0

Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm cực hay

120 2,875 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 21:28

Tiết 1: LUYỆN TẬP CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A. Mục tiêu: Củng cố lại cho học sinh các khái niệm về căn bậc hai , định nghĩa , kí hiệu và cách khai phương căn bậc hai một số . áp dụng hằng đẳng thức vào bài toán khai phương và rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai đơn giản. Cách tìm điều kiện để căn thức có nghĩa. B. Chuẩn bị: GV: Soạn bài , giải các bài tập trong SBT đại số 9 . HS: Ôn lại các khái niệm đã học , nắm chắc hằng đẳng thức đã học .Giải các bài tập trong SBT toán 9 36 Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga Soạn 21 /8 /2013 Giảng thứ 6 /23 /8 /2013 Tiết 1: LUYỆN TẬP CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC AA = 2 A. Mục tiêu: - Củng cố lại cho học sinh các khái niệm về căn bậc hai , định nghĩa , kí hiệu và cách khai phương căn bậc hai một số . - áp dụng hằng đẳng thức AA = 2 vào bài toán khai phương và rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai đơn giản. Cách tìm điều kiện để căn thức có nghĩa. B. Chuẩn bị: GV: Soạn bài , giải các bài tập trong SBT đại số 9 . HS: Ôn lại các khái niệm đã học , nắm chắc hằng đẳng thức đã học .Giải các bài tập trong SBT toán 9 /3-6 C. Tiến trình dạy - học: I/ Bài cũ:Nêu định nghĩa căn bậc hai số học , hằng đẳng thức AA = 2 lấy ví dụ minh hoạ . II/ Bài mới: Hoạt Động của GV & HS Ghi bảng GV treo bảng phụ gọi Hs nêu định nghĩa CBH số học sau đó ghi tóm tắt vào bảng phụ . - Nêu điều kiện để căn A có nghĩa ? - Nêu hằng đẳng thức căn bậc hai đã học? GV khắc sâu cho h/s các kiến thức có liên quan về CBH số học. GV ra bài tập 1 yêu cầu HS nêu cách làm và làm bài . GV:Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập GV: Muốn Tìm x dể căn thức sau có nghĩa ta làm n.t.n? GV sửa bài và chốt lại cách làm . HS:Nêu điều kiện để căn thức có nghĩa . HS: Lờn bảng giải I, Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa căn bậc hai số học:    = ≥ ⇔= ax x ax 2 0 2. Điều kiện để A có nghĩa: A có nghĩa ⇔ A ≥ 0 . 1. Hằng đẳng thức AA = 2 : Với A là biểu thức ta luôn có: AA = 2 II,Bài tập Bài 1: So sánh . a) 1 v2 + 2µ Tacó : 1 < 2 12112121 +<+⇒<⇒<⇒ 122 +<⇒ . c) 10µ v312 Tacó: 31 25 31 25> ⇒ > 31 5 2 31 10⇒ > ⇒ > Bài 2: Tìm x dể căn thức sau có nghĩa: a) Để - 2x + 3 có nghĩa ⇔ - 2x + 3 ≥ 0 ⇔ - 2x ≥ -3 ⇔ x ≤ 2 3 .Vậy với x ≤ 2 3 thì căn thức trên có nghĩa . b) Để căn thức ⇔ có nghĩa ⇔ 4 0 3x ≥ + ⇔ x + 3 > 0 ⇔ x > -3 . - 1 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga GV ra tiếp bài tập cho h/s làm sau đó gọi HS lên bảng chữa bài . GV: Muốn Rút gọn biểu thức ta làm n.t.n? Vậy với x > - 3 thì căn thức trên có nghĩa. Bài 3: Rút gọn biểu thức. a) 2424)24( 2 +=+=+ b) 3333)33( 2 −=−=− (vì 33 > ) c) 417174)174( 2 −=−=− (vì 417 > ) III/Củng cố: - Nêu lại định nghĩa căn bậc hai số học và điều kiện để căn thức có nghĩa . Tìm x biết : 129 2 += xx IV/ Hướng dẫ n: - Xem lại các bài tập đã giải , học thuộc định nghĩa , hằng đẳng thức và cách áp dụng . - Giải tiếp các phần còn lại của các bài tập đã làm . Soạn 29 /8 /2013 Giảng thứ 6 /30 /8 /2013 Tiết 2: :Luyện tập hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông A/ Mục tiêu: - Củng cố các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Từ các hệ thức đó tính 1 yếu tố khi biết các yếu tố còn lại. - Vận dụng thành thạo các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao tính các cạnh trong tam giác vuông . B/Đồ dùng dạy học:Bảng phụ tổng hợp các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông , thước kẻ, Ê ke. C/Tiến trình dạy - học: I/ Bài cũ: Viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông . II/ Bài mới: Hoạt động của GV & HS Ghi bảng GV: Hãy phát biểu các định lí về hệ thức lượng trong tam giác vuông viết CTTQ. GV: Treo bảng phụ vẽ hình và các qui ước và yêu cầu h/s viết các hệ thức lượng trong tam giác vuông. I/ Kiến thức cơ bản: 2 . 'b a b = - 2 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga GV: Ra bài tập gọi HS đọc đề bài tập ở bảng phụ GVTa áp dụng hệ thức nào để tính y GV: Gợi ý : Tính BC theo Pitago . GV: Để tính AH ta dựa theo hệ thức nào HS:Hãy viết hệ thức sau đó thay số để tính x GV: Gợi ý AH . BC = ? GV: Gọi HS lên bảng trình bày lời giải . GV yêu cầu H/S đọc đề bài bài 2 và hướng dẫn vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán . GV:Gợi ý: - ∆ ABH và ∆ ACH có đồng dạng không ? vì sao ? - Ta có hệ thức nào về cạnh ? vậy tính CH như thế nào ? H/S AB AH CA CH = từ đó thay số tính CH HS: Viết tỉ số đồng dạng từ đó tính CH . HS: Viết hệ thức liên hệ giữa AH và BH , CH rồi từ đó tính AH . GV: ho HS làm sau đó lên bảng trình bày lời giải 2 . 'c a c = . .b c a h = 222 c 1 b 1 h 1 += II/ Luyện tập: Bài 1: Tỡm x , y trong hỡnh vẽ sau Xét ABC ∆ vuông tại A Ta có: BC 2 = AB 2 + AC 2 ( đ/l Pytago) ⇒ y 2 = 7 2 + 9 2 = 130 ⇒ y = 130 áp dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao ta có : AB . AC = BC . AH ( đ/lí 3) ⇒ AH = 130 63 130 97 BC ACAB == ⇒ x = 130 63 Bài 2: GT AB : AC = 5 :6 AH = 30 cm KL Tính HB , HC Giải: Xét ∆ ABH và ∆ CAH Có · · 0 90AHB AHC= = · · ABH CAH= (cùng phụ với góc · BAH ) ⇒ ∆ ABH : ∆ CAH (g.g) ⇒ AB AH CA CH = 5 30 6 CH ⇒ = 30.6 36 5 CH⇒ = = Mặt khác BH.CH = AH 2 ( Đ/L 2) ⇒ BH = 25 36 30 CH AH 22 == ( cm ) Vậy BH = 25 cm ; HC = 36 (cm ) III/ Củng cố: - GV khắc sâu lại cách làm dạng bài trên và các kiến thức cơ bản đã vận dụng IV/ Hướng dẫn học ở nhà- Xem lại các bài tập đã chữa , làm nốt các phần còn lại của các bài tập ở trên. Ôn liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Soạn 5 /9/2013 Giảng thứ 6 / 6 /9 /2013 - 3 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga Tiết 3: Luyện tập liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương A/ Mục tiêu: - Nắm vững các định lí liên hệ giữa phép nhânvà phép khai phương. - Vận dụng các công thức thành thạo, áp dụng vào giải các bài tập có liên quan như tính toán, chứng minh, rút gọn. . . rèn luyện kĩ năng trình bày. - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các công thức đã học về CBH. B/ Đồ dùng: bảng phụ ghi đề bài hoặc lời giải mẫu . C. Tiến trình tiết dạy : I/ Bài cũ: Phát biểu qui tắc khai phương một tích? Viết CTTQ? II/ Bài mới: Hoạt động của GV & HS Ghi bảng GV: Hãy nêu định lí liên hệ giữa phép nhân , phép chia và phép khai phương ? HS: Lần lượt nêu các công thức và nội dung định lí liên hệ giữa phép nhân,phép chia và phép khai phương GV:Nêu nội dung bài toán rút gọn biểu thức các phần a; b; c; và yêu cầu h/s suy nghĩ cách làm HS: Hãy nêu cách tính các phần a; b; c. GV :Yêu cầu h/s thảo luận nhóm trong 5 phút lên bảng trình bày. ( nhóm 1; 4 làm phần a; nhóm 2; 5 làm phần b; nhóm 3; 6 làm phần c; d ) HS: Đại diện các nhóm trình bày bảng ( 3 nhóm) GV :Nhận xét và kết luận cách trình bày của học sinh. GV: Nhận xét và bổ sung (nếu cần) ? GV: Muốn so sánh 17.16 15 vµ ta làm ntn GV : Gợi ý cho học sinh cách trình bày bài làm của mình và lưu ý cho học sinh cách làm dạng bài tập này để áp dụng. +) Muốn giải phương trình này ta làm ntn? - GV yêu cầu h/s trình bày bảng. - Ai có cách làm khác không? Vậy phương trình 2 có nghiệm 5x = ; 5x = − +) GV khắc sâu cho h/s cách giải phương trình chứa dấu căn ta cần bình phương hai vế của phương trình để làm mất dấu căn I/ Kiến thức 1. Định lí 1: . .A B A B = (Với A, B 0 ≥ ) II/ Bài tập: 1. Bài 1: Rút gọn biểu thức. a, 3 4 5 . 5 a a = 3 2 4 5 4 . 5 a a a = = 2 a (a>0) b, 9 17. 9 17+ − = ( ) ( ) 9 17 . 9 17+ − = ( ) 2 2 9 17 81 17 64 8− = − = = c, 2 2 6,8 3,2 (6,8 3,2).(6,8 3,2)− = − + 3,6.10 36 6= = = d, 36 4 1 .5 .0,81 64 9 = 100 49 81 . . 64 9 100 = 49.81 64.9 = 49.9 7.3 21 64 8 8 = = 2. Bài 2: So sánh: a) 17.16 15 vµ Tacó : )116)(116(116.11617.15 +−=+−= = 1616116 22 =<− Vậy 16 > 17.15 b) 8 và 15 17+ Ta có: 8 2 = 64 = 32+2. 2 16 ( ) 2 15 17 15 2 15. 17 17+ = + + = 32 + 2 15.17 Mà 2 15.17 = ( ) ( ) 2 16 1 16 1− + = 2 2 16 1− < 2. 2 16 Vậy 8 > 15 17+ 3. Bài 3: Giải phương trình x 2 - 5 = 0 ( ) 2 2 5 0x⇔ − = - 4 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga bậc hai ( đưa pt về dạng cơ bản Phương trình tích - phương trình chứa dấu GTTĐ) ( ) ( ) 5 . 5 0x x⇔ − + = 5 0x⇔ − = hoặc 5 0x + = 5x⇔ = hoặc 5x = − Vậy phương trình có nghiệm 5x = ; 5x = − III/ Củng cố: - GV khắc sâu lại cách làm từng dạng bài đã chữa và các kiến thức cơ bản đã vận dụng IV/ Hướng dẫn học ở nhà:- Học thuộc các quy tắc , nắm chắc các cách khai phương và nhân các căn bậc hai . làm hết các phần còn lại của các bài tập ở trên Soạn 12/9/2013 Giảng thứ 6 / 13 /9 /2013 Tiết 4: Luyện tập liên hệ giữa phép chia và phép khai phương A/ Mục tiêu: - Nắm vững các định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. - Vận dụng các công thức thành thạo, áp dụng vào giải các bài tập có liên quan như tính toán, chứng minh, rút gọn. . . rèn luyện kĩ năng trình bày. - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các công thức đã học về CBH. B/ Đồ dùng: Bảng hệ thống các công thức liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, bảng phụ ghi đề bài hoặc lời giải mẫu . C. Tiến trình tiết dạy : I/ Bài cũ: Phát biểu qui tắc khai phương một thương? Viết CTTQ? Giải bài tập 30(c,d) T2 19 sgk II/ Bài mới: Hoạt động của GV & HS Ghi bảng HS: Viết CTTQ GV: Cho HS quan sát đề bài 1 HS: 2 em lên bảng giải , số còn lại giải vào vở GV: Cho HS nêu nhận xét và bổ sung GV: Cho HS quan sát đề bài 2 GV: Muốn rút gọn biểu thức trên ta làm n.t.n? HS: 2 em lên bảng giải (câu a, b ) , số còn lại giải vào vở I/ Kiến thức cơ bản: Định lí : A A B B = (Với A 0≥ ; B >0) II/ Bài tập: 1) Bài 1: Tính a) 36 25 : 16 9 = 9 16 : 25 36 = 3 4 : 5 6 = 9 10 b) 25 4 2 a = ( ) 2 2a : 2 5 = 2a :5 2) Bài 2 : Rút gọn a) yx xyx − − = ( ) ( ) ( ) 2 x xy x y x y − + − = ( ) ( ) ( ) x x y x y x y − + − = ( ) x x y+ b) 1− − a aa = ( ) 1 1 a a a − − = - ( ) 1 1 a a a − − = a - 5 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga GV: Cho HS nêu nhận xét và bổ sung HS: 2 em lên bảng giải (câu c, d ) , số còn lại giải vào vở GV: Cho HS nêu nhận xét và bổ sung HS: 2 em lên bảng giải (câu e, f ) , số còn lại giải vào vở GV: Cho HS nêu nhận xét và bổ sung HS: 1 em lên bảng giải (câu i ) , số còn lại giải vào vở GV: Cho HS nêu nhận xét và bổ sung GV: Tổng kết lại cách giải BT 2 c) 01.0. 9 4 5. 16 9 1 = 100 1 . 9 49 . 16 25 = 100 1 . 9 49 . 16 25 = 24 7 10 1 . 3 7 . 4 5 = d) 22 22 384457 76149 − − = 29 15 841 225 841 225 73.845 73225 )384457)(384457( )76149)(76149( === − = +− +− e) 25 14 2 = 25 64 = 25 64 = 5 8 f), 6,1 1,8 = 16 81 = 16 81 = 4 9 i) 22 22 384457 76149 − − = 29 15 841 225 841 225 73.845 73225 )384457)(384457( )76149)(76149( === − = +− +− III/ Củng cố: - GV khắc sâu lại cách làm từng dạng bài đã chữa và các kiến thức cơ bản đã vận dụng IV/ Hướng dẫn học ở nhà:- Học thuộc các quy tắc , nắm chắc các cách khai phương và chia các căn bậc hai . - Xem lại các bài tập đã giải , làm nốt các phần còn lại của các bài tập ở trên Soạn 20 /9 /2012 Giảng thứ 6 /21 /9 /2012 Tiết 5: Luyện tập tỉ số lượng giác của góc nhọn A/ Mục tiêu: - 6 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga - Củng cố các khái niệm về tỉ số lượng giác của góc nhọn - Vận dụng các tỉ số lượng giác vào bài tập B/ Đồ dùng dạy học: MTBT, Ê ke, C. Tiến trình tiết dạy : I/ Bài cũ: Nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn II/ Bài mới: Hoạt động của GV & HS Ghi bảng HS : Trình bày khái niệm tỷ số lượng gíac của một góc nhọn và tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau HS: Nêu tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt GV: cho tam giác vuông ABC ,Â=90 0 , chứng minh rằng AB AC = sin sin C B HS: Giải cá nhân GV: Cho 1 em lên bảng trình bày HS: Nêu nhận xét GV: Cho tam giác ABC , Â=90 0 , AB = 6, µ B α = .Biết tan 5 12 α = .Tính AC, BC HS: Thảo luận PP giải GV: Muốn tính sinB , sinC biết AB= 13 và BH = 5 ta làm n.t.n? 1.Tóm tắt kiến thức a b c B C A sinB = cosC = b a cosB = sinC = c a tanB = cotC = b c cotB = tanC = c b * Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt 2) Bài tập Bài 1: cho tam giác vuông ABC ,Â=90 0 , chứng minh rằng AB AC = sin sin C B Giải : sin sin ,sin : sin AB AC C AB AC AB C B BC BC B BC BC AC = = ⇒ = = Bài 2: Cho tam giác ABC , Â=90 0 , AB = 6, µ B α = .Biết tan 5 12 α = .Tính AC, BC Giải : 5 5 5 tan . 2,5 12 12 12 AC AC AB AB α = ⇔ = ⇒ = = BC 2 = 6 2 + 2,5 2 = 42.25 ⇒ BC = 6,5 Bài 3 : Cho tam giác vuông ABC , Â=90 0 , kẻ đường cao AH.Tính sinB , sinC biết AB = 13 và BH = 5 - 7 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga GV: Cho 1 em lên bảng trình bày HS: Nêu nhận xét GV: Tổng kết cách giải B C A H Giải : Ta có 2 2 2 2 13 5 sin 0,923 13 AH AB BH B AB AB − − = = = ≈ 2 2 2 28,8 33,8 13 5 sin 0,3550 33,8 AH HC BC BH AH C AC = = ⇒ = − = = ≈ III/ Củng cố: - GV khắc sâu lại cách làm từng dạng bài đã giải và các kiến thức cơ bản đã vận dụng IV/ Hướng dẫn học ở nhà:- Học thuộc các hệ thức , nắm chắc các cách tính tỉ số lượng giác của góc nhọn - Xem lại các bài tập đã giải , làm nốt các phần còn lại của các bài tập ở trên *Bài tập về nhà : 1) Tính sin 32 0 :cos 58 0 ; tan70 0 – cot14 0 2) Cho tam giác ABC , Â=90 0 , AB =3.Tính BC , AC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) Cho cos α =0,8 tính sin α ;tan α ; cot α Soạn 26 /9 /2013 Giảng thứ 6 /27 /9 /2013 Tiết 6: Luyện tập biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai A. Mục tiêu: - Nắm vững các định lí liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương. - Vận dụng các công thức thành thạo, áp dụng vào giải các bài tập có liên quan như tính toán, chứng minh, rút gọn. . . rèn luyện kĩ năng trình bày. - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các công thức đã học về CBH. B. Chuẩn bị: Bảng hệ thống các công thức liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương, bảng phụ ghi đề bài hoặc lời giải mẫu . C. Tiến trình dạy - học: I/ Bài cũ: Nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai II/ Bài mới: - 8 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga Hoạt động của GV & HS Ghi bảng GV: Hãy nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai ? HS: H/S lần lượt nêu các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc HS: Nhận xét và bổ sung (nếu cần) ? GV: Nêu nội dung bài toán rút gọn biểu thức các phần a; b; c; và yêu cầu h/s suy nghĩ cách làm HS:Hãy nêu cách tính các phần a; b; c. GV;Yêu cầu h/s thảo luận nhóm trong 5 phút lên bảng trình bày. ( nhóm 1; 4 làm phần a; nhóm 2; 5 làm phần b; nhóm 3; 6 làm phần c; ) HS:Đại diện các nhóm trình bày bảng (3 nhóm) GV :Nêu nội dung bài tập 2 So sánh a) 3 5 và 20 và yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời GV: Gợi ý: Đối với phần a) ta có thể áp dụng tính chất đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn để so sánh Đối với phần 2007 2009+ và 2 2008 Đặt A = 2007 2009+ ; B = 2 2008 ta bình phương từng biểu thức rồi so sánh các bình phương vớí nhau và đưa ra kết luận. GV : Nêu nội dung bài tập và yêu cầu h/s suy nghĩ cách chứng minh GV: Muốn chứng minh 1 đẳng thức ta làm ntn ? HS : Biến đổi VT ⇒ VP GV: Gợi ý: phân tích a a+ ; a a− thành nhân tử ta có điều gì ? HS:h/s nêu cách biến đổi và chứng minh đẳng thức. I/ Tóm tắt kiến thức 1) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: a) 2 A B A B = ( với 0A ≥ ; 0B ≥ ) b) 2 A B A B = − ( với 0A < ; 0B ≥ ) 2) Đưa thừa số vào trong dấu căn: a) 2 A B A B = ( với 0A ≥ ; 0B ≥ ) b) 2 A B A B = − ( với 0A < ; 0B ≥ ) II/ Bài tập: 1. Bài 1: Rút gọn biểu thức. a, 75 48 300+ − = 2 2 2 5 .3 4 .3 10 .3+ − = 5 3 4 3 10 3+ − = 3− b 98 72 0,5 8− + = 2 2 2 7 .2 6 .2 0,5. 2 .2− + = 7 2 6 2 0,5.2 2− + = 7 2 6 2 2− + = 2 2 c, ( ) 2 3 5 . 3 60+ − = 2 2 3. 3 5. 3 2 .15+ − = 6 15 2 15 + − = 6 15 − 2) So sánh: 3 5 và 20 Cách 1: Ta có: 2 3 5 3 .5 45= = Mà 45 20 > ⇒ 45 20> Hay 3 5 > 20 Cách 2: Ta có 2 20 2 .5 2 5= = Mà 3 5 2 5> Hay 3 5 > 20 3)Bài tập: Chứng minh đẳng thức. 1 . 1 1 1 1 a a a a a a a     + − + − = −  ÷  ÷  ÷  ÷ + −     (với 0a ≥ ; 1a ≠ ) Giải:Tacó: VT = 1 . 1 1 1 a a a a a a     + − + −  ÷  ÷  ÷  ÷ + −     = ( ) ( ) . 1 . 1 1 . 1 1 1 a a a a a a     + −  ÷  ÷ + −  ÷  ÷ + −     = ( ) ( ) 1 . 1a a+ − = ( ) 2 1 a− = 1- a Vậy 1 . 1 1 1 1 a a a a a a a     + − + − = −  ÷  ÷  ÷  ÷ + −     (đpcm) III/ Củng cố: - 9 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga - GV nhắc lại cách làm dạng bài rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức và các kiến thức cơ bản đã vận dụng. GV khắc sâu cho h/s cách chứng minh 1 đẳng thức ta cần chú ý vận dụng phối hợp linh hoạt các phép biến đổi cũng như thứ tự thực hiện các phép toán IV/ Hướng dẫn học ở nhà: - Học thuộc các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai và cách vận dụng. - Xem lại các bài tập đã giải Soạn3 /10 /2013 Giảng thứ 6/ 4 /10 /2013 Tiết 7: Luyện tập biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ( T2) A. Mục tiêu: - Nắm vững các định lí liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương. - Vận dụng các công thức thành thạo, áp dụng vào giải các bài tập có liên quan như tính toán, chứng minh, rút gọn. . . rèn luyện kĩ năng trình bày. - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các công thức đã học về CBH. B. Chuẩn bị: Bảng hệ thống các công thức liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương, bảng phụ ghi đề bài hoặc lời giải mẫu . C. Tiến trình dạy - học: I/ Bài cũ: Muốn chứng minh 1 đẳng thức ta làm ntn ? II/ Bài mới: Hoạt động của GV & HS Ghi bảng GV: Hãy nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai ? GV: Nêu nội dung bài toán thức và yêu cầu h/s suy nghĩ cách làm HS: Vận dụng các phép toán đó để giải bài tập sau GV: Cho HS giải cá nhân HS: Nhận xét và bổ sung (nếu cần) GV :Nêu nội dung bài tập 2 ,phân tích ra thừa số và yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời cách giải Bài 1: Tính 1) 4 1 .25,0.9 = 2 2 4 1 .3 16 1 .9       = = 3. 2 1 1 2 1 = 2) 360.1,12 = 36.121 = 11. 6 = 66 3) 200.32 = 100.64 = 8 . 10 = 80 4) aa .27.3 = 2 .81.27.3 aaa = ( a ≥ 0) = 9 a 5) 10.523,1 = 10.52.3,1 = 22 2.134.13.1352.13 == =13 . 2 = 26 6) 25 4 2 a = 2 5 2       a = 5 2 a = 5 2a Nếu a> 0 = 5 2a − Nếu a < 0 7) 525 3 125 3 125 === 8) 24 111 444 111 444 === Bài 2: Phân tích ra thừa số 1) xy -x = ( ) 2 xxy − = ( ) xyx − - 10 - [...]... chữ nhật nên KOH = 90 0 và KO = AHsuy ra KO = HB => ∆CKO = ∆OHB µ µ (Vì K = H = 90 0; KO = OH; OC = OB (=R) µ µ => C1 = O1 = 90 0 (góc tương ứng) ¶ ¶ µ mà C1 + O2 = 90 + O1 (2 góc nhọn của t/ g vng) µ ¶ Suy ra O1 + O2 = 90 0có KOH = 90 0 ¶ µ · · => O2 + KOH + O1 = 180 0hay COB = 1800 => ba điểm C, O, B thẳng hàng c) Theo kết quả câu b ta có BC là đường kính của đường tròn (O) Xét ∆ABC (A = 90 0) Theo định lý... cạnh ⇑ ¶ ¶ E3 + E2 = 90 0 huyền BC ⇒ BD = DE = DC ⇒ ∆BED cân tại D ⇑ µ ¶ ⇒ B1 = E3 ( 3) (t/c ∆ cân) µ ¶ E1 = E3 µ ¶ Qua bài tập trên GV khắc sâu lại cách chứng Từ (12) ; (2); (3) ⇒ E1 = E3 µ ¶ ¶ ¶ minh 1 đường thẳng là tiếp tuyến của đường Mà E1 + E2 = 90 0 ⇒ E3 + E2 = 90 0 hay tròn · OED = 90 0  AH  ⇒ OE ⊥ ED mà E ∈  O; ÷ ( cmt) 2   Vậy ED là tiếp tuyến của GT : ∆ABC ( µ = 90 0 ), ( A; AH ) , tiếp... trung điểm mỗi đường GV: Tam giác ABC có trung tuyến CO=AB/2nên vuông tại Cmà DI//AC suy ra đđ iều g ì? HS: $ DI ⊥ BC hay I = 90 0 đường chéo CD và AE vuông gòc với nhau tại trung điểm mỗi đường b)Tam giác ABC có trung tuyến CO=AB/2 nên vuông tại C mà DI//AC suy ra $ DI ⊥ BC hay I = 90 0 VEIB vuông tại I có trung tuyến IO' ⇒ IO'=O'E=O'B vậy I thuộc đường tròn đường kính EB GV: Diện tích của tứ giác... bằng: 0 (Vì KH = HI tan 60 = 12 3 ) A 24 B 12 3 C 6 3 D 15 3 Bài 2: (Bài tập 59: SBT - 98 ) GV: Nêu nội dung bài 59 (SBT) - và hướng Tìm x; y trong hình vẽ sau: dẫn h/s vẽ hình HS: Học sinh đọc bài và vẽ hình vào vở GV: Muốn tìm x ta làm ntn ? Dưạ và đâu để tính ? Giải: µ · HS: Muốn tìm x ta cần tính được CP , dựa -Xét ∆ACP ( P = 90 0 ) có CAP = 300 , AC=12 · vào tam giác ACP để tính Ta có CP = AC Sin CAP... − 15 = 2 xy − 2 x + 7 y − 7 ⇔ 12 xy − 24 x + 3 y − 6 = 12 xy + 18 x − 2 y − 3 ?Để hệ (1) có nghiệm (x; y) = (1; - 5) thì có nghĩa là gì 79   x = − 511 7 x − 13 y = 8  ⇔ ⇔ − 42 x + 5 y = 3  y = − 51  73  GV gọi HS thực hiện Cả lớp làm vào vở và NX  − 79 − 51  ;   511 73  GV đưa bài lên bảng phụ Vậy nghiệm của hệ PT là (x; y) =  Bài 3: Tìm giá trị của a và b để hệ ?(d1)đi qua điểm A(5;... Soạn 28 /11 /2013 Giảng thứ 6 / 29 / 11 /2013 Tiết15: Luyện tập liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây A/ Mục tiêu: HS nắm được các định lý về liên hệ giữa dây va 2khoảng cách từ từ tâm đến dây của một đường tròn HS biết vận dụng các định lý trên để so sánh độ dài hai dây , so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây Rèn luyện tính chính xác trong suy luận... tính khoảng cách từ O đến AB, AC ta là thế nào? b\ Chứng minh ba điểm B,O,C thẳng hàng c\ Tính bán kính của (O) CM: CM: a) Kẻ OH ⊥ AB ⇒ HA=HB=5 GV: Để chứng minh ba điểm B,O, C ta làm thế nào? GV: Tính bán kính của (O) HS: Áp dụng đònh lí pitago trong tam giác vuông HOB GV: Cho (O; R) đường kính AB, M thuộc bán kính OA, dây CD vuông góc với OA tại M Lấy E thuộc AB sao cho ME=MA a\ Tứ giác ACED là hình... tính được chu vi hình thang C 32 + 8 3 m D 18 + 8 2 m ABCD = 32 + 8 2 m ( đáp án A) Tương tự phần c) c) ∆ABC Vng tại A có a = 5; b = 4; c = 3 khi đó: HS: Nêu kết quả câu c 4 µ µ A sin C = 0,8 C sin C = 3 GV: Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 3 µ µ và hình vẽ minh hoạ B sin C = 0,75 D sin C = 5 Bài 2 : cho tam giác ABC , Â =90 0; AB = µ 21, C = 400 , phân giác BD.Tính AC,BC,BD GV: u cầu 1 học sinh đọc... Soạn 17 /10 /2013 - 12 - Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga Giảng thứ 6 / 19 / 10 /2013 Tiết 9: Luyện tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai A/ Mục tiêu: - Vận dụng các cơng thức thành thạo, áp dụng vào giải các bài tập có liên quan như tính tốn, chứng minh, rút gọn rèn luyện kĩ năng trình bày - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơng thức đã học về CBH B/ Chuẩn bị: +) GV: Bảng phụ ghi đề bài hoặc... đáp án trong các câu sau : a) Điểm A(1;2) thuộc đường thẳng y = 2x -1 b) Đường thẳng y = -x + 2 tạo với trục Ox góc tù c) Đường thẳng y = 2x + 5 tạo với trục Ox góc nhọn Giải; Đáp án : Câu 1 : a) S b) Đ c) Đ d)S Bài 3: Tìm m để 3 đường thẳng sau đồng qui Trường THCS Tam Hợp GV: Nguyễn Thị Nga y = 2mx + 1 (1) y = 3x-2 (2) y = x +1 (3) GV: Cho HS đọc BT 3 GV: Gợi ý : Tìm giao điểm của (2) và (3) Giải thay . 01.0. 9 4 5. 16 9 1 = 100 1 . 9 49 . 16 25 = 100 1 . 9 49 . 16 25 = 24 7 10 1 . 3 7 . 4 5 = d) 22 22 384457 761 49 − − = 29 15 841 225 841 225 73.845 73225 )384457)(384457( )761 49) (761 49( === − = +− +− e). (a>0) b, 9 17. 9 17+ − = ( ) ( ) 9 17 . 9 17+ − = ( ) 2 2 9 17 81 17 64 8− = − = = c, 2 2 6,8 3,2 (6,8 3,2).(6,8 3,2)− = − + 3,6.10 36 6= = = d, 36 4 1 .5 .0,81 64 9 = 100 49 81 . . 64 9 100 = 49. 81 64 .9 =. 3,6.10 36 6= = = d, 36 4 1 .5 .0,81 64 9 = 100 49 81 . . 64 9 100 = 49. 81 64 .9 = 49. 9 7.3 21 64 8 8 = = 2. Bài 2: So sánh: a) 17.16 15 vµ Tacó : )116)(116(116.11617.15 +−=+−= = 1616116 22 =<−
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán lớp 9 cả năm cực hay,