giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

80 387 0
giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN VIT NAM THNHăVNG SINH VIÊN THC HIN : TRN TH NHăTRANG MÃ SINH VIÊN : A16929 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG HÀ NI ậ 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN VIT NAM THNHăVNG Giáoăviênăhng dn : Th.s Trn Th Thùy Linh Sinh viên thc hin : Trn Th NhăTrang Mã sinh viên : A16929 Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng HÀ NI ậ 2014 Thang Long University Library LI CMăN Li đu tiên em xin gi li cm n chân thành và s tri ân sâu sc đi vi các thy cô giáo trng i hc Thng Long đã trang b cho em nhng kin thc nn tng trong sut nhng nm tháng ngi trên gh nhà trng đ em có th hoàn thành khóa lun này. Và đc bit em xin t lòng bit n chân thành đn cô Trn Th Thùy Linh, giáo viên hng dn khóa lun ca em, đã luôn ng h, đng viên và tn tình hng dn, giúp đ em trong sut quá trình hoàn thành khóa lun. Em cng xin cm n các cán b ca ngân hàng VP Bank đã giúp đ em nhng li khuyên, nhng chia s v kinh nghim vô cùng quỦ báu cng nh nhng kin thc chuyên môn trong quá trình hoàn thành khóa lun. Qua đây em cng xin gi li cm n đn toàn th bn bè, gia đình, ngi thân, nhng ngi đã luôn bên cnh c v tinh thn ln lao và ng h em hoàn thành khóa lun. Do nhng hn ch v thi gian, kin thc cng nh nhng kinh nghim thc t ca bn thân nên khóa lun không tránh khi nhng thiu sót và hn ch, vì vy em rt mong nhn đc nhng ý kin đóng góp t các thy cô. Cui cùng, em xin chúc các thy cô có nhiu sc khe, hnh phúc và đt đc nhiu thành công trong cuc sng. Hà Ni, ngày 22 tháng 03 nm 2014 Sinh viên Trn Th Nh Trang LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Trn Th Nh Trang Thang Long University Library MC LC CHNGă1:ăNHNG VNă LÝ LUNăCăBN V HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1 Hotăđng cho vay caăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Khái nim và vai trò hot đng cho vay 1 1.1.2 Phân loi hot đng cho vay 1 1.1.2.1 Cn c vào thi hn cho vay 1 1.1.2.2 Cn c vào mc đích s dng vn vay 2 1.1.2.3 Cn c vào tính cht bo đm ca khon vay 2 1.1.2.4 Cn c vào phng thc cho vay 2 1.2 Hotăđng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi 3 1.2.1 Khái nim v hot đng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 3 1.2.2 c đim ca hot đng cho vay tiêu dùng 4 1.2.3 Các hình thc cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 6 1.2.3.1. Cn c vào mc đích cho vay 6 1.2.3.2. Cn c vào phng thc hoàn tr 6 1.2.3.3 Cn c vào ngun gc ca khon n 7 1.2.3.4 Cn c theo hình thc bo đm tin vay 8 1.2.4 Vai trò ca hot đng cho vay tiêu dùng 9 1.2.4.1 i vi nn kinh t 9 1.2.4.2 i vi ngân hàng 9 1.2.4.3 i vi khách hàng 9 1.2.4.4 i vi nhà sn xut 10 1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 10 1.3 Chtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi 12 1.3.1 Khái nim cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 12 1.3.2 S cn thit phi nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 12 1.3. 3 Các ch tiêu đánh giá cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 13 1.3.3.1 Ch tiêu đnh tính 13 1.3.3.2 Ch tiêu đnh lng 14 1.3.4 Các nhân t nh hng đn cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 18 1.3.4.1 Nhóm nhân t thuc v bn thân ngân hàng 18 1.3.4.2 Nhóm nhân t thuc v khách hàng 20 1.3.4.3 Nhóm nhân t khách quan: 20 CHNGă2:ăTHC TRNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG 22 2.1 Tng quan v Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 22 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 22 2.1.2 C cu t chc ca Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 23 2.1.3 Các hot đng chính ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 25 2.1.4 Kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 29 2.1.4.1 Tình hình huy đng vn 29 2.1.4.2 Tình hình s dng vn 32 2.1.4.4 Kt qu hot đng kinh doanh khác 34 2.2ăQuyăđnh chung v hotăđng cho vay tiêu dùng ca ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 36 2.2.1 i tng cho vay 36 2.2.2 iu kin cho vay 37 2.2.3 Nguyên tc cho vay 38 2.2.4 Thi hn cho vay 39 2.2.5 Tính lãi cho vay 39 2.2.6 H s cho vay. 39 2.2.7 Mc cho vay 42 2.3 Thc trng chtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 43 2.3.1 Ch tiêu đnh tính 43 2.3.2 Ch tiêu đnh lng 43 2.3.2.1 Tình hình cho vay, thu n, d n đi vi cho vay tiêu dùng 43 2.3.2.2 Kt qu hot đng cho vay tiêu dùng. 51 2.3.2.3 Tình hình n quá hn ca hot đng cho vay tiêu dùng. 52 2.4ăăánhăgiáăchtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân HàngTMCP Vit Nam ThnhăVng 53 2.4.1 Nhng kt qu đt đc 53 Thang Long University Library 2.4.2 Nhng hn ch 54 2.4.3 Nguyên nhân ca nhng tn ti 55 CHNGă3:GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG 57 3.1ănhăhng phát trin hotăđng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 57 3.2 Gii pháp nhm nâng cao chtălng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng. 58 3.2.1 Tng cng công tác huy đông vn 59 3.2.2 Gii pháp v phát trin và m rng các sn phm cho vay tiêu dùng 59 3.2.2.1 Hoàn thin và nâng cao cht lng sn phm cho vay 59 3.2.2.2 a dng hóa các sn phm cho vay tiêu dùng theo mc đích s dng vn 59 3.2.2.3 Hoàn thin chính sách cho vay tiêu dùng 60 3.2.2.4 Ci tin quy trình cho vay tiêu dùng 60 3.2.2.5 M rng đi tng cho vay tiêu dùng 61 3.2.2.6 y mnh phát trin khách hàng thông qua các đi tác liên kt 61 3.2.3 Gii pháp v công tác thm đnh 62 3.2.3.1 Thc hin tt phân loi khách hàng, chính sách khách hàng 62 3.2.3.2 Nâng cao cht lng công tác thm đnh cho vay 63 3.2.4 Thc hin nghiêm công tác kim tra, giám sát sau khi cho vay 63 3.2.5 Gii pháp x lý n xu, n quá hn 64 3.2.6 Nhóm gii pháp ph tr 64 3.2.6.1 Gii pháp phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc 64 3.2.6.2 Gii pháp phát trin công ngh thông tin 65 3.2.6.3 Gii pháp m rng mng li. 66 3.3 Mt s kin ngh. 66 3.3.1 Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc 66 DANH MC VIT TT Ký hiu vit tt Tênăđyăđ ATM Máy rút tin t đng CVTD Cho vay tiêu dùng CK Chng khoán CP DN Chi phí Doanh nghip NHNNVN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NH Ngân hàng KH Khách hàng TN TCTD Thu nhp T chc tín dng Thang Long University Library DANH MC BNG BIUăSă Săđ 2.1.ăCăcu t chc Ngân hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng 24 Bng 2.1. Kt qu huyăđng ngun vnătrongănmă2010ăậ 2012 31 Bngă2.2ăTìnhăhìnhădăn vƠădăn quá hnătrongănmă2010ăậ 2012 32 Bng 2.3 Kt qu hotăđng kinh doanh ca VP Bank 2010 - 2012 34 Bng 2. 4 Doanh s cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011 ậ 2012 44 Bngă2.5ăDăn cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011 ậ 2012 45 Bngă2.6ăăCăcuădăn CVTD theo mc đíchăs dng vn ca VP Bank 46 Bngă2.7ăCăcuădăn CVTD theo thi gian ca VP Bank 2011-2012 48 Bng 2. 8 H s thu n cho vay tiêu dùng ca VP Bank 2011,2012. 49 Bng 2.9 Vòng quay vnăchoăvayătiêuădùngănmă2011,2012ăca VP Bank 50 Bng 2. 10 Thu nhp t hotăđng CVTD caăVPăBankănmă2011,ă2012 51 Bng 2.11 T l sinh li và t l li nhun CVTD nmă2011,ă2012ăca VP Bank . 52 Bng 2.12 Tình hình n quá hn CVTD caăVPăBankănmă2011,2012. 53 LI M U 1. Tính cp thit caăđ tài Ngày nay, cùng vi s phát trin ca nn kinh t thì cho vay tiêu dùng ngày càng đóng vai trò và Ủ ngha không ch đi vi khách hàng, các NHTM và c đi vi nn kinh t. Nhu cu v cuc sng, nhu cu v chi tiêu cng nh kinh doanh sn xut ca ngi dân ngày mt tng. Trong thi gian qua, hot đng cho vay tiêu dùng ti các NHTM đã có nhng phát trin vt bc, ngi dân bit đn cho vay tiêu dùng và s lng ngi vay cho tiêu dùng tng lên. Tuy nhiên, hot đng này vn còn nhiu tn ti mt s vn đ cn phi khc phc và hoàn thin, hot đng cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng luôn tim n nhiu ri ro, có th gây tn tht ln, đe da kh nng thanh khon hay phá sn ngân hàng. Chính vì vy mà nâng cao cht lng hot đng cho vay luôn là vn đ mà bt c ngân hàng nào cng phi đc bit quan tâm trong sut quá trình tn ti và phát trin ca mình. Vi đnh hng tr thành mt trong 3 ngân hàng bán l hàng đu Vit Nam, Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Thình Vng đã nhn thc rõ tm quan trng ca hot đng cho vay tiêu dùng đi vi hot đng kinh doanh ca mình đ t đó vch ra nhng chin lc, mc tiêu rõ ràng, sn sàng đón ly nhng c hi đ đng đu vi nhng thách thc đt ra trong giai đon hi nhp, qua đó khng đnh v trí ca mình trên th trng ngay c trong bi cnh nn kinh t gp nhiu khó khn. Xut phát t nhng yêu cu thc tin trên, khóa lun này la chn đ tài “Gii pháp nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Vit Nam Thnh Vng”. 2. Mcăđíchănghiênăcu - Nghiên cu nhng vn đ c bn v hot đng cho vay cng nh cho vay tiêu dùng ca NHTM, xác đnh s cn thit ca vic nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTM. - Nghiên cu thc trng cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Vit Nam Thnh Vng, qua đó nhìn nhn nhng kt qu đã đt đc cng nh nhng hn ch còn tn ti và nguyên nhân ca nhng hn ch đó. -  xut mt s gii pháp nhm nâng cao cht lng hot đng cho vay ti NHTMCP Vit Nam Thnh Vng. 3.ăiătng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu ca khóa lun là cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ca NHTMCP Vit Nam Thnh Vng. ng thi, khóa lun cng nghiên cu mt s Thang Long University Library [...]... Doanh thu cho vay tiêu dùng càng cao thì quy mô cho vay tiêu dùng càng l n Doanh cho th y ho ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng ngày càng m r ng Doanh thu là do s cm c tín d ng c a m d ng ch tiêu ph n ánh t tr ng cho vay tiêu dùng trong t ng doanh thu cho vay c a Ngân hàng: Doanh thu cho vay tiêu dùng x 100% T tr ng cho vay tiêu dùng = T ng doanh s cho vay cho vay tiêu dùng cho vay tiêu dùng là ch tiêu. .. khách hàng vay tiêu dùng n t i m t th m c th c cho vay tiêu dùng cao ph n ánh uy tín c a Ngân hàng và ho cm r cho vay tiêu dùng th p th hi n ho t, Ngân hàng không có kh r ng m i khách hàng Tuy v cho vay tiêu dùng càng cao thì hi u qu cho vay càng t t cho vay tiêu dùng x 100% T tr cho vay tiêu dùng = T 14 cho vay p Doang s thu n cho vay tiêu dùng, h s thu n : Doanh s thu n cho vay tiêu dùng là ch tiêu. .. a Ngân hàng thì có bao nhiêu ph n i nhu n t ho ng cho vay cho vay tiêu dùng T l này càng cao càng ch ng t ch ng kho n cho vay tiêu dùng lành m nh, có ch ng cao, kh ng nh v trí c a ho l i hi u qu cho ho ng cho vay tiêu dùng so v i các ho ng ngân hàng -Các ch tiêu v n quá h n, n x u cho vay tiêu dùng: N quá h n cho vay tiêu dùng T l n quá h n cho vay tiêu dùng = T cho vay tiêu dùng N quá h n cho vay tiêu. .. quá h n cho vay tiêu dùng, ch tiêu t l n x u cho cs d ph n ánh tình hình cho vay tiêu dùng: N x u cho vay tiêu dùng T l n x u cho vay tiêu dùng = T Ch tiêu này cho th y th c ch t tình hình ho cho vay tiêu dùng ng cho vay tiêu dùng t i Ngân ng th i ph n ánh kh n lý tín d ng c a Ngân hàng trong khâu cho c thu h i n cho vay tiêu dùng T l n cho vay tiêu dùng càng cao th hi n n c mà Ngân hàng có th h nn... ích c a cho vay tiêu dùng hay các hình th c cho vay tiêu dùng, qu n tr r i ro trong ho c n ng th ng nhân t ng t i ch t ng cho vay tiêu dùng, các ch quan tr ng c th c nghiên c u th c tr ng ch cao ch ng cho vay tiêu dùng và vai trò lý lu ng cho vay tiêu dùng và gi i pháp nâng ng ho ng cho vay tiêu dùng s p theo 21 Thang Long University Library C TR NG CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH NG... nhu c u vay v n c t ng nhu c u phát tri n kinh c khách hàng m c tiêu, hi u có chính sách ph c v t 1.3.2 S c n thi t ph i nâng cao ch ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng i Nâng cao ch ng cho vay tiêu dùng là c n thi phát tri n kinh t , xã h i Cho vay tiêu dùng góp ph ng d ch chuy n hàng hóa, tài tr cho chi tiêu v hàng hóa d ch v c a KH, kích c u, t 12 u ki n thúc ng kinh t Cho vay tiêu dùng làm cho ch... ti ng cho vay tiêu dùng c 1.2.1 Khái ni m v ho , các chi phí i ng cho vay tiêu dùng c a n Cho vay tiêu dùng là quan h tín d ng gi nhân, h tiêu dùng các s n ph m hàng hóa, d ch v m cs hoàn tr c g c và lãi t i m t th i i cho vay) và các cá cho các khách hàng có th ph c v i s ng, nâng cao n t i trên nguyên t i tiêu dùng s m Nói m t cách khác, cho vay tiêu dùng chính là hình th c c p tín d tiêu dùng nh... ng s ti n Ngân hàng c sau khi gi i ngân cho vay tiêu dùng trong m t th i k nh nh Ngân hàng ph n ánh tình hình thu n thông qua ch tiêu sau: Doanh s thu n CVTD H s thu n CVTD = Doanh s cho vay tiêu dùng H s thu n hàng cho vay, th hi n v i m ng cho vay ra trong m i v n t ngu n v n Ngân n nh nh thì ngân hàng thu l ng H s thu n này càng cao ch ng t công tác thu h i n cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng có hi... Lãi cho vay tiêu dùng Thu nh p t cho vay tiêu dùng = T ng thu nh p Ch tiêu này ph n ánh kh i c a các kho n cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng, cho bi t t l lãi phát sinh t ho ng cho vay trên m là bao nhiêu V i cùng m t m c thu nh p, n u Ngân hàng nào gi vào càng nhi u thì t l thu nh p càng l n, ch ng t Ngân hàng ho thu nh p u ng t u này góp ph n t o nên hi u qu cho vay tiêu dùng T l sinh l i t cho vay tiêu. .. (6): Khách hàng thanh toán cho ngân hàng Cho vay tiêu dùng tr c ti p Cho vay tiêu dùng tr c ti p là các kho ti p xúc tr c ti c cho vay tiêu dùng tr c ti c ti p thu n t sau c th hi i vay Các (3) Ngân hàng Công ty bán l (4) (4) (5) (1 (2) Khách hàng (1): Khách hàng và ngân hàng ký h (2): Khách hàng tr ng c m t ph n s ti n mua tài s n cho công ty bán l (3): Ngân hàng thanh toán s ti n còn thi u cho công . Chtălng cho vay tiêu dùng caăngơnăhƠngăthngămi 12 1.3.1 Khái nim cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi 12 1.3.2 S cn thit phi nâng cao cht lng cho vay tiêu dùng ca ngân. CHNGă3:GII PHÁP NÂNG CAO CHTăLNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG 57 3.1ănhăhng phát trin hotăđng cho vay tiêu dùng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam ThnhăVng. Phân loi cho vay tiêu dùng da vào các cn c sau đây: 1.2.3.1. Cn c vào mc đích cho vay Cho vay tiêu dùng c trú: Cho vay tiêu dùng c trú là các khon cho vay nhm tài tr cho nhu cu

Ngày đăng: 29/12/2014, 21:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan