Giáo án tự chọn hóa học lớp 12

58 3.9K 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:25

ESTE – LIPIT I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Biết đặc điểm cấu tạo của este, chất béo và ứng dụng của chất béo Hiểu tính chất của este, chất béo. 2. Kĩ năng Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan đến đời sống. II. CHUẨN BỊ Hệ thống các bài tập nhằm củng cố kiến thức. Ôn tập các kiến thức có liên quan. III. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề.. THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết Tiết số 1 ESTE – LIPIT I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết đặc điểm cấu tạo của este, chất béo và ứng dụng của chất béo - Hiểu tính chất của este, chất béo. 2. Kĩ năng Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan đến đời sống. II. CHUẨN BỊ - Hệ thống các bài tập nhằm củng cố kiến thức. - Ôn tập các kiến thức có liên quan. III. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề VI. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: Không. 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (10 phút) Gv: Nêu câu hỏi: thế nào là este? Chất béo? Công thức phân tử và đặc điểm cấu tạo của chúng? Hs: Thảo luận và trình bày ý kiến. Gv: Nhận xét ý kiến của Hs, và sửa chữa bổ sung (nếu cần). Gv: Nêu tính chất hóa học đặc trưng của este, chất béo. Viết phương trình hóa học minh họa? Hs: - Tính chất hóa học đặc trung của este: phản ứng thủy phân. Tính chất hóa học đặc trưng của chất béo: phản ứng thủy phân, phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng. Hoạt động 2 (32 phút) Gv: Giao bài tập 1 cho Hs, yêu cầu A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Khái niệm - Este: khi thay nhóm OH của nhóm cacboxyl trong phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được hợp chất este. - Đặc điểm cấu tạo: Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm COOR, với R là gốc hiđrocacbon. - Este no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử C n H 2n O 2 (n ≥ 2). - Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol. 2. Tính chất hóa học * Phản ứng thủy phân ( xúc tác axit) RCOOR’ + H 2 O 0 2 4 t ,H SO → ¬  RCOOH + R’OH (RCOO) 3 C 3 H 5 + 3 H 2 O 0 2 4 t ,H SO → ¬  3RCOOH + C 3 H 5 (OH) 3 * Phản ứng xà phòng hóa: RCOOR’ + NaOH 0 t → RCOONa + R’OH (RCOO) 3 C 3 H 5 + 3 NaOH 0 t → 3RCOONa + C 3 H 5 (OH) 3 * Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng: (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 0 t ,Ni → (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 II. BÀI TẬP Bài tập 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các este mạch hở có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 và C 4 H 6 O 2 . Trong số đó este nào được điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa axit và ancol tương ứng. HD giải 1 THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết Hs giải Hs: Thảo luận, giải và trình bày bài giải. Gv: Cùng Hs khác nhận xét, bài giải và sửa chữa, bổ sung. Gv: Giao bài tập 2 cho Hs, gọi Hs lên bảng giải. bài tập. Hs: Chuẩn bị, giải bài tập. Gv: Cùng với Hs khác nhận xét và sửa chữa, kết luận. Gv: Giao bài tập 3 cho Hs, yêu cầu Hs giải. Hs: Thảo luận và tiến hành giải bài tập 3. Gv: Nhận xét, sửa chữa. - Có 4 este có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 . Các este này đều được điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng. - Có 5 este có công thức phân tử C 4 H 6 O 2 . Trong đó có 2 este được điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng. (Viết công thức cấu tạo của các este) Bài tập 2 a) Viết phương trình phản ứng điều chế metyl metacrylat từ axit metacrylic và metanol. b) Trùng hợp este trên sẽ thu được thủy tinh hữu cơ (plecxiglas) nhẹ, rất bền và trong suốt. Viết phương trình phản ứng trùng hợp. HD giải a) CH 2 = C(CH 3 ) – COOH + CH 3 OH , 0 2 4 H SO t → ¬  CH 2 = C(CH 3 ) – COOCH 3 + H 2 O b) n CH 2 = C(CH 3 ) – COOCH 3 , , 0 xt t P → Bài tập 3: Một loại mỡ chứa 50% olein (glixerol trioleat), 30% panmitin (tức glixerol tri panmitat) và 20% stearin ( glixerol tristearat). Viết phương trình phản ứng điều chế xà phòng từ loại mở nêu trên. Tính khối lượng xà phòng và khối lượng glixerol thu được từ lượng mở nêu trên. HD giải C 3 H 5 (OOCC 17 H 33 ) 3 +3NaOH 0 t → C 3 H 8 O 3 +3C 17 H 33 COONa (1) 884 92 304 Natri oleat C 3 H 5 (OOCC 17 H 31 ) 3 +3NaOH 0 t → C 3 H 8 O 3 +3C 17 H 31 COONa (2) 806 92 278 Natri panmitat C 3 H 5 (OOCC 17 H 35 ) 3 +3NaOH 0 t → C 3 H 8 O 3 +3C 17 H 35 COONa (3) 890 92 306 Natri stearat Trong 100kg mỡ có 50kg olein, 30kg panmitin và 20kg stearin. - Khối lượng glixerol tạo thành ở các phản ứng (1), (2), (3) 92.50 92.30 92.20 + + = 10,68 kg 884 806 890 - khối lượng xà phòng sinh ra ở các phản ứng trên: 3.304.50 3.278.30 3.306.20 + + = 103,24 kg 884 806 890 4.Củng cố (2 phút): Gv nhắc lại các kiến thức: đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của este và chất béo. Dặn dò: Yêu cầu Hs về xem lại bài và giải lại các bài tập. Rút kinh nghiệm 2 CH 2 C COOCH 3 CH 3 ( ) n THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết Tiết số 2 ESTE – LIPIT (tiếp) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết đặc điểm cấu tạo của este, chất béo và ứng dụng của chất béo - Hiểu tính chất của este, chất béo. 2. Kĩ năng Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan đến đời sống. II. CHUẨN BỊ - Hệ thống các bài tập nhằm củng cố kiến thức. - Ôn tập các kiến thức có liên quan. III. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: Không. 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung bài Hoạt động 1 (42 phút) Gv: Giao bài tập 1 cho Hs, hướng dẫn Hs phân tích đầu bài để giải. Hs: Phân tích, giải bài tập. Gv: Nhận xét, sửa chữa. Gv: Giao bài tập 2 cho Hs, hướng dẫn Hs phân tích đầu bài để giải. Hs: Phân tích, giải và trình bày bài giải. Gv: Cùng Hs nhận xét, sửa chữa. Gv: Giao bài tập 3 cho Hs, hướng dẫn Hs phân tích để tìm ra cách phân biệt các este đã cho. Hs: Phân tích → giải và trình bày bài giải. Gv: Nhận xét, sửa chữa. Gv: Giao bài tập 4 cho Hs, hướng dẫn Hs phương pháp xác định công thức phân tử của este → Hs giải II. BÀI TẬP Bài tập 1: Chất thơm P thuộc loại este có công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Chất P không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng, đồng thời không có khả năng phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của P là. A. C 6 H 5 COO-CH 3 B. CH 3 COO-C 6 H 5 C. HCOO-CH 2 C 6 H 5 D. HCOOC 6 H 4 -CH 3 HD giải Chọn đáp án B Bài tập 2: Một este có công thức phân tử là C 3 H 6 O 2 , có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO 3 trong amoniac, công thức cấu tạo của este đó là A. HCOOC 2 H 5 B. HCOOC 3 H 7 C. CH 3 COOCH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3 HD giải Chọn đáp án A Bài tập 3: Có 3 este: etyl fomat, etyl axetat, vinyl axetat. Dãy hóa chất nào sau đây có thể nhận biết 3 este trên? A. Quì tím, AgNO 3 /NH 3 B. NaOH, dung dịch Br 2 C. H 2 SO 4 , AgNO 3 /NH 3 D. H 2 SO 4 , dung dịch Br 2 HD giải Chọn đáp án C Bài tập 4: Hỗn hợp ancol đơn chức và axit đơn chức bị este hóa hoàn toàn thu được 1g este. Đốt cháy hoàn toàn 0.11g este này thì thu được 0,22g CO 2 , và 0,09 gam H 2 O. Vậy công thức phân tử của ancol và axit là 3 THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết bài tập. Hs: Phân tích, giải bài tập và trình bày bài giải Gv: Nhận xét, sửa chữa. Gv: Giao bài tập 1 cho Hs hướng dẫn Hs phân tích đầu bài để giải. Hs: Phân tích, giải bài tập và trình bày bài giải. Gv: Nhận xét, sửa chữa, bổ sung phương pháp điều chế axit và ancol từ hiđrocacbon tương ứng. A. CH 4 O và C 2 H 4 O 2 B. C 2 H 6 O và C 2 H 4 O 2 C. C 2 H 6 O và CH 2 O 2 D. C 2 H 6 O và C 3 H 6 O 2 Bài tập 5: Este A có công thức phân tử C 2 H 4 O 2 . Hãy: a) Viết phương trình phản ứng điều chế este đó từ axit và ancol tương ứng. b) Tính khối lượng axit cần dùng để điều chế được 60g este A, nếu giả sử hiệu xuất đạt 60%. c) Viết phương trình phản ứng điều chế axit và ancol nêu trên từ hiđrocacbon no tương ứng (có cùng số nguyên tử C). HD giải a) Este A có công thức cấu tạo HCOOCH 3 , là este của axit fomic và ancol metylic HCOOH + CH 3 OH , 0 2 4 H SO t → ¬  HCOOCH 3 + H 2 O 46 60 b) Khối lượng axit fomic tính theo phương trình phản ứng: HCOOH 46.90 m = = 69 g 60 Hiệu suất phản ứng đạt 60% nên thực tế khối lượng axit phải dùng: 69.100 = 115g 60 c) Phương trình phản ứng điều chế axit và ancol trên: CH 4 + Cl 2 .a s → CH 3 Cl + HCl CH 3 Cl + NaOH 0 t → CH 3 OH + NaCl CH 3 OH + CuO 0 t → HCH=O + H 2 O + Cu HCH=O + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O 0 t → HCOONH 4 + 2NH 4 NO 3 + 2Ag (Có thể oxi hóa ancol ancol metylic bằng chất oxi hóa mạng như: K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 tạo ra axit fomic. CH 3 OH 0 t → HCOOH + H 2 O) Hoạt động 2 (2 phút) 4. Củng cố: Gv nhắc lại cách xác định công thức cấu tạo dựa vào tính chất hóa học của các chất, thiết lập công thức phân tử dựa vào khối lượng của các sản phẩm như: CO 2 , H 2 O… Dặn dò: Yêu cầu HS về xem lại các bài tập và học bài. RÚT KINH NGHIỆM. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4 THPT Nơng Cống GV:Lê Thanh Quyết ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Tiết số 3 CACBOHIĐRAT I. MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức về cacbohiđrat và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm II. CHUẨN BỊ GV: bài tập và câu hỏi gợi ý HS: ơn tập nội dung kiến thức liên quan III. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY. 1.Ổn định 2. Kiểm tra bài. 3. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1:13p GV: tổ chức cho HS thảo luận củng cố lại kiến thức cơ bản HS: thảo luận  A. LÍ THUYẾT CẦN NHỚ: 1. Cấu tạo a) Glucozơ và frutozơ (C 6 H 12 O 6 ) - Phân tử glucozơ có công thức cấu tạo thu gọn dạng mạch hở là : CH 2 OH – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH – CH = O Hoặc viết gọn là : CH 2 OH[CHOH] 4 CHO -Phân tử Fructozơ (C 6 H 12 O 6 ) ở dạng mạch hở là một polihiđroxi xeton, có công thức cấu tạo thu gọn là : CH 2 OH –CHOH –CHOH –CHOH –C -CH 2 OH Hoặc viết gọn là : CH 2 OH[CHOH] 3 COCH 2 OH Đun nóng trong môi trường kiềm nó chuyển thành glucozơ theo cân bằng sau : Fructozơ Glucozơ b) Saccarozơ (C 12 H 22 O 11 ) Trong phân tử không có nhóm CHO c) Tinh bột (C 6 H 10 O 5 ) n Amilozơ : polisaccaric không phân nhánh, do các mắt xích α - glucozơ Amolopectin : polisaccaric phân nhánh, do các mắt xích α - glucozơ nối với nhau, phân nhánh d) Xenlulozơ (C 6 H 10 O 5 ) n Polisaccaric không phân nhánh, do các mắt xích β - glucozơ nối với 5 O OH - THPT Nơng Cống GV:Lê Thanh Quyết HĐ 2:23p Gv: tổ chức Hs thảo luận trả lời câu hỏi sau HS: thảo luận để chọn đáp án đúng nhau 2. Tính chất hóa học (xem bảng tổng kết SGK) 1.§un nãng 25g dung dÞch glucoz¬ víi lỵng Ag 2 O/dung dÞch NH 3 d, thu ®ỵc 4,32 g b¹c. Nång ®é % cđa dung dÞch glucoz¬ lµ : A. 11,4 % B. 12,4 % C. 13,4 % D. 14,4 % Đa: D 2.Hµm lỵng glucoz¬ trong m¸u ngêi kh«ng ®ỉi vµ b»ng bao nhiªu phÇn tr¨m ? A. 0,1% B. 1% C. 0,01% D. 0,001% Đa: A 3. Thc thư nµo sau ®©y cã thĨ ph©n biƯt ®ỵc dung dÞch saccaroz¬ vµ dung dÞch glucoz¬. A. Dung dÞch H 2 SO 4 lo·ng B. Dung dÞch NaOH C. Dung dÞch AgNO 3 trong amoniac D. TÊt c¶ c¸c dung dÞch trªn Đa: C Saccaroz¬ cã thĨ t¸c dơng víi chÊt nµo sau ®©y ? A. H 2 (xóc t¸c Ni, t 0 ) B. Dung dÞch AgNO 3 trong ammoniac C. Cu(OH) 2 D. TÊt c¶ c¸c chÊt trªn Đa: C 4. Saccaroz¬ t¸c dơng ®ỵc chÊt nµo sau ®©y ? A. Cu(OH) 2 /NaOH B. AgNO 3 /NH 3 C. H 2 O (xóc t¸c enzim) D. A vµ C Đa: D 5.Saccarozơ và glucozơ đều có A.phản ứng với AgNO3/NH3,đun nóng B. phản ứng với dd NaCl C. phản ứng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd xanh lam D. phản ứng thuỷ phân trong mơi trường axit Đa: C 6.Cacbohidrat là A.Hợp chất đa chức,có CT chung là C n (H 2 O) m B.Hợp chất tạp chức,có CT chung là C n (H 2 O) m C.Hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl D.Hợp chất chỉ có nguồn gốc thực vật Đa: B 4.Củng cố- dặn dò (5p) GV cho HS 1 số câu hỏi trắc nghiệm u cầu HS về nhà tự giải C©u 1: Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol etylic víi hiƯu st 81%. Toµn bé lỵng CO 2 sinh ra ®ỵc hÊp thơ hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 , thu ®ỵc 550 gam kÕt tđa vµ dung dÞch X. §un kÜ dung dÞch X thu ®ỵc 100 gam kÕt tđa. Gi¸ trÞ cđa m lµ A. 550. B. 810. C. 750. D. 650. C©u 2 Cacbohi®rat chØ chøa hai gèc glucoz¬ trong ph©n tư lµ A.saccaroz¬. B. tinh bét. C.mantoz¬. D. xenluloz¬. C©u 3: Tinh bét, xenluloz¬, saccaroz¬, mantoz¬ ®Ịu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng 6 THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết Tiết số 4 CACBOHIĐRAT (tt) I. MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập . II. CHUẨN BỊ GV: bài tập và câu hỏi gợi ý HS: ôn tập nội dung kiến thức liên quan III. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề IV. TIẾN TRÌNH. 1.Ổn định 2. Kiểm tra bài 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: 7p GV? Tính chất hóa học glucozơ? HS: TL Hoạt động 2: 20 p GV: tổ chức HS thảo luận giải bài tập HS: thảo luận GV: sửa sai ( nếu cần) Nội dung kiến thức (SGK) BT1: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, Xác định khối lượng glucozơ tạo thành? Giải: PTPƯ thủy phân tinh bột 6 10 5 2 6 12 6 ( ) n C H O nH O nC H O+ → 162g 180g 324g 360g Hiệu suất phản ứng 75% nên khối lượng glucozơ thu được là:360.75% = 270 gam BT2: Khhi thủy phân 360 g glucozơ với hiệu suất 100%, Xác định khối lượng ancoletylic tạo thành Giải: PTPƯ 6 12 6 2 5 2 2 2 men C H O C H OH CO→ + 7 THPT Nụng Cng GV:Lờ Thanh Quyt Hot ng 3: 10 p Cho hs tho lun 3p => yờu cu 1 hs lờn bng vit s v cỏc ptp. HS khỏc nhn xột => GV ỏnh giỏ v sa sai cho HS. Hot ng 4: 5 p Cho hs tho lun 3p => yờu cu 1 hs lờn bng vit s v cỏc ptp. HS khỏc nhn xột => GV ỏnh giỏ v sa sai cho HS. Hot ng 5: 2 p Bi tp v nh T pt s mol ancol= 2 ln s mol glucoz =2*360/180 = 4 mol Khi lng ancol thu c l: 4*46= 184 gam BT 3: Cho dd cha 3,6 g glucoz phn ng ht vi AgNO 3 trong dd NH 3 , un núng. Hi sau ph ng thhu c bao nhiờu gam Ag? Gii: Da vo pthh S mol Ag =2 lnS mol glucoz = 2*3,6/180 =0,04 mol khi lng Ag thu c l: 0,04 *108 = 4,32 gam BT4: Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lợng d Ag 2 O trong dung dịch NH 3 tạo ra 6,48gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 1,20 gam Br 2 trong dung dịch. Phần trăm số mol của glucozơ trong hỗn hợp là: A. 25% B. 50% C. 12,5% D. 40% BT5: T tinh bt v cỏc cht vụ c, kp coi nh cú . Hóy vit cỏc ptp iu ch: a) Nha PE, PVC. b) Cao su bu na. BT6: Bng phng phỏp húa hc hóy phõn bit cỏc dd sau cha trong cỏc l riờng bit mt nhón: Glucoz, axetanehit, glixeol, etanol. Vit ptp húa hc xy ra. BT1 : Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lợng CO 2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu đợc 55gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm đợc 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là: A. 55 B. 81 C. 83,33 D. 36,11 BT2 :Từ m kg nho chín chứa 40% đờng nho, để sản xuất đợc 1000lit rợu vang 20 0 . Biết khối lợng riêng của C 2 H 5 OH là 0,8 gam/ml và hao phí 10% lợng đờng. Giá trị của m là: A. 860,75kg B. 8700,00kg C. 8607,5 kg D. 8690,56kg 4. cng c- dn dũ 8 THPT Nông Cống GV:Lê Thanh Quyết Về nhà giải các bt vào vở và làm thêm bt sách bài tập RÚT KINH NGHIỆM. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………… Tiết số 5 TỔNG HỢP VỀ CACBOHIĐRAT I.MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập lý thuyết và tính toán. II. CHUẨN BỊ GV: bài tập và câu hỏi gợi ý HS: ôn tập nội dung kiến thức liên quan III.PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, giải thích , nêu vấn đề IV. TIẾN TRÌNH. 1.Ổn định 2. Kiểm tra bài. 3. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: 6p GV: tổ chức HS thảo luận giải bài tập HS: thảo luận GV: sửa sai ( nếu cần) HĐ 2: 8p GV: tổ chức HS thảo luận giải bài tập HS: thảo luận GV: sửa sai ( nếu cần) BT1: cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với 1 lượng dư AgNO 3 trong dd NH 3 , thu được 2,16 g kết tủa bạc. Xác định nồng độ mol của dd glucozơ Giải: Dựa vào ptpư Số mol glucozơ = ½ số mol Ag= 0,01 mol C M ( 6 12 6 C H O ) = 0,01/0,05 =0,2 M BT 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xululozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sufuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng bao nhiêu kg axit nitric ?( hiệu suất pư 90%). Giải: Ptpư: [ ] [ ] 6 7 2 3 3 6 7 2 2 3 2 ( ) 3 ( ) 3 (1) n n C H O OH nHNO C H O ONO nH O+ → + Dựa vào pt : [ ] 3 6 7 2 3 ( ) 29,7 3 0,1 297 n HNO C H O OH n n mol= = = 9 THPT Nụng Cng GV:Lờ Thanh Quyt H 3: 10p GV: t chc HS tho lun gii bi tp HS: tho lun GV: sa sai ( nu cn) H 4 : 7p GV: t chc HS tho lun gii bi tp HS: tho lun GV: sa sai ( nu cn) H 4 : 4p Hs chộp bi tp v nh. Vỡ hiu sut p l 90% nờn khi lng ca HNO 3 cn dựng l: 100 0,1*63* 21 90 m kg= = BT3: Cho 360 g glucoz lờn men thnh ancol etylic( gi s ch xy ra phn ng to thnh ancol etylic) v cho tt c khớ cacbonic thoỏt ra hp th vo dd NaOH d thỡ thu c 318 g Na 2 CO 3 . Tiinh1 hiu sut ca phn ng? Gii: 6 12 6 2 5 2 2 2 men C H O C H OH CO + (1) CO 2 + 2 NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O (2) Theo (1) v (2) S mol 6 12 6 C H O = ẵ s mol Na 2 CO 3 = 318/2*106 = 1,5 mol Khi lng glucoz = 1,5 * 180 = 270 gam Hiu sut p lờn men l: 270/360 * 100% = 75% BT 4 Ch dựng mt thuc th, hóy phõn bit 3 dd : ru n - propylic, Glyxerol, Glucoz ng trong 3 l mt nhón. Vit phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy ra. BT 4 Dung dch saccaroz khụng cho phn ng trỏng gng nhng khi ung núng vi vi git axit H 2 SO 4 thỡ dd thu c li cho phnt ng trỏng gng. Hóy gii thớch v vit ptp. Bi tp v nh BT 1 Vit phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng theo s chuyn hoỏ sau õy: Saccaroz Glucoz ru etylic axit axetic vinyl axetat BT 2 Để tráng một số gơng soi, ngời ta phải đun nóng dd chứa 36 gam glucozơ với lợng vừa đủ dd AgNO 3 trong NH 3 . Khối lợng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gơng và khối lợng bc nitrat cần dùng lần lợt là? ( biết pứ xảy ra hoàn toàn ) A. 42,3 g và 86 g B. 43,2 g và 68 g C. 43,2 g và 78 g D. 34,2 g và 68g BT 3 Hoàn thành ptpứ theo sơ đồ pứ sau , ghi rõ đkpứ nếu có : Sobitol Quang hợp Cây xanh Glucozơ Rợu etylic axit axetic . Axit gluconic . 10 [...]... hoà 3,72g 1 đơn chức X cần 120 ml dung dịch HCl 1M Xác định CTPT của X RNH2 + HCl RNH3Cl 0 ,12 0 ,12 M RNH2=3,72 : 0 ,12 Vậy R là CH3 , CTCT : CH3NH2 Bài 2 4n CnH2n+3 N + (6n +3) O24n 4 (14n + 17) 6n +3 6,2g 0,45 CO2 + 2(2n +3) H2O Giải ra ta đợc n=1 CTCT : CH3NH2 Bài 3 Số mol C6H5NH2= 1,395: 93=0,15mol Số mol HCl=0,2mol C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl Khối lợng muối thu đợc là : 0,15 .129 ,5=1,9425g * Bài tập về... A.tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C.tơ thiên nhiên D.tơ tổng hợp Câu 4.Để đièu chế polime ngời ta thực hiện A.phản ứng cộng B.phản ứng trùng hợp C.phản ứng trùng ngng D.phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngng Câu 5.Đặc điểm của các mônme tham gia phản ứng trùng hợp là A.phân tử phải có liên kết đoi ở mạch nhánh B.phân tử phải có liên kết đôi ở mạch chính C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh D.phân tử phải... M l Mg 0, 06 Cõu 6 BT 9/82 12, 8g kim loi A húa tri II phn ng hon ton vi Cl2 mui B Hũa tan B vo nc 400 ml dd C Nhỳng thanh Fe nng 11,2g vo dd C mt thi gian thy kim loi A bỏm vo thanh Fe v khi lng thanh st lỳc ny l 12, 0g; nng FeCl2 trong dd l 0,25M.Xỏc nh kim loi A v CM mui B trong dd C Gii A + Cl2 ACl2 (1) Fe + ACl2 FeCl2 + A (2) x x x Khi lng thanh Fe tng l x(A-56) =12- 11,2 x = 0,8 A 56 s mol... NaCl, HCl, H2SO4, Na2CO3, 3) Na2CO3, K2CO3, K3PO4, KOH, K2CO3, K3PO4, Ca(OH)2.Cht no lm mm nc cng vnh cu ? 4) Sc 3,36 lớt khớ CO2 (kc) vo dd cú cha 4) CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 0 ,125 mol Ca(OH)2 Khi lng kt ta thu x x x c ? ( 25g, 10 g, 12, 5 g, 15g) Hd hs vit ptp/, t ú tớnh theo ptp/ 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 2y y y 36 ... l C Khi lng phõn t ca X l mt s chn; D Hp cht X phi cú tớnh lng tớnh 3: nhn bit 3 cht hu c H2NCH2COOH, HOOCCH(NH2)COOH, H2NCH(NH2)COOH, ta ch cn th vi mt trong cỏc cht no sau õy: A NaOH Cõu 1: C B HCl 12 C Qựy tớm D CH3OH/HCl THPT Nụng Cng GV:Lờ Thanh Quyt Cõu 2: C Cõu 3: B Tit s 7 AMIN- AMINOAXIT V PROTEIN I Mc tiờu -Cng c kin thc v rốn luyn k nng gii bt II Phng phỏp: m thoi, tho lun III Chun b GV:... mônme tham gia phản ứng trùng hợp là A.phân tử phải có liên kết đoi ở mạch nhánh B.phân tử phải có liên kết đôi ở mạch chính C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh 18 THPT Nụng Cng Tit s 11 GV:Lờ Thanh Quyt ôn tập chơng III & IV I Mục tiêu : 1 Kiến thức : Củng cố và khắc sâu kiến thức về amin, amino axit, peptit, polime 2 Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng làm bài... Cụng thc phõn t ca A l: A C2H5NO2 B C3H7NO2 C3H7N2O4 D C5H11NO2 C 3: 0,1mol Aminoaxit A phn ng va vi 100ml dung dch HCl 2M Mt khỏc18g A cng phn ng va vi 200ml dung dch HCl trờn A cú khi lng phõn t l: A .120 B.90 C.60 D 80 4: 0,01mol Aminoaxit A tỏc dng va vi 50ml dd HCl 0,2M.Cụ cn dd sau phn ng c1,835g mui khan Khi lng phõn t ca A l : A 89 B 103 C 117 D 147 5: Amino axit l nhng hp cht hu c , trong phõn... 3 Amin đơn chức có 19,178% nitơ về khối lợng CTPT của amin là a C4H5N b.C4H7N c.C4H11N d.C4H9N 4 Cho lợng d anilin tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,1mol 20 THPT Nụng Cng GV:Lờ Thanh Quyt Tit s 12 ôn tập chơng III & IV I Mục tiêu : 1 Kiến thức : Củng cố và khắc sâu kiến thức về amin, amino axit, peptit, polime 2 Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng làm bài tập , kĩ năng làm bài tập nhận biết II Phơng... 3,67g muối khan.Xác định phân tử khối của A Bài 2 Este A đợc điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51,5 Đốt cháy hoàn toàn 10,3g X thu đợc 17,6 g CO2 , 8,1 g H2O , 1,12lit N2 (đktc) Xác định CTCT thu gọn của A Bài 2 M X =51,5.2=103 Công thức của este có dạng : NH2-R-COOC2H5 mà M =103, vậy R là CH2 CTCT là: H2N-CH2-COOC2H5 21 THPT Nụng Cng Hoạt động 2 (15p) GV yêu cầu... động 3 HS làm bài tập trắc nghiệm 1 Cho m (g) anilin tác dụng với dung dịch HCl d Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 15,54g muối khan Hiệu suất của phản ứng là 80% thì giá trị của m là: a.11,16g b 12, 5g c.8,928g d.13,95g 2 Phân biệt 3 dung dịch : H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử nào ? a HCl b.Na c quỳ tím d NaOH 3 Cho 0,01mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,02mol HCl hoặc . *108 = 4,32 gam BT4: Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lợng d Ag 2 O trong dung dịch NH 3 tạo ra 6,48gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 1,20 gam Br 2 trong. Bài tập về amin Trung hoà 3,72g 1 đơn chức X cần 120 ml dung dịch HCl 1M. Xác định CTPT của X RNH 2 + HCl RNH 3 Cl 0 ,12 0 ,12 M RNH2 =3,72 : 0 ,12 Vậy R là CH 3 , CTCT : CH 3 NH 2 Bài 2 .4n. Giải: PTPƯ thủy phân tinh bột 6 10 5 2 6 12 6 ( ) n C H O nH O nC H O+ → 162g 180g 324g 360g Hiệu suất phản ứng 75% nên khối lượng glucozơ thu được là:360.75% = 270 gam BT2: Khhi thủy phân 360 g glucozơ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2: A

 • 3: B

 • HD giải

 • Câu 1: C

 • Câu 2: A

 • Câu 3: B

 • Câu 4: D

 • 1: Glixin không tác dụng với A. H2SO4 loãng B. CaCO3 C. C2H5OH D. NaCl

  • Câu 1: A

  • Câu 2: B

  • Câu 3: C

  • Câu 4: A

  • Câu 5: B

  • Câu 6: D

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan