thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng no & ptnt chi nhánh nha trang

99 597 0
thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng no & ptnt chi nhánh nha trang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG………………………… ……………5 1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại………………………………… 5 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại…………….5 1.1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại………………………………… 8 1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ………………………….9 1.2.1 Khái niệm cho vay ……………………………………………………….9 1.2.2 Các hình thức cho vay của NHTM …………………………………… 10 1.2.2.1 Căn cứ theo thời hạn cho vay…………………………………10 1.2.2.2 Căn cứ theo mục đích vay …………………………………….10 1.2.2.3 Căn cứ vào đối tượng cho vay ……………………………… 11 1.2.2.4 Căn cứ theo tài sản đảm bảo ………………………………….11 1.3 Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM …………… 12 1.3.1 Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng …………………………12 1.3.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng ……………………………………………14 1.3.3 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng ……………………………………… 14 1.3.4 Phân loại cho vay tiêu dùng …………………………………………….16 1.3.4.1 Căn cứ vào mục đích vay ……………………………………….16 1.3.4.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả …………………………… 16 1.3.4.3 Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn …………………………………………………………………………19 1.3.5 Vai trò của cho vay tiêu dùng ……………………………………………23 1.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại ……………………………………………………… 26 1.4.1 Các nhân tố khách quan …………………………………………………26 1.4.2 Các nhân tố chủ quan ……………………………………………………29 1.5 Chất lượng hoạt động tín dụng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng …………………………………………………………….33 1.5.1 Chất lượng hoạt động tín dụng ………………………………………….33 1.5.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ………………………………… 34 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ NHA TRANG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NHNo & PTNT VIỆT NAM, KHÁNH HÒA VÀ CHI NHÁNH NHA TRANG …………………………………….39 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ……………………………………… 39 2.1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt Nam…………………………………………………………………39 2.1.1.2 Sự ra đời và phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Khánh Hòa…… 42 2.1.1.3 Sự ra đời và phát triển của NHNo&PTNT Tp Nha Trang ………43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Nha Trang ……………….44 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban ………………… 45 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh TP Nha Trang trong những năm gần đây ……………………………………………….49 2.1.4.1 Công tác huy động vốn ………………………………………….50 2.1.4.2 Công tác tín dụng ……………………………………………… 53 2.1.4.3 Các hoạt động kinh doanh khác ………………………………… 58 2.1.5 Kết quả kinh doanh tại NHNo Nha Trang ……………………………….60 2.2 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT NHA TRANG 62 2.3 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT NHA TRANG … 66 2.3.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo Nha Trang ……… 66 2.3.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH No & PTNT chi nhánh TP Nha Trang ………………………………………………………………………68 2.3.2.1 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay ………… 68 2.3.2.2 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn ……………….69 2.3.2.3 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời gian ……………………… 71 2.3.2.4 Tỷ trọng thu lãi hoạt động cho vay tiêu dùng/ tổng thu lãi hoạt động tín dụng chung ……………………………………………………72 2.3.2.5 Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD / tổng dư nợ cho vay ………………….73 2.4 Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH No & PTNT chi nhánh TP Nha Trang …………………………………………………………………74 2.4.1 Những kết quả mà NH đạt được …………………………………………74 2.4.2 Một số mặt hạn chế ………………………………………………………76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH TP NHA TRANG ……………………………………………………………………… 78 3.1. Xu hướng phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng trong tương lai ………………………………………………………………………………… 78 3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của NHNo Nha Trang …….79 3.2.1. Định hướng phát triển chung của NHNo Nha Trang…………………….79 3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng …………………….80 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay tiêu dùng của NHNo Nha Trang…………………………………………………………… 81 3.4 Một số kiến nghị ………………………………………………………… 86 3.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, cơ quan Nhà nước và Bộ ngành ………….86 3.4.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước …………………………………88 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………92 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán bộ công nhân viên CBTD : Cán bộ tín dụng CVTD : Cho vay tiêu dùng NHNo : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo Nha Trang ……………………….44 Sơ đồ 2: Quy trình cho vay tiêu dùng tại NHNo Nha Trang …………… … 62 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của NHNo Nha Trang từ 2007 – 2009 ……50 Bảng 2.2: Kết cấu dư nợ theo thời hạn cho vay của NHNo Nha Trang ………… 55 Bảng 2.3: Kết cấu dư nợ theo thành phần kinh tế…………………………………56 Bảng 2.4: Kết cấu dư nợ theo ngành kinh tế …………………………………… 57 Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu ………………………………60 Bảng 2.6: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay ………………68 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích …………………….69 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian …………………… 71 Bảng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng trong tổng thu lãi tín dụng chung ………… 72 Bảng 2.10: Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng/ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng qua các năm 2007 – 2009 …………………54 Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay tiêu dùng/ tổng dư nợ cho vay 2007 – 2009 ……68 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2009 …………………… 70 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thật khó tưởng tượng ra một nền kinh tế nào đó không có sự hiện diện của hệ thống ngân hàng thương mại. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại càng được khẳng định. Vai trò này đặc biệt được khẳng định trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Các hoạt động của ngân hàng thương mại không ngừng được mở rộng và phát triển cả về mặt lượng và mặt chất. Trong các hoạt động đó có thể nói hoạt động cho vay là hoạt động truyền thống và quan trọng bậc nhất của các ngân hàng thương mại. Thông qua hoạt động cho vay của mình các ngân hàng thương mại đã góp phần cung ứng vốn cho sự phát triển của nền kinh tế. Hoạt động cho vay được xem như là một đặc trưng nổi bật nhất của ngân hàng thương mại. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng, nhưng cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong hoạt động ngân hàng. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, đời sống người dân đang dần được nâng cao, thị trường hàng hóa cũng ngày càng đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng có thể chi trả cho tất cả các nhu cầu mua sắm cho mình. Nắm bắt được thực tế đó, các ngân hàng đã phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng của mình thỏa mãn các nhu cầu mua sắm trước khi có khả năng thanh toán. Và chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sản phẩm này ra đời, số lượng khách hàng tìm đến ngân hàng tăng lên, không ngừng tạo ra nguồn thu nhập đáng kể 2 cho ngân hàng. Hiện nay trên thế giới, cho vay tiêu dùng là một hình thức cho vay phổ biến và chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại (tại các nước phát triển nó có thể chiếm từ 40 – 50% tổng dư nợ). Dựa trên nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng là nhu cầu của mọi ngân hàng thương mại nói chung và hệ thống Ngân hàng No & PTNT Việt Nam. Chi nhánh NHNo Nha Trang đã và đang tham gia vào lĩnh vực này với việc phát triển một số sản phẩm cho vay tiêu dùng như: cho vay mua và sửa chữa nhà ở, cho vay mua xe ô tô, cho vay cán bộ công nhân viên chức có tài sản đảm bảo… Trải qua một quá trình triển khai và rút kinh nghiệm, Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Nha Trang đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng một cách an toàn và hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng có uy tín trong việc cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng không phải là điều đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng, đồng thời mong muốn tìm hiểu về thực trạng của hoạt động cho vay tiêu dùng trong tương lai, nên em đã lựa chọn: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT Chi nhánh Nha Trang” làm đề tài tốt nghiệp của mình. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tìm hiểu về thực trạng của hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo Nha Trang qua 3 năm 2007 – 2009. Từ cơ sở nghiên cứu đó tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng để góp phần thúc 3 đẩy hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng của Chi nhánh ngày càng ổn định và phát triển. 3. Phương pháp nghiên cứu Dựa vào cơ sở các phương pháp nghiên cứu như: thống kê kinh tế, phỏng vấn, quan sát trực tiếp, so sánh…để phân tích về thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo Nha Trang trong thời gian qua. 4. Kết cấu đề tài Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung chính được chia làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Nha Trang Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No&PTNT Nha Trang Trong quá trình nghiên cứu và viết bài do gặp không ít hạn chế nên đề tài chưa thể hoàn thiện và không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị tại NHNo Nha Trang và bạn đọc có những ý kiến đóng góp để hoàn thiện bài viết. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô Phan Thị Dung, quý thầy cô cùng các cô chú, anh chị tại NHNo Nha Trang đã tận tình giúp đỡ em trong việc hoàn thiện đề tài. Nha Trang, tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Thanh Sương 4 Chương I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG [...]... xuất và sẽ tìm đến ngân hàng để tiếp tục vay vốn Như vậy, ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ có lợi cho cả ba bên: người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng Trong cuộc sống ngày càng hiện đại, vay tiêu dùng đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và sự hình thành cho vay tiêu dùng đã trở nên điều tất yếu 1.3.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng Cho vay tiêu. .. đến ngân hàng để vay tiền mà thay vì đó tự tài trợ chủ yếu bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu Thêm vào đó nhiều công ty tài chính hoặc giữa các ngân hàng cạnh tranh với nhau trong cho vay làm cho thị phần cho vay doanh nghiệp của ngân hàng bị giảm sút buộc ngân hàng phải mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng, hướng tới người tiêu dùng như một khách hàng trung thành tiềm năng Ngân hàng cho vay tiêu dùng. .. thu nhập cho bản thân ngân hàng, mặt khác giúp tạo ra uy tín cho ngân hàng Một lý do khác góp phần vào sự hình thành cho vay tiêu dùng đó là đặc điểm luân chuyển hàng hóa tiêu dùng Ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp 14 và cá nhân là một mảng hoạt động quan trọng của ngân hàng Quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa nếu như không có tiêu dùng thì tất yếu sẽ bị tắc nghẽn, hàng hóa không tiêu thụ... tin cậy thì ngân hàng mới ký hợp đồng kiểu này, và những khoản nợ được mua theo điều kiện này cũng được lựa chọn rất kỹ càng Sự khác nhau giữa cho vay tiêu dùng trực tiếp và cho vay tiêu dùng gián tiếp: -Nếu ngân hàng quan hệ tốt với các công ti bán lẻ thì cho vay tiêu dùng gián tiếp sẽ mang lại độ an toàn cao hơn cho ngân hàng Rủi ro trong hoạt động cho vay này sẽ được san sẻ giữa ngân hàng với các... nguồn thứ hai bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn 1.3 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.3.1 Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay là hoạt động cơ bản của các ngân hàng thương mại Tuy nhiên, từ xưa đến nay, các ngân hàng chỉ mới quan tâm đến cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực sự chú ý đến nhu cầu vay tiêu dùng của người dân Cuộc... thực tế, khoản cho vay tiêu dùng cấp theo hình thức này là rất ít 1.3.4.3 Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn Theo đó cho vay tiêu dùng được phân thành:  Cho vay tiêu dùng trực tiếp Đây là hình thức trong đó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng của mình, việc thu nợ cũng được tiến hành trực tiếp bởi chính ngân hàng Có thể hình dung qua các bước như sau: (1) Ngân. .. 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chi t khấu và làm phương tiện... bán chịu hàng hóa cho ngân hàng để được thanh toán (5) Ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp (6) Người tiêu dùng thanh toán khoản nợ cho ngân hàng Cho vay tiêu dùng gián tiếp thường được thực hiện thông qua các phương thức sau: Tài trợ truy đòi toàn bộ: theo phương thức này, khi bán hàng cho ngân hàng các khoản nợ mà người tiêu dùng đã mua chịu, công ty bán lẻ cam kết thanh toán cho ngân hàng toàn... thống Ngân hàng ở Việt Nam là hệ thống Ngân hàng một cấp, gồm có Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng chuyên nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước như Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư và xây dựng Hệ thống Ngân hàng một cấp vừa làm chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và 7 thanh toán vừa làm nhiệm vụ kinh doanh; toàn bộ hoạt động của Ngân hàng đặt dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và. .. dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp 15 - Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phải phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế Khi nền kinh tế thịnh vượng, đời sống của người dân được nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng lại càng cao Vào các dịp lễ tết, nhu cầu mua sắm nhiều thì số lượng . CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No& amp ;PTNT NHA TRANG … 66 2.3.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo Nha Trang ……… 66 2.3.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH No &. về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No& amp ;PTNT chi nhánh Nha Trang Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH TP NHA TRANG ……………………………………………………………………… 78 3.1. Xu hướng phát triển của hoạt động cho vay tiêu

Ngày đăng: 31/10/2014, 18:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan