0

Giáo án tự chon hình học 7

26 1,489 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:45

Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 NgàySoạn:12/8/2014 Ngày dạy: 20/8/2014 Tiết 1 ôn tập chơng i I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + HS đợc hệ thống hoá các kiến thức về điểm, đờng thẳng, tia, đoạn thẳng. 2. Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo thớc thẳng, thớc có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. 3. Thái độ: + Bớc đầu tập suy luận đơn giản. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Thớc, compa, bảng phụ. - Trò : Thớc, compa. IIi. Ph ơng pháp : - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV . Tổ chức giờ học : 1. Mở bài: (5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Cách tiến hành: 2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (15 phút) - Mục tiêu: H thng hoỏ kin thc v im, ng thng, tia, on thng, trung im (khỏi nim, tớnh cht, cỏch nhn bit). - Đồ dùng dạy học: Thớc - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Treo bng ph: Mi hỡnh trong bng ph sau dõy cho bit kin thc gỡ? HS: - Quan sỏt cỏc hỡnh v. - Tr li ming: GV: Trờn bng ny th hin ni dung cỏc kin thc ó hc ca chng. Nhn mnh: Bit c hỡnh v mt cỏch chớnh xỏc l mt vic rt quan trng. GV: Nờu bi; cng c cho HS kin thc qua s dng ngụn ng. GV: Yờu cu HS c cỏc mnh toỏn, tip tc in vo ch trng. I. Lý thuyết 1. Đọc hình. 2. Điền vào chỗ trống a) Trong 3 im thng hng cú 1 v ch 1 G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 1 a Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 HS: Dựng phn mu in vo ch trng. HS: C lp kim tra, sa sai nu cn. GV: Trờn õy ton b ni dung cỏc tớnh cht phi hc (SGK-127). HS: c li ton b bi GV: Nờu bi GV: Yờu cu HS c ni dung ch ra cỏc mnh ỳng (), sai (S). HS: Tr li ming: GV: YCHS trỡnh by li cho ỳng vi nhng cõu sai (a, c, f). HS: Suy ngh - tr li. GV: Trong cỏc cõu ó cho l mt s nh ngha - tớnh cht quan h ca mt s hỡnh. V nh h thng tng th loi: nh ngha - tớnh cht - cỏc quan h im nm gia 2 im cũn li. b) Cú 1 v ch 1 ng thng i qua 2 im phõn bit. c) Mi im trờn 1 ng thng l gc chung ca 2 tia i nhau. d) Nu M nm gia A v B thỡ AM + MB = AB. e) Nu MA = MB = AB 2 thỡ M l trung im ca A v B. 3. Đúng ? sai ? a) on thng AB l hỡnh gm cỏc im nm gia A v B. (S) b) Nu M l trung im ca on thng AB thỡ M cỏch u 2 im A v B.() c) Trung im ca on thng AB l im cỏch u A v B. (S) d) Hai tia phõn bit l 2 tia khụng cú im chung. (S) e) Hai tia i nhau cựng nm trờn mt ng thng. () f) Hai tia cựng nm trờn mt ng thng thỡ i nhau. (S) g) Hai ng thng phõn bit thỡ hoc ct nhau hoc song song. () Kết luận: GV nêu tóm tắt lý thuyết cơ bản của chơng I 1. Hoạt động 2: Luyện tẫp kỹ năng vẽ hình, lập luận. (20 phút) : - Mục tiêu: Rốn k nng s dng thnh tho thc thng, thc cú chia khong, compa o, v on thng. Bc u tp suy lun n gin. - Đồ dùng dạy học: thc thng, compa - Cách tiến hành: GV: Nờu bi Gi 1 HS lờn bng v hỡnh HS: Lờn bng v hỡnh. HS di lp v vo v. GV: Theo dừi, nhn xột, sa cha sai sút (nu cú). GV: Trờn hỡnh cú bao nhiờu on thng? K tờn? 2. Bài tập Bi 4 Cho 2 tia phõn bit khụng i nhau Ox v Oy. - V ng thng aa' ct 2 tia ú ti A, B khỏc 0. - V im M nm gia 2 im A, B. - V tia OM. - V tia ON l tia i ca tia OM. a) Ch ra nhng on thng trờn hỡnh? b) Ch ra 3 im thng hng trờn hỡnh? G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 2 B Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 HS: Tr li. GV: Cú cp 3 im no thng hng? Vỡ sao? HS: Tr li. GV: Cht li: V hỡnh mt cỏch chớnh xỏc, khoa hc rt cn thit i vi ngi hc hỡnh. HS: c bi - v hỡnh. GV: Trong 3 im A, M, B im no nm gia 2 im cũn li? Vỡ sao? HS: Suy ngh tr li. GV: Tớnh MB? GV: Lu ý: HS lp lun theo mu: - Nờu im nm gia. - Nờu h thc on thng. - Thay s tớnh. M cú l trung im ca AB khụng? Vỡ sao? HS: Tr li. GV: YCHS nêu đề bài 6 SGK. Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu gì ? Vẽ hình ? HS: Trả lời miệng Lên bảng vẽ hình GV: Nêu cách giải HS: Trình bày cách giải Gii a) Cỏc on thng trờn hỡnh v: ON, OM, MN, OA, OB, AM, BM, AB b) Cỏc im N, O, M thng hng Cỏc im A, M, B thng hng Bi 5 (127 - SGK) Gii a) Trờn tia AB cú 2 im M v B hto món AM < AB (vỡ 3 cm < 6 cm) nờn M nm gia A v B b) Vỡ M nm gia A v B nờn AM + MB = AB (1) Thay AM = 3cm; AB = 6cm vo (1) ta c: 3 (cm)+ MB = 6 (cm) => MB = 6 - 3 = 3 (cm) Vy AM = MB (cựng bng 3 (cm)) c) M l trung im ca AB vỡ M nm gia A v B (cõu a) v MA = MB (cõu b). Bi 6 (127 - SGK) a) Ta có AM = 3cm; AB = 6cm => AM < AB . Vậy điểm M nằm giữa hai điểm A và B. b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B, ta có: AM + MB = AB 3 + MB = 6 MB = 3 (cm) G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 3 Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 Vậy AM = MB = 3cm c) có : AM + MB = AB và AM = MB. Vậy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Kết luận: GV nêu lý thuyết cơ bản vận dụng vào giải bài tập 2. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (5phút) - V hc ton b lớ thuyt trong chng. - Tp v hỡnh, Kớ hiu hỡnh cho ỳng. - Xem li cỏc bi tp v khi no AM + MB = AB v trung im ca mt on thng. - BTVN: 3, 7(127-SGK) NgàySoạn:12/8/2014 Ngày dạy: 27/8/2014 Tiết 2 ôn tập chơng ii I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Ôn tập lại một số kiến thức đã học + Nhắc lại một số tính chất đã học 2. Kỹ năng: + Vận dụng những kiến thức đã học đó để giải một số bài tập thực tế. + Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài 3. Thái độ: + Có ý thức tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy học : - Thầy: Thớc thẳng, thớc đo góc. - Trò : Thớc thẳng, thớc đo góc. IIi. Ph ơng pháp: - Dạy học tích cực và học hợp tác. IV. Tổ chức giờ học : 1. Mở bài: (5 phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: Tam giác ABC là tam giác nh thế nào ? Yêu cầu HS chữa bài 47 SGK ? 2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (12 phút) - Mục tiêu: HS nm c lý thuyt cỏc bi ó hc - Đồ dùng dạy học: G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 4 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 - C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung Đọc hình: Mỗi hình sau đây cho biết kiến thức gì? HS đọc hình vẽ. Hình 1 : Góc nhọn xOy. Hình 2 : Góc vuông xOy. Hình 3 : Góc tù xOy. Hình 4 : Góc bẹt xOy. Hình 5 : Góc tAv và Góc uAv là 2 góc kề bù. Hình 6 : Góc cOb và Góc bOa là 2 góc kề phu.ï Hình 7 : Oz là tai phân giác của Góc xOy. Hình 8 : Tam giác ABC. Hình 9: Đường tròn (O ; R). §iỊn vµo chç trèng: Gäi lÇn lỵt c¸c em häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi c¸c c©u hái kiĨm tra. VÏ h×nh: Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi 3, 4 SGK ? A. Lý thut. 1. C¸c h×nh. 2. C¸c tÝnh chÊt. Bµi tËp 1: §iỊn vµo « trèng 1. BÊt kú ®êng th¼ng trªn mỈt ph¼ng còng lµ … cđa hai nưa mỈt ph¼ng ……. 2. Sè ®o cđa gãc bĐt lµ ……. 3. NÕu …… th× xOy + yOz = xOz 4. Tia ph©n gi¸c cđa mét gãc lµ tia … 5. Sè ®o gãc tï … sè ®o gãc vu«ng 6. Gãc bĐt lµ gãc cã sè ®o ……. 7. Hai gãc kỊ nhau lµ hai gãc cã ……. Hai c¹nh cßn l¹i …… 8. Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm …… khi …… 3. Ho¹t ®éng 2: Luy ệ n t ậ p. (25phót) : - Mơc tiªu: HS nắm được các kiến thức cơ bản của chương góc. - §å dïng d¹y häc: Thước kẻ, compa. - C¸ch tiÕn hµnh: - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 7 SGK ? - Lµm c¸c bµi tËp 5, 6, 8 SGK ? Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ? - Em h·y cho biÕt cã thĨ cã nh÷ng c¸ch nµo cã thĨ tÝnh ®ỵc 3 gãc mµ chØ ®o 2 lÇn ? B. Bµi tËp. Bµi 5. (SGK – T.96) Cã 3 c¸ch lµm: G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ 5 Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình ? - Yêu cầu HS lên bảng vẽ tam giác theo yêu cầu của bài ra. - Gọi một em học sinh lên bảng đo các góc của tam giác. Vẽ một tam giác ABC: Biết AB = 3cm AC = 4cm; BC = 5cm Đo các góc của tam giác ABC ? + Đo góc yOz và góc zOx ã ã ã xOy yOz xOz= + + Đo góc xOz và góc xOy ã ã ã yOz xOy xOz= + Đo góc yOz và góc xOy ã ã ã xOz xOy yOz= Bài 6( SGK T.96) z y x O Bài 8( SGK T.96): Ta có: à 0 125A = ; à 0 15B = ; à 0 40C = Bài tập thêm 1: 4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (3 phút) - Hoàn thiện các bài tập đã sửa và hớng dẫn . - Tự ôn tập và củng ccố lại kiến thức trong chơng . - Làm các bài tập ôn tập chơng trong sách bài tập G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 6 30 0 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 NgµySo¹n:16/8/2014 Tiết 3: HAI GĨC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU - KiÕn thøc: Ơn tập và củng cố cho HS về hai góc đối đỉnh và hai đường thẳng vng góc - Kĩ năng : vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài tốn về hai đường thẳng vng góc. - Th¸i ®é: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ TL-TBDH GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: ơn về 2 góc đđ, 2 đt vng góc; thước kẻ, thước đo góc, êke. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Dạy học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt - GV: cho HS nhắc lại đn về hai góc đối đỉnh và vẽ hình -Cho vd về hai góc đối đỉnh -u cầu HS nhắc lại tc của hai góc đối đỉnh -GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vng góc -HS vẽ hai đt xx’ vng góc với yy’ và tóm tắt đn bằng kí hiệu GV: Cho điểm O, vẽ được mấy đt m đi qua O mà m ⊥ a => phát biểu tc? - GV: u cầu HS nêu đn đường trung trực của đoạn thẳng là gì? Vẽ hình và ghi tóm tắt đn bằng kí hiệu *Bài 1: a) Vẽ góc xAy có số đo = 50 0 b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy d) Vẽ tia đối At’ của At vì sao At’ là tia phân I. Các kiến thức cơ bản: 1. Hai góc đối đỉnh: a) Định nghĩa:<sgk> + VD: ∠xOy và ∠ / / x Oy đối đỉnh b) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 2. Hai đường thẳng vng góc a. §Þnh nghÜa: xx' ⊥yy' ⇔ · xOy = 90 0 b. TÝnh chÊt: Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng m ®i qua O: m ⊥ a c. §êng trung trùc cđa ®o¹n th¼ng: d lµ ®êng trung trùc cđa AB ⇔ ⊥   =  d AB t¹i I IA IB II. Bài tập 1. Bài 1:a,b,c G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ 7 O x x' y y' O a m O x x' y' y Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 giác của góc x’Ay’ - GV: u cầu hs thảo luận vẽ hình và làm bài - 1 hs lên bảng vẽ hình (gv hdhs vẽ hình nếu cần) - Gọi hs làm bài Để cm At’ là p/g của x’Oy’ cần cm điều gì? (dựa vào các góc đđ để cm góc µ ¶ 3 4 A A= ) *Bài 2 Vẽ góc xOy có số đo bằng 60 o , lấy điểm A trên tia Ox rồi vẽ đường thẳng d 1 vuông góc với Ox tại A, lấy điểm B trên tia Oy rồi vẽ đường thẳng d 2 vuông góc với Oy tại B. Gọi giao điểm của d 1 và d 2 là M. - GV: cho hs thảo luận vẽ hình -Gọi hs lên bảng vẽ hình Hỏi: có cách vẽ nào khác khơng? *Bài 3: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bẳng 33 0 a)Viết tên các cặp góc đối đỉnh Viết tên các cặp góc bù nhau b)Tính số đo góc NAQ c)Tính số đo góc MAQ - Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù -HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc NAQ, MAQ * Bài 4: Cho đường thẳng xy đi qua điểm O vẽ tia . Vẽ tia Oz sao cho · xOz = 135 0 . Trên nửõa mp bờ xy không chứa tia Oz kẻõ tia Ot sao cho · yOt =90 0 , gọi Ov là phân giacù · xOt a) Chỉ rõ rằng · vOz là góc bẹt b) Các góc xOv và yOz có phải là hai góc đối đỉnh không ? vì sao? - Để cm vOz là góc bẹt ta cần cm góc này ntn? Góc vOz = tổng 2 góc nào? tính số đo các góc đó? d, Ta có µ µ 1 3 A A= (đđ); ¶ ¶ 2 4 A A= (đđ) Mà µ ¶ 1 2 A A= (At là tia pg cuả góc xOy) Nên µ ¶ 3 4 A A= => At’ là tia phân giác của góc · ' ' x Ay 2. Bài 2: y x M B A O (hs vẽ hình) 3. Bài 3: Giải: a) -Tên các cặp góc đối đỉnh : · MAP và · NAQ ; · NAP và · MAQ - Các cặp góc bù nhau : · MAP và · NAP ; · NAP và · NAQ ; · NAQ và · MAQ ; · MAQ và · MAP b) Ta có · · 0 33NAQ MAP= = (đđ) G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ 8 1 2 3 4 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 -GV: gọi hs làm bài - Để cm hai góc là đối đỉnh ta cần chỉ ra được điầu gi? -Gọi hs trả lời c) Ta có · · 0 180MAP MAQ+ = (kề bù) 33 0 + · MAQ = 180 0 => · MAQ = 180 0 – 33 0 = 147 0 4. Bài 4: a) Ta có · · 0 180xOt yOt+ = (kb) · xOt +90 0 = 180 0 · xOt = 180 0 – 90 0 = 90 0 -Vì Ov là tia p/g của · xOt nên · xOv = 45 0 -Ta lại có · · · vOz xOv xOz= + = 45 0 + 135 0 = 180 0 Vậy · vOz là góc bẹt b) Tia Oy là tia đối của tia Ox , tia Ov là tia đối của tia Oz (vì · vOz =180 0 ) Vậy · xOv và · zOy là hai góc đối đỉnh 4. Củng cố - Luyện tập -GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học 5. HDHS học tập ở nhà - Ơn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình - Ơn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss. IvRót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ 9 Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 NgàySoạn:18/8/2014 Tiết 4 Hai đờng thẳng vuông góc I Mục tiêu Học sinh: +Giải thích đợc thế nàolà hai đờng thẳng vuông góc với nhau. +Công nhận tính chất: Có duy nhất một đờng thẳng b đi qua A và b a + Hiểu thế nào là đờng trung trực của 1 đoạn thẳng + Biết vẽ đờng thẳng đi qua 1 điểm cho trớc và vuông góc với 1 đờng thẳng cho trớc -Biết vẽ đờng trung trực của 1 đoạn thẳng -Bớc đầu tập suy luận II. Chuẩn bị của GV và hs GV SGK , thớc êke , giấy rời HS thớc êke , giấy rời ,bảng nhóm III. Tiến trình dạy học Hoạt động của GV và HS Ghi bảng Hoạt động1 : Kiểm tra : Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc ? Hoạt động 2: Bài tập củng cố : hs: ĐN : hai đờng thẳng vuông góc là hai đ- ờng thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc vuông ký hiệu :xx / yy / y x o x / y / xx / yy / =O Cho xOy =90 0 xOy / =x / Oy =x / Oy / =90 0 Tìm Giải thích Bài tập củng cố : Bài 1: Nêu tên các góc đỉnh A có cạnh tơng ứng vuông góc với các cạnh của góc xOy trong hình vẽ sau: O t z G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 10 [...]... phân tích nội dung định lí (thành 2 phần : GT và KL), rèn kỹ năng vẽ hình, dùng kí hiệu trên hình vẽ để ghi GT và KL - Cò thái độ tự giác trong học tập B Chuẩn bị: - GV: Nội dung kiến thức và bài tập cơ bản về định lí - HS: + Xem lại nội dung liến thức và bài tập trong phần này + Chuẩn bị các ý kiến vường mắc cần GV giải đáp 22 G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ C Tiến trình tổ chức... thức: Ơn tập và củng cố cho học sinh về đinh nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, các tính chất về quan hệ giữa tính vng góc với tính song song - Kỹ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình, nhận biết các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía; nhận biết hai đường thẳng song song - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong khi đo vẽ hình 18 G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ... G = 1100 (So le trong) Ta cã 1 1 µ µ Ta cã: E1 + G1 = 1800 (Trong cïng phÝa) µ µ E + 1100 = 1800 ⇒ E = 70 0 1 1 IV.Củng cố - Luyện tập -GV củng cố lại các dạng bài tập đã chữa trong giờ học và kiến thức vận dụng để giải các bài tập đó V HDHS học tập ở nhà - Xem lại các dạng bài tập đã làm trong giờ học Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………... x z A O y N · · Bµi 1: a · yOA + OAz = 1800 vµ · yOA, OAz Trong cïng phÝa => ZZ' // Oy 14 G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 · · b.OM lµ ph©n gi¸c xOy ⇒ MOx = 75 0 · ' · · OAz ' = 1500 ( OAz , zAO kỊ bï) AN lµ ph©n gi¸c · · OAz ' ⇒ OAN = 75 0 · · xOM = OAN = 75 0 (SLT) => AN //OM Bµi 2: Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: a)Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iĨm... tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Bài 1 : Viết tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song Bài 1 Cách 1 dưới dạng: Nếu …thì… -u cầu HS tự lực làm bài trong thời gian 4 A • phút - Gọi HS xung phong lên bảng trình bày - Nhận xét, đánh giá, bổ sung  −A∉ d  Nếu  − A ∈ d ' −d / / d '  N¨m häc : 2014 - 2015 Hoạt động của học sinh d’ d Thì d’ là duy nhất Cách 2 Đường thẳng đi... khác ta có a // b ( GT) ¶ ⇒ B1 = µ1 = 900 ( Đồng vị ) A Nên : c ⊥ b 4 Củng cố: - GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức cần nhớ và u cầu rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết 5 Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài và xem lại các bài tập đã chữa Tiết 12 LUYỆN TẬP VỀ ĐỊNH LÍ A Mơc tiªu - Củng cố cho HS cách vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận của một định lý, chứng minh định lý B Chuẩn bị: - GV: Nội dung kiến... SGK tr95 1 1 A G/¸n h×nh 7 bi 2 d G/v : Ngun Minh TrÝ 21 Trêng THCS Minh TrÝ - T¬ng tù nhãm 3,4 - Gv cho HS nhËn xÐt c¸c nhãm lµm bµi N¨m häc : 2014 - 2015 d B * NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song th×: a) Hai gãc so le trong b»ng nhau b) Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau c) Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau d.Híng dÉn vỊ nhµ (2phót) - Lµm bµi sè 31; 35 tr94 SGK bµi 27; 28 tr78 SBT - Lµm l¹i bµi 34... ®êng th¼ng song song lµ hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iĨm chung b NÕu ®êng th¼ng c c¾t 2 ®êng th¼ng a vµ b mµ trong c¸c gãc t¹o cỈp gãc so le trong b»ng nhau th× a // b G/¸n h×nh 7 bi 2 b B HS lµm bµi tËp trªn b¶ng phơ G/v : Ngun Minh TrÝ 17 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 c NÕu ®êng th¼ng c c¾t 2 ®êng th¼ng a vµ b mµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã 1 cỈp gãc ®ång HS ph¸t biĨu ®Ĩ chän ph¬ng ¸n ®óng Víi... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………… NgµySo¹n: 31/8/2014 G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ 15 Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015 TiÕt 7 hai ®êng th¼ng song song I Mơc tiªu: *KiÕn thøc c¬ b¶n: - ¤n l¹i thÕ nµo lµ 2 ®êng th¼ng song song *Kü n¨ng c¬ b¶n: - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iĨm n»m ngoµi... Ngun Minh TrÝ Trêng THCS Minh TrÝ II CHUẨN BỊ TL-TBDH GV: SGK, SBT, thước kẻ, thước đo góc, êke HS: Ơn tập đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết 2 đt song song .III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động của thầy và trò Bài 1: *Bài 1: Cho hình vẽ biết ¶ 2 = B4 = 450 A ¶ N¨m häc : 2014 - 2015 Nội dung kiến thức cần đạt a) Viết tên một cặp góc so le trong bằng nhau và cho biết số đo của mỗi góc b) Viết tên một cặp . vµ trß Néi dung Đọc hình: Mỗi hình sau đây cho biết kiến thức gì? HS đọc hình vẽ. Hình 1 : Góc nhọn xOy. Hình 2 : Góc vuông xOy. Hình 3 : Góc tù xOy. Hình 4 : Góc bẹt xOy. Hình 5 : Góc tAv và. trong hình vẽ sau: O t z G /án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 10 Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 Phơng pháp:Bài 1: Cho HS phát hiện, kiểm nghiệm bằng thớc đo góc, so sánh số. // + Xem lại các bài toán đã chữa. V.Rút kinh nghiệm: NgàySoạn: 31/8/2014 G /án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí 15 Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015 Tiết 7 hai đờng thẳng song
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chon hình học 7, Giáo án tự chon hình học 7,