0

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 trọn bộ CKTKN

239 1,802 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:18

TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH Date of preparation:24/8/2014 Date of teaching : 25/8/2014 Period : 1 INTRODUCTION I/GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Tiếng Anh và phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào đời sống lao động. Tiếng Anh 6 là cuốn sách thứ nhất trong bộ sách bốn cuốn được biên soạn theo cùng quan điểm đó là quan đỉểm chủ điểm Sách Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị, mỗi đơn vị được thực hiện 5 hoặc 6 tiết. Mỗi đơn vị được biên soạn theo một chủ điểm nhất định và chủ đỉểm đó gần gũi, sát thực với mục đích, nhu cầu, sở thích và đời sống hàng ngày của học sinh. Trong khi học – Học sinh cần chú ý theo hướng dẫn của thầy cô để đạt những yêu cầu sau về : 1.Kiến thức: - Nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hịện đại phù hợp với lứa tuổi. - Có sự hiểu biết ban đầu về văn hoá của một số nước sử dụng Tiếng Anh 2. Kỹ năng: - Kỹ năng nghe: Nghe hiểu Tiếng Anh sử dụng trong lớp học và hiểu các chủ điểm giao tiếp bằng Tiếng Anh trong và ngoài lớp học . - Kỹ năng nói: Thực hiện được các yêu cầu giao tiếp hàng ngày bằng Tiếng Anh, có thể diễn đạt các nội dung giao tiếp đơn giản hàng ngày có liên quan đến các chủ điểm và nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình. - Kỹ năng đọc : đọc hiểu nộI dung chính của đoạn văn ngắn (150 từ ) đơn giản về các chủ điểm đã học trong chương trình. - Kỹ năng viết : Viết có hướng dẫn các đoạn văn về mô tả hoặc các báo cáo tường thuật về các hoạt động của cá nhân hoặc lớp học trong khuôn khổ chủ điểm của chương trình và viết phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã hộI đơn giản 3. Thái độ tình cảm: 1 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH - Có thái độ tình cảm đúng đắn đối với Đất nước, Con người, Nền văn hoá và ngôn ngữ đang học nhờ đó phát triển tình cảm tốt đẹp đối với ngôn ngữ và văn hoá dân tộc. - Xây dựng và phát triển ý thức cũng như năng lực làm việc trong cộng đồng thông qua các hoạt động rèn luyện ngôn ngữ. - Bước đầu có nhu cầu và biết cách tự học để nắm và sử dụng tiếng nước ngoài trong học tập và đời sống . II/HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC: Qua phần giới thiệu khá chi tiết về môn học ,các em cần nắm bắt một số chỉ dẫn về cách học dưới dây: + Sách: Bao gồm sách giáo khoa Tiếng Anh 6 + sách bài tập Tiếng Anh 6. (workbook) + Phương pháp học: Học theo “phương pháp giao tiếp” theo trình tự “Nghe –Nói – Đọc – Viết”. Cố gắng phát âm đúng âm điệu khi lặp lại . Khi nói đồng thanh hoặc cá nhân thì ( nói to – tự nhiên). Nghe - Nói là hai kỹ năng chính. Các kỹ năng khác sẽ được hướng dần dần để biết Đọc và Viết./ Date of preparation:25/8/2014 Date of teaching : 26/8/2014 Period : 2 INTRODUCE HOW TO LEARN ENGLISH 6 I./Objectives: - By the end of the lesson students will be able to know somethings about Eghlish such as: How impotant to learn Eghlish and Students can understand how to learn Eghlish II/ language contents: * Vocabularies: * Structures: III./ Teaching aids: Textbook, picures, handouts 2 TING ANH 6 THCS CễN MINH Teacher and students activities 1. Warm up Chatting Ask sts some questions Sts answer the questions 2, Presentation T introduces somethings about Enghlish 6 Sts listen T introduces some sentences the teacher often used in the class Sts listen and repeat after the teacher Sts take note Ask sts to match the meaning of the news words The content Have you ever learn English? Where? Who taught you? Which book? Do you like learning english? Enghlish 6 is for begining learners It is easy and suitable for students It is an international language In Vietnam Vietnamese is mother tonge and English is the second language Read nghe Listen vào đi Come in đứng dậy Go out ngồi xuống Stand up dừng nói truyện Sit down không đọc nữa Stop talking không viết nữa Stop reading nhìn lên bảng Stop writing ra đi look at the board đọc IV./ Teaching procedures 3. Pratice T explains how Enghlish is formed How to learn Enghlish 4. Production Retell some things about Enghlish 6 5. Homework Prepare unit 1 ( part A) Learn the phrases you have learned in this lesson There are 16 units in Enghlish 6 Each unit has 6 lessons Unit 1: Greetings Unit 2: At school Unit 3: At home Unit 4: Big and small Unit 5: Things I do Unit 6: Places Unit 7: Your house Unit 8:Out and about Unit 9: The body Unit 10: Staying healthy Unit 11: What do you eat? Unit 12: Sports and pastimes Units 13: Activities and season Unit 14: Making plan Unit 15: Countries Unit 16: Mans environment Date of preparation:28/8/2014 Date of teaching : 29/8/2014 Period : 3 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 1-> 4) I.The aims: 3 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH 1, Knowledges: By the end of the lessson, students will be able to use the greetings and introduce about their names. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: hello, hi, I, am, my, name, is 2, Grammar: To be - I am + tªn. - My name is + tªn. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, V. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + Who are they in the picture? + What are they doing? - Ask them look at the pictures in in part 1. + can you guess what the students say? - Listen to the tape, please. ( 2 times) * Say the greetings: Hello/ Hi. + Who can read? - Notice the main stress: Hello Hi * Explain two ways of greetings Hello and Hi. - Who can say " Hello/ Hi" to your classmates? 3, Comprehension check: + What do you say when you want to introduce about your name? Look at the pictures in part 3, please. - Listen to the tape, please. (2 times) + Who can read ? + Who can practice? 4, Practice: - Now you practice with the greetings and introducing your names. + Who can practice? - Give them study cards and ask them to do in 2 minutes. + who can read the correct answer? - Give answer key. - The monitor answers - Open the book and look at the picture. - Hä lµ nh÷ng häc sinh. - Hä ®ang chµo hái nhau. - Listen to the tape and repeat. - Some students read. - Listen and write down. - Repeat. - Listen to the teacher. - Listen to the teacher and answer in Vietnamese. - Look at the pictures. - Listen to the tape and repeat. - Work in pairs. - Practice in pairs. - Listen to the teacher. - Practice in pairs. - Students do study cards in 2 minutes. - Some students read their answers. - Check and correct. Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 1-> 4) 1, New words: - Hello: Xin chµo - Hi: - I: T«i - Am <- Tobe (v): Th×, lµ, ë - Is <- Tobe (v) - My: Cña t«i - Name (n): Tªn 2, Model sentences: - I am Lan. - My name is Lan. * Notice: I am = I'm My name is = My name's 3, Practice: a, I am …………… b, My name is ………… Answer key. a, I am Mai. b, My name is Hoa. c, My name is Nam. d, I am Lan. 4, Remember: - Hello 4 TING ANH 6 THCS CễN MINH 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board. - Some students repeat. - Write down. - Hi - I am . - My name is - I am = I'm - My name is = My name's 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Do exercices 1,2 / 4 in workbook. Date of preparation:29/8/2014 Date of teaching : 30/8/2014 Period : 4 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 5 -> 8) I.The aims: 1, Knowledges: In this lessson, students are going to learn how to ask about the health and say "Thank you" Then they can practice with their classmates. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: you, How, fine, thanks, thank you, are, Miss/ Mrs/ Mr 2, Grammar: + How are you? - I'm fine, thanks. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape, IV. Proceduce: Teacher's activities Students' activities Contents 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? + Did you prepare the old lesson? - Call 2 students go to the board. 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + Who are they in the picture? - The monitor answers - Yes/ No, . S1: Does exercise 1 S2: Does execise 2 - Open the book and look at the picture. - Họ là Ba và Lan. Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 5-> 8) 1, New words: - You: bạn, các bạn - How? nh thế nào - Fine (adj): khoẻ - Thanks/ Thank you: cảm ơn - Are <- to be (v) - Miss (n): chị, cô - Mrs (n): cô, bà - Mr (n): ông, ngài, thầy 5 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH + What are they doing? + can you guess what they say when they want to ask about the health? - Listen to the tape, please. ( 2 times) + Who can read the dialogue? + Who can find out the new words? - Explain the meaning of new words. 3, Comprehension check: - Ask students look at the pictures in part 6/ 12. - Now you are these people in the pictures. You ask and answer about the health. + Who can ask/ answer? 4, Practice: - Now you practice with a partner when you want to ask their health. + Who can practice? - Give them study cards and ask them to do in 4 minutes. + who can complete the dialogue? - Give answer key. 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board. - Hä ®ang chµo hái nhau. - Listen to the tape and repeat. - Some couples read. - Students find out. - Listen and repeat. - Write down. - Look at the pictures. - Listen to the teacher. - Work in pairs. - Listen to the teacher. - Work in pairs. - Students do in 4 minutes. - Practice in pairs - Check and correct. - Some students repeat. - Write down. 2, Model sentences: * Ask and answer about the health: + How are you? - I'm fine, thanks. And you? - I'm fine, thank you. 3, Practice: Answer key Nam: Hello, Lan. How are you? Lan: Hi, I'm fine, thanks. 4, Remember: + How are you? - I'm fine, thanks. And you? 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Make the question and answer the question about the health. - Do exercices 3, 4/ 5 in workbook. 6 TING ANH 6 THCS CễN MINH Date of preparation: 30 /8/2014 Date of teaching : 1/9/2014 Period : 5 Unit 1: Greetings. B. Good morning. (B 1 -> 6) I.The aims: 1, Knowledges: In this lessson, students are going to learn how to say the greetings in the morning/ afternoon/ evening and say "goodbye". 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: morning, afternoon, evening, goodbye, good night, children, we. 2, Grammar: + How are you? - I'm fine, thanks. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape, IV. Proceduce: Teacher's activities S students' activities Contents 1 1, Warm up: + + Who's absent today? + + What's the date? + + How are you? + Did you prepare the old lesson? - Call 2 students go to the board. 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: - Explain each situation of the greetings. - Listen to the tape, please. ( 2 times) + Who can read ? + Who can find out the new words? - Explain the meaning of new words. - Look at the pictures in part 2, please. + Who can practice? 3, Comprehension check: - Ask students look at the picture in B3. The teacher and some students are talking . - Listen to the tape, please. ( 2 times) + Who can read the dialogue? + Who can ask/ answer? - The monitor answers - Yes/ No, . S1: Does exercise 3 S2: Does execise 4 - Open the book and look at the picture. - Listen to the teacher. - Listen to the tape. - Some students read. - Students find out. - Write down. - Work in pairs. - - Look at the picture and listen to the teacher. - Listen to the tape. - Work in pairs. - Practice in pairs. Unit 1: (Go on) B. Good morning. (B 1 <- 6) 1. New words: - Good morning - Good afternoon - Good evening - Goodbye - Good night - Children - Mom = Mum: mẹ - We: chúng tôi , chúng ta * Notice: - Hello/ Hi chào thân mật nhng không phân biệt thời gian. - Còn các cách chào trên đều lịch sự, thể hiện sự tôn trọng và tuỳ theo các buổi trong ngày. + We are = We're 2. Practice: Answer key: Lan: Good afternoon, Nga. Nga: Good afternoon, Lan. Lan: How are you? Nga: I am fine, thanks. And you ? Lan: Fine, thanks. Nga: Goodbye. Lan: Bye. 3. Play with words: 7 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH 4, Practice: - Ask students look at the part 4. Introduce about the open dialogue. - Ask them do study card in 4 minutes. + Who can complete the dialogue? - Give answer key. + Who can practice again? * Play with words: - Listen to the tape, please. + Who can read ? 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board. - Look at the open dialogue and listen to the teacher. - Students do study card in 4 minutes. - Work in pairs. - Check and correct - Practice again. - Listen to the tape. - Some students read. - Students repeat - Write down. 4. Remember: - Greetings. + How are you? - I'm fine, thanks. 5. Homework: - Learn by heart the new words. - Do exercises 1,2,3/ 6,7 in the workbook. Date of preparation: 5 /9/2014 Date of teaching : 6 /9/2014 Period : 6 Unit 1: Greetings. C. How old are you? (C 1, 2) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to count from 1 to 20. Ask and answer about the age. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: Numbers (from one to twenty), old, this. 2, Grammar: + How old are you? - I'm twelve. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… IV. Proceduce: Teacher's activities S students' activities Contents 1 1, Warm up: Unit 1: (Go on) 8 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH + + Who's absent today? + + What's the date? + + How are you? + Did you prepare the old lesson? - Call 2 students go to the board. 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + What can you see in the picture? - If you want to count these people what you say in English. Today, we are going to count from one to twenty. - Look at the table, please. - Listen to the tape, please. ( 2 times) - Read after me, please. + Who can read ? 3, Comprehension check: - Ask students look at the table. + Who can count even numbers (sè ch½n)? + Who can count odd numbers (sè lÎ)? + Who can count from one to twenty? - Call 3 students go to the board: + The first student says numbers in Vietnamese. + The second student says in English. + The third student write on the board (by words). 4, Practice: - Let students play game "Lucky numbers" 1. Count from 20 to 0. 3. Count the students in your group. 4. Count even numbers (0 -> 20). 5. Answer the question: How are you? 6. Count odd numbers (1 - > 19) 8. Arrange the letters to the correct word: "etevsneen". 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board - The monitor answers - Yes/ No, ………. S1: Does exercise 1 S2: Does execise 3 - Open the book and look at the picture. - I can see some students . - Listen to te teacher. - Look at the table. - Listen to the tape. - Read in chorus. - Read in individual. - - Look at the table. - Some students count even numbers. - Some students count odd numbers. - Some students count. - 3 students go to the board: P1: sè 1 P2: one P3: one (write on the board) "Lucky numbers" 1 2 3 4 5 6 7 8 - Lucky numbers: 2,7 - Some stuents count again from one to twenty. - Write down. C. How old are you? (C 1, 2) 1. New words: - One - 1 - Two - 2 - Three - 3 - Four - 4 - Five - 5 - Six - 6 - Seven - 7 - Eight - 8 - Nine - 9 - Ten - 10 - Eleven - 11 - Twelve - 12 - Thirteen - 13 - Fourteen - 14 - Fifteen - 15 - Sixteen - 16 - Seventeen - 17 - Eighteen - 18 - Nineteen - 19 - Twenty - 20 2. Practice: - Count from one to twenty. - Count even numbers. - Count odd numbers. - Play game " Lucky numbers". Answer key (8) "etevsneen" - seventeen "Lucky numbers" 1. Count from 20 to 0. 3. Count the students in your group. 4. Count even numbers (0 -> 20). 5. Answer the question: How are you? 6. Count odd numbers (1 - > 19) 8. Arrange the letters to the correct word: "etevsneen". 4. Remember: - Numbers: one to twenty. 5. Homework: - Learn by heart the numbers. - Do exercise 1/ 7 in the workbook. 9 TIẾNG ANH 6 THCS CÔN MINH Date of preparation:7/9/2014 Date of teaching : 8/9/2014 Period :7 Unit 1: Greetings. C. How old are you? (C 3 -> 6) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to introduce about the other people. Ask and answer about the age. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: this, old, is, year(s). 2, Grammar: - This is …………… + How old are you? - I'm twelve. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… IV. Proceduce: Teacher's activities S students' activities Contents 1 1, Warm up: + + Who's absent today? + + What's the date? + + How are you? - Let students play game "Bingo". 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the pictures: + What can you see in the pictures? + Can you guess what they are talking? - Explain the situations. - Listen to the tape, please. ( 2 times) + Who can find out the new words? - Read after me, please. + Who can read ? + Who can read the dialogue? - The monitor answers PLay "Bingo" 7 5 15 20 12 11 9 6 3 - Open the book and look at the pictures. - I can see ……… - They are talking … - Listen to the teacher. - Listen to the tape. - Students find out new words. - Read in chorus. - some students read. - Work in pairs. Unit 1: (Go on) C. How old are you? (C 3 -> 6) 1. New words: - This : §©y, nµy - Old (adj): tuæi, cò, giµ - Year (n): N¨m 2. Practice: + How old are you? - I'm twelve (years old). - This is + tªn * Notice: - I'm twelve years old = I'm twelve. 10 [...]... IV/ Procedures : 22 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH Teachers activities sts’ activities Contents 1.Warm up : T : Let Ss play “ Bingo 2 5 7 9 13 “ with cardinal numbers from 1-20 4 6 8 10 14 Sts : play as the 15 16 17 18 19 2 Presentation : direction T: Introduce the 1 Listen and repeat the cardinal numbers from numbers: one to one hundred  Vocabulary : Mention the - 30 thirty 61 difference between... Listen to teacher 6 Homework: 5, Remember: - Learn by heart the new + Who can repeat the main words - Students repeat contents of the lesson? - Do exercises 1, 2, 3/ 35 6, Homework: - Write on the board - Write down 35 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH Period : 23 Date of preparation:10/10/2014 Date of teaching :11/10/2014 Unit 4: Big or small? A Where is your school? (A 3 -> 6) I.The aims: 1, Knowledges:... - It's a/ an…………… - Read in individual * Notice: 18 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH + Who can answer my - A: lu«n ®øng tríc danh tõ questions? - Some students ®Õm ®ỵc sè Ýt, b¾t ®Çu b»ng + What's this? answer phơ ©m (a book, a pen, a + What's that? - It's an eraser desk, ………… ) - Explain articles "a/an" - It's a window - An: lu«n ®øng tríc danh + Who can ask / answer? - Write down tõ ®Õm ®ỵc sè... Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board - Students repeat - Write down 4 Remember: - New words - Model sentences: + What is this/ that? - It's a/ an ………… + What are these/ those? - They're ………… - Singular and plural nouns 6 Homework: - Learn by heart the new words - Do exercise 1,2/ 17 in the workbook 20 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH Chạy Chương trình buổi... do you live? - I live on ………… 6 Homework: - Learn by heart the new words - Do exercise 1,2, 3, 4/ 12, 13 in the workbook 14 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH Date of preparation:15/9/2014 Period : 10 Date of teaching : 16/ 9/2014 Unit 2: At school B Where do you live? (B 3-> 6) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to ask the others to spell their names And they... TL 6 TN TL 5 2,5 2,5 6 3 10 3 10 2,5 2,5 4 Write the number Tỉng hỵp TN 10 2,5 25% 11 5,5 55% 2 4 2,0 20% II Néi dung ®Ị kiĨm tra Đề bµi líp 6 Câu 1: Nghe và đánh dấu ( True or false ) ( 2,5 điểm ) a/ Lan is twelve years old b/ Her father is a farmer c/ Her mother is a teacher d/ Her mother is thirteen years old e/ Lan loves her house very much Câu 2: Viết bằng chữ víi c¸c sè sau ( 2,5 điểm) a 18 … 6. .. interrogatives - This/ That is …… 5, Remember: - Check again + Who can repeat the main + Is this/ that ………? contents of the lesson? 6 Homework: - Some students - Learn by heart the new 6, Homework: repeat - Write on the board words - Do exercise 2/ 15 in the workbook - Write down 17 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH Date of preparation:19/9/2014 Period : 12 Date of teaching : 20/9/2014 Unit 2: At school C My... nghÜa lµ: còng - Explain the possessive + Khi mn hái vỊ sè lỵng - Listen to teacher and cho danh tõ sè nhiỊu ta pronouns: His, her 21 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH - Explain the way using "too" write down dïng "How many?" sau nã - Explain the question "How lu«n lµ 1 danh tõ sè nhiỊu many?" + How many students are + How many people are there in - There are … people there in your class? your family?... contents of the lesson? - Some students repeat 6, Homework: - Write on the board - Write down 4 Remember: - This is ……… + How old are you? - I'm twelve 5 Homework: - Learn by heart the new words - New structures - Do exercise 2,3,4/ 8 in the workbook Date of preparation:8./9/2014 Period : 8 Date of teaching : 9/9/2014 Unit 2: At school A Come in?(A1-4) 11 TIẾNG ANH 6 -THCS CƠN MINH I.The aims: 1,... listen - 40 forty 76 the main stressed seventy-six syllables of the - 50 fifty 82 numbers eighty-two T: let Ss listen to the - 60 sixty cassette, repeat and - 70 seventy count by themselves Ss: listen and copy - 080 eighty Ss: do as directed - 90 ninety down - 100 one hundred T : explain how to  Structure : Cách thành lập form the plural nouns danh từ số nhiều • Thêm “s” vào sau danh từ số ít Ex : . về Tiếng Anh thực hành hịện đại phù hợp với lứa tuổi. - Có sự hiểu biết ban đầu về văn hoá của một số nước sử dụng Tiếng Anh 2. Kỹ năng: - Kỹ năng nghe: Nghe hiểu Tiếng Anh sử dụng trong lớp. em cần nắm bắt một số chỉ dẫn về cách học dưới dây: + Sách: Bao gồm sách giáo khoa Tiếng Anh 6 + sách bài tập Tiếng Anh 6. (workbook) + Phương pháp học: Học theo “phương pháp giao tiếp” theo. kiến thức, kĩ năng cơ bản về Tiếng Anh và phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào đời sống lao động. Tiếng Anh 6 là cuốn sách thứ nhất trong bộ sách bốn cuốn được biên soạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 trọn bộ CKTKN, Giáo án Tiếng Anh lớp 6 trọn bộ CKTKN,