh . - Đại hội lục địa 10/1774 ở Phi la -đen phia . ? : Diễn biến của cuộc chiến tranh . ? : Nêu nội dung của Tuyên ngôn độc lập . Gọi 1 học sinh đọc nội dung Tuyên ngôn trong SGK - 12/1773 Nhân dân Bôtxtown nổi dậy . 4/ 1775 chiến tranh bùng nổ - 7/ 1776 bản Tuyên ngôn độc lập ra đời , quân lục địa thắng lợi . - 7/ 1783 Anh kí hiệp ớc Vec xai công nhận nền độc lập cho các nứoc thuộc địa Mĩ . ? : Liên hệ với bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2/9/45 ? : Chiến thắng Xa ra to ga có ý nghĩa gì . ? : Nhận xét vai trò của Oa-sinh-tơn đối với chiến tranh giành độc lập . 3 - Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các n ớc thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ ? : Việc buộc Anh kí hiệp ớc Vec xai đạt đợc kết quả nh thế nào - Thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh , giành độ lập , khai sinh ra nớc Cộng hoà TS Mỹ . ? : Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 nớc thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ có phảI là cuộc cách mạng T sản không .Vì sao ? - Kết quả : Giành đợc độc lập , khai sinh ra nớc CH TS Mỹ . - ý nghĩa : Là cuộc cách mạng T sản thực hiện nhiệm vụ giảI phóng dân tộc mở đờng cho CNTB phát triển . ***Củng cố : Hệ thống bài theo câu hỏi SGK Dặn dò học sinh về nhà đọc bài2 Ngày 5 tháng 9 năm2008. Tiết 3 Bài 2: Cách mạng T sản Pháp . ( 1789 1794 ) I Mục tiêu : 1 - Kiến thức : HS nắm đợc : - Đây là cuộc cách mạng T sản đIún hình thời cận đại giúp học sinh hiểu - Những nguyên nhân cơ bản đa đến cuộc cách mạng ( có gì giống và khác so với các cuộc cách mạng T sản trớc đó ) - Các sự kiện cơ bản về diễn biến cuộc cách mạng qua các giai đoạn , vai trò của nhân dân với thắng lợi và sự phát triển của cách mạng . - ý nghĩa lịch sử của cuộc CM Pháp 2 - T t ởng : - Nhận thức đợc mặt tích cực , hạn chế của CMTS Pháp . - Rút ra bàI học kinh nghiệm từ cuộc CMTS Pháp . 3 - Kĩ năng : - Vẽ bản đồ , sơ đồ , lập niên biểu - Biết phân tích , so sánh các sự kiện , liên hệ kiến thức đang học với kiên thức cuộc sống. II Ph ơng tiện dạy học - Lợc đồ các nớc phong kiến tấn công nớc Pháp . Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trớc cách mạng . III Tiến trình dạy học 1 ổ n định tổ chức lớp 2 Kiểm tra bàI cũ : Hãy nêu tính tích cực và mặt hạn chế của bản Tuyên ngôn độc lập 7/ 1776 .Liên hệ với bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam . 3 Giới thiệu bài mới : I - N ớc Pháp tr ớc cách mạng . 1 - Tình hình kinh tế - Gọi 1 HS đọc mục 1 trong SGK . ? : Tình hình kinh tế nớc Pháp trớc cách mạng có gì nổi bật . ? : Vì sao Công nghiệp và Nông nghiệp n- ớc Pháp lạc hậu ? : Trong xã hội diễn ra những mâu thuẫn gì . ? : So với sự phát triển của CNTB ở Anh , có đIểm gì khác . + Anh : CNTB phát triển trong Nông nghiệp hơn trong Công Thơng nghiệp . - Nông nghiệp lạc hậu - Công nghiệp phát triển . - Kinh tế Nông nghiệp và Công - Thơng nghiệp bị chế độ phong kiến kìm hãm , bóc lột . - Mâu thuẫn giữa T sản với chế độ phong kiến rất sâu sắc . + Pháp : C T nghiệp phát triển , Nông nghiệp lạc hậu . 2. Tình hình chính trị xã hội . - GV cho học sinh quan sat hình 5 - Hớng dẫn học sinh vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp . - ? : Tình hình chính trị xã hội Pháp tr- ớc cách mạng có gì nổi bật . ? : Trong xã hội diễn ra mâu thuẫn gì . - Nớc Pháp tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế . - Xã hội Pháp có 3 đẳng cấp : + Tăng lữ : Có mọi đặc quyền + Quí tộc : Có mọi đặc quyền +Đẳng cấp thứ 3 : Không có quyền lợi gì - Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 với 2 đắng cấp trên ngày càng sâu sắc . 3. Đấu tranh trên mặt trận t t ởng . - Hớng dẫn học sinh đọc muc 3 SGK. Quan sát hình 5 , 7 , 8 . ? : Hãy rút ra nội dung chủ yếu từ t tởng của 3 ông . ? : Tại sao gọi là trào lu ánh sáng . - Tố cáo phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế - Đề xớng quyền tự do của con ngời và việc bảo đảm quyền tự do . - Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn thống trị phong kiến - Là tiếng nói của GC TS đấu tranh không khoan nhợng với chế độ phong kiến . II . Cách mạng bùng Nổ 1 . Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế - Gọi HS đọc mục 1 SGK ? : Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những đIểm nào . - Dới thời vua Lui XVI chế độ phong kiến ngày càng suy yếu .Chính trị , kinh tế , xã hội suy sụp . - Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên gay gắt , nhiều cuộc đáu tranh nổ ra mạnh mẽ . 2 . Mở đầu thắng lợi của cách mạng ? : Hội nghị 3 đẳng cấp diễn ra nh thế nào ? : Cách mạng đã diễn ra nh thế nào - Hội nghị khai mạc 5/5/1789 tại Vec- xai , gồm đại biểu của 3 đẳng cấp nh- ng không đạt kết quả , vì tháI độ ngoan cố của nhà vua . - 14/7/1789 quần chúng tấn côngnguc ? : Tại sao ngày tấn công ngục Baxti laị đ- ợc coi là ngày mở đầu của cách mạng . - Ngày 14/7/1789 là biểu tợng quyền lực của chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên giành thắng lợi . Baxti thắng lợi . Tiết 4 III Sự phát triển của cách mạng 1 Chế độ quân chủ lập hiến ( Từ ngày 14/7/1789 đến 10/1792) - Học sinh đọc Mục 1 SGK . ? : Thắng lợi ngày 14/7/1789 đa đến kết quả gì ? : Sau khi lên nắm chính quyền Đại TS đã làm gì - Goị HS đọc nội dung của Tuyên ngôn trong SGK . ? : Em có nhận xét gì về Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền . ? : Để tỏ thái độ với Đại T sản Pháp , Nhà vua đã làm gì ? : Em có nhận xét gì về hành động của vua Pháp ? : Trớc hành động của vua và đại t sản Pháp , nhân dân đã làm gì . - Đại t sản lên nắm chính quyền thiết lập chế độ quân chủ lập hiến . - Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền vào 8/1789 - Thông qua Hiến pháp 9/1791 xác lập chế độ quân chủ lập hiến . - Mặt tích cực : Đề cao quyền tự do , bình đẳng của con ngời . - Hạn chế : Phục vụ và bảo vệ quyền lợi của GCTS . Nhân dân hầu nh không đ- ợc hởng . - Vua Pháp đã cầu cứu Liên minh cac n- ớc phong kiến Châu Âu chống lại cách mạng - Hèn nhát và phản động . - 10/8/1792 Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ nền thống trị của Đại T sản , xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến . 2 B ớc đầu của nền Cộng ho à ? : Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đa đến kết quả gì ? : Nhân dân đã làm gì khi Tổ quốc lâm nguy - Bài trừ nội phản và kiên quyết chống ngoại xâm . ? : Trớc tình hình Tổ quốc lâm nguy thái độ của phái Gi-rông-đanh là gì . - TS Công Thơng lên nắm chính quyền , thiết lập nền Cộng hoà ở Pháp . - Phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức chống ngoại xâm , nội phản , ổn định đời sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền ? : Thái độ đó buộc nhân dân phải làm gì - Tiếp tục khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông- đanh lực . 3 Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (Từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/2794) ? : Chính quyền dân chủ Gia-cô-banh đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. ? : So sánh với CMTS Anh , Mỹ . - Cách mạng TS Pháp là cuộc cách mạng điển hình và triệt để . ? : Vì sao chính quyền Gia-cô-banh thất bại - Nhân dân không ủng hộ ,bọn T sản phản cách mạng chống phá . - 27/7/1794 pháI Gia-cô-banh bị lật đổ , bọn phản cách mạng nắm chính quyền .Cách mạng kết thúc . - Chính quyền đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ + Chính trị : Thiết lập nền dân chủ cách mạng, kiên quyết trừng trị bon phản cách mạng + Kinh tế : GiảI quyết yêu cầu của Nông dân : Tịch thu ruộng đất của quý tộc , phong kiến , giáo hội bán cho nông dân . + Quân sự : Ban bố lệnh tổng động viên . 4 ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII . ? : Nêu ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp - Là cuộc CMTS triệt để nhất . + Đối với nớc Pháp : Lật đổ chế độ phong kiến , đa GCTS lên nắm chính quyền , mở đờng cho CNTB phát triển , giảI quyết đợc một phần yêu cầu của Nông dân . + Có ảnh hởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên thế giới . Đợc gọi là cuộc Đại CMTS . Củng cố bàihọc : Dặn dò các em về học bài và trả lời câu hỏi SGK . Ngày 5 tháng 9 năm2008. Tiết 5: Bài3 : Chủ nghĩa T bản đợc xác lập trên phạm vi thế giới I Mục tiêu : 1- Kiến thức : HS cần nắm - Tiến hành CM CN là con đờng tất yếu để phát triển CNTB , vì vậy cần tìm hiểu nội dung và hệ quả cua rnó . - Chủ nghĩa T bản đợc xác lập trên pham vi thế giới qua thắng lợi của hàng loạt các cuộc CMTS tiếp theo ở Châu Âu , Châu Mỹ . 2- T tởng : Học sinh nhận thc đợc : - Sự áp bức bóc lột là bản chất của CNTB đã gây nên đời sống đau khổ cho nhân dân lao động toàn thế giới . - Bằng khả năng lao động sáng tạo , nhân dân thực sự trở thành chủ nhân của những thành tựu to lớn về mặt kĩ thuật và sản xuất của nhân loại . 3 Kĩ năng : - Biết khai thác sử dụng kênh chữ , kênh hình trong SGK .Biết phân tích các sự kiện để rút ra kết luận và liên hệ thực tế . II Phơng tiện dạy học : 1 - Lợc đồ nớc Anh gia thế kỷ XVIII và lợc đồ nớc Anh nửa đầu thế kỷ XIX. 2 - Tranh ảnh , kênh hình SGK . III Tiến trình dạy học 1- ổn định tổ chức . 2- KTBC 3- Giới thiệu bàI mới : Đẩy mạnh sự phát triển sản xuất là con đờng tất yếu ở tất cả các nớc tiến lên chủ nghĩa t bản . Nhng phát triển nền sản xuất bằng cách nào , chúng ta tìm hiểu nội dung của bàI . I Cách mạng Công nghiệp 1 Cách mạng Công nghiệp ở Anh - Gọi HS đọc Mục 1 SGK ? : Máy móc đã đợc sử dụng trong các công trờng thủ công .Tại sao sang thế kỷ XVIII yêu cầu cỉa tiến máy móc mới đợc đặt ra cấp thiết . ? : Tại sao cách mạng Công nghiệp lại diễn ra đầu tiên ở Anh và trong ngành dệt . - cho HS quan sát hình 12 , 13 , nhận xét ? : ĐIều gì đã xảy ra trong ngành dệt ở Anh khi máy kéo sợi Giên-ny đợc sử dụng rộng rãI . ? : em hãy kể tên các cảI tiến , phát minh quan trọng . ? : Vì sao máy móc đợc sử dụng nhiều - Máy móc thời kì này thô sơ , năng suất thấp. Sang thế kỷ XVIII , CNTB phát triển , GCTS lên nắm chính quyền đẩy mạnh sản xuất TBCN, đặt ra yêu cầu cảI tiến máy móc . - Thế kỷ XVIII , nứoc Anh hoàn thành CMTS , CNTB phát triển mạng mẽ . - Ngành dệt là ngành kinh tế chủ yếu , rất phát triển ở Anh . - Thúc đẩy năng suất lao động trongngành dệt tăng nhanh . - Máy dệt chạy bằng hơI nớc , máy hơI nớc của Giêm-oát .Năng suất lao đông tăng lên không ngừng . - Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy sản xuất và đa hàng hoá đến nơI tiêu thụ nên máy móc đ- trong GTVT . ? : Vì sao vào giữa thế kỉ XIX , Anh đẩy mạnh sản xuất gang , thép và than đá . ? : Vậy thực chất của CMCN là gì . ? : Cuộc cách mạng CN ở Anh đem lại kết quả nh thế nào . ợc sử dung trong GTVT . - Máy móc và đờng sắt phát triển đòi hỏi CN nặng phảI phát triển . - CMCN đã chuyển nền sản xuất nhỏ thủ công sang nền sản xuất lớn bằng máy móc năng suất lao động tăng nhanh , của cảI dồi dào . - Nớc Anh trở thành nớc CN phát triển nhất thế giới . 2 Cách mạng Công nghiệp ở Pháp - Đức ? : Vì sao cách mạng CN ở Pháp và Đức diễn ra muộn . ? : Sự phát triển CMCN ở Pháp và Đức đ- ợc thể hiện ở những mặt nào . - Vì chiến tranh kéo dàI . Đức đất nớc cha thống nhất , nhng CNTB đã phát triển , đòi hỏi phảI tiến hành cách mạng công nghiệp mở đờng cho CNTB phat triển . - Pháp : CMCN muôn nhng phát triển nhanh chóng nhờ sử dụng máy hơI n- ớc và sản xuất gang thép . - Đức : Vào những năm 40 của thế kỷ XIX mới tiến hành CMCN , kinh tế phat triển nhanh chóng . 3 Hệ quả của Cách mạng Công nghiệp . - HS quan sát hình 17 , 18 và nhận xét biến đổi của nớc Anh . - Tích cực và hạn chế của CMCN . - Tích cực : Kinh tế phát triển , của cải dồi dào, nhiều thành phố và trung tâm CN ra đời . - Hạn chế : hình thành 2 giai cấp đối kháng trong xã hội : GCTS ><GCVS . Tiết 6: II Chủ nghĩa T bản đ ợc xác lập trên phạm vi toàn thế giới . Ktbc: Nêu quá trình cách mạng công nghiệp ở Anh và kết quả của nó? 1 Các cuộc cách mạng T sản thế kỷ XIX . - Sử dụng lợc đồ cính trị Mĩ La Tinh đầu thế kỷ XIX . Giới thiệu kháI quát . ? : Vì sao sang thế kỷ XIX phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Mĩ La Tinh phát triển mạnhmẽ đa tới sự - Khu vực giàu tàI nguyên và khoáng sản , bị thực dân TBN , BĐN xâm chiếm thành thuộc địa . - Do ảnh hởng của các cuộc cách mạng T sản và sự phát triển của CNTB ở Châu Mĩ La tinh , với sự suy yếu của Thực dân TBN , BĐN đã đa tới cuộc [...]... Năm giành đợc độc lập 181 0 181 1 182 1 182 1 182 2 182 8 ? : HS quan sát hình 21 Vì sao cách mạng TS tiếp tục phát triển ở Châu Âu - Cách mạng 184 8 184 9 ở Châu Âu tiếp tục diễn ra , tấn công vào chế độ phong kiến Phong trào bị đàn áp dã ? : Các cuộc CMTS ở I-ta-li-a , Đức , man Nga, diễn ra nh thế nào - I-ta-li-a : 185 9 187 0 hình thức đấu tranh của quần chúng - Đức : 186 4 187 1 hình thc tiến hành... cơ sở cho sự ra đời của CN Mác Nó phản ánh quyền lợi của GCCN và là vũ khí đấu tranh chống TS đa PTCN phát triển 3 Phong trào Công nhân từ năm 184 8 187 0 Quốc tế thứ I a Phong trào Công nhân từ 184 8 187 0 ? : Tại sao những năm 184 8 184 9 PTCN Châu Âu phát triển mạnh mẽ ? : Tờng thuật khởi nghĩa ngày 23/6/ 184 8 ( Pháp ) - CN bị áp bức , bóc lột , 23/6/ 184 8 GCCN và NĐLĐ Pa-ri đã khởi nghĩa ? :... trong những năm 183 0 184 0 ? : Trình bày những sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 183 0 184 0 - ? : So sánh phong trào công nhân Châu Âu với phong trào công nhân trớc đó - Phong trào Công nhân Châu Âu 183 0 184 0 có sự đoàn kết đấu tranh , trở thành lực lợng chính trị độc lập , trực tiếp chống lại GCTS ? : Tại sao những cuộc đấu tranh của công nhân Châu Âu ( 183 0 184 0 ) diễn mạnh... nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 và nhân dân - GCVS chống lại GCTS , bảo vệ TQ ? : Trình bày diễn biến chính Sử dụng bản đồ Pa-ri để tờng thuật ? : Nêu tính chất của cuộc khởi nghĩa - Diễn biến : 18/ 3/ 187 1 quần chúng Pa-ri tiến hành khởi nghĩa - Là cuộc cách mạng VS đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền của GCTS , đa GCVS lên nắm chính quyền - 26/3/ 187 1 tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã - 28/ 3/ 187 1 Hội... , cũng nh tinh thần đoàn kết Quốc tế , đòi hỏi phảI thành lập 1 tổ chức cách mạng Quốc tế của GCVS ? : Nét nổi bật của PTCN từ 184 8 184 9 đến 187 0 là gì b Quốc tế thứ I ? : QT thứ I đợc thành lập nh thế nào Sử dụng hình 29 SGK tờng thuật buổi thành lập QTCS - 28/ 9/ 186 4 Quốc tế thứ I thành lập ? : Hoạt động chủ yếu và vai trò của Quốc tế thứ I - Hoạt động : Đấu tranh chống t tởng sai lệch , truyền... thức 1642 CMTS Nê-đéc-lan Nội chiến 1 789 CMTS Anh Giải phóng dân tộc 1556 CMTS Mĩ Nội chiến 185 9 CMTS Pháp Chiến tranh giành độ lập 1776 CM nông nô Nga 186 1 Vận động thống nhất ở I-tali-a Vận động thống nhất ở Đức Thống nhất bằng chiến tranh xâm lợc Cải cách chế độ nông nô 187 1 Dặn dò học sinh về nhà học bài : Ngày 5 tháng 9 năm20 08 Đấu tranh của quần chúng Tiết 7 -8: Bài 4: Phong trào công nhân và sự... thắng lợi 183 1 PTCN Thành phố Li-on ( Pháp ) 183 4 PTCN vùng Sơlêdin ( Đức ) 183 6 184 7 PT Hiến chơng ở Anh PT phát triển mạnh mẽ , thể hiện sự đoàn kết , tính chính trị độc lập của Công nhân - Phong trào thất bại vì bị đàn áp , cha có lí luận cách mạng đúng dắn soi đờng Song nó đánh dấu sự trởng thành của giai cấp Công nhân Quốc tế , tạo điều kiện cho lí luận cách mạng ra đời Tiết 8: II Sự ra... luận cách mạng của GCVS + Bớc tiến mới của phong trào công nhân từ 184 8 187 0 2 - T tởng : Giáo dục HS : + Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXHKH Lí luận cách mạng soi đờng cho GCCN đấu tranh xây dựng 1 xã hội tiến bộ + Tinh thần quốc tế chân chính , tinh thần đoàn kết đấu tranh của GCCN 3 - Kĩ năng : Rèn luyện , biết phân tích , đánh giá quá trình phát triển của phong trào Công nhân II Tiến trình... + 187 5 Đảng dân chủ xã hội Đức ra đời + 187 9 Đảng CN Pháp + 188 3 Nhóm giải phóng lao động Nga hình thành - Thắng lợi của công nhân Mĩ ở Si-ca-go đòi thực dân thực hiện chế độ ngày làm 8h 2 Quốc tế thứ 2 ? : Những yêu ccầu nào đòi hỏi phải thành lập QT thứ 2 ? : QT thứ 2 đợc thành lập nh thế nào ? : Quốc tế thứ 2 có những hoạt động nh thế - Sự phát triển của PTCN cuối thế kỷ XIX - 14/7/1 789 ... kỷ XIX A- Năm 187 5 Đảng XHDC Đức ra đời B- Năm 187 9 Đảng công nhân Pháp đợc thành lập C- Năm 188 3 Nhóm giải phóng lao động Nga thành lập D- Cả 3 sự kiện trên Câu 3 : Đánh dấu X vào ô trống trớc câu có nội dung đúng về vai trò và ý nghĩa của những phát minh khoa học các thế kỷ XVIII _ XIX - Khẳng định sự thắng thế của CNTB đối với chế độ phong kiến - Phá vỡ ý thức hệ phong kiến và giáo hội - Giải . : STT Tên nứoc Năm giành đợc độc lập 1 Ac-hen-ti-na 181 0 2 Pa-ra-goay 181 1 3 Pê-ru 182 1 4 Mê-hi-cô 182 1 5 Bra-xin 182 2 6 U-ru-goay 182 8 ? : HS quan sát hình 21 . Vì sao cách mạng TS tiếp tục. mạng 184 8 184 9 ở Châu Âu tiếp tục diễn ra , tấn công vào chế độ phong kiến . Phong trào bị đàn áp dã man . - I-ta-li-a : 185 9 187 0 hình thức đấu tranh của quần chúng . - Đức : 186 4 187 1. Nó phản ánh quyền lợi của GCCN và là vũ khí đấu tranh chống TS đa PTCN phát triển. 3 Phong trào Công nhân từ năm 184 8 187 0 . Quốc tế thứ I . a. Phong trào Công nhân từ 184 8 187 0 ? :

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • II cách mạng Tư sản anh giữa thế kỷ XVII

    • II Phương tiện dạy học

    • III Tiến trình dạy học

    • Tiết 8: II Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan