Giáo án lịch sử 8 chi tiết

142 2.7K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:25

Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB( TỪ GIỮA TK XVI ĐẾN NỬA SAU TK XIX) Ngày soạn: 18-8-2014 Tiết 1 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: + Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa TK XV + Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2.Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: + Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk. B. Thiết bị,tài liệu: - Bản đồ thế giới - Lược đồ, tranh ảnh có liên quan - Tìm hiểu các thuật ngữ, các khái niệm LS trong bài. C. Phương pháp : + Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức : BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập, giới thiệu chương trình III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: GV: Các em đã tìm hiểu về xã hội phong kiến trong chương trình lịch sử lớp 7. Những mâu thuẫn gay gắt giữa các tầng lớp mới ( tư sản và các tầng lớp nhân dân) với chế độ phong kiến trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài hôm nay… 2.Dạy và học bài mới Hoạt động của thầy và trò * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS đọc thêm Nội dung kiến thức cần đạt I. Sự biến đổi kinh tế, xã hội Tây Âu trong các TK XV – GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 1 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 HS: Đọc nội dung mục1/I - GV: Giới thiệu mốc mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, cách mạng tư sản Hà Lan năm 1566 đến cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. ? Nền sản xuất mới được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?(nền sản xuất mới ra đời và phát triển trong lòng XHPK đã bị suy yếu và bị phong kiến kìm hãm.) ? Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội của Tây Âu? (xuất hiện các công trường thủ công, trung tâm buôn bán và ngân hàng, hình thành giai cấp mới đó là tư sản và vô sản.) Thảo luận: ? Hệ quả của sự biến đổi xã hội, vì sao có sự biến đổi đó? - Từng nhóm thảo luận, báo cáo kết quả, góp ý bổ sung. GV: Chuẩn xác kiến thức( Mâu thuẫn giai cấp dẫn đến đấu tranh. Giai cấp tư sản đại diện cho phương thức sản xuất mới, có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và phong kiến → phong trào Văn hoá Phục Hưng, Phong trào Cải cách Tôn giáo mâu thuẫn đó ngày càng gay gắt và là nguyên nhân của cuộc cách mạng tư sản. * Hoạt động 2: - Yêu cầu HS tìm hiểu mục 2/I ? Nêu nguyên nhân của cuộc CM Hà Lan? - HS trình bày - GV: Chỉ trên lược đồ vùng đất Nê - déc - lan có nền kinh tế CNTB phát triển mạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha thống trị đã kìm hãm sự phát triển này. GV: Trình bày diển biến theo SGK(trang 4) XVII, cách mạng Hà Lan TK XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời. a. Kinh tế : - Nền sản xuất TBCN ra đời: Các công trường thủ công, buôn bán phát triển b. Xã hội: Hình thành hai giai cấp mới: tư sản và vô sản. 2. Cách mạng Hà Lan TK XVII a. Nguyên nhân : Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của nền sản xuất TBCN ở Nê đéc lan. b. Diển biến: - ND Nê- đéc- lan đã nhiều lần nổi dạy chống sự đô hộ của vương quốc Tây ban Nha. - Mạnh mẽ nhất là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. - Đến năm 1581, các tỉnh MB Nê- đéc- lan thành lập được nước cộng hòa. GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 2 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 ?Nêu kết quả của cuộc CM? ? Cách mạng Hà Lan diển ra dưới hình thức nào? ( Đấu tranh giải phóng dân tộc) N thảo luận: ? Vì sao cách mạng Hà Lan TKXVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?( Cách mạng đã đánh đổ phong kiến (ngoại bang) thành lập nước cộng hoà xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn) - Đến năm 1648 nền độc lạp của Hà Lan mới được chính thức thừa nhận. c. Kết quả: Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. =>Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 4. Củng cố(3’) ? Vì sao cách mạng Hà Lan ở TK XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? Cách mạng Hà Lan có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 5. Dặn dò: (1’) Học bài cũ, đọc và nghiên cứu lại bài đã học. Chuẩn bị bài sau: phần II Ngày soạn: 18-8-2014 Tiết 2 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN(TT) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: + Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Anh giữa TK XVII, + Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3.Kĩ năng: + Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk. B. Thiết bị,tài liệu: - Bản đồ thế giới - Lược đồ, tranh ảnh có liên quan - Tìm hiểu các thuật ngữ, các khái niệm LS trong bài. C. Phương pháp: - Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật D. Tiến trình giờ dạy: GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 3 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ?Trình bày diễn biến, kết quả của CM Hà Lan. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Dạy và học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt * Hoạt đông 1: Tìm hiểu mục 1/II GV: Dùng lược đồ chỉ vị trí nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển ? Nêu biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh? ( - HS dựa vào SGK trang 4, 5 – xuất hiện các công trường thủ công kinh tế hàng hoá phát triển, nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính - GV nêu dẫn chứng (….) ? Kinh tế TBCN phát triển đem lại hệ quả gì? ( Làm thay đổi thành phần xã hội: Xuất hiện tầng lớp quí tộc mới và tư sản; nông dân bị bần cùng hoá). GV: Giải thích thuật ngữ quí tộc mới và vị trí tính chất của tầng lớp này. GV: Kể chuyện rào đất cướp ruộng ở Anh, đây là thời kì “Cừu ăn thịt người” ? Vì sao nông dân phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? (nông dân bị mất ruộng đất, bị bần cùng hoá) ? Nêu những mâu thuẫn chính trong lòng xã hội Anh? ( vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quí tộc mới, tư sản, nhân dân lao động.) GV: Những mâu thuẫn xã hội ngày càng gắt là nguyên nhân bùng nổ cách mạng Anh * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc thêm nội dung mục2/II GV: Gọi HS đọc mục 2/II SGK. GV: Sử dụng lược đồ và hình 2 SGK để trình bày diễn biến của cách mạng qua hai giai đoạn. Chủ yếu là so sánh giữa lực lượng của nhà vua với quốc hội qua vùng đất chiếm giữ. ? Việc xử tử vua Sác- lơ I có ý nghĩa như thế nào? II. Cách mạng Anh giữa TK XVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh. a. Kinh tế: - Kinh tế TBCN phát triển mạnh nhất châu Âu - Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí lầm cho năng suất LĐ tăng nhanh b. Xã hội: Xuất hiện các tầng lớp mới: quí tộc mới và tư sản. - Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt: TS, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế, giữa ND với địa chủ, quý tộc →bùng nổ cách mạng. 2. Tiến trình cách mạng a. Giai đoạn I ( 1642 – 1648) - Nộị chiến bùng nổ tháng 8 – 1642. - Năm 1648 quân đội nhà vua bại trận. GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 4 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 (chấm dứt chế độ quân chủ ở Anh. Đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, thắng lợi của CNTB. ? Tại sao vua Sác-lơ I bị xử tử, cách mạng Anh vẫn chưa chấm dứt? (vua bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hoà, cách mạng đạt đến đỉnh cao, cách mạng chưa chấm dứt vì quần chúng chưa đạt được quyền lợi gì, muốn đẩy cách mạng đi xa hơn nữa và đề ra yêu sách của mình nhưng cuối cùng bị chế độ cộng hoà đàn áp dã man) ? Quí tộc mới có vai trò như thế nào đối với cách mạng Anh( vừa tham gia lãnh đạo cách mạng vừa tìm cách hạn chế cách mạng vừa tìm cdách hạn chế cách mạng cho phù hợp với quyền lợi của mình ) ? Vì sao sau cuộc đảo chính năm 1688, Anh trở thành nước quân chủ lập hiến? GV: giải thích khái niệm quân chủ lập hiến. *Hoạt động 3: HS tìm hiểu ý nghĩa. Thảo luận: ? Mục tiêu cuộc cách mạng? Ai là người lãnh đạo cách mạng? Tại sao cách mạng Anh là cuộc cách mạng không triệt để? HS trình bày, GV giải thích thêm câu nói của Mác. GV:(nhấn mạnh) lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản, quí tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ, nông dân không được chia ruộng đất mà còn tiếp tục bị chiếm và đẩy đến chỗ phá sản hoàn toàn. b. Giai đoạn II( 1649 – 1688) - Vua Sác-lơ I bị xử tử. - Anh trở thành nước cộng hoà. CMTS đạt đến đỉnh cao. - Năm 1688, quốc hội tiến hành đảo chính → chế độ quân chủ lập hiến ra đời. 3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII. - CM mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn. - Đem lại thắng lợi cho GCTS và quý tộc mới. 4. Củng cố ? Nước Anh đầu TK XVII có những mâu thuẫn sau đây, theo em mâu thuẫn nào là gay gắt nhất. A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, quí tộc. B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản. C. Mâu thuẫn giữa quí tộc mới, tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế. ? Với mâu thuẫn xã hội như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? 5. Dặn dò: -Học bài cũ, đọc và nghiên cứu lại bài đã học.Làm bài tập:Lập niên biểu cuộc cách mạng tư sản Anh TK XVII theo mẫu - Chuẩn bị bài sau: phần III “ Chiến tranh giành độc lập ” ( nghiên cứu trả lời các câu hỏi SGK) Duyệt của tổ chuyên môn GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 5 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Ngày ……tháng……năm 2014 Ngày soạn: 24.8.2014 Tiết 3 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + Giúp HS nắm được các ý sau: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 2. Tư tưởng: - HS nhận thấy được CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: - Độc lập làm việc để giải quyết vấn đề B. Chuẩn bị: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, tranh ảnh có liên quan C. Phương pháp: Tường thuật, phân tích, đàm thoại, trắc nghiệm D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức : BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Cuộc các mạng tư sản Anh có ý nghĩa như thế nào? Vì sao gọi cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng chưa triệt để? III. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đã chiếm Bắc Mĩ, lập ra 13 thuộc địa. Thế kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa đó. 2. Dạy và học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1: HS tìm hiểu mục 1/III - GV treo lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. ? Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ? - GV đến giữa TK XVIII, kinh tế 13 thuộc địa phảt triển theo hướng TBCN. Dùng lược đồ giới thiệu vị trí 13 thuộc địa đó. ? Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh?( thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp ) III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1.Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh: a. Tình hình các thuộc địa: - Từ đầu TK XVII đến đầu TK XVIII, TD Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc MĨ. - 13 thuộc địa sớm phát triển theo con đường TBCN b. Nguyên nhân của chiến tranh: Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 6 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 GV Mâu thuẫn thuộc địa và chính quốc dẫn đến chiến tranh. * Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc thêm mục 2/III - Gọi HS đọc Mục 2/III SGK - Hướng dẫn HS nắm những sự kiện chính: ? Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh (đó là sự kiện Bô-xtơn). ? Diễn biến chính của cuộc chiến tranh và vai trò của G.Oa- sinh- tơn. ? Những điểm chính trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ? Tính chất tiến bộ của tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào? * Hoạt đông 3: Tìm hiểu mục 3/III ? Cuộc chiến tranh giành độc lập đã đem lại kết quả gì?(13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được độc lập, một nước cộng hoà tư sản ra đời. GV năm 1787 Hiến pháp được ban hành. ? Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787? ( chỉ có người da trắng có tài sản mới có quyền về chính trị ) N thảo luận ? Vì sao gọi cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? ( mục tiêu: giành độc lập, ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ → thực chất là cuộc cách mạng tư sản. quốc. 2. Diển biến của cuộc chiến tranh: (SGK) 3, Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. * Kết quả: - Anh thừa nhận độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mĩ. - Một nước cộng hòa tư sản được thành lập: Hợp chủng quốc Hoa Kì ( nước Mĩ). * Ý nghĩa: - Giải phóng ND Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của CNTD. - Mở đường cho kinhtế TBCN phát triển mạnh mẽ. - Ảnh hưởng đến PT giành độc lập của nhiều nước cuối TK XVIII- đầu TK XIX. Đây là cuộc cách mạng tư sản. IV.Củng cố:? Nguyên nhân dẫn tới các cuộc cách mạng tư sản? ? Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản? ? Ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản? 5. Dặn dò:Học bài cũ và làm bài tập sau: ? Nhà nước Hoa Kì tồn tại dưới hình thức nào? - Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đia Anh ở Bắc Mĩ Niên đại Sự kiện 12-1773 Ngày 5-9 đến ngày 26-10-1774 4-1775 4-7-1776 17-10-1777 1783 GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 7 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - Chuẩn bị bài sau: soạn bài “ Cách mạng tư sản Pháp”.Phần I và II Ngày soạn: 24-8-2014 Tiết 4 Bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: - Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. - Diễn biến chính của CM. 2.Tư tưởng: - Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3. Kĩ năng: - Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê - Biết phân tích, so sánh các sự kiện LS. B. Thiết bị, tài liệu: - Lược đồ nước Pháp trước TK XVIII, nội dung các kênh hình, các tài liệu liên quan C. Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, giảng giải D. Tiến trình giờ dạy: I .Ổn định tổ chức : BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu kết quả và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp đạt đến sự phát triển cao? Vì sao cách mạng nổ ra? 2. Dạy và học bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1: - Yêu cầu HS tìm hiểu mục 1 SGK: ? Nêu tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng? ? Tính chất lạc hậu thể hiện ở những điểm nào? Nguyên nhân lạc hậu?(sự bóc lột của địa chủ, phong kiến) ? Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp ra sao?( thuế nặng, ) * Hoạt động 2: ? Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng cấp nào? GV cho HS thấy được sự khác nhau giữa đẳng cấp và giai cấp( giai cấp phong kiến gồm 3 đẳng cấp đó là quí tộc và tăng lữ ; đẳng cấp thứ ba gồm các giai cấp: nông dân,tư sản và các tầng lớp khác.) ? Hãy nêu sự khác biệt giữa các đẳng cấp? GV khai thác kênh hình “ Tình cảnh nông dân Pháp I. Nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế : *Nông nghiệp: - Lạc hậu, năng suất thấp. - Ruông đát bỏ hoang nhiều. *Công thương nghiệp: Phát triển nhưng chế độ phong kiến kìm hãm. 2. Tình hình chính trị, xã hội: - Trước CM, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. - XHPK gồm ba đẳng cấp: + Tăng lữ, quí tộc: nắm giữ nhưng chức vụ cao và hưởng nhiều đặc quyền. +Đẳng cấp thứ ba:Không có quyền lợi chính trị. GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 8 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 trước cách mạng” * Hoạt đông 3: GV giới thiệu 3 nhà tư tưởng ( qua H 6,7,8) nổi tiếng của giai cấp tư sản lúc bấy giờ. HS đọc các đoạn trích sgk N thảo luận: Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te,G GRút-xô. GV chuẩn xác kiến thức ghi bảng. * Sơ kết: Tình hình kinh tế, chính trị,xã hội nước Pháp TK XVIII đã làm cho mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và nông dân ngày càng gay gắt. các nhà tư tưởng đã góp phần thúc đẩy cách mạng bùng nổ. * Hoạt động 4 : HS tìm hiểu mục 1,2/II ? Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?( số nợ lên cao, công thương nghiệp bị đình đốn, khởi nghĩa nông dân, ) ? Hệ quả tất yếu của sự khủng hoảng( cách mạng sẽ bùng nổ) ? Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng? ( Mâu thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột đỉnh.) GV: Sử dụng H9 nói về cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân đưa cách mạng lên đến thắng lợi. N thảo luận ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho sự thắng lời của cách mạng tư sản Pháp?( chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng một đòn quan trọng đầu tiên, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.) 3. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng: Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến và có tác dụng chuẩn bị cho cách mạng. II. Cách mạng bùng nổ : 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế: - Số nợ lên cao, công thương nghiệp đình đốn, khởi nghĩa nông dân nổ ra → cách mạng chống phong kiến do giai cấp tư sản lãnh đạo sẽ nổ ra. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng: - Hội nghị ba đẳng cấp →cách mạng bùng nổ. - 14-7-1789, cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp. 4. Củng cố ? Nguyên nhân bùng nổ của cách mạng tư sản pháp? - Vẽ sơ đồ mô hình ba đẳng cấp: - Có mọi quyền lực - Không phải đóng thuế Nông dân. Tư sản Các tầng lớp ND khác - Không có quyền gì. GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 9 Tăng lữ Quí tộc Đẳng cấp thứ ba Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với nhà nước PK. 5. Dặn dò:Học bài cũ, làm bài tập: lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794. Duyệt của tổ chuyên môn Ngày ……tháng……năm 2014 Ngày soạn: 01-9-2014 Tiết 5 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (tt) A. Mục tiêu : 1. Kiến thức : Giúp HS nắm được các ý sau: + Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn( quân chủ lập hiến,cộng hoà và chuyên chính dân chủ cách mạng). + Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó. 2.Tư tưởng Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng tư sản Pháp. 3. Kĩ năng: Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh B.Thiết bị, tài liệu - Lược đồ nước Pháp TK XVIII, nội dung kênh hình sgk, lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp C. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, trắc nghiệm, D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức : BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu như thế nào? III. Bài mới: *. Giới thiệu bài : Cuộc tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao *.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1 GV giải thích khái niệm về chế độ quân chủ lập hiến?( chế độ chính trị của một nước, trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bởi Hiến pháp do Quốc hội đặt ra.) GV: Sau 14-7-1789 cách mạng nhanh chóng lan rộng ra cả nước, giai cấp tư sản lợi dụng sức mạnh của quần chúng để nắm chính quyền, hạn chế quyền lực của vua và xoa dịu quần chúng. HS: đọc nội dung của “Tuyên ngôn độc lập” N thảo luận: Em có nhận xét gì( hạn chế, tích cực) qua nội dung Tuyên ngôn? GV chốt ý sau khi HS trình bày. Tiến bộ : xác nhận những quyền tự nhiên của con người. Hạn chế: Bảo vệ quyền sở hữu III. Sự phát triển của cách mạng 1. Chế độ quân chủ Lập hiến( 14-7-1798 đến 10-8-1792) - Từ ngày14-7-1789 phái Lập hiến của đại tư sản lên cầm quyền. - 8-1789 Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. - 9-1791: Hiến pháp GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 10 [...]... Pa-ri ? Niên đại Sự kiện 19/7/1970 Chi n tranh Pháp -Phổ bùng nổ 02/9/1970 Pháp thất bại 04/9/ 187 0 Nhân dân Pa ri đứng lên khởi nghĩa 18/ 3/ 187 1 Chi- e cho quân tấn công Đồi Mông- mac 26/3/ 187 1 Bầu hội đồng quân xã 28/ 3/ 187 1 Công xã Pa ri tuyên bố thành lập 20- 28/ 5/ 187 1 Nội chi n và công xã Pa- ri thất bại GV: Lê trường Sơn 20 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 5 Dặn dò: Học thuộc bài về nhà... đứng lên bảo vệ tổ quốc 2 Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 Sự thành lập công xã - 18/ 3/ 187 1 Chi- e tấn công đồi Mông- mac Binh lính ngả về phía cách mạng - 26/3/ 187 1 Bầu hội đồng công xã - 28/ 3/ 187 1 công xã Pa ri tuyên bố thành lập II Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa ri : ( Hướng dẫn hs đọc thêm ) Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 HS: Uỷ ban trung ương quốc dân(Đại diện cho nhân... cách mạng tư sản Anh và chi ́n tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ * Cách mạng tư sản Anh Thời gian Sự kiện chi nh - 8- 1 682 - Nội chi ́n bùng nổ - 1 684 - Nội chi ́n chấm dứt - 1-1649 - Vua Sác- lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa - 12-1 688 - Quốc hội tiến hành đảo chi nh- Chế độ quân chủ lập hiến ra đời * Chi ́n tranh giành độc... trào công nhân trong những năm 183 0- 184 0 - 183 1 công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa - 184 4 công nhân dệt vùng Sơlê-din (Đức) nổi dậy khởi nghĩa - 183 6- 184 7 phong trào Hiến chương nổ ra ở Anh * Kết quả: đều thất bại * Ý nghĩa: đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế II SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 GV treo chân dung Mác và Ăng ghen... đồ công xã Pa- ri để trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 ? Sau cuộc khởi nghĩa 18- 3- 187 1 chính quyền thuộc về tay ai? GV: Lê trường Sơn 19 I Sự thành lập công xã Pa-ri 1 Hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri: - Pháp và Phổ đều muốn gây chi n tranh - Ngày 19-7- 187 0 , chi n tranh Pháp- Phổ bùng nổ, Pháp thất bại( 2-9- 187 0) - Ngày 4-9- 187 0 nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa - Chính phủ tư sản lâm... đàn áp phong trào GV: Lê trường Sơn 17 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 5 Dặn dò: Học bài cũ, làm bài tập: Tóm tắt phong trào đấu tranh của công nhân vào những năm 183 0- 184 0 - Chuẩn bị bài sau Ngày soạn: 14.9.2014 Tiết 8 Chương 2: CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 5: CÔNG Xà PA RI 187 1 A Mục tiêu : 1 Kiến thức: - Nguyên nhân đưa đến sự bùng nổ và diễn biến sự... bảng phụ) HS dựa vào bảng thống kê để ghi bài Quốc Thời Hình thức Qui Kết quả Ý gia gian đấu mô nghĩa tranh Pháp 183 1- Khởi nghĩa Lớn Đều thất bại 183 4 vũ trang Đức 184 4 Khởi nghĩa Vừa Đánh dấu sự vũ trang trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế Anh 183 6- Đấu tranh Rộng Đánh dấu sự 184 7 chính trị lớn trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế * Ho¹t ®éng 3 GV: Lê trường Sơn 16 b Hình thức đấu... công xã Pa-ri 2.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt GV: Lê trường Sơn 18 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 * Hoạt động 1 GV(thông báo): Nền thống trị của đế II( 185 2 187 0) thực chất là nền chuyên chế tư sản Trong thì đàn áp nhân dân, ngoài thì tiến hành chi n tranh xâm lược - Sự trưởng thành của giai cấp làm cho giai cấp tư sản càng lo sợ Mâu thuẩn không... hs đọc thêm) GV giới thiệu: Mác sinh năm 181 8 ở Tơ-ri-ơ (Đức) 1 Mác và Ăng ghen là người thông minh đỗ đạt cao, Mác sớm tham gia cách mạng Ăng ghen sinh năm 182 0 ở Bác-men (Đức) Trong một gia đình tư sản giàu có GV(H): Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng ghen? HS thảo luận: Mác và Ăng ghen đều nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản,... "Tuyên ngôn"? GV: Nhắt lại một số nét chính về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX Đây là phong trào mang tính tự phát 3 Phong trào công nhân từ ? Phong trào công nhân từ năm 184 8 dến năm 187 0 năm 184 8 đến năm 187 0có nét gì nổi bật? Quốc tế thứ nhất Tường thuật buổi lễ thành lập (SGK trang 37) GV: Vai trò của Mác đối đối với quốc tế thứ nhất HS thảo luận: + Mác chuẩn bị cho sự thành lập . Giai đoạn I ( 1642 – 16 48) - Nộị chi n bùng nổ tháng 8 – 1642. - Năm 16 48 quân đội nhà vua bại trận. GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 4 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 (chấm dứt chế độ quân. khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 .Sự thành lập công xã. - 18/ 3/ 187 1 Chi- e tấn công đồi Mông- mac Binh lính ngả về phía cách mạng. - 26/3/ 187 1 Bầu hội đồng công xã. - 28/ 3/ 187 1 công xã Pa ri. kiện 19/7/1970 Chi n tranh Pháp -Phổ bùng nổ 02/9/1970 Pháp thất bại 04/9/ 187 0 Nhân dân Pa ri đứng lên khởi nghĩa 18/ 3/ 187 1 Chi- e cho quân tấn công Đồi Mông- mac 26/3/ 187 1 Bầu hội đồng quân xã 28/ 3/ 187 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • GV minh hoạ 2

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan