0

Giáo án tự chọn hóa học 9 chuẩn

149 2,526 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 05:39

TIẾT 01:ÔN TẬP HOÁ HỌC LỚP 8I. Mục tiêu1. Kiến thức: Khắc sâu các kiến thức cần thiết quan trọng của hoá học 8 như quy tắc hoá trị, cách lập công thức hoá học hợp chất, các khái niệm oxit, axit, bazơ và muối. Nhớ lại cách tính theo công thức hoá học và phương trình hoá học. Nhớ lại các công thức chuyển đổi và cách tính các loại nồng độ dung dịch.2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết PTPƯ dựa vào kiến thức đã học. Rèn kỹ năng tính toán vận dụng cho các bài tập tổng hợp.3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập thực sự ngay từ những ngày đầu năm học. Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng      - Khắc sâu các kiến thức cần thiết quan trọng của hoá học 8 như quy tắc hoá trị, cách lập công thức hoá học hợp chất, các khái niệm oxit, axit, bazơ và muối. Nhớ lại cách tính theo công thức hoá học và phương trình hoá học. - Nhớ lại các công thức chuyển đổi và cách tính các loại nồng độ dung dịch. !"#$ - Rèn kỹ năng viết PTPƯ dựa vào kiến thức đã học. - Rèn kỹ năng tính toán vận dụng cho các bài tập tổng hợp. %&'( - Giáo dục ý thức học tập thực sự ngay từ những ngày đầu năm học. )*+,$+ /0 - Giáo viên: Bài tập. - Học sinh: Ôn lại toàn bộ nội dung trọng tâm của hoá 8. 1-'($+ /0 2345678 - Kết hợp trong giờ dạy. !973: );5<= );5> ?@+$ 1-'($A1BC GV Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập trong vòng 10 phút. Bài tập 1: Hoàn thành các PTPƯ a. C + O 2 → b. Al + Cl 2 → c. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → d. CaCO 3 + HCl → Bài tập 2: Tính thành phần % các nguyên tố trong H 2 SO 4 ? Bài tập 3: Hợp chất A có khối lượng mol là 100. Thành phần phần - Chia nhóm thảo luận hoàn thành bài tập. - Đại diện các nhóm lên bảng hoàn thành - Các nhóm khác nhận xét bổ sung. A1BC 1. Bài tập 1: Hoàn thành các PTPƯ a. C + O 2 to → CO 2 b. 2Al + 3Cl 2 to → 2AlCl 3 c. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + 2H 2 O d. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 + H 2 O 2. Bài tập 2: M H2SO4 = 98g %S= 98 32 . 100%=32,7% %O= 98 16 . 100%=16,3% LH 0969735010 1 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy trăm khối lượng các nguyên tố trong A là: %Ca=40%; %C =12% còn lại là oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A. GV: Quan sát, hướng dẫn, nhận xét và chẩn xác các đáp án. %H= 98 2 100%=2% 3. Bài tập 3: Giả sử công thức của A là Ca x C y O z Có : 100 40x . 100%=40% =>X = 40.100/100.40= 1 100 12 . 100%=12% =>Y = 1 %O=100%-(40%+12%)=48% => Z = 3 CTPT của A là CaCO 3 1-'($!97CDEB73 GV: Đưa bài tập lên lớp, hướng dẫn học sinh tự hoàn thành bài tập. Bài tập: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí H 2 ( đktc) trong không khí? a. Viết phương trình hòa học sảy ra b. Tính thể tích khí O 2 cần dùng. c. Tính thể tích không khí cần dùng biết O 2 chiếm 20% thể tích không khí. Gv: Hướng dẫn học sinh khi lên bảng. - Chú ý, nghiên cứu bài tập đã học. hoàn thành - Lên bảng hoàn thành. - Các bạn khác nhận xét. 97CD Áp dụng Ct n = 4,22 V n H2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol a. PTPƯ 2H 2 + O 2 2H 2 O 2 1 0,1 x b. n O2 = ½ n H2 = 0,1/2 = 0,05(mol) V O2 = 0,05.22,4 = 1,12 (lít) c. V kk = 1,12.100/20 = 5,6 (lít) %;$F - GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã ôn lại. Khẳng định đó là những nội dung cơ bản hoá 8 các em phải nắm được. GHI+J - Yêu cầu học sinh ôn lại nội dung đã học. LH 0969735010 2 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng !K    - Ôn tập các kiến thức đã học về tính chất của oxit. !L#$ - Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng. - Kĩ năng giải bài toán hóa học. %&'( - Thái độ yêu thích môn học. M6@ - Hệ thống các câu hỏi và bài tập. 4N+ 0 2345678 - Kết hợp trong giờ dạy. !CD );5<= );5> (+$ )CDBO. GV: Chia lớp làm 4 nhóm. - Nhóm 1 và 2 nêu tính chất hóa học của oxit bazo. Viết các phương trình phản ứng minh họa. - Nhóm 3 và 4 nêu tính chất hóa học của oxit axit. Viết các phương trình phản ứng minh họa. GV: y/c đại diện các nhóm lên bản hoàn thành. GV: Chỉnh sửa. Thảo luận, hoàn thành bài tập. Hoàn thành, nhóm khác nhận xét Chú ý O. 1. Tính chất hóa học của oxit bazo. - Tác dụng với nước. - Tác dụng với axit. - Tác dung với oxit a xit. 2. Tính chất hóa học của oxit axit. - Tác dụng với nước. - Tác dụng với bazo. - Tác dung với oxit bazo. )!97CD BT 1. Chất nào sau đây là oxit bazo oxit axit. CaO, CO 2 , SO 2 , BaO, Na 2 O, NO 2 BT 2: Hoà tan m 1 gam bột kẽm cần dùng vừa đủ m 2 gam dd Hoàn thành Chú ý 97CD 1. Bài tập 1. - Oxit axit: CO 2 , SO 2 , NO 2 - Oxit bazo: CaO, BaO, Na 2 O. 2. Bài tập 2. n H2 = 11,2.22,4 = 0,5 (mol) LH 0969735010 3 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy HCl 50%. PƯ kết thúc thu được 11,2 lit khí ở đktc. a. Tính m 1 , m 2 . b. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau PƯ (Hướng dẫn: m dd sau PƯ = m Zn + m ddHCl – mH 2 bay đi; Đáp số m 1 =32,5 g m 2 =73g C %=64,6%) + GV : Theo em để giải bài toán này ta cần vận dụng những công thức nào để tính ? + Yêu cầu thảo luận nhóm hoàn thành. GV: Hướng dẫn và chỉnh sửa bài tập cho học sinh. Lắng nghe gợi ý của giáo viên Nêu các công thức có thể có. Thảo luận nhóm Hoàn thiện PTPƯ: Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 1 2 1 1 x y z 0,5 nZn = nZnCl 2 = nH 2 = 0,5 (mol) a. m Zn = 0,5. 65 = 32,5 g m HCl = 1. 36,5 = 36,5 g m ddHCL 14% = 36,5 / 50 = 73 g b. m dd sau PƯ = m Zn + m ddHCl – mH 2 mH 2 = 0,5. 2 = 1 g. m dd = 32,5 + 73 – 1 = 104,5 g m ZnCl 2 = 0,5. 135 = 67,5 C% = 5,104 5,67 . 100% = 64,6% %;$FP7+I+J - GV yêu cầu học sinh nhắc lại các tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazo. - Học và hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. LH 0969735010 4 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Q% R>SKTUVW< VVKKXY 670   - Củng cố các kiến thức TCVL và TCHH của CaO, các ứng dụng của CaO, các PP điều chế CaO trong PTH và trong CN. !"#$ - Rèn kỹ năng viết PTPƯ. - Phân biệt được một số oxit cụ thể. - Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. %&'( - GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu các hiện tượng hoá học gắn với cuộc sống. M6@ - Nội dung bài học. - Hệ thống các câu hỏi, bài tập 4N+ 0 2345678 - Kết hợp trong giờ dạy. !CD );5<= );5> (+$ 1-'($CD GV yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất vật lí của CaO? GV yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hóa học của CaO? - Yêu cầu HS lên bảng viết PTPƯ minh họa cho các tính chất. GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các ứng dụng quan trọng của CaO? GV: Trong thực tế CaO được sản xuất ntn? - Nhắc lại. - Nhắc lại. - Lên bảng hoàn thành - Nhắc lại. - Nhớ và trình bày lại.  OZPCB[ SGK !OZ1&0 - Tác dụng với nước. - Tác dụng với axit - Tác dụng với oxit axit %\$+$;55 X><Y G>A]Z5 1-'($.^CD .^CD LH 0969735010 5 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy GV: Yêu cầu học sinh thảo luận hoàn thành bài tập trong phiếu học tập: BT1: Canxi oxit tiếp xuc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng hày và viết phương trình phản ứng minh họa? BT 2: Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau: CaO 1 Ca(OH) 2 2 CaCO 3 3 4 CaCl 2 CaO GV: Chỉnh sửa. BT3: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO 3 . Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu Kg vối sống CaO, nếu hiệu suất là 85%? Đây thuộc dạng bài tập nào? GV hướng dẫn học sinh từng bước giải bài tập. - HS thảo luận nhóm trong vòng 10 phút rồi lên bảng trình bày. - Tự chỉnh sửa - GV theo dõi giáo viên. - Trả lời - Giải theo sự hướng dẫn của giáo viên. A1BC 9Tại vì CaO sẽ tác dụng với CO 2 trong không khí và giảm chất lượng. PTPƯ CaO + CO 2 CaCO 3 9!  CaO + H 2 O Ca(OH) 2 ! Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 CaCO 3 + NaOH % CaCO 3 to CaO +CO 2 G CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O !97CD_:$+` Số CaCO 3 trong 1 tấn đá vôi là: 1000 x 80/100 = 800(Kg) nCaCO 3 =800/100=8mol Theo đầu bài ta có PTPƯ: CaCO 3 to CaO +CO 2 1 1 8 8 mCaO = 8 x 56 = 448 (kg) Với hiệu suất 85% thì ta thu được: mCaO = 448 x 85/100 = 381 (kg) %;$F GV: Chốt lại toàn bộ bài luyện tập. GHI+J - Học theo nội dung bài, hoàn thành các bài tập đã giao - Đọc trước bài mới LH 0969735010 6 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng QG 9 aUUb)KX!Y  670c   - Củng cố cho HS những TCVL và TCHH của SO 2 , các ứng dụng của SO 2 , các PP điều chế SO 2 trong PTH và trong CN. !"#$ -Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. - Rèn kỹ năng viết PTPƯ. %&'( - GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu các hiện tượng hoá học gắn với cuộc sống. M6@ - <&1P + Hệ thống các câu hỏi và bài tập. - Học sinh:Làm bài tập và đọc trước bài mới. 4N+ 0 2345678 - Kết hợp trong giờ dạy. !CD );5<= );5> (+$ 1-'($CD -Gv yêu cầu + Nhắc lại tính chất hóa học của SO 2 ? + Lên bảng viết các phương trình phản ứng minh họa? + Em hãy nêu lại các ứng dụng của SO 2 và các phướng pháp điều chế SO 2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp? - Trả lời. - Hoàn thành - Trả lời. /CD 1. Tính chất hóa học. - Tác dụng với nước. - Tác dụng với Bazơ. - Tác dụng với oxit bazơ 2. Ứng dụng và cách điều chế. Họa theo ND vở 1-'($!97CD;$? -Gv phát phiếu học tập yêu cầu HS hoàn thành. BT 1: Nhóm 1 Hoàn thành PTPƯ - Thảo luận hoàn thành. /97CD;$F 97CD Hoàn thành PTPƯ a. SO 3 + H 2 O > H 2 SO 4 LH 0969735010 7 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy a. + H 2 O > H 2 SO 4 b. H 2 O + > H 3 PO 4 c. + HCl > CuCl 2 + H 2 O d. +H 2 SO 4 > CuSO 4 + BT 2: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit SO 2 tác dụng với nước thu được 250 ml dung dịch axit H 2 SO 3 . a. Viết phương trình hóa học b. Xác định nồng độ mol của axit thu được. GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập trong phiếu học tập. - Đại điện nhóm lên bảng hoàn thành. Nhóm khác bổ sung b. 3H 2 O +P 2 O 5 > 2H 3 PO 4 c. CuO + HCl > CuCl 2 + H 2 O d.CuO+ H 2 SO 4 > CuSO 4 + H 2 O 97CD! VH 2 SO 3 = 250 ml = 0,25 l nSO 2 = 8/64 = 0,125 mol a. PTPƯ SO 2 + H 2 O > H 2 SO 3 1 1 1 0,125 0,125 b. Theo phương trình ta có nH 2 SO 3 = nSO 2 = 0,125 mol áp dụng công thức: C M = V n = 25,0 125,0 = 0,5 M Vậy nồng độ mol của axit H 2 SO 3 là 0,5 M %;$F - GV chốt lại toàn bộ nội dung ôn tập G HI+J - Yêu cầu học sinh hoàn thành các bài tập trong SGK - Học theo nội dung của bài lí thuyết. - Đọc trước bài mới LH 0969735010 8 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Qd9V% efgVVK   670 Giúp học sinh khắc sâu các tính chất hóa học của axit: Tác dụng với quỳ tím,với bazơ ,với oxit bazơ kim loại. Nhận biết rõ hơn về axit mạnh và axit yếu. !"#$ - Rèn luyện kỹ năng viết PTPƯ của axit, kỹ năng phân biệt axit với các dd bazơ, hóa học của axit nói chung. - Rèn kỹ năng làm BT tính theo PTHH. %&'( - GD ý thức cẩn thận nghiêm túc. M6@ - <&1PSGK, hệ thống câu hỏi và bài tập. - 0hKiến thức vừa học. 4N+ 0 2345678 - Kết hợp trong giờ dạy. !CD );5<= );5> (+$ 1-'($CD GV Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi: 1. Em hãy nêu tính chất hóa học của axit? 2. Mỗi tính chất hãy viết phương trình phản ứng minh họa(Nếu có)? GV: Chỉnh sửa nếu sai. Nhớ lại kiến thức? - Trả lời. - Từng học sinh lên bảng viết phương trình phản ứng. - Chú ý.  i: OZ1&0 ;5 5] a. Axit làm đổi màu chất chỉ thị. - DD axit là quỳ tím chuyển thành màu đỏ. b. Tác dụng với kim loại. 2Al+6HCl 2AlCl 3 +3H 2 c. Tác dụng với bazơ. Cu(OH) 2 +H 2 SO 4 CuSO 4 +2H 2 O d. Axit tác dụng với oxit bazơ. Fe 2 O 3 +6HCl 2FeCl 2 +3H 2 e. Tác dụng với muốiX Học ở bài muốiY LH 0969735010 9 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy GV: Axit được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào, lấy ví dụ? GV: Mở rộng cho học sinh về 1 loại axit yếu phổ biến thường gặp. - Trả lời. - Chú ý. !V]3-P75]. Nội dung vở ghi. 1-'($!97CD Gv phát phiếu học tập cho học sinh thảo luận nhóm 8 phút sau lên bảng hoàn thành. Bài 1 : Những chất nào sau đây tác dụng được với HCl, NaOH, H 2 O. SO 2 , CO 2 , CaO, Na 2 O, MgO, CuO. - Viết phương trình phản ứng Bài 2 : Axit sunfuric loãng có thể tác dụng được với những chất nào sau đây. a. Fe, Al, Zn, Mg. b. Cu, Ag, Hg, NaCl. c. CuO, Al 2 O 3 , CaCO 3 , Na 2 O. d. Cu(OH) 2 , NaOH, Fe(OH) 3 . Gv: Uốn nắn và chỉnh sửa. GV: hướng dẫn học sinh làm bài tập 3: Bài 3 : Hoà tan 9,2 g hỗn hợp gồm Mg, MgO cần vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%. Sau phản ứng ta thu được 1,12 (l) khí ở ĐKTC. a) Viết PTPƯ xảy ra ? b) Tìm khối lượng Mg và MgO đã dùng ? - Thảo luận hoàn thành bài tập. - Lên bảng trình bày, các nhóm khác bổ sung. - Hoàn thiện. - Chú ý, hoàn thiện bài tập củng giáo viên. 97CD Bài tập 1 a) T/d với H 2 O : SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 Na 2 O + H 2 O → 2 NaOH CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 b) T/d với HCl : MgO + 2 HCl → MgCl 2 + H 2 O CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O Na 2 O + 2 HCl → 2 NaCl + H 2 O CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O c) NaOH : CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O CO 2 + NaOH → NaHCO 3 SO 2 + 2NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O SO 2 + NaOH → NaHSO 3 Bài tập 2 : Đáp án đúng là a, c, d. Bài 3: Tóm tắt : Cho biết m (M g +M g O) =9,2(g) C% (dd HCl)= 14,6% Vkhí = 1,12 (l) a) Viết PTPƯ ? b) Tìm khối lượng Mg và Mg đã dùng ? Giải : LH 0969735010 10 Tự chọn [...]... 10,6 % %m NaCl = 100% - 10,6 % = 89, 4% 3 Củng cố - GV: Chốt lại nội dung bài học 4 Hướng dẫn và dặn dò: - Yêu cầu học sinh về học theo nội dung của bài - Hoàn thành các bài tập trong SGK Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số LH 096 9735010 35 Vắng Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số TUẦN 9 Vắng TIẾT 16 – ÔN TẬP PHÂN BÓN HÓA HỌC I Mục tiêu bài học: 1.Kiến... 233 = 93 ,2 gam c Theo PTPƯ: nH2SO4 = nBaO = 0,4 mol Áp dụng công thức : CM = n/V CM H2SO4 = 0,4/ 0,08 = 5 M 3 Củng cố - GV chốt lại nội dung ôn tập 4 Hướng dẫn và dặn dò: - Ôn tập các kiến thức về axit LH 096 9735010 17 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Chuẩn bị bài thực hành LH 096 9735010 18 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết... Hướng dẫn và dặn dò: - Làm các bài tập trong sgk và sách bài tập LH 096 9735010 22 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy - Đọc trước bài mới LH 096 9735010 23 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng TUẦN 6 TIẾT 11: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu bài học 1.Kiến thức: - HS được củng cố lại các... SO 4 = n*M =0,05 *98 = 4 ,9 g Khối lượng dd H2SO4: mdd= 4 .9 * 100 = 24.5 g 20 3 Củng cố - GV chốt lại nội dung ôn tập 4 Hướng dẫn và dặn dò: - Ôn tập các kiến thức về oxit, axit - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết LH 096 9735010 20 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Vắng TUẦN 5 TIẾT 10: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ... 0,1mol LH 096 9735010 25 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy ⇒ n NaOH dư = 0,5-0,2=0,3(mol) nCO 2 = nNa 2 CO 3 =0,1 (mol) ⇒ mNa 2 CO 3 = 0,1 x 106 = 10,6 (g) 3 Củng cố - GV chốt lại nội dung ôn tập 4 Hướng dẫn và dặn dò - Làm các bài tập trong sgk và sách bài tập - Đọc trước bài mới LH 096 9735010 26 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Lớp 9 Tiết... chỉnh sửa đáp án - Chú ý, chỉnh - Tác dụng với oxit bazơ tạo cho học sinh sửa hoàn thiện thành muối sunfat và nước - Tác dụng với muối ( Học ở bài muối) KL: Axit H2SO4 có đầy đủ TC của một axit mạnh Hoạt động 2 Bài tập LH 096 9735010 12 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm hoàn thành bài tập Bài tập 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: ? + H2SO4... tập lại tên, thành phần hóa học và ứng dụng của một số phân bón hóa học thông dụng 2 Kỹ năng: - Nhận biết được một số muối cụ thể và một số phân bón hóa học thông dụng - Rèn kỹ năng phân biệt các mẫu phân đạm, phân lân, phân kali dựa vào TCHH Củng cố kỹ năng tính theo công thức hoá học 3 Thái độ: - GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn II Chuẩn bị: Giáo viên: Hệ thống các... ôn tập - Tác dụng với muối GV: Yêu cầu HS nhắc lại ứng 2 Ứng dụng dụng của Ca(OH)2 Học theo SGK Hoạt động 2 Bài tập củng cố II Luyện tập GV: Chia lớp làm 3 nhóm hoàn - Học sinh thành phiếu học tập chia nhóm LH 096 9735010 29 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Bài tập 1: Viết PTPƯ thực hiện những biến đổi hoá học theo sơ đồ sau : ( 3) ( 4)  FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 (1) Fe2O3 → Fe (6) (7 ) ... LH 096 9735010 33 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Vắng TIẾT 15 – ÔN TẬP MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG I Mục tiêu 1 Kiến thức: - Củng cố lại kiến thức cho học sinh về trạng thái thiên nhiên, cách khai thác và ứng dụng của muối NaCl 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ năng viết PTPƯ và làm các BT định tính -Viết phương trình hóa học. .. ứng thức ôn tập Học theo SGK dụng của NaOH Em hãy nêu phương pháp điều 3 Điều chế chế NaOH, Viết PTPƯ - Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn    2NaCl + 2H2O Đp,cómàngngăó → 2NaOH + Cl2 + H2 LH 096 9735010 27 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Hoạt động 2 Bài tập củng cố II Luyện tập GV: Chia lớp làm 3 nhóm hoàn - Học sinh Bài tập 1: thành phiếu học tập chia nhóm Chọn B Bài tập . sách giáo khoa. LH 096 9735010 4 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Q% R>SKTUVW< VVKKXY 670 . các bài tập đã giao - Đọc trước bài mới LH 096 9735010 6 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng QG 9 aUUb)KX!Y . đường kính. LH 096 9735010 13 Tự chọn Phạm Trung Kiên Trường THCS Bản Máy Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng Lớp 9 Tiết TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng o9kG R>SVKTUVW<X!Y   
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn hóa học 9 chuẩn, Giáo án tự chọn hóa học 9 chuẩn,