0

Giáo án tự chọn sinh học 11 full

54 5,562 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:31

CHỦ ĐỀ 1: HẤP THỤ VÀ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY.I. MỤC TIÊU Kiến thức : Trình bày được các dạng nước trong cây và vai trò của nó đối với đời sống của cây. Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ mối liên quan giữa các quá trình này với các điều kiện môi trường. Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức. Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng Ngày soạn: 14/08/2011 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2  GIÁO ÁN TỰ CHỌN SINH HỌC 11 GIÁO VIÊN: Phan Huy Tĩnh TỔ CHUYÊN MÔN: Sinh – Thể Quỳ Hợp, năm học 2011 - 2011 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Ngày dạy: 21/08/2011 CHỦ ĐỀ 1: HẤP THỤ VÀ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY. I. MỤC TIÊU * Kiến thức : - Trình bày được các dạng nước trong cây và vai trò của nó đối với đời sống của cây. - Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ mối liên quan giữa các quá trình này với các điều kiện môi trường. * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức. * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: phiếu học tập, tranh vẽ III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Thảo luận, đàm thoại. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ. 1. Vai trò của nước đối với tế bào ? A. Là dung môi hoà tan các chất B. Tham gia vào quá trình trao đổi chất C. Đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh, giảm nhiệt độ của cơ thể D. Tất cả đều đúng 2. Nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ bằng con đường nào ? A. Không bào B. Thành tế bào-Gian bào C. Chất nguyên sinh-Không bào D. B và C đúng 3. Nước và ion khoáng vận chuyển trong các tế bào sống nhờ : A. Sự thoát hơi nước B. áp lực rễ C. Sức hút nước tăng dần d. liên kết giữa các phân tử hiđrô A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC I. QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC Ở RỄ VÀ ION KHOÁNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS ? Đặc điểm cấu tạo nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước? ? Bộ phận nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng? ? Số lượng lông hút nhiều có ý nghĩa gí? ?Sự xâm nhập của nước và các ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ bằng những con đường nào? Mô tả cụ thể từng con đường? ? Nước và ion khoáng được vận chuyển vào tế bào lông hút theo cơ chế nào? Có miền lông hút với số lượng lông hút rất nhiều, rễ cây luôn phát triển về hướng có nguồn nước. - Qua lông hút. -Tăng diện tích tiếp xúc giữa rễ với môi trường, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất. + Con đường gian bào: + Con đường tế bào chất Theo cơ chế chủ động và thụ động. 1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút: a. Hấp thụ nước: Giáo án tự chọn Sinh Học 11 2 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 - Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) - Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do 2 nguyên nhân: + Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò như cái bơm hút + Nồng độ các chất tan cao do được sinh ra trong quá trình chuyển hoá vật chất b. Hấp thụ ion khoáng: - Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế: + Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (đi từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp) + Cơ chế chủ động: một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng. 2. Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ: II. QÚA TRÌNH VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ CÁC CHẤT TRONG CÂY Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Hãy nêu cấu tạo và thành phần của dịch mạch gỗ? Nêu cấu tạo và thành phần của dịch mạch rây? Nêu động lực của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây? Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống Chủ yếu là nước và ion khoáng Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm Chủ yếu là đường saccarozơ, các a. amin, hoocmon TV, một số hợp chất hữu cơ Giáo án tự chọn Sinh Học 11 3 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 I. DÒNG MẠCH GỖ: 1. Cấu tạo của mạch gỗ: - Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống. Chúng không có màng và bào quan. Các tế bào cùng loại nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên lá để dòng mạch gỗ di chuyển bên trong. - Quản bào và mạch ống nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này nối với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ đến lá cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong. - Thành của mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước. 2. Thành phần dịch mạch gỗ: - Chủ yếu là nước và ion khoáng. Ngoài ra còn có các chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ (a. amin, amit, vitamin …) 3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ: Là sự phối hợp của 3 lực: * Lực đẩy (áp suất rễ). * Lực hút do thoát hơi nước ở lá. * Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. II. DÒNG MẠCH RÂY: 1. Cấu tạo của mạch rây: - Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. 2. Thành phần của dịch mạch rây: - Chủ yếu là đường saccarozơ, các a. amin, hoocmon TV, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều kali. 3. Động lực của dòng mạch rây: - Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả …) B. BÀI TẬP Bài 1: Khi nghiên cứu chiều dài rễ của một số loài cây người ta thu được số liệu: Đậu Côve 0,8 – 0,9 m; cỏ ba lá 1- 3 m; kê 0,8 – 1,1 m; khoai tây 1,1 – 1,6 m; ngô 1,1 – 2,6m; nhiều cây bụi ở sa mạc trên 10 m. Các con số trên chứng minh điều gì? Tại sao cây bụi ở sa mạc lại có rễ dài trên 10m? Bài 2: Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hoà tan và chất hữu cơ trong cây? Vẽ hình minh hoạ. Bài 3. So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rễ cây trên cạn và cây thuỷ sinh? Giải thích? Bài 4. Nêu sự khác biệt giữa hấp thụ nước và muối khoáng? Làm thế nào để cây có thể hấp thụ nước và muối khoáng thuận lợi nhất? * Bài tập trắc nghiệm 1. Trong điều kiện nào sau đây thì sức căng trương nước ( T ) tăng : A. Đưa cây vào trong tối B. Đưa cây ra ngoài sáng C. Tưới nước cho cây D. Bón phân cho cây 2. Một nhà Sinh học đã phát hiện ra rằng ở những thực vật đột biến không có khả năng hình thành chất tạo vòng đai Caspari thì những thực vật đó : A. không có khả năng cố định Nitơ Giáo án tự chọn Sinh Học 11 4 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 B. không có khả năng vận chuyển nước hoặc các chất khoáng lên lá C. có khả năng tạo áp suất cao ở rễ so với các cây khác D. không có khả năng kiểm tra lượng nước và các chất khoáng hấp thụ 3. Mùa hè gió mạnh thường làm gẫy nhiều cây hơn mùa đông A. vì mùa hè nước trong cây ít làm cho cành giòn hơn B. vì mùa đông nước trong cây ít làm cành cứng hơn C. vì mùa hè cây rụng nhiều lá D. vì mùa đông cây rụng lá, do nhiệt độ thấp cây không lấy được nước 5. Câu hỏi và bài tập về nhà. Câu 1. Đặc điểm cấu trúc và sinh lí của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước ? Câu 2. Nêu hai con đường hấp thụ nước ở rễ và vai trò của vòng đai Caspari? Cho biết ưu nhược điểm của mỗi con đường? V. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Giáo án tự chọn Sinh Học 11 5 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Ngày soạn: 22/08/2011 CHỦ ĐỀ 2 : THOÁT HƠI NƯỚC. I. MỤC TIÊU * Kiến thức: - Mô tả được quá trình vận chuyển nước ở thân, quá trình thoát hơi nước ở lá. - Giải thích được cơ chế của động lực trung gian của thân. - Xây dựng tư duy logic về mối liên quan chặt chẽ giữa cấu trúc và chức năng của cơ thể thực vật, mối liên quan giữa các quá trình này với các điều kiện môi trường. - Trình bày được cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng. * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức. * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Thảo luận, đàm thoại. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ. A. Lí Thuyết: Hoạt động của GV Hoạt động của HS +Thế nào là quá trình thoát hơi nước? Quá trình đó có vai trò như thế nào? + Nêu các con đường thoát hơi nước ở lá? + Giải thích tại sao diện tích của lỗ khí nhỏ hơn nhiều so với diện tích lá nhưng lượng nước thoát ra khỏi khí khổng lại lớn hơn lượng nước thoát qua bề mặt lá nhiều lần? Từ cấu tạo và thông tin hãy trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? - GV giải thích phản ứng đóng mở khí khổng Nêu các tác nhân ảnh hưởng đến thoát hơi nước? Là động lực trên, hạ nhiệt cho cây, CO2 khuếch tán vào lá. Qua khí khổng và cu tin Dựa vào cấu tạo thành mỏng và dày nêu cơ chế đóng mở khí khổng. Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và các ion khoáng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. I.VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: - Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ có vai trò giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác ở trên mặt đất của cây. - Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá - Thoát hơi nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp. II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ: a) Lá là cơ quan thoát hơi nước: - Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước. Các tế bào biểu bì của lá tiết ra lớp phủ bề mặt gọi là lớp cutin, lớp cutin phủ toàn bộ bề mặt của lá trừ khí khổng. 1. Hai con đường thoát hơi nước: Qua lớp cutin và qua khí khổng. Giáo án tự chọn Sinh Học 11 6 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 - Thoát hơi nước qua khí khổng: là chủ yếu, do đó sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất. Độ mở của khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng gọi là tế bào hạt đậu. + Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo khí khổng mở. + Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng khí khổng đóng lại. Khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn. - Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá: lớp cutin càng dày thoát hơi nước càng giảm và ngược lại. II. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: - Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và các ion khoáng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. III. CÂN BẰNG NƯỚC và TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG: Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B) - Khi A = B: mô của cây đủ nước cây phát triển bình thường.  - Khi A > B: mô của cây thừa nước cây phát triển bình thường.  - Khi A < B: mất cân bằng nước, lá héo, lâu ngày cây sẽ bị hư hại và cây chết B. BÀI TẬP Bài 1: Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước đối với đồi sống thực vật và những đặc điểm cấu tạo của lá thích nghi với hợt động thoát hơi nước. Bài 2: Nêu các con đường thoát hơi nước và cơ chế của mỗi con đường. Bài 3: Giải thích cơ chế đóng mở của khí khổng ngoài ánh sáng và cơ chế đóng khí khổng khi gặp môi trường hạn, cây bị thiếu nước. Bài 4: Giải thích khái niệm về sự cân bằng nước của cây và trạng thái héo của cây do thiếu nước. • Bài tập trắc nghiệm: Câu 1. Nơi cuối cùng nước và các chất hoà tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn : A. Khí khổng B. Tế bào nội bì C. Tế bào lông hút D. Tế bào biểu bì Câu 2. Dung dịch trong mạch rây ( floem ) gồm 10 - 20% chất hoà tan . Đó là chất nào trong các chất sau đây : A. Tinh bột B. Protein C. ATP D. Sacarôzơ V. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………. Giáo án tự chọn Sinh Học 11 7 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Ngày soạn: 6/9/2011 CHỦ ĐỀ 3 : VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG VÀ NGUYÊN TỐ NITƠ Ở THỰC VẬT I. MỤC TIÊU * Kiến thức: - Giải thích được vai trò của các nguyên tố khoáng trong đời sống thực vật - Mô tả được các quá trình trao đổi nitơ trong đất, trong cây. - Giải thích được mối liên quan giữa quá trình hô hấp với quá trình trao đổi khoáng và nitơ. * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức. * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Thảo luận, đàm thoại. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1. ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: nêu vai trò của nguyên tố đại lượng và vi lượng? 3.Bài mới I.VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Giáo án tự chọn Sinh Học 11 8 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì? Vai trò của nguyên tố đại lượng và vi lượng? -Những biều hiện của hiện tượng thiếu các nguyên tố ding dưỡng? - Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. - Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. - Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể. Nêu vai trò của nguyên tố đại lượng và vi lượng. -Biểu hiện thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá 1. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY: a. Định nghĩa: - Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. - Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. - Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể. b. Phân loại: * Nguyên tố đại lượng gồm: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg. * Nguyên tố vi lượng gồm: , Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn. 2. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY - Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá. TD: + Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt , cây cằn cỗi + Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, quả chín muộn. + Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức chống chịu của cây. + Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ vững chắc của cây, rễ bị thối, ngọn cây khô héo. - Các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cây. Giáo án tự chọn Sinh Học 11 9 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 II. VAI TRÒ CỦA NITƠ ĐỐI VỚI THỰC VẬT Giáo án tự chọn Sinh Học 11 10 [...]... nhóm thực vật đều tiếp tục cố định CO2 12 Điểm bù và điểm no ánh sáng ở cây trên đồi trọc và cây dưới tán rừng khác nhau ở : A Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng bằng cây dưới tán rừng B Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng nhỏ hơn cây dưới tán rừng C Cây trên đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn cây dưới tán rừng D Tất cả đều sai 13 Trong quang hợp, tế bào nhân thực,... sinh vật + Dạ tổ ong + Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt + Dạ lá sách + Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt, hấp thu bớt nước + Dạ múi khế + Tiết ra pepxin và HCl tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật * Động ăn thực vật khác: + Dạ dày đơn Ruột + Chứa thức ăn, tiêu hoá cơ học và hoá học Ruột: + Ruột non dài + Tiêu hoá và hấp thụ thức ăn + Ruột già lớn + Hấp thụ lại nước và thải bả Giáo án tự chọn Sinh Học. .. 30/10/2 011 Ngày dạy: 04 /11/ 2 011 CHỦ ĐỀ 9: TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU * Kiến thức: - Nắm được tiến hoá của hệ tuần hoàn - Thực hiện một số bài tập * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức Giáo án tự chọn Sinh Học 11 35 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC... ở mặt thoáng tự do có cùng một diện tích Câu 5: ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài đến quá trình thoát hơi nước Câu 6: Thế nào là cân bằng nước? Cơ sở khoa học của tưới nước hợp lý là gì? Câu 7: giải thích tại sao khi tưới nước vào giữa trưa trời nắng gắt cây thường bị héo Câu 8: Trình bày tính chịu hạn của cây, tác hại của hạn hán, nêu các biện pháp chống hạn cho cây? Giáo án tự chọn Sinh Học 11 28 Gv:... ……………………………………………………………………………………… Giáo án tự chọn Sinh Học 11 21 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 Ngày soạn: 3/10/2 011 Ngày dạy: 5/10/2 011 CHỦ ĐỀ 6 : TỔNG ÔN TẬP PHẦN A ( CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT) (2 TIẾT) LUYỆN TẬP (T1): I MỤC TIÊU * Kiến thức: - Nắm được một số khái niệm về sinh lí thực vật * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát... soạn: 17/10/2 011 Ngày dạy: 19/10/2 011 CHỦ ĐỀ 7: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU * Kiến thức: - Nắm được khái niệm tiêu hoá ở động vật * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng Giáo án tự chọn Sinh Học 11 30 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Tranh tiêu... bịt kín vách tế bào nội bì rễ do đó hạn chế khuếch tán các chất qua nội bì vào mô Giáo án tự chọn Sinh Học 11 22 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 mạch rễ Khuếch tán: sự vận động đơn thuần của các phân tử chất tan từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp để phân bố đồng đều phân tử Thẩm thấu: sự khuếch tán của nước qua màng có tính thấm chọn lọc Khi mất sự chênh lệch về áp suất hoặc thể tích... bài tập * Kĩ năng : Rèn luyện các kĩ năng : Quan sát, hoạt động nhóm, so sánh, phân tích và khái quát kiến thức Giáo án tự chọn Sinh Học 11 33 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 * Thái độ, hành vi : Vận dụng kiến thức vào chăm sóc cây trồng II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Thảo luận, đàm thoại IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 ổn định 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới: A HỆ THỐNG KIẾN THỨC I TRAO ĐỔI... thấu (nồng độ các chất hoà tan) giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (mô) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hãy chọn phương án đúng nhất 1 Hệ rễ cây trên cạn có cấu tạo thích nghi với chức năng hấp thụ nớc và muối khoáng đó là: A Đâm sâu lan toả B Sinh trưởng liên tục hình thành nhiều lông hút Giáo án tự chọn Sinh Học 11 24 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 C Phát triển thêm rễ phụ D Cả A và B đều đúng 2 Nước... RiDP + 3 CO2 → 6 APG • Giai đoạn khử với sự tham gia của 6ATP và 6NADPH: Giáo án tự chọn Sinh Học 11 14 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 6APG → 6AlPG • Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP và tạo đường với sự tham gia của 3 ATP: 5AlPG → 3RiDP 1AlPG → Tham gia tạo C6H12O6 Phương trình tổng quát: 12 H2O + 6 CO2 + Q (năng lượng ánh sáng) → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O b Thực vật C4 ( Chu trình Hatch- Slack . 14/08/2 011 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2  GIÁO ÁN TỰ CHỌN SINH HỌC 11 GIÁO VIÊN: Phan Huy Tĩnh TỔ CHUYÊN MÔN: Sinh – Thể Quỳ Hợp, năm học 2 011 - 2 011 Gv: Phan Huy. của quang hợp Giáo án tự chọn Sinh Học 11 12 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 - Giải thích được mối liên quan chặt chẽ giữa chức năng và bộ máy quang hợp - Trình bày được cơ chế quang. sống của cây. Giáo án tự chọn Sinh Học 11 9 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp 2 II. VAI TRÒ CỦA NITƠ ĐỐI VỚI THỰC VẬT Giáo án tự chọn Sinh Học 11 10 Gv: Phan Huy Tĩnh Trường THPT Quỳ Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn sinh học 11 full, Giáo án tự chọn sinh học 11 full, Giáo án tự chọn sinh học 11 full

Từ khóa liên quan