Giáo án lịch sử 8 năm học 2014 - 2015

118 2.9K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:21

Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Phn 1: LCH S TH GII LCH S TH GII CN I Chng I: THI K XC LP CA CH NGHA T BN (GIA TH K XVI- NA SAU TH K XIX) Tit 1 Bi 1: NHNG CUC CCH MNG T SN U TIấN I. Mc tiờu bi hc: [1. Kin thc: Giỳp hc sinh nm c: - Nguyờn nhõn, din bin, tớnh cht, ý ngha lch s ca: + Cỏch mng H Lan gia TK XVI. + Cỏch mng Anh gia TK XVII - Cỏc khỏi nim c bn CMTS, giai cp t sn v vụ sn 2. T tng: Bi dng cho hc sinh; - Nhn thc ỳng vai trũ ca giai cp nụng dõn trong cuc cỏch mng. - Nhn thy CNTB cú mt tin b, song vn ch l ch búc lt thay th cho ch phong kin. 3. K nng: - Rốn k nng s dng bn th gii, lc cuc ni chin Anh - c lp gii quyt các vn trong hc tp. II. Ph ơng tiện thực hiện Thầy: - Bn hnh chớnh th gii - Lc cuc ni chin Anh. - Tranh x t Sacl I Trò: Học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Cách thức tiến hành: Sủ dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề, thảo luận nhóm, khai thác tranh ảnh trực quan, phân tích đánh giá sự kiện IV. Tiến trình giờ dạy: A. ổ n định tổ chức. B. Kim tra: S chun b ca hc sinh. C. Bi mi: * Gii thiu bi: Trong thi k ch phong kin suy tn ó ny sinh v bc u phỏt trin nn sn xut ca CNTB, dn ti mõu thun ngy cng tng gia giai cp phong kin, t sn v cỏc tng lp nụng dõn lao ng. Mt cuc cỏch mng s n ra. 1 Trần Thị Kim Anh Gi¸o ¸n LÞch sö 8 Ho¹t ®éng 1 - Học sinh đọc. ? Những sự kiện nào chứng tỏ 1 nền sản xuất mới ra đời ở Tây Âu? ? Sự thay đổi về kinh tế đã kéo theo sự thay đổi về xã hội như thế nào? ? Trong xã hội phong kiến có hai giai cấp (mới) cơ bản nào? ? Khi có hai giai cấp mới xuất hiện thì xã hội có thêm những mâu thuẫn nào? ? Để giải quyết các mâu thuẫn này cần phải làm gì? Ho¹t ®éng 2 ? Nguyên nhân làm bùng nổ cách mạng Hà Lan? Giáo viên: Tây Ban Nha vơ vét, bóc lột, tăng thuế: sản xuất chỉ bằng 1/6 tư bản nhưng phải nộp 40% thuế. ? Vậy cách mạng Hà Lan diễn ra như thế nào? - Nêđeclan= “sứ thấp”, phần lớn đất đai thấp hơn mặt biển. ? Cách mạng Hà Lan giành độc lập có ý nghĩa như thế nào? ? Tại sao nói cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? Ho¹t ®éng 3 ? Tình hình kinh tế ở Anh TK XVI ? ? Tầng lớp quý tộc mới được ra đời từ tầng lớp nào? Ho¹t ®éng 4 - Học sinh đọc. ? Sự kiện nào mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Anh? I. Sự biến đổi về KT- XH Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan TK XVI 1. Một nền sản xuất mới ra đời * Kinh tế: - Vào TK XVI, Tây Âu xuất hiện nền sản xuất mới đó là nền sản xuất TBCN. * Xã hội: - Xuất hiện hai giai cấp mới: Tư sản và vô sản → kéo theo những mâu thuẫn mới. + Chế độ phong kiến ›‹ nông dân + Tư sản ›‹ vô sản + Tư sản ›‹ chế độ phong kiến => Đây chính là nguyên nhân các cuộc cách mạng nổ ra. 2. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI. - Nguyên nhân: + Kinh tế TBCN sớm phát triển nhưng thực dân Tây Ban Nha ngăn cản sự phát triển này. * Diễn biến: - T8. 1566: Nông dân Nêđeclan nổi dậy. - 1581: 7 tỉnh Nêđeclan thành lập “các tỉnh liên hiệp” (Hà Lan) - 1648: Hà Lan giành độc lập * Ý nghĩa: - Mở đường cho Kinh tế TBCN phát triển - Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc. II. Cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII. 1. Sự pht triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. * Kinh tế: - Quan hệ sản xuất TBCN phát triển mạnh * Xã hội: - Xuất hiện giai cấp mới, tầng lớp mới (quý tộc mới) và những mâu thuẫn mới: 2 Trần Thị Kim Anh Gi¸o ¸n LÞch sö 8 ? Qua giai đoạn 1 cho biết tương quan lực lượng giữa quân của nhà vua và quốc hội? tại sao? ? Sự kiện mở đầu cho giai đoạn 2 là gì? ? Vì sao ở Anh lại có cuộc đảo chính ngày tháng 12.1688? ? Em hiểu chế độ quân chủ lập hiến là gì? Ho¹t ®éng 5 ? Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Anh? Tư sản quý tộc mới ›‹ chế độ phong kiến … => nguyên nhân bùng nổ cách mạng. 2. Tiến tr×nh c¸ ch mạng. a. Giai đoạn 1 (1642-1648) - T8.1642 nội chiến bùng nổ - 1648 giai đoạn 1 kết thúc với sự thắng lợi nghiêng về Quốc hội b. Giai đoạn 2 (1649-1688) - 30.1.1649 Saclơ I bị xử tử. → Anh trở thành nước Cộng hoà. - Cuộc đảo chính 12.1688 đã đưa nước Anh từ chế độ cộng hoà → nền quân chủ lập hiến. 3. ý nghĩa lịch sử của c¸ ch mạng tư sản Anh giữa TK XVII. - Là cuộc nội chiến đánh đổ quan hệ sản xuất phong kiến, mở đường cho quan hệ sản xuất TBCN phát triển. => chỉ đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản, quần chúng nông dân không được hưởng gì. D. Củng cố. ? So sánh điểm giống và khác nhau giữa cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh? E. Hướng dẫn. - Học nội dung bài. - Chuẩn bị phần III. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 2 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 3 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 (tip theo) I. Mục tiêu bài học: - Giỳp hc sinh nm c nguyờn nhõn, din bin, tớnh cht v ý ngha lch s ca cuc u tranh ginh c lp ca 13 Bang thuc a Bc M. - Vic thnh lp hp chng quc M - Nhn thc ỳng vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn trong cỏch mng. - Rốn k nng s dng bn , nh. - c lp lm vic trong quỏ trỡnh hc tp. II. Ph ơng tiện th c hiện: Thầy: - Bản đồ hnh chớnh chõu M. - Lc 13 thuc a Anh bc M Trò: Học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Cách thức tiến hành. Sử dụng phơng pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại, phân tích - đánh giá sự kiện lịch sử, thảo luận nhóm IV. Tiến trình giờ dạy. 1. T chc: 2. Kim tra: ? Em hóy cho bit s ging v khỏc nhau gia cỏch mng t sn Anh v cỏch mng t sn H Lan? 3. Bi mi. * Gii thiu bi: Cng ging nh Chõu u, bờn kia b i dng, quan h sn xut TBCN cng ang phỏt trin mnh 13 Bang thuc a ca Anh. Song vp phi s kỡm hóm ca Thc dõn Anh cỏch mng bựng n. Hoạt động 1 - Hc sinh c. ? Thc dõn Anh thnh lp 13 bang thuc a bc M vo thi gian no? ? Tỡnh hỡnh kinh t bc M nh th no? ? Vỡ sao nhõn dõn cỏc thuc a bc M u tranh chng thc dõn Anh? Hoạt động 2 ? S kin m u cho cuc chin tranh bc M l gỡ? ? Din bin tip theo ca cuc chin tranh l gỡ? III. Chin tranh ginh c lp ca cỏc thuc a Anh Bc M. 1. Tỡnh hỡnh cỏc thuc a. Nguyờn nhõn ca chin tranh. - T TK XVII - TK XVIII, Thc dõn Anh thnh lp 13 thuc a bc M - Kinh t bc M sm phỏt trin theo con ng TBCN nhng thc dõn Anh kỡm hóm s phỏt trin ny. => Xó hi cú mi gay gt: Nhõn dõn thuc a vi chớnh quc nguyờn nhõn lm bựng n chin tranh. 2. Din bin chin tranh. - T12- 1773 Nhõn dõn Cng Botton nộm cỏc thựng chố ca Anh xung bin. - 5.9- 26.10.1774. Hi ngh lc a hp. - T4-1775 chin tranh bựng n gia 4 Trần Thị Kim Anh Gi¸o ¸n LÞch sö 8 * Giới thiệu về Gioóc- giơ- oa- sinh- tơn? ? Theo em tính chất tiến bộ của TN thể hiện ở những điểm nào? Ho¹t ®éng 3 ? Kết quả? - Học sinh đọc. ? Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở bắc Mĩ? ? Khi một nhà nước mới ra đời, để quản lý đất nước thì phải làm gì? ? Em nhận xét gì về Hiến pháp 1787? - Ý nghĩa của cuộc CMTS Mĩ? chính quốc và thuộc địa do Gioóc-giơ- oa-sinh-tơn chỉ huy? - 4.7.1776 “Tuyên ngôn độc lập” được công bố. - 17.10.1777 quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. => Năm 1783 Anh ký Hiệp ước Vecxai công nhận nền độc lập của Bắc Mĩ. 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở bắc Mĩ. a. Kết quả: - Theo Hiệp ước Vecxai, Anh thừa nhận nền độc lập của Bắc Mĩ. - Một quốc gia tư sản mới ra đời- Hợp chủng quốc Mĩ (Mĩ) - 1787 ban hành Hiến pháp mới. b. Ý nghĩa. - Là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB Mĩ phát triển. => Là cuộc CMTS không triệt để. 4. Củng cố. ? Tại sao nói cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản? 5. Hướng dẫn. Bài tập: Lập niên biểu về diễn biến chính của cuộc đấu tranh giành độc lập ở bắc Mĩ? Ngµy so¹n:20/8/2010 Ngµy d¹y: 24/8/2010 Tiết 3 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794) I. Môc tiªu bµi häc: 1. Kiến thức: 5 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 Giỳp hc sinh hiu: - Nguyờn nhõn dn n cuc CMTS Phỏp. - Nhng thng li u tiờn trờn mt trn t tng v s kin tn cụng phỏo i Baxti. 2. T tng. - Giỏo dc hc trũ cỏch nhỡn nhn ỏnh giỏ ý ngha cỏch mng Phỏp. 3. K nng: -Rốn k nng v, s dng bn , lp bng niờn biu - Bit phõn tớch, so sỏnh cỏc s kin, lin h kin thc ang hc vi cuc sng. II. Ph ơng tiện thực hiện: Thầy: - Bn nc Phỏp th k XVIII - Đĩa t liệu lịch sử 8 Trò: Học bài cũ, đọc trớc bài mới. III. Cách thức tiến hành. Sử dụng phơng pháp: - Thảo luận nhóm, khai thác tranh ảnh trực quan - Nờu vn , phõn tớch. IV. Tiến trình giờ dạy: 1. T chc: 2.Kim tra. - Nờu ý ngha cỏc cuc cỏch mng t sn u tiờn? 3. Bi mi. * Gii thiu bi Hoạt động 1 ? Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh kinh t Phỏp trc cỏch mng? Hoạt động 2 ? Tinh hỡnh chớnh tr Phỏp trc cỏch mng cú c im gỡ? I. Nc Phỏp trc cỏch mng. 1. Tỡnh hỡnh kinh t. - Nụng nghip: Thụ s, lc hu. - Cụng thng nghip: ó phỏt trin song li b ch phong kin cn tr. 2. Tỡnh hỡnh chớnh tr- xó hi. - L nc quõn ch chuyờn ch. - Xó hi phõn ra ba ng cp: Tng l, quý tc v ng cp th 3 => Cỏc ng cp cú quyn li v a v khỏc nhau 1% 6 TNG L QY TC Trần Thị Kim Anh Gi¸o ¸n LÞch sö 8 Cho học sinh vẽ sơ đồ. ? Qua sơ đồ em có nhận xét gì về tình hình chính trị Pháp trước cách mạng? Ho¹t ®éng 3 ? Hãy kể tên những tên tuổi tiêu biểu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng.? ? Cuộc đấu tranh của họ có tác dụng như thế nào đối với cách mạng? ? Dựa vào đoạn trích trong SGK hãy nêu một vài điểm trong tư tưởng của những tên tuổi tiêu biểu đó.? Ho¹t ®éng 4 ? Hãy nêu những biểu hiện về sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế? Ho¹t ®éng 5 ? Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng bùng nổ? ? Tóm tắt ngắn gọn những thắng lợi bước đầu của cách mạng? ? Tại sao nói cuộc tấn công pháo đài + có mọi quyền + không phải đóng thuế 99% Tư sản + Không có quyền gì. N.dân + Đóng thuế C¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. - Trào lưu tư tưởng triết học ánh sáng với những tên tuổi tiêu biểu: Mông te- xki- ơ, Vônte, Rút- xơ… => Đả kích vào chế độ quân chủ chuyên chế thúc đẩy cách mạng nổ ra. II. Cách mạng bùng nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu → Nhà nước trở thành con nợ lớn. - Công thương nghiệp đình đốn sa sút. - Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. - 5.5.1789: Hội nghị 3 đẳng cấp họp ở Vecxai, song quyền lợi của đẳng cấp thứ ba không được thoả mãn. - 17.6.1789 Đẳng cấp thứ ba tự họp và 7 ĐẲNG CẤP THỨ 3 Trần Thị Kim Anh Gi¸o ¸n LÞch sö 8 Baxti dã mở đầu cho thắng lợi của CMTS Pháp? tuyên bố Quốc hội lập hiến. - 14.7.1789 Khởi nghĩa vũ trang quần chúng tấn công pháo đài Baxti. => Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng → cách mạng bắt đầu thắng lợi. 4. Củng cố: ? Tình hình nước Pháp trước cách mạng? ? Hãy nêu những thắng lợi bước đầu của cách mạng? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học nội dung - Chuẩn bị phần III. Ngµy so¹n: 23/8/2010 Ngµy d¹y: 26/8/2010 Tiết 4 Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (Tiếp theo) (1789-1794) I. Môc tiªu bµi häc -Giúp học sinh nắm được: + Diễn biến cách mạng Pháp qua 3 giai đoạn, vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng. + Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp. - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng, bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng. - Rèn kỹ năng vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu … II.Ph ¬ng tiÖn thùc hiÖn 8 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 thầy: ảnh chân dung của Rôbexpie, đĩa t liệu lịch sử 8, sách chìa khoá vàng. Bn nc Phỏp TK XVIII Trò: Học bài cũ, đọc trớc bài mới III. Cách thức tiến hành - Nờu vn , tho lun nhóm, thuyết trình IV. Tiến trình giờ dạy 1. T chc: ? Nhng tin dn n CMTS Phỏp bựng n? ? Nờu thng li bc u ca cỏch mng? 2. Bi mi: * Gii thiu bi: ? Cỏch mng thng li Pari tỡnh hỡnh nc Phỏp nh th no? ? Hin phỏp tip theo ca cỏch mng Phỏp nh th no? ? Nờu nhng im tin b v hn ch trong Tuyờn ngụn Nhõn quyn v Dõn quyn ca Phỏp? Ch l s la bp ca giai cp t sn. ? Vỡ sao nc Phỏp li vo tỡnh trng T quc lõm nguy? ? Nhõn dõn Pari lm gỡ trc tỡnh trng T quc lõm nguy? ? Sau khi Phỏp lp hin b lt tỡnh hỡnh nc Phỏp nh th no? ? Phỏi Gi-rụng-anh ó cú nhng vic lm gỡ? ? Tỡnh hỡnh nc Phỏp t nm 1793? Thỏi ca phỏi Gi-rụng- anh? ? Trc thỏi ca phỏi Gi-rụng- anh qun chỳng nhõn dõn ó cú hnh ng gỡ? ? Phỏi Gi-rụng-anh b lt , chớnh quyn thuc v tay ai? III. S phỏt trin ca cỏch mng. 1. Ch quõn ch lp hin (14.7.1789- 10.8.1792) - Phỏi lp hin (i t sn) lờn nm quyn. - T8.1789: Quc hi thụng qua Tuyờn ngụn Nhõn quyn v Dõn quyn - T9.1791: Thụng qua Hin phỏp mi. - T8.1972: 80 vn quõn trn v Phỏp - 10.8.1792: Nhõn dõn Pari lt phỏi lp hin xoỏ b ch phong kin i lờn nn Cng ho t sn. 2. Bc u nn cng ho (21.9- 2.6.1793) - Phỏi Gi-rụng-anh lờn nm quyn. - 21.9.1792: Nn cụng ho c xỏc lp. - 21.1.1793: Vua Lui I XVI b x t. - 1793 tỡnh hỡnh nc Phỏp hn lon, phỏi Gi-rụng-anh ch lo cng c quyn lc. - 2.6.1793. Lut s Rụ be-Spie lónh o nhõn dõn ng lờn lt phỏi Gi-rụng- anh 3. Chuyờn chớnh dõn ch cỏch mng Giacụbanh. (2.6.1793-27.7.1794). - Phỏi Giacụbanh (nhng ngi dõn ch v cỏch mng) lờn nm quyn nc Phỏp t ch cng ho nn chuyờn chớnh 9 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 ? Nờu nhng vic lm ca phỏi Giacụbanh? ? Em cú nhng nhn xột gỡ v vic lm ca phỏi Giacụbanh khi h lờn nm quyn? ? Vỡ sao sau nm 1794 CMTS Phỏp khụng th tip tc phỏt trin? * Hc sinh khỏ: Ti sao núi nn Chuyờn chớnh dõn ch Giacụbanh l nh cao nht? ? í ngha lch s cỏch mng t sn Phỏp? ? CMTS Phỏp cú hn ch gỡ? dõn ch cỏch mng. - Tin hnh trng tr bn phn cỏch mng, gii quyt vn rung t, mc thu, lng bng, cho nhõn dõn. - Phỏi Giacụbanh ni b. - 27.7.1794: bn phn cỏch mng tin hnh o chớnh. => CMTS Phỏp kt thỳc. 4. í ngha lch s ca Cỏch mng t sn Phỏp cui TK XVIII. - Lt ch phong kin, m ng cho CNTB phỏt trin. * Hn ch: - Khụng gii quyt trit vn rung t. - Khụng hon ton xoỏ b ch phong kin búc lt. 3. Cng c: - Cỏch mng t sn Phỏp cú my giai on? giai on no l nh cao nht? vỡ sao? 4. Hng dn v nh: -Lp bng niờn biu v cỏc giai on CMTS Phỏp. Ngày soạn: 4/9/2010 Ngày ging: 7/9/2010 Tit 5 Bi 3 CH NGHA T BN C XC LP TRấN PHM VI TH GII. I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Giỳp hc sinh nm c: + Nguyờn nhõn vỡ sao cỏch mng cụng nghip li din ra Anh, Phỏp, c. + Ni dung v h qu ca nú. 2. T t ởng: - Cú thỏi trõn trng nhng thnh qu m nhõn dõn lao ng ó sỏng to ra. - Vai trũ to ln trong phỏt trin kinh t ca CNTB II cng biu hin rừ bn cht búc lt xõm chim ca giai cp t sn. 3. Kĩ năng: - Bit phõn tớch sn xut rỳt ra kt lun, nhn nh. 10 [...]... Túm tt nhng cuc u tranh tiờu biu ca cụng nhõn t 184 8- 184 9? ? Phong tro cụng nhõn t sau 184 9 187 0 cú nột gỡ ni bt? I S ra i ca ch ngha Mỏc 1 Mỏc v ng ghen * Mỏc: - Sinh nm: 181 8 c - Nm 23 tui: Tin s trit hc - L ngi cú t tng cỏch mng b trc xut khi c - Nm 184 3, Mỏc sang Pari, tham gia cỏch mng Phỏp * ng ghen: - Sinh nm 182 0 trong mt gia ỡnh t sn c - Nm 184 2 sang Anh, õy ụng cụng b tỏc phm ni ting tỡnh... cng sn - Trong thi gian Anh, Mỏc v ng ghen ó ci t ng minh nhng ngi chớnh ngha ng minh nhng ngi cng sn - Mỏc v ng ghen son tho cng lnh cho ng Minh - T2. 184 8 Tuyờn ngụn ca ng cng sn c tuyờn b Anh => TN ca ng cng sn l cng lnh quan trng ca CNXHKH 3 Phong tro cụng nhõn t nhng nm 184 8- 187 0, Quc t th I - T 184 8- 184 9: Cụng nhõn nhiu nc u tranh quyt lit chng ỏp bc búc lt + Phỏp: 23.6. 184 8: Cụng nhõn- nụng... cp vụ sn mi nc 2 Quc t th 2 ( 188 9- 1914) * Hon cnh: - Quc t I tan ró - Phong tro cụng nhõn phỏt trin mnh - Cỏc t chc chớnh ng ca giai cp cụng nhõn ra i => ũi hi thnh lp quc t mi tp hp cụng nhõn u tranh - Ngy 14.7. 188 9: K nim 100 nm ngy phỏ ngc Baxti, 400 i biu cụng nhõn ca 22 nc hp i hi Pari, tuyờn b thnh lp Quc t II * Hot ng: - Giai on 1 ( 188 9- 189 5) - Giai on 2 ( 189 5- 1914) => Trong thi k u ó cú... biu v thi gian ra i ca cỏc quc gia t sn M la tinh? Tờn nc Nm 180 180 9 Hai ti Thucqua- o Tờn nc * Chõu u: - T7. 183 0: CMTS Phỏp li bựng n - Italia ( 185 9- 187 0): 7 quc gia bỏn o Italia ó thng nht thnh mt vng quc thng nht t di lờn - c ( 186 4- 187 1): Di s lóo o ca quý tc quõn phit Ph 38 quc gia ó thng nht c thng nht t trờn xung - Nga (T2. 186 1): Nga hong tin hnh ? CMTS din ra Nga di hỡnh thc ci cỏch... tu Phoi--bỏch, H - Ch ngha duy vt ghen (c) v phộp bin chng Xmớt v Ri-cỏc-ụ Kinh t chớnh tr (Anh) hc t sn Xanh-xi-mụng, CNXH khụng Phu-ri-ờ (Phỏp), tng ễ-oen (Anh) Mỏc- ng ghen Hc thuyt (c) CNXHKH 3 S phỏt trin ca vn hc v ngh thut ? Hóy nờu nhng thnh tu tiờu biu - Vn hc: t thnh tu to ln trong lnh vc vn hc? Ni dung + Ban-zdc (Tn trũ i, V mng ) ca cỏc tỏc phm vn hc thi k (Phỏp) ny? + Vớch- to- huy- gụ (Nhng... Phỏp: c, Anh? - nm 183 1: Cụng nhõn dt t thnh ph Liụng khi ngha ũi tng lng, gim gi lm * c: - Nm 184 4: Cụng nhõn dt vựng Slờ-din khi ngha chng li ch xng v iu kin lao ng ti t ? Phong tro Hin chng cú nhng * Anh: hỡnh thc u tranh tiờu biu no? - T 183 6- 184 7: N ra Phong tro Hin chng 16 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 ? Nờu kt cc phong tro u tranh ca * Kt qu phong tro cụng nhõn Anh, Phỏp, c ? - u b dp tt... ngha ngy 18. 3. 187 1? * Giỏo viờn dựng lc trỡnh by din bin ? Hóy nờu vai trũ ca qun chỳng nhõn dõn trong cuc kh ngha ngy 18. 3. 187 1? ? Sau khi khi ngha thng li nhõn dõn Pari ó lm gỡ? Giáo án Lịch sử 8 - 4.9. 187 0: Nhõn dõn pari khi ngha lt chớnh quyn ca Napụ, thnh lp chớnh ph v quc 2 Cuc khi ngha ngy 18. 3. 187 1 S thnh lp cụng xó - Mõu thun gia chớnh ph t sn vi nhõn dõn pari ngy cng cao, Chi-e ra lnh cho... cỏch mng 190 5- 1907 1 Lờ nin v vic thnh lp ng vụ sn kiu mi Nga * Lờ nin: - Sinh ngy 22.4. 187 0 trong mt gia 28 Trn Th Kim Anh Giáo án Lịch sử 8 ? Trỡnh by nhng hiu bit ca em v ỡnh nh giỏo Nga Lờnin? - Thi sinh viờn, tham gia phong tro cỏch mng chng Nga hong - Nm 189 3 n Pờ-tộc- bua v tr thnh ngi lónh o nhúm cụng nhõn Macxit õy - Nm 1903 thnh lp ng cụng nhõn Xó hi dõn ch Nga v son tho cng ? Trong cng... phỏt trin ca kinh t thi k ny? Tỏc dng ca nú? Giáo án Lịch sử 8 Lnh vc Thnh tu Cụng - K thut luyn kim, ch nghip to mỏy múc (mỏy hi nc) mỏy ch to cụng c Giao - úng tu thu chy bng thụng ng c hi nc vn ti - Ch to xe la chy trờn ng st - Phỏt minh mỏy in tớn - Sỏng ch bng ch cỏi cho in tớn Nụng - S dng phõn bún hc nghip - Mỏy kộo, mỏy cy lm tng nng sut Quõn s - Nhiu v khớ mi: i bỏc, sỳng trng, chin hm, ng... XVIII) (Nga) cht v nng - Niu tn lng (Anh) - Thuyt vn vt hp dn Sinh hc Pooc- - Bớ mt ca kờn-gi s phỏt trin ( 187 3) ca thc vt - ỏc Uyn v i sng ( 185 9) mụ ng vt - Thuyt tin hoỏ v di 31 Giáo án Lịch sử 8 Trn Th Kim Anh truyn ? Lp bng thng kờ v cỏc lnh vc ca KHXH? ? Em hóy cho bit vai trũ ca KHXH i vi i sng xó hi loi ngi trong cỏc TK XVIII- TK XIX? + Gii thớch rừ quy lut vn ng ca th gii thỳc y xó hi phỏt trin . 184 8- 184 9? ? Phong trào công nhân từ sau 184 9- 187 0 có nét gì nổi bật? I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. 1. Mác và Ăng ghen. * Mác: - Sinh năm: 181 8 ở Đức. - Năm 23 tuổi: Tiến sĩ triết học. -. loạt các gia TS ra đời. Năm Tên nước Năm Tên nước 180 Hai ti … 180 9 Thuộc- qua- đo … * Ở Châu Âu: - T7. 183 0: CMTS Pháp lại bùng nổ. - Italia ( 185 9- 187 0): 7 quốc gia ở bán đảo Italia đã thống. (14.7.1 789 - 10 .8. 1792) - Phỏi lp hin (i t sn) lờn nm quyn. - T8.1 789 : Quc hi thụng qua Tuyờn ngụn Nhõn quyn v Dõn quyn - T9.1791: Thụng qua Hin phỏp mi. - T8.1972: 80 vn quõn trn v Phỏp - 10 .8. 1792:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan