0

giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

214 3,708 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 11:13

PERIOD 1. GIỚI THIỆU CÁCH HỌC –MÔN HỌC TIẾNG ANH A- Aims: Nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen với bộ môn tiếng Anh, hiểu được vị trí và tầm quan trọng của bộ môn từ đó xác định được ý thức học tập nghiêm túc ngay từ đầu năm học. Đây là môn học có tính đặc thù riêng biệt, học sinh cần phải được làm quen với cách học tập. Giáo viên cần hướng dẫn cho các em phương pháp học tập có hiệu quả phù hợp với trình độ nhận thức của các em theo nhu cầu nội dung bài học. B- Presenting the subject and ways of learning: - Mục tiêu môn tiếng Anh được cơ sở vị trí của môn học đối với sự phát triển trung của toàn xã hội. Đó là công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, tiếp cận những thông tin về khoa học, kỹ thuật, tiếp cận với những nền văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. - Cuốn “Tiếng Anh 6” gồm 16 đơn vị bài học tương ứng với 16 chủ đề đã được phát triển từ 6 chủ đề lớn. Mỗi bài thường có 3 phần A, B, C được phát triển theo trình tự các bước giới thiệu bài học, giới thiệu ngữ liệu hay nội dung chủ điểm mới, luyện tập vận dụng và củng cố. Ngoài 16 đơn vị bài học (tương ứng với 16 chủ đề ) sách giáo khoa 6 còn có phần luyện tập ngữ pháp. Cuối cuốn sách là phần tổng kết ngữ pháp và bảng từ vựng, học sinh có thể dùng để tham khảo. - Học cần kết hợp và phát huy 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt cần rèn luyện kỹ năng nghe – nói để phục vụ mục đích giao tiếp. - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh làn thêm các bài tập, rèn luyện ý thức tự học ở nhà. 1 UNIT1: GREETINGS Period 2: - Hello – (A 1-4) A - Aims: After the lesson, the students will be able to greet people, identify oneself. B - Contents: 1. Structures : - My name is Hoa - I am Hoa 2. Vocabulary: hello, hi, I, you, am C - Teaching aids: tape, pictures D - Procedure: CONTENTS ACTIVITIES I. Warm-up: II. New lesson: 1. Presentation: ? Who are in the picture? ? What are they doing? * New words: - Hello - Hi Eg: - Hello, An - Hi, Lan * New structures: - Have the student sing a song. - Class arrangement. - Teacher asks the students to look at the picture and describe - Teacher says: It is about students meeting on the first day of the new school year. They are meeting one another, greeting. - Students look at the picture. - Teacher plays the tape. - Teacher writes the words - Teacher plays the tape again - Teacher writes the words. - Students listen to the tape, repeat the words. - Students work in pairs and then in 2 Eg: I am Nga My name is Ba 2. Practice: I am …… / My name is … Eg: I am Mai My name is Mai 3. Production: III. Consolidation and Homework: Ex 1,2 4 Work Book group of you - Students look at the picture. - Teacher plays the tape - Students listen to it - Teacher introduces two ways of presenting one’s name. - Teacher plays the tape - Student work in pairs to role-play the dialogue. - Students work in pairs/ groups - Tell them to introduce their real names -Teacher calls on some students to introduce their names in font of the class. - Students say hello, hi to their classmates I am ………………. My name is ………. 3 UNIT 1- GREETINGS Period 3 – A – Hello - ( 5 – 8 ) A - Aims: - After the lesson, students will be able to say thank you to others, to ask how people are and answer. B - Contents: - Vocabulary (The words about the ways of asking and answering the health) - Structures: ? How are you? - Fine, thanks. / I am fine, thank you C - Teaching aids: Pictures, cassette. D - Procedure: CONTENTS ACTIVITIES I. Warm up II. Checking the old lesson: III. New lesson: 1) Presenting: ? Who are they? ? What are they doing? * New words: - fine - thank * New structures. - Greet. -Teacher and students practice to greet - Class arrangement. -Teacher calls on two sturdents to do ex: 1,2. (Homework) - Have other students introduce their names. - Have the students look at the picture (in part 5) - Students talk about it. - Teacher plays the tape. -Students listen to it -Teacher presents new words. 4 Eg: How are you, Lan? Fine, thanks, Ba 2) Practice: Eg: Hello, Hung Hi , Nam Nam : Hello,…… How ………? Lan: - Hi, I am ………. IV.Consolidation and Homework : 3,4( 5- from work book) - Teacher explains : this structure is used for asking and answering about the health but in fact it is used for greeting and making acquainted with some one - Students role play the dialogue - Students look at the picture - Teacher reads the dialogue one - Students work in pairs - Students practice greeting their real name. -Teacher explains: Mr, Mrs and Miss - Tell the students to do in text book. - Students wook in pairs to complete the dialogue. - Teacher calls on some pairs to give their completed dialogues in font of the class. - Student make their new dialogues - How are you? - I am fine, thanks 5 UNIT 1: GREETINGS Period 4: B1, 2, 3 A. Objectives - By the end of the lesson, students will be able to greet one another, to say good bye B. Content. C- Teaching aids: cassette, pictures D- Procedure: CONTENTS ACTIVITIES I) Warm up II) Checking the old lesson III) New lesson (1) Listen and repeat: - Good morning - Good afternoon - Good evening - Good night - Good bye/ bye Eg: + Good morning, Mr Thanh + Good morning, Hoa (2) Practice with a partner - Greeting - Class arrangement - Students do ex: 2,4 in front of the class - Teacher presents the situation by giving some pictures from the book - Students look at the picturee -Teacher plays the tape. - Teacher gives out the words - Students pratice reading them - Teacher explains the using of the greetings + Hello/ Hi: It’s a friendly greeting + Good morning/ Good afternoon… are used in polite situation - Students work in pair - Tell them to practice greeting using the 6 (3) Listen and repeat ? Who are they? - They are Miss Hoa and her children - Children: - We’re = we are - How are you? - We’re fine, thanks. IV. Consolidation & homework Ex: 1,2,3 ( 6+7- workbook ) pictures and the words given - Students look at the pictures - Students answer - Teacher plays the tape - Students listen, practice reading - Students work in pair - Teacher present the words/ struction - Students do exercise in front of the class - Students make their similar dialogues. 7 UNIT 1: GREETINGS Period 5: Good morning/How are you? B4 + C1, 2 A - Objectvies: After the lesson, Students will be able to count from 1 – 20, learn by heart numbers 1 – 20. B. Content. - Numbers: from one to twenty. C - Teaching aid: cassette/ flash cards D - Procedure: CONTENTS ACTIVITIES 1) Warm up - Gdomoginorn - Inef - Fotoranen 2) Checking the old lesson - Students say : greetings 3) New lesson * 1- one 2- two 3- three 4- four 5- five 6- six 7- seven… * Eleven - Students seeing a song: “Hello, teacher” - Game: Jumbled words + Good morning + Fine + Afternoon * B4. Write. - Asks students to scan the open dialogue. - Tell them to fill in the missing words. *C.1 - Students look at the picture and count the Students: one, two… - Students look at the numbers - T.plays the tape - Students repeat the numbers 8 + Twelve + Seventeen… Eg: st1 – one st2 – two st3 – three *Production: IV. Consolidation & Home work : Ex 1 ( 7- workbook ) - Teacher calls on the students to count from 1 to 20 - Students write down some numbers * C2. - Students practice counting by orders/ the things in the classroom - Students sing the song “one and one is two” 9 UNIT 1: GREETINGS Period 6: How old are you? (C3, 4, 5) A - Objectives - By the end of the lesson, students will be able to: + Introduce the others + Say how old one is + Say how old others are B. Content. - How old are you? I am eleven years old. C - Teaching aids: Casstte D - Procedure: CONTENTS ACTIVITIES 1) Warm up 2) Cheking the old lesson 3) New lesson - This - How old Eg: + This is Lan + How old are you? + I’m eleven - How old are you? - I’m … * Production : play bingo - Greetings - Call some students to make dialogue - Students count from 1 to 20 *C 3. - Two Students write down the numbers - Tell the students to look at the pictures - Teacher plays the tape - Students listen to it - Teacher introduces new words/ structures - Students make new sentences - Students role-play the dialogue *C 4. 10 [...]... name ? 5) C + Her name is Hoa 6) B a) her b) she c) your 4) My brother is _engineer a) a b) an c) the 5) This is my friend _name’s Tuan a) He b) My c) His 6) How many windows _there ? a) is b) are c) be II- Nối A với B A1- How are you ? 2- What’s that ? 1+E 3- How old is your sister ? 2+B 4- Who is this ? 3+F 5- What are these ? 4+C 6- What dose your mother do ? 5+A B- 6+ D a- They are stools b-... Window + Waste basket + School bag + Eraser What is this ? - T explain the uses of a / an - Students give out their opinions What is that? Eg: A door 20 An eraser - “a” đứng trước danh từ số ít bắt đầu = 1phụ âm - “an” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm - Students work in pair to practice asking * Practice and answering the questions by showing - What is this? the pictures - What is that?... explains some words * Lưu ý học sinh biến đổi danh từ số ít sang số nhiều + There are room chairs 3 Production - Students work in pair - T.calls on some students to role-play in front of the class - T.uses the real things to ask: “What is this/ that?” “What is these/ those?” - Students answer Homework: 1,2(17,18) 23 UNIT 3: AT HOME Period 14: My house (A- 3- 6) I- Objectives: By the lesson, students will... CONTENTS ACTIVITIES 1 Warm up + Greetings + Singing a song + Class arrangement 2) Checking the old lesson - Bố - One student writes down new words Make sentences with brother/ father - Mẹ - Anh / em trai - Chị / em gái - Cô giáo 3) New lesson *Listen and repeat - Teacher plays the tape - Fourteen _ Forty - Students listen to it - Twelve _ Twenty - Teacher plays it again - Five _ Fifteen - Sixteen _ Sixty... answers 27 UNIT 3: AT HOME Period 16 - C – Family ( 1) I- Objectives: By the end of the lesson, students will be able to describe the family II- Teaching aids: Picture / Cassette III- Procedure: CONTENTS ACTIVITIES 1 Warm up - Singing a song - Class arrangement 2) Cheking the old lesson - T.calls on two sts to do exercises Students1: write the numbers 20 25 29 33 46 78 94 100 Students 2: Give plural... old this is Mrs Oanh She is 39 years old She is a nurse This is Lan She is a Students She is 15 years old This is Song He is a student He is 12 years old 30 * Play with words - T plays the tape - Students read after the tape - Students reread by themselves Production: - Some sts read it again in front of the class - Students retell about their family Home work 1,2,3,,4,5, ( 25 + 26) 31 UNIT 3: ( COUNT... 4 -6) I- Objectives: - To practice asking and answering the name of a person, spelling the name/ II- Teaching aids: cassette, pictures of ABC III- Procedure: CONTENTS ACTIVITIES 1 Warm up - Singing the song of the ABC - Class arrangement 2) Checking the old lesson - One Students say the letters of ABC 3) New lesson ? Who are in the picture ? - Have the Students look at the picture * - Spell (v) :đánh... What’s your name ? B: My name is … - Students work in pair to ask and answer they A: How do you spell it ? - Students copy the answers B:…… *Production: Write the answers in your ex: book Home work: 3,4,5 ,6 (12, 13) UNIT 2: AT SCHOOL 18 Period 11: My school (C- 2) I- Objectives: - By the end of the lesson, Students will be able to indentify oneself and others II- Teaching aids: casstte, tape, and flashcards... a b c - - g - j - l - - - p … * Production A B - Have the student look at the picture of ABC C - Teacher plays the tape D - Students listen to the tape then repeat F - Teacher writes down the ABC E 16 - Students copy - Students work in groups to read the abc - T call somes students to read the ABC in front of the class - T corrects mistakes of pn - Students fill the blanks with correct letters - Students... dose he do? 2) New lesson Revision A) Theory: - T asks the students to revise the materials (1) Tobe : am, is, are (2) Imperatives (3) Numbers : 1-100 (4) Plural nouns (5) Indentifinite articles: a/ an (6) Possessive pronouns (7) How many …? There is / are… B) Exercise Exercise1: Complete the passages - Students complete the passage using the correct form of tobe am/ am - Students give the answers are . PERIOD 1. GIỚI THIỆU CÁCH HỌC –MÔN HỌC TIẾNG ANH A- Aims: Nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen với bộ môn tiếng Anh, hiểu được vị trí và tầm quan trọng của bộ môn từ đó xác định được ý thức học. văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. - Cuốn Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học tương ứng với 16 chủ đề đã được phát triển từ 6 chủ đề lớn. Mỗi bài thường có 3 phần A, B, C được. liệu hay nội dung chủ điểm mới, luyện tập vận dụng và củng cố. Ngoài 16 đơn vị bài học (tương ứng với 16 chủ đề ) sách giáo khoa 6 còn có phần luyện tập ngữ pháp. Cuối cuốn sách là phần tổng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ, giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ,