giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh ba đình

86 531 1
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh ba đình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO DC ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNGăTHNGăMI C PHNăUăTă VÀ PHÁT TRIN VIT NAM - CHI NHÁNH BAăÌNH Giáoăviênăhng dn : Th.s Lê Th Hà Thu Sinh viên thc hin : Nguyn Thanh Lý Mã sinh viên : A18247 Chuyên ngành : Ngân hàng HÀ NI ậ 2014 LIăCMăN Li đu tiên, em xin bày t bit n sâu sc ti thy giáo, cô giáo trng i hc Thng Long, đc bit em chân thành cm n s ch bo tn tình ca giáo viên hng dn là Thc S Lê Th Hà Thu, cô đã luôn giúp đ, trau di thêm kin thc, ch ra nhng thiu sót và giúp em có nhng đnh hng tt hn trong sut thi gian em thc hin làm khóa lun. Em cng xin cm n s giúp đ ca các cô chú, anh ch công tác ta Ngân hàng thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình đã nhit tình giúp đ em trong vic cung cp các s liu và thông tin thc t đ chng minh cho các kt lun trong khóa lun tt nghip ca em. Do gii hn kin thc và kh nng lý lun ca bn thân còn thiu sót, em kính mong đc s ch dn và đóng góp ca các thy cô giáo đ khóa lun ca em hoàn thin hn. Em xin chân thành cm n. Hà Ni, ngày 21 tháng 3 nm 2014 Sinh Viên Nguyn Thanh Lý Thang Long University Library LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh Viên Nguyn Thanh Lý MCăLC CHNGă1. NHNG VNă CăBN V HIU QU CHO VAY TIÊU DÙNG CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1 Khái nimăvƠăđcăđim ca hotăđng cho vay tiêu dùng 1 1.1.1 Khái nim hot đng cho vay tiêu dùng 1 1.1.2 c đim hot đng cho vay tiêu dùng 2 1.2 Các loi hình cho vay tiêu dùng 3 1.2.1 Cn c vào mc đích vay 3 1.2.2 Cn c vào tính cht đm bo 4 1.3 Vai trò ca hotăđng cho vay tiêu dùng 4 1.4 Hiu qu hotăđng cho vay tiêu dùng tiăngơnăhƠngăthngămi 6 1.4.1 Khái nim v hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng 6 1.4.2 S cn thit nâng cao hiu qu cho vay tiêu dùng 6 1.4.3 Các ch tiêu đánh giá hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng 7 1.4.3.1 Các ch tiêu đnh tính 7 1.4.3.2 Các ch tiêu đnh lng 8 1.5 Các nhân t nhăhng ti vic nâng cao hiu qu hotăđng cho vay tiêu dùng 12 1.5.1 Các nhân t khách quan 12 1.5.2 Các nhân t ch quan 14 KT LUNăCHNGă1 16 CHNGă2. THC TRNG HIU QU HOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHNăUăTăVÀăPHÁTă TRIN VIT NAM ậ CHIăNHÁNHăBAăÌNH 17 2.1 Khái quát v hotăđng kinh doanh ti Ngân hàng Thngămi c phnău tăvƠăphátătrin Vit Nam ậ Chi nhánhăBaăình 17 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 17 2.1.2 C cu t chc và chc nng, nhim v các phòng ban thuc Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 18 2.1.2.1 C cu t chc ca Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 18 Thang Long University Library 2.1.2.2 Chc nng, nhim v các phòng ban ca Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 19 2.1.3 Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 -2012 21 2.1.3.1 Hot đng huy đng vn 21 2.1.3.2 Hot đng s dng vn 25 2.1.3.3 Kt qu hot đng kinh doanh 29 2.2 Thc trng hotăđng cho vay tiêu dùng tiăNgơnăhƠngăThngămi c phn uătăvƠăphátătrin Vit Nam ậ ChiănhánhăBaăìnhătrongăgiaiăđon 2010-2012 30 2.2.1 Nhng quy đnh chung v nghip v CVTD ti Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình 30 2.2.1.1 i tng và điu kin cho vay 30 2.2.1.2 S tin CVTD 31 2.2.1.3 Lãi sut cho vay 31 2.2.1.4 Qui trình cho vay tiêu dùng ti BIDV – Chi nhánh Ba ình 31 2.2.2 Các hình thc cho vay tiêu dùng ca BIDV – Chi nhánh Ba ình 35 2.2.3 Tình hình doanh s CVTD ca BIDV- Chi nhánh Ba ình giai đon 2010- 2012 36 2.2.4 Tình hình doanh s thu n CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 – 2012 39 2.2.5 Tình hình ế n CVTD ca Ngân hàng thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010-2012 41 2.2.6 C cu ế n CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 – 201242 2.3 Thc trng hiu qu hotăđng CVTD ti Ngân hàng Thngămi c phn uătăvƠăphátătrin Vit Nam ậ Chi nhánhăBaăìnhăgiaiăđon 2010 ậ 2012 49 2.3.1 Các ch tiêu đnh tính 49 2.3.2 Ch tiêu đnh lng 53 2.4 ánhăgiáăhotăđng cho vay ti Ngân hàng Thngămi c phnăuătăvƠă phát trin Vit Nam ậ ChiănhánhăBaăìnhăgiaiăđon 2010 -2012 61 2.4.1 Nhng kt qu đt đc 61 2.4.2 Nhng tn ti 62 2.4.3 Nguyên nhân ca nhng tn ti 63 KT LUNăCHNGă2 65 CHNGă3. GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU CHO VAY TIÊU DÙNG TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHNăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM- CHIăNHÁNHăBAăÌNH 66 3.1ănhăhng hotăđng caăNgơnăhƠngăThngămi c phnăuătăvƠăphátă trin Vit Nam trong nhngănmăti. 66 3.1.1 nh hng phát trin hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam 66 3.1.2 .nh hng phát trin hot đng cho vay tiêu dùng ca BIDV- Chi nhánh Ba ình 66 3.2 Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay tiêu dùng tiăNgơnăhƠngăThngămi c phnăuătăvƠăphátătrin Vit Nam- ChiănhánhăBaăình 67 3.2.1 Xây dng, hoàn thin chính sách tín dng tiêu dùng 67 3.2.2 Nâng cao hiu qu công tác thm đnh khách hàng 68 3.2.3 Tng cng giám sát khon vay 69 3.2.4 Nâng cao hiu lc công tác kim tra kim soát ni b 70 3.2.5 X lí dt đim n quá hn, n xu 70 3.2.6 Coi trng công tác phát trin ngun nhân lc 71 3.2.7 Hin đi hoá ngân hàng 72 3.2.8 y mnh hot đng Marketing ngân hàng 72 KT LUNăCHNGă3 74 LI KT 75 Thang Long University Library DANHăMCăVITăTT Ký hiu vit tt Tênăđyăđ CBTD Cán b tín dng CVTD Cho vay tiêu dùng DPRR D phòng ri ro RRTD Ri ro tín dng VN Vit Nam ng USD United States Dollar NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi TMCP Thng mi c phn BIDV Ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam. TCTD T chc tín dng NQH N quá hn TSB Tài sn đm bo CBCNV Cán b công nhân viên CBQLH Cán b qun lý điu hành CBQHKH Cán b quan h khách hàng CBQTTD Cán b qun tr tín dng PGHKH Phòng quan h khách hàng TPQHKH Trng phòng quan h khách hàng DANHăMCăSă,ăBNGăBIU Bng 2.1: Tình hình huy đng vn ca BIDV- Chi nhánh Ba ình giai đon 2010- 2012 22 Bng 2.2: Tình hình s dng vn ca BIDV- Chi nhánh Ba ình trong giai đon 2010- 2012 28 Bng 2.3: Kt qu hot đng kinh doanh ca BIDV- Chi nhánh Ba ình giai đon 2010-2012 29 Bng 2.4: Tình hình doanh s CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 – 2012 37 Bng 2.5: Tình hình doanh s thu n CVTD giai đon 2010-2012 40 Bng 2.6: D n CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình phân theo k hn giai đon 2010-2012 43 Bng 2.7: D n CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình phân theo mc đích vay trong giai đon 2010 – 2012 47 Bng 2.8: S món vay khách hàng CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 - 2012 50 Bng 2.9: Tình hình n xu, n quá hn CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình giai đon 2010 – 2012 54 Bng 2.10: Ch tiêu vòng quay ca CVTD 56 Bng 2.11: T l trích lp và h s bù đp DPRR CVTD 58 Bng 2.12: Thu nhp t CVTD ca BIDV – Chi nhánh Ba ình 60 S đ 2.1: T chc b máy hot đng ca BIDV- Chi nhánh Ba ình 18 S đ 2.2: Qui trình cho vay tiêu dùng ti BIDV- Chi nhánh Ba ình 32 Thang Long University Library LIăNịIăU 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Hòa nhp cùng xu th phát trin ca nn kinh t, ca khoa hc k thut, hot đng trong lnh vc ngân hàng  nc ta cng có nhiu tin b và thành tu đáng ghi nhn. Nhiu sn phm tài chính mi ra đi nh: thanh toán qua th, bo him tin gi, tit kim bc thang…, trong đó dch v cho vay tiêu dùng hin đang thu hút s quan tâm rt ln t phía ngân hàng và phía khách hàng. Tc đ tng dân s nhanh vi s dân 90 triu ngi hin nay đang m ra th trng cho vay tiêu dùng vô cùng rng ln và đy trin vng cho các t chc tín dng. Nhm tài tr cho các mc đích chi tiêu ngày mt gia tng trong nn kinh t, hình thc cho vay tiêu dùng không ch mang li ngun thu đáng k cho ngân hàng mà còn là công c qung bá hình nh và truyn ti thông đip đn mi cá nhân trong xã hi. c bit, trong điu kin cnh tranh quyt lit và gay gt gia các t chc tín dng khi Vit Nam đã tr thành thành viên ca WTO, đy mnh cho vay tiêu dùng là xu th tt yu ca hot đng ngân hàng. Nhn thy nhu cu vay vn t các cá nhân, t chc cho tiêu dùng là rt ln, trong nhng nm qua, Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình đã có nhng chin lc nhm thu hút đy mnh hot đng cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, vic hoàn thin công tác này vn còn gp không ít khó khn, bt cp. Vì vy, vic nâng cao hiu qu cho vay tiêu dùng là điu cn thit đ ngân hàng phát trin hot đng kinh doanh ca mình, nâng cao li nhun. Nhn thy tính cp thit đó, di s hng dn ca cô giáo Ths. Lê Th Hà Thu, em đã chn đ tài ắNơngăcaoăhiu quăcho vay tiêu dùng tiăNgơnăHƠng TMCP uă tă vƠă phátă trină Vită Nam - Chi nhánhă Baă ình” làm đ tài khóa lun tt nghip ca mình vi mong mun đóng góp mt vài gii pháp đy mnh hiu qu hot đng này ti ngân hàng. 2. McăđíchănghiênăcuăcaăđătƠi - Nghiên cu nhng vn đ lý lun c bn v cho vay và hiu qu hot đng cho vay. - Phân tích, đánh giá thc trng hiu qu hot đng cho vay ti Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. -  xut gii pháp nhm nâng cao hiu qu cho vay ti Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. 3. iătng,ăphmăviănghiênăcu  tài tp trung nghiên cu v hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng Phm vi nghiên cu ca đ tài là nâng cao hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng ca BIDV - Chi nhánh Ba ình trong giai đon 2010-2012. 4.ăPhngăphápănghiênăcu  phù hp vi ni dung, yêu cu, mc đích ca đ tài đ ra, phng pháp đc thc hin trong quá trình nghiên cu gm: - Phng pháp thng kê, so sánh cùng vi phân tích - tng hp, trên c s phân tích s liu quá kh t các thông tin, tài liu, báo cáo đã đc công b. - Phng pháp điu tra kho sát đ thu thp thông tin t các phòng ban, có liên quan đn đ tài nghiên cu. 5.ăKtăcuăkhoáălun Khóa lun bao gm 3 chng: Chng 1: Nhng vn đ c bn v hiu qu hot đng cho vay tiêu ếùng ca Ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng hiu qu hot đng cho vay tiêu ếùng ti Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. Chng 3: Gii pháp nhm nâng cao hiu qu tiêu ếùng ti Ngân hàng Thng mi c phn u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. Thang Long University Library [...]... o vay tiêu dùng 1.1.1 khái quát th và G toán doanh nào trong 010 êu dùng u: n( và chia thành hình cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh Cho vay tiêu dùng (CVTD) c , 1 ng m Cho vay tiêu dùng là m , phát tri hi qu ho ho r t ti cho vay này n ng, vì v ngân hàng nê nói chung 1.1.2 Trong nh il i nhu n l n cho ngân hàng Tuy nhiên không ph i ngân hàng nào tích c c m r ng hình th c cho vay c lý gi m c a cho. .. a cho vay tiêu dùng thu hút khách hàng, ngân hàng 2 Thang Long University Library 1.2 1.2.1 ay - - - - 3 1.2.2 tiêu dùng : khách hàng : Tro ng Cho va khách hàng vay do Ngân hàng N 1.3 hoá danh , cùng v vi k h bán chéo s ph do v 4 Thang Long University Library uy tín và h ân hàng ngày càng gia cao át tri CVTD 5 1.4 1.4.1 cho vay hi qu H ho ph xúc H cho vay tiêu dùng dùng 1.4.2 Cho vay tiêu dùng giúp... àng cao Ch tiêu dùng và hi qu ho cho vay tiêu dùng trong khách hàng và ngân hàng 10 Thang Long University Library êu dùng là không cao Theo - , DPRR CVTD x 100% CVTD t l m này quá cao 11 tr c ngân kinh doanh ngân hàng Doanh thu T l t x 100% 1.5 dùng 1.5.1 - giai y yên tâm 12 Thang Long University Library ó - - t khách hàng 13 - - o Do g 1.5.2 - - 14 Thang Long University Library khác ng - - khác 15 -. .. CHO VAY TIÊU 2.1 T 2.1.1 Quá trình hình thành và ph Bank for Investment and Development of Vietnam (30/06/2013) BIDV Chi nhánh Quang BIDV h 17 am chính M Chi n 2.1.2 T Ngân hàng 2.1.2.1 Ngân hàng T 2.1: - h (Ngu n: Phòng T ng h p BIDV -Chi nhánh 18 Thang Long University Library 2.1.2.2 Ngân hàng T - Là phòng nghi - Phòng khách hàng cá nhân: ngân hàng cho các khách hàng cá nhân hà theo - trên má 19 -. .. khách hàng 6 Thang Long University Library tiêu 1.4.3 1.4.3.1 - chân khách - 7 - h cho các NHTM Internet Thái , ngh nghi CBTD giúp ìv huyên môn và kinh cho vay - ng Ngoài ân hàng hàng 1.4.3.2 Doa 8 Thang Long University Library hàng a ngân hàng doanh s d n CVTD v ân hàng là cao CVTD CVTD cho vay tiêu dùng và CVTD thì x 100% qu ho 9 CVTD NQH cho vay tiêu dùng CVTD CVTD CVTD CVTD CVTD ho CVTD hàng D... hà theo - trên má 19 - - Phòng - Hành chính: à ninh an toàn Chi nhánh - a Chi nhánh - : q Qu - 20 Thang Long University Library 2.1.3 Ngân hàng T -2 012 2.1.3.1 , BIDV Chi nhánh Ba a BIDV Chi nhánh Ba 491.069 huy NHNN lãi su quy tr lãi su là 14%, m s NHTM huy cao h n nh mình, BIDV- 63,63%) là 21 B ng 2.1 ng v n c a BIDV- n 201 0-2 012 ( tính: tri 201 0- 2011 (%) (%) (%) ng) 201 1- 2012 (%) (%) 771.734... 491.069 - - - 585.233 75,83 1.020.273 80,79 1.662.553 83,87 435.040 74,33 642.280 62,95 186.501 24,17 242.530 19,21 319.861 16,13 56.029 30,04 77.331 31,88 KT 1 VND (Ngu n: Báo cáo k t qu ho ng kinh doanh c a BIDV- 22 Thang Long University Library n 201 0-2 012) Theo %n ính do chính sách maketing d N g 31,88 ìv , khách hàng lên cao T - % 23 ng Chí % n m hàng Sang % ng trình khu nh Chi nhánh - % 24 Thang... Chi nhánh - % 24 Thang Long University Library t g 28,69 2011 NHNN có giá g liên Ngân hàng 2.1.3.2 n BIDV 284.986 51,32 663.579 78.98 1.503.803 CVTD 25 2012 78.98 ng lo hình cho vay này u tín d ngân hàng % , cho vay n khách hàng ân hàng ã Sang 48,33% Nguyên nhân là do v b s V doanh nghi kinh doanh trong l v trung và dài hàng y c 26 Thang Long University Library . vay ti Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình. -  xut gii pháp nhm nâng cao hiu qu cho vay ti Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ba ình hot đng cho vay tiêu dùng ca BIDV- Chi nhánh Ba ình 66 3.2 Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay tiêu dùng tiăNgơnăhƠngăThngămi c phnăuătăvƠ phát trin Vit Nam- Chi nhánh Ba ình. 1.ă2.ă2ăCnăcăvƠoăphngăthcăhoƠnătr Cho vay tiêu dùng có th chia làm 3 loi: - Cho vay tiêu dùng tr góp: Là hình thc cho vay tiêu dùng trong đó ngi đi vay tr n (gm s tin gc và lãi) cho ngân hàng nhiu ln,

Ngày đăng: 06/01/2015, 09:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan