Giáo án trọn bộ môn sinh học lớp 10

72 2.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:26

Tiết 1 Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 2282010 Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống và giải thích được nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới. II. Chuẩn bị: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống. Giáo án Sinh học 10 cơ bản Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Tiết 1- Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Ngày soạn: 22/8/2010 Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống và giải thích được nguyên tắc thứ bậc trong thế giới sống, đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 2. Kĩ năng: Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học. 3. Giáo dục cho học sinh về cơ sở khoa học về các cấp độ tổ chức sống trong sinh giới. II. Chuẩn bị: Hình vẽ các cấp độ tổ chức của thế giới sống. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan, hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. æn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1: Các cấp tổ chức sống: (?) Vật hữu sinh khác vật vô sinh ở những điểm nào ? HS: SV có những biểu hiện sống như: chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng ? Hãy quan sát hình vẽ sgk và kể tên các cấp độ tổ chức của thế giới sống? Trong các cấp độ đó cấp độ tổ chức nào có thể tồn tại độc lập ngoài môi trường? (cấp độ tổ chức chính – cơ bản). HS: quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. GV: nhận xét và bổ sung. Lưu ý HS: - (?) tại sao nói TB là cấp độ tổ chức nhỏ nhất của thế giới sống? (học thuyết TB cho thấy mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều TB, TB chỉ được sinh ra từ TB có trước bằng cách phân chia TB. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở cấp TB). - Đối với SV đơn bào thì nghiên cứu sự sống ở cấp TB cũng chính là nghiên cứu sự sống ở cấp cơ thể. - Đối với SV đa bào thì ngoài việc tìm hiểu ở cấp độ tổ chức TB và dưới TB còn phải tìm hiểu cả các cấp độ tổ chức trung gian của cấp cơ thể (mô, cơ quan, hệ cơ quan) Hoạt động 2: Đặc điểm các cấp tổ chức sống: (?) nhắc lại các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới I. Các cấp tổ chức của thế giới sống: - Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ từ thấp đến cao: Nguyên tử -> Phân tử -> Đại phân tử -> Bào quan ->TB -> Mô -> Cơ quan-> Hệ cơ quan -> Cơ thể -> Quần thể - Loài -> Quần xã -> Hệ sinh thái – Sinh quyển. - Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái. - Tế bào là cấp độ tổ chức nhỏ nhất của thế giới sống, là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào. II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống: GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 1 Giáo án Sinh học 10 cơ bản sống ? (?) Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật ? (?) Nguyên tắc thứ bậc là gì ? - GV: tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc điểm nổi trội mà cấp thấp hơn không có được. VD: … (?) Thế nào là đặc điểm nổi trội ? Cho ví dụ ? HS: …(đặc điểm nổi trội này không chỉ có ở thế giới sống mà còn có cả ở thế giới không sống). ? Đặc điểm nổi trội nào chỉ có ở TG sống ? HS:… (?) Hệ thống mở là gì ? Cho VD? Gợi ý: Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ? (ĐV lấy thức ăn và nước uống từ MT, thải các chất cặn bã vào MT). - Liên hệ: SV và MT có mối quan hệ với nhau ntn? HS: + MT bị biến đổi (thiếu thức ăn, nước uống…) -> SV bị giảm sức sống dẫn đến tử vong. + SV phát triển làm tăng số lượng -> phá hủy MT. GV: Do đó sự biến đổi của MT dù trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng nên hệ thống, và cũng chính sự hoạt động của hệ thống lại ảnh hưởng đến MT * Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ? (trong chăn nuôi hay trồng trọt tạo đk thuận lợi về thức ăn, nơi ở để Sv phát triển) - GV đưa VD: Khi cảm lanh cơ thể có phản ứng run, ho, hắt hơi…=> Đó là khả năng tự điều chỉnh của cơ thể để thích nghi với môi trường. ? Khả năng tự điều chỉnh là gì? - Nếu các cấp tổ chức sống không điều chỉnh được cân bằng nội môi thì điều gì sẽ xảy ra? (cơ thể bị bệnh, có thể tử vong) Vậy lam thế nào để tránh được điều này ? (chế độ dd hợp lí và các đk sống phù hợp) VN: giải thích tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ? (?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác? (?) Vì sao SV có thể thích nghi với môi trường sống luôn luôn thay đổi? ( cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn?) HS: thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. GV: nhận xét và bổ sung 1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: - Nguyên tắc thứ bậc: là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. - Đặc điểm nổi trội là đặc điểm của một cấp tổ chức nào đó được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu tạo nên chúng. Đặc diểm này không thể có được ở cấp tổ chức nhỏ hơn. - Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: chuyển hóa vật chất và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh, khả năng tiến hoá thích nghi với môi trường. 2.Hệ thống mở và tự điều chỉnh: - Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. - Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển. 3.Thế giới sống liên tục tiến hóa: - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên ADN từ thế hệ này sang thế hệ khác. - Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. - Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá. GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 2 Giáo án Sinh học 10 cơ bản 4.Củng cố: theo các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan. B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan. Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ? A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ? A. Không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh. C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh. D. Cả a và b. x ? Nêu các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống/ GV: khái quát cách học và nghiên cứu sinh học hiệu quả: + Cần xem xét cac sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ với các bộ phận của cả hệ thống chứ không nên nghiên cứu, xem xét 1 cách tách rời. + Xem xét các hệ thống sống như những hệ mở, tự điều chỉnh, luôn luôn TĐC và NL với MT, chịu sự tác động của MT và ngược lại có thể phát triển làm thay đổi MT. Nếu các ĐK MT biến động vượt quá khả năng tự điều chỉnh của cơ thể -> phát sinh bệnh tật, có thể dẫn tới tử vong. + Trong học tập và nghiên cứu sinh học phải chú ý đến chiều hướng tiến hóa, đến đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng, đến đặc điểm thích nghi của SV với MT. 5.Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước bài 2. VI. Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 3 Giáo án Sinh học 10 cơ bản Ngày soạn:28/8/2010 Ngày dạy: Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nêu được khái niệm giới và trình bày được hệ thống phân loại 5 giới, nêu được đặc điểm chính của mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa, phiếu học tập theo ND phần V. III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại 5 giới và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản ? (?) Trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống? Cho VD minh họa. 3. Bài mới: MĐ:? Kể tên các SV mà em biết? -> Thế giới sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú. Để tiện cho nghiên cứu và sử dụng chúng trong đời sống và sản xuất, người ta phải phân loại thế giới sinh vật. Giới SV là gì? Các SV được chia thành mấy giới? Đặc điểm của các giới SV là gì? -> bài 2… Hoạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh vật: - “giới”: tiếng anh là kingdom, tên khoa học là regnum. VD: giới TV gồm 4 ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín, có chung cac đặc điểm: + Cấu tạo cơ thẻ đa bào, nhân thực, thành TB có xenlulôzơ. + Sống cố định, khả năng cảm ứng chậm. + Có khả năng quang hợp… ? Giới SV là gì? Ngoài giới em còn biết đơn vị phân loại nào khác? HS…. *MR: Đặt tên loài theo nguyên tắc tên kép (theo tiếng la tinh): tên thư 1 là tên chi (viết hoa), tên thứ 2 là tên loài (viết thường)và viết nghiêng. VD; Loài người: Homo sapiens (?) Sinh giới được chia thành mấy giới? là những giới nào ? HS…. GV khái quát lịch sử hệ thống phân loại 5 giới: + TK XVIII Line chia TG SV thành 2 giới TV và ĐV dựa vào cấu tạo thành TB, kiểu dinh dưỡng, khả năng di chuyển. + TK XX: chia SV thành 4 giới: VK, nấm, TV, ĐV. Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: Khái niệm giới: - Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. - Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị phân loại từ thấp đến cao như sau: loài ->chi (giống) -> họ -> bộ -> lớp -> ngành -> giới - Hệ thống phân loại 5 giới (Whitaker và Magulis – 1969) - Giới khởi sinh. - Giới nguyên sinh. - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 4 Giáo án Sinh học 10 cơ bản + 1969, Whitaker và Magulis đề xuất hệ thống phân loại 5 giới và được công nhận rộng rãi trong 1 thời gian dài:….dựa trên 3 tiêu chí: - Loại TB nhân sơ hay nhân thực - Mức độ tổ chức cơ thể (đặc điểm cấu tạo) - Kiểu dinh dưỡng Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chính các giới: (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì ? Có những kiểu dinh dưỡng nào ? HS: (?) Giới nguyên sinh gồm có những sinh vật nào ? Đặc điểm của giới này là gì ? HS: (?) Giới nấm có đặc điểm gì ? có những đại diện nào ? HS: … (?) Đặc điểm nổi bật của giới thực vật là gì ? HS: Có khả năng quang hợp. (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? (?) ĐV, TV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức. II.Đặc điểm chính của mỗi giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): a.Đặc điểm: SV nhân sơ, kích thước nhỏ 1-5 micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 0 0 C- 100 0 C, độ muối 25%). 2. Giới nguyên sinh: a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng (hoại sinh), hoặc tự dưỡng. b.Đại diện: tảo, nấm nhầy, ĐV nguyên sinh (Trùng đế giày, trùng biến hình). 3. Giới nấm(Fungi): a.Đặc điểm: Có nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp, lông, roi. Sống dị dưỡng kí sinh, cộng sinh, hoại sinh. b. Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y. 4. Giới thực vật(Plantae): a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm. Có khả năng quang hợp. b. Đại diện: rêu, quyết trần, hạt trần, hạt kín. 5. Giới động vật(Animalia) a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, có khả năng di chuyển, khả năng phản ứng nhanh. Sống dị dưỡng. b. Đại diện: ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, ĐV có xương sống. 4. Củng cố: Đánh dấu x vào ô trống cho đặc điểm chính của mỗi giới. Giới Sinh vật Nhân sơ Nhân thực Đơn bào Đa bào Tự dưỡng dị dưỡng Khởi sinh Vi khuẩn + + + + Tảo + + + + Nguyên Nấm nhày + + + sinh ĐVNS + + + + Nấm Nấm men + + + Nấm sợi + + + Thực vật Rêu,Quyết Hạt trần Hạt kín + + + Động vật ĐV có dây sống + + + 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. Làm bài tập 1,3 ở sgk. - Đọc trước bài mới sgk, đọc phần em có biết sgk về hệ thống 3 lãnh giới. VI. Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 5 Giáo án Sinh học 10 cơ bản PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Ngày soạn:4/9/2010 Ngày dạy: Tiết 3 - Bài3 +4: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC, CÁCBOHIĐRAT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng. - Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước. Vai trò của nước đối với TB. - Liệt kê được tên và nêu chức năng các loại đường đơn, đường đôi và đường đa có trong các cơ thể sinh vật. -Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể sinh vật. 2. Kĩ năng: - Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức - Tư duy phân tích so sánh tổng hợp. 3. Thái độ: cho HS ý nghĩa của các nguyên tố hoá học trong tế bào và vai trò của nước. II. Chuẩn bị: - Tranh cấu trúc của phân tử nước ở trạng thái lỏng và trạng thái hơi, cấu trúc các phân tử cacbohidrat. Cách sắp xếp phân tử glucôzơ trong thành tế bào thực vật. - Tranh ảnh về các loại thực phẩm, hoa quả có nhiều đường. - Đường Glucôzơ, Fructôzơ, Saccarôzơ, sữa bột không đường và tinh bột sắn dây. - Bảng tỉ lệ % về khối lượng của các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể người và vỏ Trái đất: Tỉ lệ % Nguyên tố O C H N Ca P K S Na Cl Mg Cơ thể người 65 18.5 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 Vỏ Trái đất 46.6 0.05 0.01 4 *vết 3.6 0.07 2.6 0.03 2.8 0.0 1 2.1 III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: - Các nguyên tố chính cấu tạo nên tến bào. Cấu trúc hoá học và vai trò của nước. - Cấu trúc và chức năng của các loại đường. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật ? Đại diện của các giới khởi sinh, nguyên sinh và giới nấm ? (?) So sánh đặc điểm của giới thực vật và giới động vật ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 - GV giới hiệu về nguyên tố hóa học? Kể tên các nguyên tố hóa học mà em biết? -> thông báo, giải thích về nguyên tố hóa học của TB - Đưa bảng tỉ lệ % các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể người và vỏ Trái Đất. ? Giải thích tại sao 4 nguyên tố C, H, O, N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào? (?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng (khi quy hoạch đô thị người ta thường dành 1 I.Các nguyên tố hoá học: - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống. - Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống. - C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 6 Giáo án Sinh học 10 cơ bản khoảng đất thích hợp để trồng cây xanh và hồ nước)? HS: + Nguyên tử nguyên tố C có 4 e tự do -> 4 lk cộng hóa trị với các nguyên tử C hoặc với 4 nguyên tử của nguyên tố khác. + C,H,O,N -> các đại phân tử cấu trúc nên TB. Các nguyên tố này có kích thước nhỏ, vỏ điện tử dễ kết hợp với nhau tạo nên nhiều loại đại phân tử, nhiều loại cấu trúc và hệ thống khác nhau, nhưng có thể phân li trong những điều kiện nhất định -> cơ thể sống có tính ổn định và mềm dẻo thích nghi được với những thay đổi của môi trường. - GV bổ sung KT: Sự sống không phải được hình thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên mà trong đk nguyên thủy của Trái đất, các nguyên tố C,H,O,N với tính chất lí hóa đặc biệt đã tương tác với nhau -> những hchc đầu tiên rơi xuống biển (nhiều chất tan trong nước) và ở đó sự sống bắt đầu hình thành và tiến hóa dần dần. -Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng. (?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ? HS; (?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ? HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít… VD: Thiếu muối iốt -> bướu cổ ở người. Thiếu Cu -> cây vàng lá, thiếu Mo -> cây chết. -> Tùy từng loài, từng giai đoạn phát triển mà nhu cầu về các nguyên tố hóa học là khác nhau: VD: lạc cần nhiều lân (P), vôi (Ca), cây lấy thân, lá cần nhiều đạm (N)…=> phải bón phân hợp lí, đối với người, ĐV cần phải ăn uống đủ chất. Hoạt động 2 (?) Quan sát hình 3.1, Nước có cấu trúc như thế nào ? HS: Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời. (?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có đặc tính gì ? HS: (?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh ? Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền vững khả năng tái tạo không có. * Tại sao con tôm sống được dưới lớp băng, con gọng vó đi được trên mặt nước? (băng đã tạo lớp cách điện giữa lớp không khí lạnh ở trên và lớp nước ở dưới, các các đại phân tử hữu cơ. - Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá, hình thành nên sự sống và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống. 1. Các nguyên tố đa lượng: C, H, O, N, S, K, P… - Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của TB. - Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein, lipit, axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào. 2. Nguyên tố vi lượng( Fe, Cu, Mo, Bo, I…) - Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào. - Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào, cấu trúc các enzim hay vitamin. * lưu ý: Vai trò của 1 nguyên tố hóa học đối với TB và cơ thể không hoàn toàn phụ thuộc vào nó là nguyên tố đa lượng hay vi lượng. Có nhiều nguyên tố chỉ cần với lượng nhỏ nhưng thiếu nó 1 số chức năng sinh lí bị suy giảm nghiêm trọng. II. Nước và vai trò của nước trong tế bào: 1. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: a. Cấu trúc: - 1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hoá trị. - Phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu do cặp e chung trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi. b. Đặc tính: - Phân tử nước có tính phân cực. - Phân tử nước này hút phân tử nước kia. GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 7 Giáo án Sinh học 10 cơ bản lien kết hidro đã tạo nên mạng lưới và sức căng bề mặt nước) (?) Nếu trong vài ngày cơ thể không được uống nước thế như thế nào ? HS: -> Vậy nước có vai trò như thế nào đối với tế bào và cơ thể ? * Liên hệ: Con người khi bị sốt cao lâu ngày hay bị tiêu chảy cơ thể bị mất nước phải bù lại lượng nước đã mất bằng cách uống ozezon theo chỉ dẫn. ? Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không? Hoạt động 3 : ? Thế nào là HCHC? (hc chứa C và H). Trong TB có những loại đại phân tử hữu cơ nào? Tại sao người ta lại gọi là đại phân tử? 4 loại: cacbohidrat (C,H,O) Lipit (C,H, O, 1 số có P) Protein (C,H,O,N, 1 số có S) Axit nucleic (C,H,O,N,P) => Đều là đa phân tử có cấu trúc đa phân (trừ lipit) ? Em hãy kể tên các loại đường mà em biết trong các cơ thể sống? (nếu có đk cho HS nếm thử các loại đường gluco, đường kính, tinh bột sắn dây, sữa bột không đường, sữa đặc có đường, quan sát tranh các loại hoa quả chín; mít, xoài, cam…-> NX độ ngọt, phân loại đường) ?Thế nào là đường đơn, đường đôi, đường đa? Tranh cấu trúc hoá học của đường, liên kết glicozit + Các phân tử đường glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit tạo xenlulôzơ. - Đường đôi là gì? Kể tên các loại? Tại sao có người không uống được sữa? (không có enzim phân giải lactozo thành đường đơn nên cơ thể không hấp thụ được) - Các loại đường đa mà em biết? Chức năng của mỗi loại? *MR: Tại sao càng nhai cơm kĩ ta càng thấy có vị ngọt? Tại sao người tiêu hóa được tinh bột nhưng không tiêu hóa được xenlulozo? Mà Tại sao ta vẫn phải ăn rau xanh hang ngày? Cacbohyđrat giữ các chức năng gì trong tế bào? - Tại sao khi bị đói lả (hạ đường huyết) người ta thường cho uống nước đường thay vì cho ăn các loại thức ăn khác?, khi bị ốm mệt ngươi ta thường tiếp đường gluco mà không là loại khác? - Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác. 2. Vai trò của nước đối với tế bào: - Là thành phần cấu tạo nên tế bào. - Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết. - Là môi trường của các phản ứng sinh hóa. - Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để duy trì sự sống. III. CÁCBOHIDRAT (Đường) 1)Cấu trúc hoá học: a.Đường đơn:(monosaccarit) - Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C. - Đường 5C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ). b.Đường đôi: (Disaccarit) -Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit. -Mantôzơ(đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ(đường mía) gồm 1 ptử Glucôzơ và 1 ptử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 ptử glucôzơ và 1 ptử galactôzơ. c. Đường đa: (polisaccarit) - Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit. - Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin… 2)Chức năng của Cacbohyđrat: - Đường đơn là ngồn cung cấp năng lượng cho tế bào. - Đường đôi và đường đa là nguồn dự trữ và tham gia cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể…. 4. Củng cố: theo các câu hỏi cuối bài 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước nội dung bài 4,5. GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 8 Giáo án Sinh học 10 cơ bản VI. Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 9 Giáo án Sinh học 10 cơ bản Ngày soạn:11/9/2010 Ngày dạy: TIẾT 4 - BÀI 4+5: LIPIT VÀ PROTÊIN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được tên các loại lipit có trong cơ thể sinh vật. Nêu được chức năng của từng loại lipit trong cơ thể sinh vật. - Phân biệt được các bậc cấu trúc của prôtein và chức năng của các loại prôtein. Các yếu tố ảnh hương đến chức năng của protein và giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố này. 2. Kĩ năng: HS so sánh được vai trò của từng loại lipit trong cơ thể sinh vật. 3. Giáo dục cho HS cơ sở khoa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sinh vật, ý nghĩa các quá trình biến đổi cấu trúc của prôtein trong tế bào. II. Chuẩn bị: Tranh ảnh cấu trúc các loại lipit, các bậc cấu trúc của protein. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Các loại lipit và protein, chức năng của chúng. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước. Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào ? (?) Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat? 3. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Nhắc lại vai trò của các loại đường đối với TB và cơ thể ? HS: … - GV nêu hoặc là thí nghiệm: +Hòa 1 thìa đường vào 1 cốc nước lọc. + Hòa 1 thìa mỡ hoặc dầu TV vào 1 cốc nước lọc. ? Nhận xét hiện tượng và giải thích tại sao? - Tương tự giải thích tại sao khi luộc gà có 1 lớp váng mỡ nổi trên mặt nước, khi bị dầu mỡ bắn lên quần áo người ta thường tẩy bằng xăng (benzen) (?) Lipit có đặc điểm gì khác với cabohiđrat ? HS nghiên cứu sgk (?) GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập theo nội dung sau:… GV gọi HS nhận xét bổ sung ? Giải thích tại sao về mùa hè người ta thường bôi kem (sáp) chống nẻ? (Td I. Lipit: 1. Đặc điểm chung: - Không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ. - Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. - Thành phần hoá học đa dạng. 2. Cấu tạo và chức năng của lipit: Cấu tạo Chức năng Mỡ Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 3 axit béo(16 -18ngtử C). - Axit béo no: có trong mỡ ĐV. - Axit béo không no: có trong TV, 1 số loài cá. Dự trữ năng lượng cho tế bào (dự trữ dài hạn). Phôtpholipi t Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. Tạo nên các loại màng tế bào. Stêrôit Chứa các nguyên tử kết vòng. Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn. Sắc tố - Vitamin Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. Sắc tố Carôtenoit Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 10 [...]... Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Ngày soạn: 9 /10/ 2 010 Ngày dạy: Tiết 8 –KIỂM TRA MỘT TIẾT I Mục tiêu: - Củng cố, kiểm tra, đánh giá kiến thức đã học từ bài 1-7 - Rèn luyện các kĩ năng trình bày và kĩ năng làm bài kiểm tra - Thu nhận những thông tin ngược, kết hợp với phân hóa các nhóm HS theo nhận thức sinh học để từ đó có... = 3,4 x 106 : 3,4 x 2 = 2 x 106 nu Mối quan hệ giữa chiều dài và số nu - Số nu loại A trong phân tử ADN: của ADN A = 2 x 106 : 5 = 4 x 106 nu - áp dụng công thức (1) ta tính được: 2 x 10 6 X= − 4 x 10 5 = 6 x 10 5 2 Theo nguyên tắc bổ sung ta suy ra số lượng nu các loại trong phân tử ADN: A = T = 4 x 105 nu G = X = 6 x 105 nu Hoạt động 3: Bài toán 3 Khối lượng của một phân tử ADN bằng 6 x 10 8 Mối... nghiệm: - 26 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH Ngày soạn:7/11/2 010 Ngày dạy: I Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh phải: - Rèn luyện được kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi -... vậy khối mối quan hệ giữa chiều dài và khối lượng của phân tử ADN là: lượng của ADN M = 300 x 2 x 106 = 6 x 108 nuclêôtit Hoạt động 2: Bài toán 2 Một phân tử ADN dài 3,4 x 106 A0, số lượng nu loại - 16 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Mối quan hệ giữa chiều dài... - 35 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -a) Màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân b) Màng sinh chất, tế bào chất và ADN dạng vòng c) Màng sinh chất, tế bào chất và ADN dạng vòng d) Màng sinh chất, tế bào chất và nhân 14) Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào có sự... dẫn về nhà: - Học bài dựa vào nội dung câu hỏi sgk - Đọc trước nội dung bài 6 VI Rút kinh nghiệm: - 12 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Ngày soạn:18/9/2 010 Ngày dạy: Tiết 5 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC I Mục tiêu: 1 Kiến thức: HS nắm được thành phần hoá học của 1 nucleotit,... Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Tiết 9 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC Ngày soạn: 17 10 2 010 Ngày dạy: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: HS nắm được đặc điểm chung của tế bào nhân thực, nêu được đặc điểm cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, riboxom, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ti... hoá học chủ yếu của ribôxôm là gì ? A rARN và prôtein x C mARN và prôtein B tARN và prôtein D Prôtein 5 Hướng dẫn HS về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk - Đọc trước nội dung bài mới sgk VI Rút kinh nghiệm: - 22 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản -Tiết 10: ... trình: X +T =10 nucleotit   X −T =2 x 10 5 nucleotit  - Gải hệ phương trình ta được: T = 4 x 105 nuclêôtit X = 6 x 105 nuclêôtit - Theo nguyên tắc bổ sung ta có số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN là: A = T = 4 x 105 nuclêôtit G = X = 6 x 105 nuclêôtit Hoạt động 4: Bài toán 4 Mối quan hệ giữa số nu từng loại với Trong một phân tử ADN, tích số giữa A với T bằng 16 x tổng số nu của ADN? 101 0 nu và... và trả lời - Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế bào - Vận chuyển các chất qua màng - Sinh công cơ học( sự co cơ, hoạt động lao động…) (?) Năng lượng ATP trong tế bào được sử dụng như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ ? HS; II Chuyển hoá vật chất: - 28 GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh Giáo án Sinh học 10 cơ bản . quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc. U. Câu 3: AND vừa đa dạng vừa đặc thù là do: A. AND được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. GV: Nguyễn Thị Thủy – Tổ Hóa – Sinh 14 Giáo án Sinh học 10 cơ bản B. AND có bậc cấu trúc không gian khác. MR: Sự sinh trưởng và sinh sản nhanh của VK là có lợi hay có hại đối với con người. VD? HS: - Đa số VK có hại, như các VK gây bệnh ở người, chúng xâm nhập cơ thể mà sinh trưởng, sinh sản nhanh sẽ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan