0

Giáo án trọn bộ hóa học 9

171 1,082 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 19:12

ÔN TẬP ĐẦU NĂMI.Mục tiêu : Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hoá học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội dung mới Những nội dung cần đề cập trong tiết ôn tập ,các khái niệm cơ bản ,định luật bảo toàn khối lượng ,mol và tính toán hoá học ,các loại chất đã học và dung dịch II.Tiến trình lên lớp :1)Ổn định tổ chức :2)Nội dung bài ôn tập :a.Giới thiệu bài :GV hỏi :Phương pháp học tập môn hoá học như thế nào là tốt ?HS trả lời . GV bổ sung và yêu cầu học sinh những việc cần chuẩn bị về dụng cụ học tập,sgk ,thái độ học tập ..để học tốt môn hoá học Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC ( p dụng từ năm học 2011 – 2012 ) Cả năm : 37 tuần x 2 tiết / tuần = 74 tiết Học kì I : 19 tuần x 2 tiết / tuần = 38 tiết Học kì II : 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết Học kì I Học kì II Tiết 1 : Ôn tập đầu năm Chương I : CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Tiết 2 : Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit Tiết 3: Bài 2: Một số oxit quan trọng Tiết 4 : Bài 2: Một số oxit quan trọng(tt) Tiết 5 : Bài 3: Tính chất hóa học của axit Tiết 6 : Bài 4: Một số axit quan trọng(khơng dạy phần A , hướng dẫn HS tự đọc t/c Chung của axit, khơng làm bài tập 4) Tiết 7 : Bài 4: Một số axit quan trọng (tt) Tiết 8 : Bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit Tiết 9 : Bài 6: Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit Tiết 10 : Kiểm tra viết Tiết 11 : Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Tiết 12 : Bài 8: Một số bazơ quan trọng(hình vẽ thang pH khơng dạy, khơng làm bt 2) Tiết 13 : Bài 8: Một số bazơ quan trọng(tt) Tiết 14 : Bài 9: Tính chất hóa học của muối Tiết 15 : Bài 9: Tính chất hóa học của muối (tt) Tiết 16 : Bài 10: Một số muối quan trọng(khơng dạy phần II) Tiết 17: Bài 11:Phân bón hóa học ( khơng dạy phần I) Tiết 18 :Bài 12:Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ Tiết 19 : Bài 13: Luyện tập chương I Tiết 20 : Bài 14: Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối Tiết 21 : Kiểm tra viết Chương II : KIM LOẠI Tiết 22 : Bài 15,16: Tính chất vật lí - Tính chất hóa học của kim loại (khơng dạy TN dẫn điện , nhiệt) Tiết 23 :Bài 15,16: Tính chất vật lí - Tính chất hóa học của kim loại (khơng làm bt7) Tiết 24 : Bài 17:Dãy hoạt động hóa học của kim loại Tiết 25 : Bài 18: Nhôm (khơng dạy H2.14) Tiết 39 :Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat Tiết 40 : Bài 29:Axit cacbonic và muối cacbonat(tt) Tiết 41 :Bài 30: Silic. Công nghệ silicat Tiết 42 : Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các ngyuên tố hóa học (khơng dạy n/d liên quan đến lớp eclectron) Tiết 43 : Bài 31:Sơ lược bảng tuần hoàn các ngyuên tố hóa học (tt) Tiết 44 : Bài 32: Luyện tập chương III Tiết 45 : Bài 33: Thực hành : tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng Chương IV : HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU Tiết 46: Bài 34: Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Tiết 47 : Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Tiết 48 : Bài 36: Mêtan Tiết 49 : Bài 37: Etilen Tiết 50 : Bài 38: Axetilen Tiết 51 : Bài 39: Benzen Tiết 52 : Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên Tiết 53 : Bài 41: Nhiên liệu Tiết 54 : Bài 42: Luyện tập chương IV Tiết 55 : Bài 43: Thực hành : Tính chất hóa học của hiđrôcacbon Tiết 56: Kiểm tra viết Chương V : DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME Tiết 57: Bài 44: Rượu etylic Tiết 58 : Bài 44: Rượu etylic(tt) Tiết 59 : Bài 45: Axit axetic Tiết 60 : Bài 45: Axit axetic Tiết 61 : Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, GV: VÕ THỊ THANH BÁN 1 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Tiết 26 :Bài 19: Sắt Tiết 27 : Bài 20:Hợp kim sắt : gang,thép(khơng dạy lò sx gang thép) Tiết 28 : Bài 21:n mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bò ăn mòn Tiết 29 : Bài 22:Luyện tập chương II(khơng làm bt6) Tiết 30 : Bài 23:Thực hành : Tính chất hoá học của nhôm và sắt Chương III : PHI KIM . SƠ LƯC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Tiết 31 : Bài 25:Tính chất chung của phi kim Tiết 32 : Bài 26: Clo Tiết 33 : Bài 26: Clo (tt) Tiết 34 : Bài 27: Cacbon Tiết 35 : Bài 28: Các oxit cácbon Tiết 36 : Bài 28: Các oxit cácbon(tt) Tiết 37: Bài 24: Ôn tập học kì I Tiết 38 : Kiểm tra học kì I rượu etylic và axit axetic . Luyện tập Tiết 62: Bài 47: Chất béo Tiết 63 : Bài 48: Luyện tập : rượu etylic, axit axetic và chất béo Tiết 64 : Bài 49:Thực hành : Tính chất của rượu và axit Tiết 66 : Bài 50,51: Glucozơ và Saccarozơ Tiết 67 :Bài 50,51:Glucozơ và Saccarozơ (tt) Tiết 68: Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ Tiết 69: Bài 53: Protêin Tiết 70 : Bài 54: Polime (khơng dạy mục II) Tiết 71: Bài 55: Thực hành :Tính chất của guxit Tiết 72 : Bài 56: Ôn tập cuối năm Tiết 73 : Bài 56: Ôn tập cuối năm(tt) Tiết 74 : Kiểm tra cuối năm Ngày soạn : Tuần: 1 ,Tiết 1 ƠN TẬP ĐẦU NĂM I. Mục tiêu : Giúp học sinh hệ thống hố lại những nội dung cơ bản của hố học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội dung mới Những nội dung cần đề cập trong tiết ơn tập ,các khái niệm cơ bản ,định luật bảo tồn khối lượng ,mol và tính tốn hố học ,các loại chất đã học và dung dịch II. Tiến trình lên lớp : 1) Ổn định tổ chức : 2) Nội dung bài ơn tập : a.Giới thiệu bài :GV hỏi :Phương pháp học tập mơn hố học như thế nào là tốt ?HS trả lời . GV bổ sung và u cầu học sinh những việc cần chuẩn bị về dụng cụ học tập,sgk ,thái độ học tập để học tốt mơn hố học 3) Các hoạt động dạy và học : a.Hoạt động 1:Hệ thống hố các loại chất đã học Mục tiêu :Giúp hs hệ thống hố các chất đã học như ơxy ,khơng khí ,hyđrơ ,nước .Qua đó ơn lại các khái niệm hố học cơ bản như ngun tử ,phân tử ,đơn chất, hợp chất , phản ứng hố học, phương trình hố học . Nội dung ghi Giáo viên Học sinh GV: VÕ THỊ THANH BÁN 2 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 NT ĐC CHẤT PT HC -Phản ứng hoá hợp: 2H 2 + O 2  2H 2 O -Phản ứng phân huỷ: 2KClO 3  KCl+3O 2 -Phản ứng thế : Zn+2HCl ZnCl 2 +H 2 -P/ứng oxi hoá khử: CuO+H 2  Cu+H 2 O -Giáo viên cho hs quan sát sơ đồ(ghi ở bản phụ) và hỏi theo sơ đồ. -Câu hỏi : nguyên tử , phân tử , đơn chất , hợp chất là gì ? Cho ví dụ . -Giáo viên bổ sung và kết luận. -Giáo viên yêu cầu hs cho biết các loại phản ứng hoá học đã học ở lớp 8 va cho ví dụ. -Giáo viên bổ sung và kết luận -Hs quan sát , trả lời câu hỏi và cho ví dụ. -Nguyên tử (H,O); phân tử (H 2 ,CO 2 ); đơn chất (O 2 ,Fe); hợp chất (H 2 O,CO 2 ) -Hs trả lời (phản ứng phân huỷ , phản ứng thế, ) b.Hoạt động 2:Vận dụng mol và tính toán hoá học : n = m/M => m= n . M n = V/ 22,4 => V= n . 22,4l -Gv yêu cầu hs nêu công thức tính mol và sự chuyển đổi khối lượng, thể tích ,lượng chất -Gv bổ sung và kết luận -Gv yêu cầu hs vận dụng công thức đã học để giải một số bài tập (ghi ở bảng phụ ) Gv có thể yêu cầu các nhóm kiểm tra kết quả lẫn nhau của các bài tập 1,2, 3, 4. Riêng bài tập 5 gv có thể yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. Cứ qua kết quả của mỗi bài tập gv yêu cầu các nhóm nhận xét và gv kết luận -Hs trả lời -Hs làm bài tập theo nhóm (bt 1,2,3,4) -Bài tập ghi ở bảng phụ : -Tìm đáp số đúng 1)số mol của 16g H 2 là :a) 16 mol ; b) 8 mol ; c) 4 mol ; d) 32 mol 2) 4 mol CO 2 có khối lượng là :a) 44g ; b) 88g ; c) 176g ; d) 132g . 3) 32g O 2 có thể tích là : a) 22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l . 4) tính nồng độ mol/l của850ml dung dịch có hoà tan 20g KNO 3 kết quả sẽ là : a) 0,233M ; b) 23,3M ; c) 2,33M ; d) 233M . 5) Hoà tan hoàn toàn 13g kẽm vào dd HCl thì thu được kẽm clorua (ZnCl 2 ) và khí hiđro a. Viết pthh xảy ra b. Tính khối lượng ZnCl 2 tạo thành. c. Tính thể tích hiđro thu được ở đktc d. Tính số mol HCl cần dùng. Đáp án của bài tập: 1. b ; 2. c ; 3. a ; 4. a 5) a.Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 b. nZn = n ZnCl 2 = 0,2 mol  m ZnCl 2 = 0,2 x 136 = 27,2 g c. nZn = n H 2 = 0,2 mol  VH 2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit c 2 nZn = n HCl = 0,2 x 2 = 0,4 mol 4.Tổng kết đánh giá : -Gv củng cố từng phần qua sơ đồ: Chất, phản ứng hoá học, mol, vận dụng công thức 5) Hướng dẫn về nhà : GV VÕ THỊ THANH BÁN 3 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 -Chuẩn bị dụng cụ và sgk , sbt,môn hoá học lớp 9.N/c bài mới : Tính chất hoá học của oxít.Khái quát về sự phân loại oxít GV: VÕ THỊ THANH BÁN 4 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Ngày soạn CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Tuần 1, tiết 2 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXÍT .KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXÍT I.Mục tiêu : 1) Kiến thức: - Tính chất hoá học của oxit: + Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit. + Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. - Sự phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính va oxit trung tính. 2) Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. - Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit. - Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. 3) Trọng tâm: -Tính chất hóa học của oxit II.Chuẩn bị : -Các hoá chất :CuO,CaO,CO 2 ,P 2 O 5 ,(đối với CO 2 và P 2 O 5 sẽ được điều chế ngay tại lớp) ,H 2 O,CaCO 3, P đỏ ,dung dịch HCl,dung dịch Ca(OH) 2 -Các dụng cụ thí nghiệm :cốc thuỷ tinh ,ống nghiệm ,thiết bị điều chế CO 2 (từ CaCO 3 ,HCl) dụng cụ điều chế P 2 O 5 bằng cách đốt P đỏ trong bình thuỷ tinh III.Tiến trình lên lớp : , 1) Ổn định tổ chức 2) Kiểm tra bài cũ : .Đọc tên và phân loại các oxít sau :CuO,SO 2 ,P 2 O 5 ,ZnO,Fe 2 O 3 , NO 2 3) Bài mới : a) Giới thiệu bài :Từ phần kiểm tra bài cũ gv nêu những hợp chất trên là oxít ,vậy oxít có những tính chất hoá học như thế nào ?Đó là nội dung của bài học hôm nay . b) Các hoạt động dạy và học : -Hoạt động 1 :I:Tính chất hoá học của oxít : Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài -Gv nêu câu hỏi :Có phải tất cả các oxít bazơ đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hay không ? -Gvbổ sung và kết luận -Gv hướng dẫn hs làm tn hoặc gv làm tn 1 -Gv giới thiệu phiếu học tập trong đó nêu rõ cách tiến hành t/n , phần hiện tượng ,PTHH đê trống ( nếu có) -Gv yêu cầu hs nêu hiện tượng quan sát được, nhận xét viết pthh -Gv bổ sung và kết luận -Gv nêu câu hỏi : hảy kể 3 oxít bazơ có thể tác dụng với oxít axít tạo thành muối và 3 oxít bazơ không tác dụng với oxít axít (p/ứ chậm nên không làm t/n ) -Hs trả lời :Các oxít bazơ tác dụng với H 2 O:Na 2 O, K 2 O. Các oxít bazơ không tác dụng với nước :CuO,FeO, -Hs làm tn hoặc chú ý quan sát gv làm tn thí nghiệm1 CuO t/d với HCl -Cách tiến hành như sgk,hs thảo luận và trả lời câu hỏi -Hs trả lời câu hỏi -Hs trả lời :Na 2 O,K 2 O,BaO(t/d). 1.oxít bazơ có những tính chất hoá học nào ? aTác dụng với nước :. -Một số oxít bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm ) -Na 2 O+H 2 O NaOH b.Tác dụng với axít : Oxít bazơ t/d với axít tạo thành muối và nước CuO+ 2HClCuCl 2 + H 2 O c.Tác dụng với oxít axít : GV VÕ THỊ THANH BÁN 5 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 -Gv có thể nêu ví dụ p/ứ vôi tôi (vôi sống đá vôi ) và yêu cầu hs viết ptpứ -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về tính chất hoá học của oxít bazơ -Gv bổ sung vàkết luận CuO,ZnO,Fe 2 O 3 .(k o t/d) -Hs viết ptpứ -Hs trả lời :(dựa vào mục a, b, c.) -Một số oxít bazơ t/d với oxít axít tạo thành muối CaO(r)+CO 2 (k) CaCO 3 (r) Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài -Gv nêu câu hỏi có phải tất cả các oxít axít đều tác dụng với H 2 O tạo thành axít không ? -Gv bổ sung và kết luận -Gv tiến hành t/n điều chế CO 2 từ CaCO 3 và dung dịch HCl bằng bình kíp cải tiến,dẫn khí CO 2 vào nước vôi trong cho đến khi xuất hiện vẫn đục thì dừng lại -Gv yêu cầu hs đã quan sát được trình bày kết quả -Gv bổ sung và kết luận -Từ tính chất( c) của mục (1) g/v yêu cầu hs nêu t/c của oxít axít với oxít bazơ -Gv bổ sung và kết luận -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về t/c hoá học -Gv nhận xét, bổ sung và kl -Hs trả lời :nhiều oxít axít t/d với H 2 O tạo thành axít , một số oxít axít không t/d với H 2 O -Hs quan sát ,ghi chép các hiện tương ,nhận xét và viết PTHH -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời 2.Oxít axit có những tính chất hoá học nào ?: a-Tác dụng với H 2 O -Nhiều oxít axít t/d với H 2 O tạo thành dung dịch axít P 2 O 5 +H 2 O  H 3 PO 4 b-Tác dụng với bazơ : -Oxít axít t/d với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước CO 2 +Ca(OH) 2 CaCO 3 +H 2 O c.Tác dụng với oxít bazơ Oxít axít tác dụng với một số oxít bazơ tạo thành muối CO 2 +BaO  BaCO 3 Hoạt động 2:II/ Khái quát về sự phân loại : Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài Qua phần I các em đã được biết về tính chất hoá học của oxít bazơ ,oxít axít từ đó g/v hướng dẫn h/s dựa vào t/c riêng để định nghĩa -Gv bổ sung và kết luận -Gv thông báo thêm oxít bazơ ,oxít axít sẽ được học trong hoá học 9.Oxít lưỡng tính và oxít trung tính sẽ được học các lớp sau -Hs vận dụng phần I để dịnh nghĩa và cho ví dụ 1.Oxít bazơ là những oxít t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước 2.Oxít axít là những oxít t/d với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước 3.Oxít lưỡng tính là những oxít t/d với dung dịch bazơ và t/d với dung dịch axít tạo thành muốivànướcVDnhưAl 2 O 3, ZnO 4.Oxít trung tính là những oxít không t/d với axít ,bazơ,nước .VD như CO,NO 4.Tổng kết và vận dụng : -Gv yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ -Hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi GV: VÕ THỊ THANH BÁN 6 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Tính chất hoá học chung của oxít bazơ Tính chất hoá học khác của oxít bazơ Tính chất hoá học chung của oxít axít Tính chất hoá học khác của oxít axít Khái quát về sự phân loại oxít .Gv bổ sung và kết luận 5.Dặn dò :Học kĩ bài cũ ,làm bài tập 1,2,5,6 (sgk trang 6) -Nghiên cứu bài mới : Một số oxít quan trọng (CaO) GV VÕ THỊ THANH BÁN 7 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn: Tuần 2, Tiết 3 MỘT SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG CAN XI OXIT (CaO) I. Mục tiêu : 1) Kiến thức: -Tính chất hoá học của CaO: + Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit. - Tính chất, ứng dụng, điều chế canxi oxit . -Biết các ứng dụng của CaO. 2) Kĩ năng: - Dự đoán, kiểm tra, và kết luận được về tính chất hoá học của CaO - Viết được pthh minh hoạ tính chất hoá học - Vận dụng tính thành phần % về khối lượng của oxit trong hỗn hợp 2 chất 3) Trọng tâm: - Phản ứng điều chế canxi oxit. II. Chuẩn bị : -Tranh mẫu vật ,phần mềm mô phỏng hoạt động của lò nung vôi -Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm:Cốc thuỷ tinh 100ml ,đèn cồn ,dung dịch phenolphtalein,nước, CaO, III. Tiến trình lên lớp : 1) Ổn định tổ chức : 2) Bài cũ : Tiết 1: Gv gọi 1 h/s giải bài 1 sgk trang 6 3) Các hoạt động dạy và học : Giới thiệu bài :Ô chữ hàng ngang gồm 9 chữ cái ,đây là tên gọi của sản phẩm phản ứng nung vôi . Hs trả lời :Can xioxít. Gvhỏi canxi oxít có công thức hoá học ,tên thông thường, thuộc loại oxít nào? tính chất hoá học ra sao? Hôm nay các em nghiên cứu A/CANXI OXÍT Hoạt động 1: I/Canxi oxít có những tính chất nào ? Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài Gv yêu cầu hs quan sát mẫu vôi sống nhận xét về trạng thái, màu sắc -Gv bổ sung và kết luận -Gv giới thiệu CaO có đầy đủ tính chất của 1 oxít bazơ =>CaO có những tính chất hoá học nào -Gv làm t/n :cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài giọt nước ,tiếp tục cho thêm nước , cho thêm vài giọt dd phenolphtalein -Gv lưu ý hiện tượng toả nhiệt mạnh của phản ứng tôi vôi từ đó nêu một số điểm lưu ý khi xử lí vôi -Gv thông báo CaO có tính hút ẩm nhiều nên dùng để làm khô một số -Hs quan sát mẫu vôi sống và trả lời câu hỏi -Hs quan sát nhận xét và viết PTHH -Hs chú ý -Hs chú ý lắng nghe và liên hệ thưc tế về việc xử dụng vôi trong nông nghiệp ,xây dựng -Hs quan sát hiện 1. Tính chất vật lí : Chất rắn, màu trắng, t o nóng chảy khoảng 2585 0 C .2 Tính chất hoá học : a.Tác dụng với nước : (p/ứ tôi vôi ) CaO+H 2 OCa(OH) 2 Ca(OH) 2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ b.Tác dụng với axít : CaO+HClCaCl 2 +H 2 O CaO t/d với dung dịch axít GV: VÕ THỊ THANH BÁN 8 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 chất ,gv nêu cách bảo quản CaO (trong không khí ) -Gv thực hiện t/n cho CaO t/d với dd HCl -Gv hỏi tính chất hoá học này có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực nào ? -Gv hỏi vôi sống để lâu ngày trong không khí có lợi hay có hại ? -Gv hỏi muốn hạn chế phản ứng này thì phải xử lí như thế nào ? -Gv hỏi CaO là một oxít gì ? tượng xảy ra và viết PTHH -Hs suy nghĩ trả lời(khử chua, xư lí nước thải ) Hs trả lời :(vì sẽ có phản ứng CaO+ CO 2 ) -Hs trả lời (tôi vôi sau khi nung -Hs trả lời :(oxít bazơ ) tạo thành muối và nước c.Tác dụng với oxít axít : CaO +CO 2  CaCO 3 (r) -CaO là một oxít bazơ Hoạt đông 2:II/ Canxi oxít có những ứng dụng gì ? Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài -Gv yêu cầu h/s đọc sgk và nêu ứng dụng của CaO -Gv bổ sung và kết luận -Hs đọc ,tóm tắt và trả lời Dùng trong công nghiệp luỵện kim, công nghệp hoá học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường Hoạt động 3III/ Sản xuất canxi oxít như thế nào ? Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi nguyên liệu và nhiên liệu của quá trình sản xuất vôi -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi, viết các PTHH xảy ra -Hs nghiên cứu sgk và trả lời -Hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi ,viết PTHH 1Nguyên liệu : Đá vôi ,than đá ,củi ,dầu khí tự nhiên . 2.Các phản ứng hoá học xảy ra C(r) + O 2 (k)  CO 2 (k) t 0 CaCO 3 (r)  CaO (r)+ CO 2 (k) 900 0 C 4.Tổng kết và vận dụng :Gv gọi 1 h/s đọc phần ghi nhớ và yêu cầu h/s làm bài tập ghi ở bảng phụ -Nội dung bài tập ghi ở bảng phụ 1.khi cho CaO vào nước thu được A. dung dịch CaO ;B.dung dịch Ca(OH) 2 ;C.chất không tan ;D. cả B và C 2.ứng dụng nào sau đây không phải của CaO A.công nghiệp luyện kim ; B.sản xuất đồ gốm C.công nghiệp xây dựng khử chua cho đất ;D.sát trùng diệt nấm ,khử độc môi trường 3.CaOcó thể tác dụng với các chất nào sau đây ? A.H 2 O,CO 2 ,HCl,H 2 SO 4 ; B.CO 2 ,HCl,NaOH,H 2 O C.H 2 O,HCl,Na 2 SO 4 ,CO 2 ; D.CO 2 ,HCl,NaCl,H 2 O . 5.Dặn dò:Học kĩ bài cũ ,nghiên cứu bài mới và làm bài tập :1,3,4 sgk GV VÕ THỊ THANH BÁN 9 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (tt) Tuần 2,tiết 4: LƯU HUỲNH ĐI OXÍT (SUNFURƠ) SO 2 I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: -Biết được tính chất vật lí và hoá học của SO 2 . Cách điều chế SO 2 trong phòng tn và trong công nghiệp -Biết các ứng dụng của SO 2 2) Kĩ năng: - Dự đoán, kiểm tra, và kết luận được về tính chất hoá học của SO 2 - Viết được pthh minh hoạ tính chất hoá học - Vận dụng tính nồng độ dd 3) Trọng tâm: -Tính chất hóa học của SO 2 II. Chuẩn bị: -Hoá chất: Nước cất, quỳ tím, Na 2 SO 3 , dd H 2 SO 4 , dd Ca(OH) 2 -Dụng cụ: phễu, bình cầu, ống dẫn khí, cốc thuỷ tinh III. Tiến trình lên lớp: 1) Ổn định tổ chức: 2) Bài cũ: a/Nêu tính chất vật lí, tính chất hoá học của CaO ? b/ CaO sản xuất như thế nào ? có những ứng dụng gì ? 3) Các hoạt động dạy và học: Giới thiệu bài :Em hãy cho biết sản phẩm phản ứng cháy của lưu huỳnh trong oxy là chất gì ?Hs trả lời đó là lưu huỳnh đi oxít .Gv hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ hơn các tính chất và ứng dụng của lưu huỳnh đi oxít . Gv ghi tên bài học và đề mục lên bảng Hoạt động 1 :I/Lưu huỳnh đi oxít có những tính chất gì ? Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bài -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và nêu tính chất vật lí của SO 2 -Gv yêu cầu h/s tái hiện lại các tính chất hoá học của oxít axít (kiểm tra bài cũ ) -Gv nêu SO 2 là 1 oxít axít SO 2 có những tính chất hoá học nào ? -Gv bổ sung -Gv tiến hành t/n biểu diễn ,dẫn khí SO 2 như hình vẽ 1.6 -Gv thông báo thêm SO 2 là 1 trong những nguyên nhân gây ra mưa axít -Hs nghiên cứu và trả lời , chứng minh SO 2 nặng hơn không khí -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs quan sát nhận xét và viết PTHH -Hs quan sát 1. Tính chất vật lí: Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí 2.Tính chất hoá học : a.Tác dụng với nước : SO 2 +H 2 O  H 2 SO 3 b.Tác dụng với bazơ : SO 2 +Ca(OH)CaSO 3 +H 2 O GV: VÕ THỊ THANH BÁN 10 [...]... Mỹ Giáo án hóa học 9 4) Tơng kết và vận dụng : -GV u cầu hs nêu tính chất hố học của axít ,H 2SO4đạc ,ứng dụng của H2SO4,sản xuất H2SO4,nhận biết H2SO4và muối SO4 -GV hướng dẫn học sinh giải bài tập 3sgk trang 19 5) Dặn dò : Học kĩ bài HS về nhà làm bài tập 1,2,5,6 và nghiên cứu bài 5 GV: VÕ THỊ THANH BÁN 18 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Ngày soạn : Tuần 4,tiết 8 LUYỆN TẬP :TÍNH CHẤT HỐ HỌC... THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn : MỘT SỐ AXÍT QUAN TRỌNG: Tuần 3, Tiết 6 AXIT CLOHIĐRIC –TÍNH CHẤT VẬT LÍ H 2SO4 I Mục tiêu : 1) Kiến thức: Học sinh biết - Các tính chất vật lí ,tính chất hố học của HCl ,tính chất vật lí - hố học của H 2SO4 (l) Chúng có đầy đủ tính chất hố học của axít -Những ứng dụng quan trọng của các axít này trong sản xuất ,trong đời sống 2) Kĩ năng: tính chất hố học của HCl... hố hố học của oxít và axít học 9 -GV u cầu hs đưa ra các ví dụ để minh hoạ các tính GV VÕ THỊ THANH BÁN 19 Trường THCS Phú Mỹ chất của các oxít và axít -Sau khi hs đã hồn thành nhiệm vụ GV nhận xét, bổ sung, hồn chỉnh những kiến thức lí thuyết cơ bản Giáo án hóa học 9 -HS cho ví dụ minh hoạ(có thể dựa vào sgk),viết PTHH,cân bằng phương trình phản ứng cho từng tính chất hố học 2/Tính chất hố học của... 0,5đ 0,5đ 10đ Đề 2 Lớp 9a Các mức độ nhận biết Nội dung kiến thức Điều chế SO2 Tính chất hóa học của oxit Tính chất hóa học của axit Nhận biết muối có gốc sunfat GV: VÕ THỊ THANH BÁN Biết TN 1 câu 3ý TL Hiểu TN TL 1ý 1ý 1 câu Tổng Vận dung TN TL 1đ 2đ 2đ 2đ 24 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Tính V(đktc) và CM 2ý 2đ Sản xuất axit sunfuric 1 câu 1đ A TRẮC NGHIỆM (4đ) I/ Chọn đáp án đúng và hãy khoanh... Gvđánh giá tiết dạy đã đạt mục tiêu chưa và u cầu hs nêu lại một số tính chất hố học cơ bản của oxít và axít Các bài tập 2,4,5 GV gợi ý ,hướng dẫn hs về nhà làm 5) Dặn dò : -Về nhà làm bài tập đã hướng dẫn và nghiên cứu bài thực hành :TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA OXÍT VÀ AXÍT Ơn tập lại tính chất hố học của oxít và axít GV: VÕ THỊ THANH BÁN 20 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Ngày soạn : Tuần 5 ,tiết 9. .. bị Phương trình hố học 4) 5) Tổng kết và vận dụng :(tiết 1) -GV u cầu HS tóm tắt tính chất hố học của NaOH -Vận dụng :HS giải bài tập 1,3 trang 27 sgk Dặn dò: học bài và nghiên cứu bài mới :Ca(OH)2 GV: VÕ THỊ THANH BÁN 30 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án Hóa Học 9 Ngày soạn: Tuần 7, tiết 13 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG: Ca(OH)2 I Mục tiêu: 1) Kiến thức: HS biết : -tính chất của những bazơ quan trọng là Ca(OH) 2... trong có pH>7, D.Nước ruộng chua có pH>7 5) Dặn dò :Về nhà làm bài tập 8.3,8.4,8.5 .Học kĩ bài ,đọc thêm phần em có biết GV VÕ THỊ THANH BÁN 33 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn : Tuần 7 , tiết 14 ,15 TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA MUỐI I Mục tiêu 1) Kiến thức: Học sinh biết -Những tính chất hố học của muối (kiến thức trọng tâm): tác dụng với kim loại, dd axit, dd bazơ, dd muối khác, nhiều muối bị... với khí CO2 T/dvới NaOH T/d với khí O2,có xúc tác CaO SO2 CO2 5.Dặn dò : Về nhà học bài và n/c bài mới :Axít Làm bài tập 1,2,3,6 GV VÕ THỊ THANH BÁN 11 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn: Tuần 3 Tiết 5 TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA AXÍT I Mục tiêu : 1) Kiến thức: -Hs biết được những tính chất hố học của axít (kiến thức trọng tâm) : Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại -Biết được các... axít hố học của HCl để nêu -GV u cầu hs nêu tính và viết PTHH chất hố hoc của H2SO4 -Hs dựa vào tính chất lỗng hố học của axit để nêu -Gv bổ sung và kết luận và viết pthh Giáo án Hóa Học 9 Nội dung ghi bài I/Tính chất vật lí : -Chất lỏng ,sánh ,khơng màu ,nặng gần gấp hai lần nước ,khơng bay hơi ,tan dễ dàng trong nước và toả rất nhiều nhiệt II/Tính chất hố học : 1.H2SO4 lỗng có những tính chất hố học. .. của bài (tính chất hố học của H 2SO4đ) GV VÕ THỊ THANH BÁN 15 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn: Tuần 4, tiết 7 AXIT SUNFURIC (TT) I Mục tiêu: : 1) Kiến thức: Học sinh biết - Các tính chất, ứng dụng cách nhận biết H2SO4 lỗng và H2SO4 đặc (tác dụng với kim loại, tính háo nước) (kiến thức trọng tâm) -phương pháp sản xuất H2SO4 trong cơng nghiệp -Những ứng dụng quan trọng của H2SO4 trong . 1,2,5,6 (sgk trang 6) -Nghiên cứu bài mới : Một số oxít quan trọng (CaO) GV VÕ THỊ THANH BÁN 7 Trường THCS Phú Mỹ Giáo án hóa học 9 Ngày soạn: Tuần 2, Tiết 3 MỘT SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG CAN XI OXIT. 8: Một số bazơ quan trọng(hình vẽ thang pH khơng dạy, khơng làm bt 2) Tiết 13 : Bài 8: Một số bazơ quan trọng(tt) Tiết 14 : Bài 9: Tính chất hóa học của muối Tiết 15 : Bài 9: Tính chất hóa. giải bài 1 sgk trang 6 3) Các hoạt động dạy và học : Giới thiệu bài :Ô chữ hàng ngang gồm 9 chữ cái ,đây là tên gọi của sản phẩm phản ứng nung vôi . Hs trả lời :Can xioxít. Gvhỏi canxi oxít có công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ hóa học 9, Giáo án trọn bộ hóa học 9,