0

GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÌNH HỌC 9 _ 2008

16 839 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:26

Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 25/10/2008 Ngày dạy : 28/10/2008 Chủ đề 1 : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 19 : Các kiến thức cơ bản về căn bậc hai – căn bậc ba I/ Mơc tiªu : - Cđng cè ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp khai ph¬ng, khai c¨n bËc ba - HS cã kÜ n¨ng biÕn ®ỉi biĨu thøc chøa c¨n bËc hai vµ sư dơng kÜ n¨ng ®ã ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp d¹ng : tÝnh to¸n, rót gän, so s¸nh, tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc, t×m ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa biĨu thøc, t×m x, chøng minh, - HS biÕt sư dơng MTBT vµ b¶ng sè ®Ĩ t×m c¨n bËc hai cđa mét sè II/ Chn bÞ : - B¶ng phơ ghi hƯ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng : “C¨n bËc hai , c¨n bËc ba” , MTBT vµ b¶ng sè ,B¶ng nhãm III/ Tiến trình dạy – học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giíi thiƯu m«n häc - GV nªu mơc tiªu cđa m«n häc chän lµ gãp phÇn cđng cè, më réng kiÕn thøc, PT th¸i ®é, rÌn lun kÜ n¨ng, n¨ng khiÕu cđa häc sinh. §Þnh híng ®Ĩ HS sư dơng vèn kiÕn thøc, vèn hiĨu biÕt, kÜ n¨ng ®· cã vµo viƯc chn bÞ hµnh trang cho sau TN THCS HS nghe GV tr×nh bµy Ho¹t ®éng 2 : c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ c¨n bËc hai - c¨n bËc ba Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 1 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 + GV yªu cÇu HS ph¸t biĨu §N c¨n bËc hai sè häc cđa sè kh«ng ©m a ?. H·y nªu c¸c c«ng thøc biÕn ®ỉi c¨n thøc bËc hai (chó ý ®iỊu kiƯn) ?. H·y nªu c¸c tÝnh chÊt cđa c¨n bËc hai sè häc ?. H·y nªu ®Þnh nghÜa vµ c¸c tÝnh chÊt cđa c¨n bËc ba I/ Lý thut : 1) §Þnh nghÜa : a = x (a ³ 0 ) 2 0x x a ³ ì ï ï ï Û í ï = ï ï ỵ 2) C¸c c«ng thøc biÕn ®ỉi c¨n thøc : a- 2 A A= b- .A B A B= (A ³ 0; B ³ 0) c- A A B B = ( A ³ 0; B > 0 ) d- 2 .A B A B= (B ³ 0 ) e- A ( ) ( ) 2 2 0; 0 0; 0 A B A B B A B A B ì ï ³ ³ ï ï = í ï - < ³ ï ï ỵ f- A A B B B = (A.B ³ 0 ; B ¹ 0 ) i- A A B B B = (B > 0 ) g- 2 ( )C C A B A B A B = - ± m ( A ³ 0 ; A ¹ 0; A ¹ B) HS : Víi a, b d¬ng ta cã : a) a < b <=> A B< b) a = ( ) 2 2 a a= c) x 2 = a <=> x = a± HS tr¶ lêi : - §N : 3 a = x <=> x 3 = a - TÝnh chÊt : Víi a < b th× 3 a < 3 b 3 3 3 . .a b a b= 3 3 3 a a b b = * Hướng dẫn về nhà : - HS về nhà học bài, nắm vững các kiến thức cư bản về căn bậc 2, bậc 3. - Làm các bài tập ở SGK. Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 2 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 26/10/2008 Ngày dạy : 29/10/2008 Chủ đề 1 : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 20 : Các dạng toán cơ bản về căn bậc hai – căn bậc ba C¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n vỊ c¨n bËc hai *) D¹ng 1 : Thùc hiƯn phÐp tÝnh (45 phót) Bµi 1 : a) ( ) ( ) 2 2 3 2 1 2- + - b) 3 2 2+ c) 4 2 3- d) ( ) ( ) 2 2 3 7 5 2 7- + - e) 12 6 3 12 6 3+ + - GV híng dÉn HS gi¶i mÉu sau ®ã gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c c©u cßn l¹i a) = 3 2 1 2- + - = 3 2 2- + = 3 - 1 b) = 2 2 2 1+ + = ( ) 2 2 1+ = 2 1+ = 2 1+ (v× 2 > 1) Bµi 2 : a) 3 18 - 32 4 2 162+ + b) 2 48 4 27 75 12- + + c) 80 20 5 5 45+ - - d) ( ) 3 2 50 2 18 98- + e) ( ) 2 27 3 48 2 108 2 3- + - - +) GV yªu cÇu HS nªu c¸c quy t¾c biÕn ®ỉi ®Ĩ gi¶i bµi to¸n - Gäi HS lªn b¶ng lµm Bµi 3 : a) ( ) 2 3 1 2 18 1 2 2 2 + - + - b) 3 2 3 2 5 3 2 3 2 6 - + - - + - c) 2 6 2 3 3 3 27 2 1 3 - + - + - HS nªu kiÕn thøc ¸p dơng ®Ĩ lµm bµi 2 0 0 A khi A A A A khi A ì > ï ï ï = = í ï - < ï ï ỵ HS lµm c©u c : = 4 2 3- = ( ) 2 3 2 3 1 3 1 3 1- + = - = - (v× 3 >1) HS lµm c©u d : = 3 7 5 2 7- + - = 3 - 7 + 2 7 - 5 = 7 - 2 HS lµm c©u e : = 9 2.3 3 3 9 2.3 3 3+ + + - + = ( ) ( ) 2 2 3 3 3 3+ + - = 3 + 3 + 3 - 3 = 6 HS sư dơng quy t¾c ®a 1 thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n, khai ph¬ng 1 tÝch HS lªn b¶ng lµm : a) = 18 2 b) = 3 3 c) = -10 5 d) = 36 e) = 4 3 - 2 HS sư dơng quy t¾c khư mÉu vµ trơc c¨n thøc ë mÉu ®Ĩ lµm a) = - 1 - 3 2 Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 3 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 d) 7 5 7 5 7 20 7 5 7 5 5 - + - + + - e) 1 1 4 2 2 4 2 2 + + - f) 5 2 2 5 9 5 2 10 1 - - - + GV yªu cÇu HS nªu c¸c quy t¾c biÕn ®ỉi cÇn vËn dơng ®Ĩ gi¶i bµi tËp - GV lu ý : tríc khi trơc c¨n thøc cÇn xÐt xem cã rót gän ®ỵc kh«ng ? nÕu ®ỵc th× ph¶i rót gän råi míi trơc c¨n thøc b) = 29 6 6 - c) = 4 3 - 1 d) = 2 35 e) = 1 f) = 1 * Hướng dẫn về nhà : - HS về nhà học bài, nắm vững các kiến thức cư bản về căn bậc 2, bậc 3. - Làm các bài tập ở SGK. Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 4 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 01/11/2008 Ngày dạy : 04/11/2008 Chủ đề 1 : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 21 : Các dạng toán cơ bản về căn bậc hai – căn bậc ba *) D¹ng 2 : Rót gän biĨu thøc Bµi 1 : Rót gän c¸c biĨu thøc sau : a) ( ) 2 16 1 4 4x x+ + b) ( ) 2 1 9 3 9 3 a a a - + - víi a < 3 c) 2 2 4 2 18 x x+ + d) 4 2 4 2 4 4 1 6 9a a a a- + - - + e) 1 - 2 4x 4x 1 2x 1 - + - f) 2 2 1x x+ + + 2x +1 GV híng dÉn HS lµm bµi Sau ®ã gäi HS lªn b¶ng lµm vµ cïng HS c¶ líp sưa bỉ sung => hoµn thiƯn Bµi 2 : Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc A = 2 2 2 2 2 2 2 x x xy y x x xy y + - - + - - Víi x ¹ 1 ; x ¹ y ; vµ y = 4 2 3+ B = 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 a a a a a a a a - + - + - - + + - víi a = 1 2 HS lµm bµi a) = 4. ( ) { ( ) 1 4 2 1 2 2 1 1 4 2 1 2 x khi x x x khi x ì ï ï + ³ ï ï ï + = í ï ï - + < ï ï ï ỵ b) = 3 3 3 3 khi a khi a ì ³ ï ï ï í ï - < ï ï ỵ c) = 1 1 3 1 1 3 x khi x x khi x +ì ï ï -³ ï ï ï í ï - - ï < - ï ï ï ỵ d) = 2 2 2 1 3a a- - - e) = 1 0 2 1 2 2 khi x khi x ì ï ï > ï ï ï í ï ï < ï ï ï ỵ f) = 3 2 1 1 x khi x x khi x ì + ³ ï ï ï í ï < ï ï ỵ §S : A = 1 y ; A = 3 1 2 - B = 1 a a- ; B = 1 Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 5 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 C = 1 2 1 2 2x x - + + - víi x > 0; x ¹ 0 D = 4 1 4 . 2 2 2 4 x x x x x x ỉ ưỉ ư ÷ ÷ ç ç - + ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ ç ç è øè ø - - + - Bµi 3 : Cho biĨu thøc : M = 4 1 2 1 : 1 1 1 x x x x x x ỉ ư - ÷ ç - + ÷ ç ÷ ç è ø - - - a) T×m §K ®Ĩ biĨu thøc M cã nghÜa b) Rót gän M c) TÝnh gi¸ trÞ cđa x ®Ĩ M = 1 2 C = 2 1 1 x x x - - - D = ( ) 2 2 x x x + - a) M cã nghÜa 0 1; 4 x x x > ì ï ï ï Û í ¹ ¹ ï ï ï ỵ b) M = 3 2 x x - - c) M = 1 3 1 2 2 2 x x - =Û - <=> x = 16 (TM§K) Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 6 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 02/11/2008 Ngày dạy : 05/11/2008 Chủ đề 1 : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 22 : Các dạng toán cơ bản về căn bậc hai – căn bậc ba *) D¹ng 3 : Gi¶i ph¬ng tr×nh chøa c¨n bËc +) P 2 : 0 ≥=⇔= BABA    = ≥ ⇔= 2 0 BA B BA Bµi 1 : Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh : a) 2 5x + = x + 1 b) 2 2 4x x+ + = x -2 c) 2 5x + = 5 – x d) 1x - = x -1 e) 2x + 2 9x + = x + 9 Bµi 2 : Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh : a) 2x - = 5 b) 4 2x - = 2 4x - c) 9 9 1 2 6x x x+ - + = + d) 2 1 3x x+ + - = 4 e) 3 4 1 8 6 1x x x x+ + - + + - - = 5 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i a) §K : x ³ -1 §S : x = 3 b) §K : x ³ 2 §S : v« nghiƯm c) §K : x £ 5 §S : x = 2 d) §K : x ³ 1 §K : x = 3 e) §K : x < 9 §S : x = 4 HS lµm bµi díi sù híng dÉn cđa GV : a) x = 7 b) PT v« nghiƯm c) x = 1 d) §K : 3 £ x £ 6 , b×nh ph¬ng 2 lÇn ®ỵc x = 4 e) <=> ( ) 2 2 1 2 ( 1 3) 5x x- + + - - = 1 2 1 3x x- + + - -Û = 5 + Víi 1 3 10x x- ³Û³ => x = 10 + Víi 1 3 1 10x x- < <Û£ KiĨm tra 15 phót : Bµi 1 : Thùc hiƯn phÐp tÝnh : ( ) 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 + + + - + + Bµi 2 : Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc sau : §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm : Bµi 1 : = 2 6® Bµi 2 : Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 7 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 A = 5x - 2 9 6 1 1 3 x x x - + - víi x = -3 A = 5x - 3 1 1 3 x x - - 3® Víi x = -3 th× A = -16 1® Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 8 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Tuần 12 Ngày soạn : 08/11/2008 Ngày dạy : 11/11/2008 Chđ ®Ị 2: ĐƯỜNG TRÒN Tiết 23 : ĐỊNH NGHĨA VÀ SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN I/ Mơc tiªu : - Gióp HS cđng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ®êng trßn : §Þnh nghÜa, sù x¸c ®Þnh ®êng trßn. - RÌn lun kÜ n¨ng vÏ h×nh, vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp vỊ tÝnh to¸n, chøng minh h×nh häc, tr¾c nghiƯm . - RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch, t duy vµ tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n II/ Chn bÞ : GV :- B¶ng phơ ghi tãm t¾t hƯ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng “§êng trßn”, c¸c bµi tËp, c©u hái tr¾c nghiƯm, compa, ªke HS : - B¶ng nhãm III/ Tiến trình dạy – học : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS GV cho HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc : - §Þnh nghÜa vỊ ®êng trßn - VÞ trÝ t¬ng ®èi cđa ®iĨm M vµ ®êng trßn (O; R) - So s¸nh vỊ ®é dµi d©y cung vµ ®êng kÝnh - Sù x¸c ®Þnh ®êng trßn khi cã 1 ®iĨm, cã 2 ®iĨm, cã 3 ®iĨm kh«ng th¼ng hµng GV vÏ h×nh minh ho¹ c¸c trêng hỵp +) GV nªu ph¬ng ph¸p chøng minh c¸c ®iĨm cïng thc 1 ®êng trßn : “Ta ®i chøng minh c¸c ®iĨm ®ã c¸ch ®Ịu 1 ®iĨm cè ®Þnh ®é dµi kho¶ng c¸ch ®Ịu chÝnh lµ b¸n kÝnh cđa ®êng trßn” *) Bµi tËp : 1) Cho ABC vu«ng t¹i A cã AB = 6 cm, AC = 8 cm; B¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp  ®ã b»ng : a) 9 cm c) 5 cm HS lÇn lỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa GV - §N ®êng trßn (SGK/97) - VÞ trÝ t¬ng ®èi cđa ®iĨm M vµ (O;R) (SGK/98) - §êng kÝnh lµ d©y cung lín nhÊt cđa ®êng trßn - Qua 1 ®iĨm x¸c ®Þnh ®ỵc v« sè ®êng trßn t©m cđa chóng lÊy t ý trªn mỈt ph¼ng - Qua 2 ®iĨm x¸c ®Þnh ®ỵc v« sè ®êng trßn, t©m cđa chóng n»m trªn ®êng trung trùc cđa ®o¹n nèi 2 ®iĨm - Qua 3 ®iĨm kh«ng th¼ng hµng x¸c ®Þnh ®ỵc 1 ®êng trßn cã t©m lµ giao ®iĨm 3 ®êng trung trùc cđa tam gi¸c t¹o bëi 3 ®iĨm ®ã HS vÏ h×nh vµ nªu ®¸p ¸n c) - HS gi¶i thÝch : Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 9 A C O K B H O C A B Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 b) 10 cm d) 5 2 cm H·y chän ®¸p ¸n ®óng - GV gäi HS nªu ®¸p ¸n vµ gi¶i thÝch lÝ do 2) Cho D ABC, c¸c ®êng cao BH vµ CK. Chøng minh r»ng : a) Bèn ®iĨm B, K, H, C cïng thc 1 ®êng trßn. X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn b) So s¸nh KH víi BC - GV vÏ h×nh lªn b¶ng ? H·y so s¸nh BC vµ KH ? 3) Cho tam gi¸c ABC ®Ịu c¹nh b»ng 4cm. TÝnh b¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC GV vÏ h×nh lªn b¶ng vµ lu ý cho HS c¸ch vÏ O B C A H ABC vu«ng t¹i A => BC = 2 2 A B A C+ = 2 2 6 8+ = 10 (®Þnh lÝ Pitago) V× ABC vu«ng => t©m O thc c¹nh hun BC vµ OB = 2 BC = 5 => R = 5 cm + HS vÏ h×nh vµo vë - 1 HS nªu lêi gi¶i c©u A : Gäi O lµ trung ®iĨm BC => BO = OC BKC cã KO = 2 BC ( t/c tam gi¸c vu«ng) CHB cã HO = 2 BC (t/c trung tun tam gi¸c vu«ng) => BO = KO = HO = CO = 2 BC VËy 4 ®iĨm B, J, H, C cïng n»m trªn ®êng trßn t©m O b¸n kÝnh 2 BC b) Ta cã BC lµ ®êng kÝnh cđa ( O; 2 BC ) KH lµ d©y cung cđa (O; 2 BC ) => BC > KH (®- êng kÝnh d©y cung) +) HS vÏ h×nh vµ nªu lêi gi¶i : Gäi O lµ t©m ®êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC => O lµ giao ®iĨm 3 ®êng cao, 3 ®êng trung tun, 3 ®êng trung trùc => O thc AH (AH lµ ®êng cao ) => OA = 2 3 AH (t/c giao ®iĨm 3 ®êng trung tun) XÐt tam gi¸c AHB vu«ng ë H cã : AH = 2 2 2 2 4 2A B BH- = - = 12 => AH = 2 3 cm => OA = 2 2 4 3 .2 3 3 3 3 A H = = cm Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 2009 Trang 10 [...]... cđa CDB 0 ˆ => ODB = 30 => OD = 2 OB = 4 (cm) 2 BD = OD2 – OB2 (Pitago trong BOD) = 42 - 22 = 12 => BD = 2 3 => DB = DC = 2 3 (cm) Năm học : 2008 – 20 09 Trang 14 Trường THCS Lương Thế Vinh Chđ ®Ị 2: Tiết 26 : Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn :16/11 /2008 Ngày dạy : 19/ 11 /2008 ĐƯỜNG TRÒN ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP, NGOẠI TIẾP, BÀNG TIẾP I/ Mơc tiªu : - Gióp HS cđng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ®êng trßn : §Þnh nghÜa... = K = 90 0 ; OH = OK (cmt) OM chung => OHM = OKM (ch - cgv) => HM = KM; mµ HA = KC => AM = CM (®pcm) b) XÐt D OHM vµ D OKM cã : 2 2 2 ˆ ˆ H = K = 90 0 nªn : OM = OH + HM OM2 = OK2 + KM2 => OH2 + HM2 = OK2 + KM2 (*) NÕu AB > CD th× OH < OK (d©y lín h¬n th× gÇn t©m h¬n) => OH2 < OK2 Khi ®ã tõ (*) => HM2 > KM2 => HM > KM Năm học : 2008 – 20 09 Trang 12 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Tuần... - 2 d©y c¸ch ®Ịu t©m th× b»ng nhau - D©y gÇn t©m th× lín h¬n - D©y lín h¬n th× gÇn t©m h¬n 3 2 Năm học : 2008 – 20 09 Trang 11 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 1 d) 3 b) 3 HS nªu ®¸p ¸n : b) 3 gi¶i thÝch : OMN ®Ịu (OM = ON = MN = 2cm) Kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn MN lµ ®êng cao AH ˆ OHM cã : H = 90 0 => OH = OM 2 - MH 2 = 22 - 12 = 3 +) GV vÏ h×nh minh ho¹ : N H M HS vÏ h×nh : O C 2) Cho (O) vµ... dµi ®o¹n th¼ng Người soạn : Võ Đăng Kha x A y NÕu 2 tiÕp tun t¹i A vµ B c¾t nhau t¹i M th× : - MA = MB ˆ - MO : tia ph©n gi¸c A MB ˆ - OM : Tia ph©n gi¸c A OB Năm học : 2008 – 20 09 Trang 13 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 *) Bµi tËp : 1) Cho (O) d©y cung CD Qua O vÏ ®êng OH ⊥ CD t¹i H, c¾t tiÕp tun t¹i C cđa (O) t¹i M CMR : MD lµ tiÕp tun cđa (O) +) GV vÏ h×nh lªn b¶ng : D HO M C 2)...Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 09/ 11 /2008 Ngày dạy : 12/11 /2008 Chđ ®Ị 2: ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tiết 24 : I/ Mơc tiªu : - Gióp HS cđng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ®êng trßn : §Þnh nghÜa, sù x¸c ®Þnh ®êng trßn,... cđa ®êng trßn néi tiÕp vµ ®+) 1 HS lªn b¶ng tÝnh b¸n kÝnh R cđa ®êng êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC ®Ịu cã c¹nh trßn ngo¹i tiÕp ABC ®Ịu Người soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 20 09 Trang 15 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 lµ 10cm - GV yªu cÇu vÏ h×nh - Gäi 1 HS lªn b¶ng tÝnh b¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC ABC ®Ịu nªn OA còng lµ ph©n gi¸c cđa  VÏ OH ⊥ AB, AH = AB = 5cm 2... ®óng ®ỵc 1® a) A b) A c) B C©u 2 (6®) - VÏ h×nh ®óng a) - CM : AOM = BOP => OM = OP - CM : NMP c©n b) - CM : OI = OB = R - CM : MN lµ tiÕp tun cđa (O; R) Người soạn : Võ Đăng Kha d) C 1® Năm học : 2008 – 20 09 2® 2® 1® 1® Trang 16 ... D = 90 0 VËy MD ⊥ DO t¹i D => MD lµ tiÕp tun cđa (O) + HS vÏ h×nh - HS nªu lêi gi¶i c©u a : AB =R 2 => ACB vu«ng t¹i C hay AC ⊥ CB ACB cã trung tun CO = mµ DB = DC => D thc ®êng trung trùc cđa BC OC = OB => O thc ®êng trung trùc cđa BC => OD lµ ®êng trung trùc cđa BC => OD ⊥ BC VËy AC vµ OD cïng vu«ng gãc víi BC => OD // AC - HS nªu lêi gi¶i c©u b : Ta cã DB = DC => BDC c©n t¹i D ˆ ˆ Cã A BD = 90 0... th× gÇn t©m h¬n) => OH2 < OK2 Khi ®ã tõ (*) => HM2 > KM2 => HM > KM Năm học : 2008 – 20 09 Trang 12 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Tuần 13 Chđ ®Ị 2: Tiết 25 : Ngày soạn : 15/11 /2008 Ngày dạy : 18/11 /2008 ĐƯỜNG TRÒN TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN I/ Mơc tiªu : - Gióp HS cđng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ ®êng trßn : TiÕp tun vµ tÝnh chÊt cđa tiÕp tun, vÞ trÝ t¬ng ®èi cđa ®iĨm, ®êng th¼ng, ®êng trßn... bµy lêi gi¶i bµi to¸n II/ Chn bÞ : GV :- B¶ng phơ ghi tãm t¾t hƯ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng “§êng trßn”, c¸c bµi tËp, c©u hái tr¾c nghiƯm, compa, ªke HS : - B¶ng nhãm III/ Tiến trình dạy – học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS *) KiÕn thøc c¬ b¶n : + GV cho HS lËp b¶ng hƯ thèng kiÕn thøc sau : §êng trßn ngo¹i tiÕp  §êng trßn néi tiÕp  §êng trßn bµng tiÕp A A A H×nh vÏ O C O C B B §Þnh . soạn : Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 20 09 Trang 10 Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn : 09/ 11 /2008 Ngày dạy : 12/11 /2008 Chđ ®Ị 2: ĐƯỜNG. Võ Đăng Kha Năm học : 2008 – 20 09 Trang 14 O A B C D Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo án Tự chọn 9 Ngày soạn :16/11 /2008 Ngày dạy : 19/ 11 /2008 Chđ ®Ị 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÌNH HỌC 9 _ 2008, GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÌNH HỌC 9 _ 2008,