BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay kinh doanh ở ngân hàng BIDV Quảng Bình

35 464 1
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay kinh doanh ở ngân hàng BIDV Quảng Bình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1. Khái niệm và phân loại cho vay 5 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay 5 1.1.2. Phân loại cho vay: 5 1.2. Hoạt động cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp: 8 1.2.1. Các loại hình cho vay kinh doanh: 8 1.2.2. Đặc điểm của cho vay kinh doanh 10 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay kinh doanh 11 1.4. Những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG BÌNH 15 2.1. Khái quát chung về chi nhánh BIDV Quảng Bình 15 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 15 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động của BIDV 17 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BIDV Quảng Bình 18 2.1.4 Chức năng của phòng Quan hệ khách hàng 18 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV Quảng Bình: 19 2.2.1. Quy trình cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV: 19 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NH trong vài năm gần đây 23 2.2.3. Thực trạng chất lượng cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV QB: 25 2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cho vay: 26 Thành tựu: 26 Hạn chế: 27 Nguyên nhân: 28 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG BÌNH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 30 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng: 30 3.1.1. Về công tác nguồn vốn 30 3.1.2. Về công tác tín dụng 30 3.1.4. Công tác Tài chính kế toán, Quản lý kho quỹ: 31 Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Lương Bình 1 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình 31 3.2.1. Tạo nguồn vốn ổn định 31 3.2.2. Đa dạng hoá phương thức cho vay 32 3.2.3. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình cho vay 32 3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp và thẩm định phương án sản xuất kinh doanh 32 3.2.5. Nâng cao công tác kiểm soát trong khi cho vay 33 3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 33 3.2.7. Phát triển hoạt động marketing ngân hàng 33 KẾT LUẬN 34 Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Lương Bình 2 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 LỜI MỞ ĐẦU Cho vay là chức năng kinh tế hàng đầu của các ngân hàng – để tài trợ cho chi tiêu của các doanh nghiệp, cá nhân và cơ quan chính phủ. Hoạt động cho vay của ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế tại khu vực ngân hàng phục vụ, bởi vì cho vay thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế. Đồng thời huy động cho vay cũng là hoạt động truyền thống diễn ra thường xuyên nhất và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. 1. Lý do chọn đề tài: Thời gian vừa qua, tại địa bàn Quảng Bình đã phải đối phó với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội: tình trạng tăng giá phổ biến, nhất là ở một số hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, sự trầm lắng trên thị trường chứng khoán, mức độ gia tăng tỉ giá, và mức độ gia tăng sức ép cạnh tranh từ hàng ngoại nhập, vì thế yêu cầu về việc vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh là rất nhiều. Năm vừa qua các hoạt động ngân hàng tại ngân hàng Quảng Bình vẫn phát triển khá ổn định, nhưng việc nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh là cấp thiết để ngân hàng có thể mở rộng được dư nợ cho vay, trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ có được những khoản vốn cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong kì kiến tập một tháng này, là một sinh viên khoa TCNH muốn tìm hiểu thực tế các hoạt động liên quan tới ngân hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay kinh doanh. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh BIDV Quảng Bình nói riêng có mảng hoạt động dịch vụ cho vay kinh doanh khá mạnh so với các ngân hàng khác trong toàn quốc, vì thế em đã xin được kiến tập tại phòng Quan hệ khách hàng của Ngân hàng BIDV Quảng Bình với đề tài là “ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay kinh doanh ở ngân hàng BIDV QB”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng BIDV Quảng Bình từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng và 3 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng BIDV Quảng Bình 3. Phương pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình, thông tin trên báo, báo điện tử. - Phương pháp: điều tra, thống kê, diễn dịch, quy nạp. - Phân tích số liệu và đánh giá số liệu từ tài liệu có được. Từ đó đưa ra nhận xét, kết luận về hoạt động tín dụng kinh doanh của ngân hàng. Ngày đầu tiên bước và phòng làm việc đó hoàn toàn là một môi trường mới khác lạ đối với môi trường tại giảng đường ĐH Ngoại thương. Tới đây tất cả đều được trang bị đầy đủ, tất cả đều không còn là những lý thuyết của trường lớp mà hoàn toàn thực tế, từ các công tác liên hệ khách hàng, chuẩn bị hồ sơ, gặp gỡ và giao dịch, ngay cả việc quét nhà, pha nước mời khách đều được thực hiện với tinh thần làm việc cao, linh hoạt. Các anh chị trong phòng đều nhiệt tình hướng dẫn qua những công việc họ đang làm. Được ngồi xem anh chị làm việc và học hỏi thêm nhiều điều về hoạt động trong lĩnh vực này. Qua quá trình kiến tập em đã tiếp thu được những kiến thức và xin trình bày thành 3 phần như sau: Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay kinh doanh của NHTM Chương 2:Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay kinh doanh 4 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. Khái niệm và phân loại cho vay 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay Theo quyết định số 1627/QĐ-NHNN thì “cho vay là hình thức cấp tín dụng mà theo đó các tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. Như vậy hoạt động cho vay của ngân hàng có thể được hiểu là một hình thức ngân hàng chuyển vốn cho các khách hàng có nhu cầu về vốn và tất nhiên sau một khoảng thời gian nhất định, khách hàng sẽ phải hoàn trả lại ngân hàng số tiền nợ gốc và một khoản tiền lãi. Số tiền lãi này chính là khoản thu nhập của ngân hàng. 1.1.2. Phân loại cho vay: Các loại hình cho vay của ngân hàng được phân theo nhiều tiêu thức khác nhau. + Phân theo thời hạn: - Cho vay ngắn hạn : Các khoản cho vay có thời hạn vay từ 1 năm trở xuống được xếp là cho vay ngắn hạn. Đối với cá nhân các khoản vay này được thực hiện thông qua các hình thức như cho vay từng lần hoặc thông qua việc phát hành thẻ tín dụng. Đối với các doanh nghiệp,cũng có thể thông qua hình thức cho cho vay từng lần hoặc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng. Các khoản cho vay dưới hình thức hạn mức tín dụng thường được đảm bảo bằng hàng tồn kho, các khoản phải thu, hoặc tài sản cố định.Các khoản vay ngắn hạn có rủi ro thấp hơn cho vay trung và dài hạn do có thời hạn vay ngắn do đó lãi suất thấp hơn. Đây là hình thức cho vay chủ yếu của các NHTM bởi vì nguồn huy động của NHTM cũng chủ yếu là ngắn hạn, đồng thời ngân hàng cũng e ngại rủi ro lớn đối với các hình thức cho vay dài hạn. - Cho vay trung và dài hạn : Là các khoản vay có thời hạn vay trên 1 năm. Có nhiều cách xếp loại khác nhau, nhưng cách xếp loại thông thường là cho vay trung hạn là từ 1 đến 5 năm, cho vay dài hạn là trên 5 năm. Các khoản vay này thường 5 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 có giá trị lớn được dùng để mua sắm đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị hoặc đầu tư xây dựng.Nguồn hoàn trả thường dựa trên các nguồn lưu chuyển tiền tệ lâu dài và ổn định. Các khoản vay dài hạn thường được trả dần theo các khoản thanh toán lãi và gốc theo quý hoặc tháng, lãi được tính là lãi gộp.Do thời gian cho vay dài hơn nên khả năng xảy ra rủi ro tín dụng đối với cho vay trung và dài hạn lớn hơn cho vay ngắn hạn, vì vậy lãi suất cho vay cao hơn, và đòi hỏi nhiều yêu cầu hơn để đảm bảo an toàn tín dụng. Các khoản vay dài hạn thường được đảm bảo bằng tài sản cố định, tài sản lưu động thường được ít được sử dụng để đảm bảo cho các khoản vay này. +Phân loại theo mục đích vay - Cho vay tiêu dùng: Giúp tài trợ cho cá nhân hay hộ gia đình trong việc mua sắm nhà cửa, ôtô, trang thiết bị gia đình, hoặc trang trải các khoản phí và chi phí cá nhân khác. Loại hình cho vay có quy mô vốn lớn nhất và thời gian dài nhất trong cho vay tiêu dùng là cho vay bất động sản. Các cá nhân hoặc hộ gia đình muốn có một khoản vốn lớn để cải tạo nâng cấp ngôi nhà hoặc mua một ngôi nhà, hoặc căn hộ mới, họ sẽ đến vay ngân hàng với cam kết sẽ thanh toán khoản vay nhiều lần (bao gồm lãi và một phần vốn gốc) trong nhiều năm dựa vào thu nhập hàng tháng của mình. Thời gian vay có thể là vài năm nhưng cũng có trường hợp đến trên 20 năm. Các khoản vay này thường được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của khách hàng hoặc là tài sản được hình thành từ vốn vay. Cho vay tiêu dùng là hình thức tín dụng đang phát triển trong những năm gần đây, và mang lại khoản lợi nhuận cao cho các ngân hàng trên thế giới. Tuy nhiên hình thức tín dụng này cũng mang lại nhiều rủi ro nhất cho NHTM bởi vì tình hình tài chính của cá nhân và hộ gia đình có thể thay đổi nhanh chóng tuỳ theo tình trạng công việc và sức khỏe của họ. Chính vì vậy mà loại hình cho vay tiêu dùng cũng được quản lý chặt chẽ bởi các điều kiện để đảm bảo an toàn tín dụng. 6 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 - Cho vay công nghiệp và thương mại : Giúp các doanh nghiệp trang trải các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển. Có thể phân chia tiếp thành 2 loại cho vay: - Cho vay đầu tư vào tài sản lưu động : Giúp doanh nghiệp có một khoản vốn ngắn hạn để trang trải chi phí mua sắm nguyên vật liệu, công cụ lao động, trả lương cho công nhân viên, trong khi tiền bán hàng chưa thu được. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự lệch về thời gian giữa các dòng tiền đi vào và đi ra của doanh nghiệp. Thông thường các khoản vay vốn lưu động được đảm bảo bằng các khoản phải thu hoặc được thế chấp bằng hàng tồn kho. Ngân hàng cũng thường yêu cầu khách hàng phải có các khoản số dư bù tiền gửi. Các khoản vay này được ngân hàng cấp cho khách hàng thông qua nhiều hình thức rải ngân như cho vay từng khoản nhiều lần, hoặc cho vay luân chuyển dựa vào hạn mức tín dụng mà ngân hàng đưa ra. - Cho vay đầu tư vào tài sản cố định : Giúp doanh nghiệp có một khoản tiền lớn trong một thời gian dài để mua sắm tài sản cố định, công nghệ mới nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Do thời gian vay dài, khả năng xảy ra rủi ro tín dụng trong suốt kỳ hạn của khoản vay là cao hơn so với cho vay đầu tư tài sản lưu động. Thông thường các khoản cho vay này được trả dần trên cơ sở dòng tiền tương lai của doanh nghiệp. Kế hoạch thanh toán sẽ được xây dựng phù hợp với chu trình chu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng có thể xuất hiện những điểm mà doanh nghiệp thiếu hụt tiền mặt để trả cho ngân hàng do sự lệch pha giữa hai dòng tiền. Một số trường hợp khác, khoản vay được thanh toán lãi hàng kỳ, còn gốc thì được trả vào cuối của kỳ hạn vay. Các khoản vay đầu tư vào tài sản cố định thường được đảm bảo bằng tài sản cố định thuộc sở hữu người vay ( có thể chính là tài sản cố định được mua bởi khoản vay) - Cho vay dự án: Đây là loại hình cho vay kinh doanh có rủi ro cao nhất. Các khoản cho vay này tài trợ cho các dự án mới dựa trên những khoản thu nhập được dự tính trong tương lai. Các dự án ở đây có thể là dự án xây dựng các nhà máy 7 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 mới. Việc này đòi hỏi một nguồn vốn lớn trong một thời gian dài, đồng thời chưa thể thu được lãi trong thời gian xây dựng của dự án. Ngoài ra loại hình cho vay này còn có thể xảy ra các rủi ro khác như các dự án đã được cấp vốn, trong quá trình xây dựng thì bị hoãn lại do điều kiện thời tiết hoặc do các quy định của địa phương; chi phí xây dựng có thể bất ngờ tăng cao, lãi suất có thể thay đổi gây bất lợi cho người cho vay. Do rủi ro cao và quy mô vốn lớn nên các NHTM tính toán rất kỹ khi tài trợ cho các khoản vay này, và thường thì NHTM tham gia đồng tài trợ với các tổ chức tài chính khác. - Cho vay kinh doanh chứng khoán : Những người kinh doanh chứng khoán thường cần vốn ngắn hạn của ngân hàng để mua chứng khoán mới và duy trì danh mục đầu tư chứng khoán cho tới khi các chứng khoán này được bán hoặc được thanh toán. Loại hình cho vay này có chất lượng cao bởi vì thời gian cho vay thường ngắn, có các khoản vay chỉ diễn ra trong một đêm, và thường được đảm bảo bằng các chứng khoán của chính phủ mà khách hàng nắm giữ - Cho vay nông nghiệp: Loại hình cho vay này nhằm hỗ trợ nông dân có một khoản vốn nhằm mua sắm các yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp như hạt giống, cây con, con giống, thuốc trừ sâu, phân bón,vv… - Cho vay khác: Là các khoản vay chưa được xếp vào các loại trên + Phân theo phương thức cho vay: Cho vay trả góp, cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng,vv… 1.2. Hoạt động cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp: 1.2.1. Các loại hình cho vay kinh doanh: Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn: - Các khoản cho vay mua hàng dự trữ: Ngân hàng chủ yếu cấp tín dụng cho doanh nghiệp dưới hình thức các khoản cho vay mang tính tự thanh khoản. Các khoản vay này sử dụng để tài trợ cho việc mua hàng dự trữ như nguyên liệu thô hoặc hàng hóa (thành phẩm). Thực tế là phần lớn kì hạn của các 8 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 khoản cho vay kinh doanh này chỉ kéo dài trong một vài tuần hoặc một vài tháng và thường liên quan chặt chẽ với nhu cầu tiền mặt ngấn hạn của người vay để phục vụ cho việc tài trợ mua hàng hoặc để trang trải chi phí sản xuất, nộp thuế, trả lãi cho trái phiếu, cho các khoản nợ khác, và trả cổ tức cho cổ đông. - Cho vay vốn lưu động: kỳ hạn kéo dài từ vài ngày đến 1 năm. Các khoản vay vốn lưu động được sử dụng để mua hàng dự trữ hoặc mua nguyên vật liệu. Chúng được bảo đảm bằng các khoản phải thu hoặc được thế chấp bằng hàng tồn kho và khách hàng sẽ phải chịu lãi suất thả nổi trên lượng tiền vay thực tế họ đã sử dụng. Ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải có số dư tiền gửi. - Cho vay ngắn hạn các công trình xây dựng: như nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và các công trình khác. Cung cấp vốn cho bên thi công để thuê nhân công, thuê thiết bị xây dựng, mua vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng. Khi giai đoạn xây dựng kết thúc, bên thi công thường vay thế chấp dài hạn từ các tổ chức tài chính khác dể lấy tiền thanh toán cho các khoản vay xây dựng ngắn hạn. - Cho vay kinh doanh chứng khoán: - Cho vay kinh doanh bán lẻ:Các ngân hàng hỗ trợ người tiêu dùng trong việc mua trả góp xe máy, đồ dùng gia đình, nội thất và các hàng hóa lâu bền khác bằng cách tài trợ các khoản phải thu mà người bán các hàng hóa này sẽ nhận được sau khi họ kí hợp đồng trả góp. Ngân hàng sẽ mua những hợp đồng này với mức lãi suất thay đổi tùy theo chất lượng tín dụng người vay vốn, chất lượng của vật thế chấp và thời hạn của mỗi khoản vay. - Cho vay trên tài sản : là khoản tín dụng dược đảm bảo bằng các tài sản ngắn hạn của hãng, được dự tính sẽ chuyển thành tiền mặt trong tương lai. Tài sản gồm các khoản phải thu, nguyên vật liệu hoặc thành phẩm tồn kho. Đôi khi quyền sỡ hữu chuyển sang cho ngân hàng để hạn chế rủi ro khi một số khoản nợ không được thanh toán như dự tính. Ví dụ chung nhất là nghiệp vụ bao 9 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 thanh toán – ngân hàng thực sự đảm nhận trách nhiệm thu hộ với các khoản phải thu của hãng. Ngân hàng phải chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh thêm và rủi ro của khoản cho vay bao thanh toán. Các khoản cho vay kinh doanh dài hạn -Cho vay kinh doanh kỳ hạn: tài trợ cho hoạt động đầu tư trung dài hạn kéo dài hơn 1 năm như mua thiết bị, hoặc xây dựng các công trình. Thường thì các hãng yêu cầu vay một khoản trọn gói dựa trên chi phí dự tính của dự án đã đề xuất và cam kết thanh toán khoản vay thành nhiều lần trên cơ sở dòng thu nhập tương lai của hãng. Thông thường các khoản vay kỳ hạn được đảm bảo bằng tài sản cố định - Cho vay luân chuyển: Khách hàng có thể vay tới một mức tối đa xác định trước, hoàn trả toàn bộ hoặc một phần khoản vay, và tiếp tục vay khi có nhu cầu cho đến khi hợp đồng tín dụng hết hạn. Là một trong những khoản cho vay linh hoạt nhất, yêu cầu tín dụng thường được ngân hàng chấp nhận mà không đòi hỏi bảo đảm bằng bất cứ tài sản nào. - Cho vay dự án dài hạn: có mức độ rủi ro cao nhất, tài trợ cho việc xây dựng những tài sản cố định được dự tính mang lại thu nhập trong tương lai. Ví dụ như xây dựng nhà máy lọc dầu, nhà máy năng lượng, các phương tiện bốc dỡ ở cảng. 1.2.2. Đặc điểm của cho vay kinh doanh Cho vay kinh doanh thuộc loại hình cho vay công nghiệp và thương mại: Tài trợ vốn cho các doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, trang trải cho các chi phí như mua hàng nhập kho, trả lương cho công nhân viên, hoặc đầu tư vào tài sản cố định. Những doanh nghiệp có nhu cầu vốn kinh doanh bao gồm các công ty sản xuất hàng hoá hoặc các công ty xây dựng, xây lắp. Nguồn trả nợ là tiền bán hàng hay tiền thu được khi bàn giao công trình đối với các công ty xây dưng, xây lắp. 10 [...]... hạn Hoặc doanh nghiệp cố tình lừa đảo ngân hàng, sử dụng vốn vào mục đích khác có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng Do đó việc phân tích doanh nghiệp trước khi cho vay và quá trình kiểm soát trong khi cho vay của ngân hàng có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh 1.4 Những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay Chất lượng cho vay kinh doanh cũng như chất lượng tín... cho vay kinh doanh Chỉ tiêu này càng tăng phản ánh tình hình tổ chức quản lý vốn càng tốt, chất lượng cho vay càng cao - Tỷ lệ lợi nhuận thu từ cho vay kinh doanh Tổng thu nhập ròng từ cho vay kinh doanh Tổng dư nợ cho vay kinh doanh / Tổng lợi nhuận từ cho vay Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ chất lượng cho vay kinh doanh đã được nâng lên hoặc quy mô cho vay được mở rộng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO. .. phía ngân hàng và về phía doanh nghiệp - Về phía ngân hàng, chất lượng cho vay kinh doanh gắn liền với sự an toàn của vốn cho vay Tức là đảm bảo thu hồi được nợ gốc và lãi đúng hạn Đồng nghĩa với việc khoản cho vay đó không trở thành khoản vay quá hạn hay nợ xấu Một khoản cho vay tốt là doanh nghiệp đi vay trả nợ và lãi đúng số lượng vào đúng thời gian quy định Ngoài ra chất lượng của cho vay kinh doanh. .. cho vay chắc chắn sẽ xảy ra + Nhân tố khách quan: - Môi trường kinh tế: là nhân tố hết sức quan trọng tác động đến chất lượng tín dụng Vì ngân hàng và doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế nên hoạt động cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng chịu tác động bởi sự thay đổi của môi trường kinh tế Nếu nền kinh tế phát triển ổn định, môi trường đầu tư lành mạnh thì hoạt động cho vay của ngân. .. lợi cho hoạt động của ngân hàng lẫn doanh nghiệp Theo đó hoạt động cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng 12 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 - Nguyên nhân về phía người vay: Doanh nghiệp là người trực tiếp quyết định chất lượng cho vay Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn vay không hiệu quả, thì có thể ngân hàng. .. doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng lên Năm 2010, dư nợ đối với doanh nghiệp là 1900,7 tỷ đồng trong đó dư nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 770,3 tỷ đồng, chiếm 40,53% 2.3 Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cho vay: Thành tựu: - Về phía ngân hàng: Chất lượng cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp của BIDV QB đã có sự cải thiện rõ nét Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp tăng từ 1098,6 (2008)... của hoạt động cho vay kinh doanh - Tổng dư nợ: Phản ánh quy mô hoạt động cho vay kinh doanh của ngân hàng, dư nợ càng cao thì quy mô cho vay càng lớn Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ cho vay 14 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 Dư nợ cho vay kinh doanh bình quân Chỉ tiêu này phản ánh số vòng chu chuyển của của vốn cho. .. trưởng dư nợ như vậy trước hết là NH BIDV QB đã rất tích cực trong việc huy động vốn, với tốc độ tăng trưởng vốn đạt 63% vào năm 2010 là tốc độ tăng trưởng cao nhất của ngân hàng trong 5 năm hoạt động Với số vốn huy động tăng trưởng nhanh như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc nâng cao dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp Thêm vào đó, dư nợ đối với doanh nghiệp của ngân hàng tăng cao. .. trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong năm 2011 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Bình 3.2.1 Tạo nguồn vốn ổn định Ngân hàng là trung gian giữa người tiết kiệm và người đầu tư Nguồn vốn ngân hàng huy động từ các khoản tiền tiết kiệm của dân cư, vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế, xã hội và các khoản vay khác... khoản vay khác sẽ được sử dụng để cho vay Do đó để nâng cao quy mô cho vay ngân hàng BIDV QB cần phải đảm bảo có một nguồn vốn ổn định và tăng trưởng Ngoài ra theo quy định của Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại chỉ được cho vay vốn ở một tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữu Như vậy muốn tăng doanh số cho vay thì ngân hàng cần phải tăng quy mô vốn chủ sở hữu 31 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn . nghiệp. 16 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 - Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Kết quả đạt được như trên là. lý kho quỹ: 31 Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Lương Bình 1 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 3.2. Giải pháp nâng. 33 KẾT LUẬN 34 Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Lương Bình 2 Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Đạt – Lớp Anh 1 K46 TCQT – Đại học Ngoại thương - Thời gian: 01/07/2011 – 01/08/2011 LỜI MỞ ĐẦU Cho

Ngày đăng: 08/10/2014, 22:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • LỜI MỞ ĐẦU

 • CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

  • 1.1. Khái niệm và phân loại cho vay

   • 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay

   • 1.1.2. Phân loại cho vay:

   • 1.2. Hoạt động cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp:

    • 1.2.1. Các loại hình cho vay kinh doanh:

    • 1.2.2. Đặc điểm của cho vay kinh doanh

    • 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay kinh doanh

    • 1.4. Những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay.

    • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG BÌNH.

     • 2.1. Khái quát chung về chi nhánh BIDV Quảng Bình

      • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

      • 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động của BIDV

      • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BIDV Quảng Bình

      • 2.1.4 Chức năng của phòng Quan hệ khách hàng

      • 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV Quảng Bình:

       • 2.2.1. Quy trình cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV:

       • 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NH trong vài năm gần đây

       • 2.2.3. Thực trạng chất lượng cho vay kinh doanh tại ngân hàng BIDV QB:

       • 2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cho vay:

        • Thành tựu:

        • Hạn chế:

        • Nguyên nhân:

        • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV QUẢNG BÌNH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

         • 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng:

          • 3.1.1. Về công tác nguồn vốn

          • 3.1.2. Về công tác tín dụng

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan