0

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm cực hay 2015

250 1,541 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 07:40

PERIOD 1: INTRODUCTION A-The aims and objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh 6 - book map - Parts of a unit - How to study vocab , stucture. - The importance of English B- Preparations : 1/ Teacher: Text book, lesson plan, 2/ Students: Textbooks, notebooks, reference books C- Procedures: I/ Organization: (2') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (5') T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese + What is the weather like today ? + How do you feel about this new school ? ======================================================================== + Do you like English? Ss: Answer III/ New lesson: (35') I. Giới thiệu chương trình Tiếng Anh 6 1. Mục tiêu môn học - Học sinh có thể nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại. - Có kỹ năng cơ bản sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản duới các dạng nghe, nói, đọc, viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hóa các nước sử dụng Tiếng Anh. 2. Đặc điểm môn học - Xoay quanh 6 chủ điểm lớn: + You and me + Nature + Education + Recreation + Community + People and places II. Giới thiêu sách TiếngAnh 6 1. Cấu trúc sách - Có 16 đơn vị bài học ( 16 Units) - Mỗi đơn vị bài học gồm 3 phần A,B,C - Sau 3 bài học có 1 phần Grammar Practice và 1 bài kiểm tra 45’ - Cuối sách là phần tổng kết ngữ pháp và từ vững cả năm học 2. Phân phối chương trình - Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51 tiết III. Giới thiệu cách học Tiếng Anh 1. Trên lớp: - Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến. - Rèn luyện và giao tiếp bằng Tiếng Anh trong giờ học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt. - Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều. 2. Học ở nhà - Học bài cũ: học từ vựng, ngữ pháp của bài học trước. - Đọc lại bài khóa nhiều lần để nhớ từ vựng. - Tự lấy ví dụ sử dụng cấu trúc ngữ pháp đã học. - Làm nhiều bài tập nâng cao. - Chuẩn bị bài học tiếp theo. (Tra từ vựng của bài học, đọc trước bài học phát triển 4 kỹ ======================================================================== năng: nghe, nói, đọc, viết) - Giao tiếp với khách nước ngoài nếu có cơ hội. IV/ Consolidation:(1' ) -T: Ask ss to retell some important notes. Ss: Answer V/ Homework(2') - Prepare: Unit 1- A1,2,3,4 **************************** The end **************************** Preparing date: http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 2 : UNIT 1 : GREETINGS LESSON 1: A. HELLO (A1-4) A/ The aims and objectives : 1-The aims: By the end of the lesson , Ss will be able to: + Greet each other , say " Hi, Hello", introduce name . + Help ss have skills to study and practice. ======================================================================== + Make ss feel self- confident when they introduce about themselves 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : Hello, Hi, I, I am = I`m My, name, is ( My name is) * Grammar: - Greetings: Hello, Hi - Introduce name : I am Lan = My name is Lan. b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading. B/ Preparations 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette, pictures, cards 2/ Students: Text-books, notebooks, exercise books C/ Procedures I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (2') - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings . + How do you greet each other in Vietnam ? - T: Request ss to look at the picture and answer the questions Ss:Answer III/ New le sson: (37') Teacher’s & Students’ activities Contents • Presentation (12') * Act 1: How to greet each other - T: Ask Ss to look at the picture in the Sts’ books and tell about the situation in the picture. Ss: Discuss sthing about the pictures. - T presents vocabulary and let ss practise * Let ss play a game: "What and where" - T: Prepare some cards about newwords. Guide the way to play. Ss: Listen and play with two groups. - T: Check and comment the winner. - T: Notice the differences between Hello and Hi. Ss: Take notes if necessary. * Act 2: How to introduce name. - T. uses the pictures in the book and sets the scene to ỉntoduce name. - T: Ask: How many ways can we use to I- Vocabulary: + Greeting (n): lời chào + Hello: xin chào + Hi: + Name (n): tên + I: tôi, tớ,anh ,em + My : của tôi, của tớ + is = am: thì , là + I am = I`m: tôi là + My name is : tên tôi là * What and where II- Model sentence: Eg: My name is Hung. ======================================================================== My Hi Hello Name I introduce name ? Ss: Give their ideas. -> Concept check:form, meaning, use, pronunciation. - T: Introduce short form . Ss: Copy down. • Practice (15') T. uses the picture in the book and sets the scene to build dialogue. Ss: pairwork. - T: Aks ss to role play Nam , Ba … to repeat the sentences . Ss: Roleplay. Greet and introduce the name. -T: Ask ss to greet each other and introduce their name . Ss :Practice with a partner. - T: Call some pairs to practise in front of the class. Ss: Talk in pairs before class. - T: Comment if necessary. • Production (10') - Ask Ss to look at the workbook and do Exercise 1 (p. 2 – workbook) individually. Ex1 : a) I am Hoa. / I’m Hoa. b) Mai c) Minh d) Nam e) Thu f) Linh - Ask Ss to work in four groups and do Exercise 2 (p. 2 – workbook) - Call some Ss to write the sentences on the board. a) Hello. My name’s …. b) Hi. My … … … . c) Hi. … … …. … . d) Hello. … … … Huy. I`m Hung. * Notes: Short form : I am = I’m My name is = My name’s III- Practice: 1/ Say "hello, hi" to your classmates A: Hello. B: Hi. 2/Dialogue build. Lan Nga a. Lan: Hello! __ __ Lan. Nga: Hello! I __ Nga. b. Ba: Hello! My name’s Ba. Nam: Hi! __ __ Nam. 3/Practice: Eg P1 : Hello P2 : Hi P1 : I’m Hoa . P2 : My name is Linh . IV. Exercises Exercise 1 (p. 4) b) I am Mai. / I’m Mai. c) I am Minh. / I’m Minh. d) I am Nam. / I’m Nam. e) I am Thu. / I’m Thu. f) I am Linh. / I’m Linh. Exercise 2 (p4) a) Hello. My names’ Nga. b) Hi. My name is Phong. c) Hi. My name is Chi. d) Hello. My name is Huy. IV/ Consolidation:(2' ) -T: Ask ss to retell the lesson. Ss: Answer. ======================================================================== => Form: My name is I am V/ Homework:(3') - Learn by heart all the new words and the structure. - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name. - Do exercise 1 and 2 in workbook. - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 3: UNIT 1 (CONT) LESSON 2: A5-8 A/ The aims and objectives : 1-The aims: - By the end of the lesson, Ss will be able to: + Ask about health greeting and say “ thank you ” + Practice asking and answering about health. 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : How, you, are, And you?, fine, thanks, Mr/ Mrs/Miss. * Grammar: - Ask about health: How are you? I`m fine, thanks. And you? b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures, sub-board , 2/Students: Text-books, notebooks, reference books C/ Procedures: I/ Organization: (1') - Greeting - Checking attendance II/ Warm-up: (5') - T : Check the old lesson : Ask ss to greet and introduce their name . Ss: Do what teacher ask. - T:comment and give marks III/ New lesson: (36') Teacher’s & Students’ activities Contents • Presentation (12') * Act 1: Pre – teach vocab - T: Use examples to introduce newwords. Ss: Listen, repeat and copy down. - T: Ask ss to read out in groups and read individually. Ss: Read out. => Checking: Slap the board. I- Newwords + How : như thế nào + are : thì, là, ở + you : bạn, các bạn, cháu, em … + And you: còn bạn thì sao? + fine : khỏe + thanks / thank you: cảm ơn, cảm ơn bạn + Mr : ông, ngài + Miss/ Mrs: cô, bà ======================================================================== * Act 2 :Greeting and talking about the health - T: Ask ss to look at the picture (P 12 ) Ss look at the picture - T: Introduce the situation : Lan and Ba meet when they are at school. Ask ss to guess what Nam and Ba are talking about Ss: Answer. - T: Ask ss to put the dialogue in the correct order . Ask ss to work in pairs. Ss: Pairwork. - Ask ss to read the dialogue again and check their guess . Ss: Read and check their guess . -T: Give the way to ask and answer about health : • Practice (15') * Act 1 (A5) -T: Ask ss to practice with a partner to read the dialogue A5 first then make similar dialogues . Ss: Pairwork. - T: Ask ss to work in Close Pair first then Open Pair . Ss make similar dialogues * Act 2 ( A 6): - T: Ask ss to pracice with a partner. Ss: Pairwork. * Act 3 ( A 7) + / Pre – writing : Ask ss to look at the picture and give the situation . Ss: Give the ideas. - T: Help ss to fill in the missing words . Ss: Fill words. +/ While – writing - T: Ask ss to write in their notebook Ss: write the dialogue by filling in the missing words +/ Post – writing -T: Ask ss to read the dialogue again . Ss: Read in pairs. II-A5 : Listen and repeat 1/Grammar: *Put the dialogue in the correct order . 1. Ba : How are you ? 2. Lan : Hello , Ba . 3. Lan : I’m fine , thanks . And you ? 4. Ba : Fine , thanks . 5. Ba : Hi, Lan => Key : 5 – 2 – 1 – 3 – 4 Eg: P1: How are you?P2: I`m fine, thanks. 2/Note:- Khi người thứ 2 hỏi lại thay vì nói “And how are you?” chỉ cần nói “And you?” - I am = I`m III- Practice: 1-A6: Practice with a partner Mr . Hung / Mrs . Hoa / Miss Lan . Eg : P1 : Hello , Mr. Hung . P2 : Hi , Miss . Hoa . P1 : How are you ? P2 : I’m fine , thank you . And you ? P1 : Fine , thanks ./ Very well , thanks 2-A7 : Write Nam : Hello , Lan . How are you ? Lan : Hi , I’m fine, thank you. * Futher practice Exe 1: Complete the dialogue Nam: Hello. My name is Nam. Hoa: Hi, Nam. I’m Linh. How are you? Nam: I’m fine, thank you. And you? Hoa: Fine, thanks. ======================================================================== How are you? I`m fine, thanks.And you? • Production (9') - T: Ask ss to do the exercises. Exe 1: Nam: Hello. My … … Nam. Hoa: Hi, Nam. I … . Hoa. How … you? Nam: I`m …, thank you. And you? Hoa: Fine, …. Exe 2: Ss: Do exercises in pairs. -T: Let ss read the answers. Ss: Read. -T: Comment and correct. Exe 2: Ba: Hello, Hoa. How are you? Hoa: Hi. I am fine, thank you. And you? Ba: Fine, thanks. A: Hi. My name is An. B: Hi. I’m Ba. How are you? A: I am fine, thank you. And how are you? B: Fine, thanks. IV/ Consolidation:(2' ) -T: Ask ss to retell some important notes about greetings, name, health greetings. Ss: Answer V/ Homework(3') - Ask ss to write how to ask about health . - Do exercises part A in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-6. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 4 : UNIT 1 : (CONT) Lesson 3 : B . Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives : 1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to: + Greet each other using “ Good morning , good afternoon…And say “ good bye ” + Use " We are " to talk about us. + Practise asking and answering about health greeting. 2- Objectives: a. Language focus * Vocab : Good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye * Grammar: - Greetings: Good morning, good afternoon, good evening, good night - Review: Asking about health with "you' and "we" b. Skills: Listening, speaking, writing and reading. B/ Preparations: 1/ Teacher: Text-book, cassette , leson plan, pictures , 2/Students: Text-books, notebooks, reference books C/ Procedures: ======================================================================== I/ Organization: (1') - Greeting and checking attendance. II/ Warm-up: (4') *Check the old lesson : Ask ss to greet , ask about health ( pairs ) Ss: Make dialogues in pairs . - T:comment and give marks. III/ New lesson: (36') Teacher’s & Students’ activities Contents  Presentation (12') * Pre-teach vocabulary( 7') - T : Ask ss to look at the pictures P 14 and sets the situation Ss : Look at the pictures and listen - T : Plays the tape Ss : Listen and repeat - T : Introduces new words by using the pictures and taking examples. Ss: Listen, repeat, and copy down. - T: Request ss to practise newwords. Ss: Practise. => Checking: Matching. T. explains some ways of greeting. + Presentation Dialogue (5’ ) + Show the picture in B 3 /P.15 and ask: (?) Who is this? (Teacher) (?)Are they students?(yes) How do Miss Hoa and the students greet one another? Let's listen to their dialogue T. reads the dialogue – Ss listen Ask Ss to play the role of Miss Hoa ansd the children to read the dialogue(closed pairs) Call on some pairs of Ss to demonstrate the dialogue before the class T. explains the question and the answer. How are you? We are fine, thanks Ss take notes  Practice (15') * Act 1 ( B1 ) : T asks Ss to listen to the teacher and match the pictures with the correct sentences. I- Newwords +good morning : chào buổi sáng + good afternoon : chào buổi trưa, chiều + good evening : chào buổi tối + good night : chúc ngủ ngon + good bye : tạm biệt + children (n): trẻ em + Mom (n): mẹ + we are = we`re : chúng tôi là * Notes : Hi/ hello: Lời chào thân mật không phân biệt thời gian trong ngày. Good morning/ afternoon : dùng để chào tùy theo thời gian trong ngày thể hiện sự trịnh trọng, lịch sự để tôn trọng người đối thoại. II- Dialogue B 3 .P.15 * Notes: How are you? We are fine, thank you => We’re = We are Các em có khỏe không? Chúng em khỏe ạ, cảm ơn cô. II- Practice 1/ Picture drill B1,2( p.14,15) a) B1: Listen and match. Good morning – picture a Good afternoon – picture d Good evening – picture e Good night – picture b Goodbye – picture c ======================================================================== a) b) c) d) e) Ss: Listen to the tape then repeat. - Some Ss read loudly. * Act 2 (B2): Now look at the pictures of time p15 then say greeting with your partner. * Act 3(B3): In picture a) Miss Hoa meet her students in the school, they greet each other. In picture b) Lan and her Mom say greeting before going to bed. Ss: Practise in pairs.  Production (9') - T: Ask ss to complete the dialogue B4 . Lan: Good afternoon, Nga. Nga: … …, … . Lan: How are you? Nga: … … …, … . … …? Lan: Fine, thanks. Nga: Goodbye. Lan: … . Ss: Write individually , and compare with a partner -T: Let ss make their own dialogues Ss: Make dialogues . b) B2: Practice with a partner. Example Exchange -S1: Good morning -S2: Good morning 2-B3 : Dialouge build. a)Miss Hoa : Good morning , children . Children : Good morning , Miss Hoa . Miss Hoa : How are you ? Children : We’re fine , thank you . How are you ? Miss Hoa : Fine , thanks . Goodbye . Children : Bye . b) Mom : Good night , Lan . Lan : Good night , Mom . 3- B4 : Write Lan: Good afternoon, Nga Nga: Good afternoon, Lan. Lan: How are you? Nga: I am fine, thanks . And you? Lan: Fine, thanks Nga: Good bye. Lan: Bye. IV/ Consolidation:(1' ) -T: Ask ss to retell some important notes about health greetings. Ss: Answer V/ Homework:( 3') - Request ss to learn newwords by heart. - Ask ss to write their own dialogues ( three lines for each ) - Do exercises part B in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 4: C1,2,5 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 5 : UNIT 1 : (CONT) Lesson 4: C. How old are you ? (C 1,2,5) ======================================================================== [...]... part C in exercise book- P 7 - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 6: UNIT 1 : (CONT) Lesson 5: C3,4 ,6 A/ The aims and objectives: 1-The aims: At the end of the lesson students will be able to ask and answer about one’s age using numbers from 1 to 20 , to... V/ Homework:(3') - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to do exercises- part B in the workbook - Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9: UNIT 2 (CONT) Lesson 3: B 4,5 ,6 A/ The aims and objectives: 1-The aims: At the end of the lesson students will be able to spell one’s name , know A B C …and ask for personal... Learn by heart the count numbers 1-100 and how to add “s” and " es" - Do exercise1,2-p21 in the exercise book - Prepare the new lesson: B3- 6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PER 15: UNIT 3 : (CONT) Lesson 4: B 3- 6 A/ The aims and objectives: 1-The aims: - By the end of the lesson , Ss will be able to know how to use the question:" How many are there?"... by heart new structure - Do exercise 3,4 p22 in the exercise book - Prepare the new lesson : C 1-4 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PER 16: UNIT 3 :(CONT) Lesson 4:C- Families (C 1-4) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, Sts will be able to practice reading a text and understand... alphabet Ss: Answer V/ Homework:(3') - Request ss to learn newwords by heart - Ask Ss to do exercise1-2-3 in the workbook- P 12 - Prepare: Unit 2: Lesson 4: C1 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 10: UNIT 2 : (CONT) Lesson 4: C - My school (C1) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, Ss will be able to practice with : This... newwords by heart/ exe 1- p14 in the workbook - Ask ss to write 3 examples with That is , 3 with This is and make questions with them - Prepare: Unit 2: Lesson 5: C2-4 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PER 11: UNIT 2 : (CONT) Lesson 5: C 2-4 A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson, Sts will be able to practice with : This / That and Wh –... the workbook ======================================================================== - Prepare : Unit 3: A 1, 2 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ The end +=+=+=+=+=+=+=+=+=+= http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PERIOD 12: UNIT 3 : AT HOME Lesson 1 : A My house(A1- 2) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson Ps will be able to: + Know more living room... words - Practice asking and answeringwith “Wh-Qs” with your friends - Do exercise 1,2 (p.17, 18) - Prepare : A3,4,5 What ?/ shelves Those / stereo It / not / bench http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PERIOD 13: UNIT 3 : (CONT) Lesson 2: A3,4,5 A/ The aims and objectives: 1-The aims: - By the end of the lesson , Ss will be able to practice speaking English about... family - Learn by heart the new words - Do ex 3,4 (P.20-21) - Prepare : Lesson 3: B1-2 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date : PER 14: UNIT 3 : (CONT) Lesson 3: B- Numbers (B 1- 2) A/ The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson Sts wil be able to practice counting numbers... imperatives Ss: Answer V/ Homework:(3') - Request ss to learn newwords by heart - Do exercises- part A in the exercise book - Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== PERIOD 8 : UNIT 2 (CONT) Lesson2:B Where do you live?( B1,2,3 ) A/ The aims and objectives: . C3,4 ,6. **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 6: UNIT 1 : (CONT) Lesson 5: C3,4 ,6. Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 4 : UNIT 1 : (CONT) Lesson 3 : B . Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives. - Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6. http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9: UNIT 2 (CONT) Lesson 3: B 4,5 ,6 A/ The aims and objectives : 1-The
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm cực hay 2015, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 cả năm cực hay 2015,