0

Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông hà nội (hanoitelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp

108 911 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2014, 17:57

MỤC LỤC MỤC LỤC .................................................................................................... 1 MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH VÀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ..................................................................... 6 1.1 Khái quát chung về chiến lƣợc kinh doanh ....................................... 6 1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh ........................................................ 6 1.1.2 Phân loại các loại hình chiến lược kinh doanh....................................... 9 1.1.2.1 Phân loại theo phạm vi của chiến lược ................................... 9 1.1.2.2 Phân loại theo căn cứ xây dựng chiến lược: ......................... 12 1.1.2.3 Phân loại theo nội dung của chiến lược .................................... 12 1.1.2.4 Căn cứ vào các hoạt động tiếp thị:........................................ 13 1.1.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh ............................................................ 14 1.1.3.1 Các căn cứ để xây dựng chiến lược ....................................... 14 1.1.3.2 Nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh ............................ 16 1.1.4 Quản trị chiến lược kinh doanh .............................................................. 17 1.1.4.1 Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ........................................................... 17 1.1.4.2 Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp .................................................................................... 18 1.2 Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động ....... 19 1.2.1 Các khái niệm về dịch vụ và dịch vụ viễn thông di động ...................... 19 1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ viễn thông di động và ảnh hưởng của chúng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh viễn thông. ................................... 20 1.2.2.1 Tính phi vật chất của sản phẩm dịch vụ viễn thông di động . 20 1.2.2.2 Quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông di động mang tính dây truyền ............................................................................................... 21 1.2.2.3 Quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ viễn thông di động gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm.................................................. 22 1.2.3 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động .... 23 1.2.4 Các loại dịch vụ di dộng cung cấp ở Việt Nam ...................................... 24 1.2.5 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông ............................................ 25 1.2.5.1 Sự cần thiết xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông ........................ 25 1.2.5.2 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông ........................ 26 1.3 Kinh nghiệm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp viễn thông trên Thế Giới và bài học rút ra cho Hanoitelecom .................................................................. 32 1.3.1 Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp viễn thông trên Thế Giới ............................................... 32 1.3.2 Bài học rút ra cho Hanoi Telecom từ kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ viễn thông di động của các mạng viễn thông trên thế giới. ........................... 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOI TELECOM). ...................................... 39 2.1 Vài nét về công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội ............................... 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .............................................................. 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy ................................................... 39 2.2 Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ của công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) ....................................... 40 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược của công ty ............................ 40 2.2.1.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô ..................................... 40 2.2.1.2 Các nhân tố thuộc môi trường ngành .................................... 46 2.2.1.3 Các nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp ................................ 52 2.2.2 Các chiến lược kinh doanh mà công ty đã lựa chọn trong thực tiễn .. 53 2.2.2.1 Chiến lược tổng quát ............................................................. 53 2.2.2.2 Chiến lược cấp kinh doanh ................................................... 55 2.2.2.3 Các chiến lược cấp chức năng .............................................. 61 2.2.3 Đánh giá chung ......................................................................................... 74 2.2.3.1 Những kết quả đạt được: ....................................................... 74 2.2.3.2 Những hạn chế: ..................................................................... 76 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ............................................................. 80 3.1 Căn cứ đề xuất các giải pháp. ......................................................... 80 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển của Hanoi Telecom đến năm 2020 theo chủ trương của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội. ............................ 80 3.1.2 Phân tích ma trận SWOT ......................................................................... 80 3.2 Các giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của Hanoi Telecom ................................................. 83 3.2.1 Về chiến lược tổng quát: .......................................................................... 83 3.2.2 Về chiến lược cấp kinh doanh ................................................................. 85 3.2.3 Về chiến lược cấp chức năng................................................................... 87 3.2.4 Các giải pháp khác .................................................................................... 96 3.3 Kiến nghị ........................................................................................... 97 3.3.1 Đối với nhà nước ....................................................................................... 97 3.3.2 Kiến nghị đối với cán bộ quản lý của công ty ........................................ 97 KẾT LUẬN ................................................................................................. 99 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG TRẦN NHẬT LINH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Chuyên ngành : Thƣơng mại Mã số : 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ THƢƠNG MẠI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Đỗ Thị Loan NỘI – 2010 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương, Quý thầy Khoa sau đại học đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học cũng như luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Khải, người đã dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý tận tình cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình… đã giúp đỡ tôi cung cấp những thông tin bổ ích cho việc nghiên cứu. Tuy đã nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng do thời gian khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên luận văn thể còn thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý nhiệt tình của Quý thầy các bạn. Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2010 Tác giả luận văn MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 6 1.1 Khái quát chung về chiến lƣợc kinh doanh 6 1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh 6 1.1.2 Phân loại các loại hình chiến lược kinh doanh 9 1.1.2.1 Phân loại theo phạm vi của chiến lược 9 1.1.2.2 Phân loại theo căn cứ xây dựng chiến lược: 12 1.1.2.3 Phân loại theo nội dung của chiến lược 12 1.1.2.4 Căn cứ vào các hoạt động tiếp thị: 13 1.1.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh 14 1.1.3.1 Các căn cứ để xây dựng chiến lược 14 1.1.3.2 Nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh 16 1.1.4 Quản trị chiến lược kinh doanh 17 1.1.4.1 Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 17 1.1.4.2 Quy trình xây dựng quản trị chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 18 1.2 Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động 19 1.2.1 Các khái niệm về dịch vụ dịch vụ viễn thông di động 19 1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng của chúng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh viễn thông. 20 1.2.2.1 Tính phi vật chất của sản phẩm dịch vụ viễn thông di động . 20 1.2.2.2 Quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông di động mang tính dây truyền 21 1.2.2.3 Quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ viễn thông di động gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm 22 1.2.3 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động 23 1.2.4 Các loại dịch vụ di dộng cung cấp ở Việt Nam 24 1.2.5 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông 25 1.2.5.1 Sự cần thiết xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông 25 1.2.5.2 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động cho các doanh nghiệp viễn thông 26 1.3 Kinh nghiệm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp viễn thông trên Thế Giới bài học rút ra cho Hanoitelecom 32 1.3.1 Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp viễn thông trên Thế Giới 32 1.3.2 Bài học rút ra cho Hanoi Telecom từ kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ viễn thông di động của các mạng viễn thông trên thế giới. 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NỘI (HANOI TELECOM). 39 2.1 Vài nét về công ty Cổ phần viễn thông Nội 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 39 2.2 Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ của công ty Cổ phần viễn thông Nội (Hanoi Telecom) 40 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược của công ty 40 2.2.1.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 40 2.2.1.2 Các nhân tố thuộc môi trường ngành 46 2.2.1.3 Các nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp 52 2.2.2 Các chiến lược kinh doanhcông ty đã lựa chọn trong thực tiễn 53 2.2.2.1 Chiến lược tổng quát 53 2.2.2.2 Chiến lược cấp kinh doanh 55 2.2.2.3 Các chiến lược cấp chức năng 61 2.2.3 Đánh giá chung 74 2.2.3.1 Những kết quả đạt được: 74 2.2.3.2 Những hạn chế: 76 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NỘI NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 80 3.1 Căn cứ đề xuất các giải pháp. 80 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển của Hanoi Telecom đến năm 2020 theo chủ trương của Công ty cổ phần viễn thông Nội. 80 3.1.2 Phân tích ma trận SWOT 80 3.2 Các giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của Hanoi Telecom 83 3.2.1 Về chiến lược tổng quát: 83 3.2.2 Về chiến lược cấp kinh doanh 85 3.2.3 Về chiến lược cấp chức năng 87 3.2.4 Các giải pháp khác 96 3.3 Kiến nghị 97 3.3.1 Đối với nhà nước 97 3.3.2 Kiến nghị đối với cán bộ quản lý của công ty 97 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIETTEL Tổng công ty viễn thông quân đội BCVT Bưu chính viễn thông EVN Tổng công ty điện lực Việt Nam BTS Base Transceiver Station - trạm gốc thu phát, tín hiệu viễn thông GSM: Global System Mobile – Hệ thống thông tin di động toàn cầu CDMA: Code Division Multimedia Access – Hệ thống truy nhập phân chia theo mã. VNPT Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam ITU International Telecommunication Union - Liên minh viễn thông quốc tế IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 - Điện thoại di động Viễn thông quốc tế-2000 VoIP Voice Internet Protocol – Truyền số liệu qua băng thoại sử dụng công nghệ chuyển mạch gói (IP) Datapost Hệ thống chia chọn gói khai thác tự động. TACS Total Access Communication System – Số lượt truy cập hệ thống thông tin MMS Multimedia Messaging Service – Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện. NGN Next Generation Network – Mạng thế hệ mới. EMS Express Mail System – Hệ thống chuyển phát nhanh. 3G Third-generation technology - công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba ITU Internation Telecom Union – Tổ chức liên minh Viễn thông quốc tế. BTO Building Transfer Operation – Xây dựng chuyển giao kinh doanh. BCC Business Coperation Contract – Hợp đồng hợp tác kinh doanh. PSTN Publish System Telephone Network – Mạng điện thoại công cộng. Peak Giờ cao điểm Normal Giờ bình thường CallCenter Trung tâm giải đáp, hỗ trợ khách hàng Agent Nhân viên trực tổng đài giải đáp khách hàng Hotline: Đường dây nóng IVR: Interactive Voice Response – Hệ thống chuyển mạch trả lời tự động ACD Automatic Call Distributor - Tự động phân phối cuộc gọi GPRS General Package Radio Service – Dịch vụ chuyển mạch gói vô tuyến. SWOT Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (thời cơ) Threats (nguy cơ) WTO World Trade Organization – Tổ chức thương mại thế giới KDDV Kinh doanh dịch vụ CP Cổ phần GDP Tổng sản phẩm nội địa TB Thuê bao ĐTV Điện thoại viên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 18 Bảng 2.1: Tổng sản phẩm trong nước hàng năm theo giá thực tế 41 Bảng 2.2: Dân số Việt Nam qua các năm dự báo dân số Việt Nam năm 2010 45 Bảng 2.3: So sánh giá trị của các thẻ nạp của các nhà cung cấp 57 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp so sánh dịch vụ sau khi hòa mạng của các đối thủ: 59 Bảng 2.4: Số lượng các thành phần của kênh : 63 Bảng 2.5: Chiết khấu thương mại cho các đại lý bộ Kit trả trước: 65 Bảng 2.6: Chiết khấu thương mại cho các đại lý về thẻ cào: 66 Bảng 2.7: Phát triển thuê bao theo các kênh phân phối: 67 Bảng 2.8: Kết quả thực hiện giải đáp khách hàng tại trung tâm giải đáp khách hàng 68 Bảng 2.9: cấu nguồn nhân lực của Hanoi Telecom: 71 Bảng 3.1: Ma trận SWOT của Hanoi Telecom 83 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Dịch vụ viễn thông di động là một trong những dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử ngành viễn thông. Sự thành công bước đầu trong lĩnh vực dịch vụ điện thoại di động đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Điện thoại di động chỉ mất khoảng hơn hai thập kỷ để đạt con số một tỷ thuê bao trong khi mạng điện thoại cố định phải mất tới hơn 130 năm để đạt con số này. Dịch vụ điện thoại di độngphân đoạn thị trường viễn thông bị tư nhân hoá cạnh tranh sớm nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kết hợp giữa cạnh tranh thị trường, sở hữu tư nhân đầu tư của nước ngoài đã tạo ra một môi trường tốt cho dịch vụ này tăng trưởng rất mạnh. Ở Việt Nam dịch vụ điện thoại di độngdịch vụ mới được phát triển trong những năm gần đây nhưng đã được khách hàng rất ưa chuộng nhu cầu về dịch vụ điện thoại tăng rất nhanh. Nhưng một thực trạng là khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động còn ít so với khu vực trên thế giới. Đối với Công ty CP viễn thông Nội, dịch vụ điện thoại di động là mảng kinh doanh mới, triển khai chưa lâu nhưng là một trong những dịch vụ hứa hẹn sẽ đem lại nguồn doanh thu quan trọng nhất trong tổng doanh thu của công ty so với các dịch vụ khác mà công ty đang khai thác. Hiện nay mạng di động Vietnamobile của Công ty CP viễn thông Nội là mạng mới ra đời, còn rất non trẻ vì vậy việc kinh doanh dịch vụ này của Công ty CP viễn thông Nội nguy gặp nhiều khó khăn do sự hiện diện của nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngoài nước. Các mạng di động đã ra đời lâu năm vị thế nhất định trên thị trường như VNPT, Viettel, Sfone cũng như các mạng di động mới ra đời như EVN, Beeline đã đặt Công ty CP viễn thông Nội 2 trước những thách thức to lớn do nguy không chiếm nổi thị phần. Sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà khai thác cũ mới với những ưu thế về công nghệ, quy mô hợp lý, sự năng động nhạy bén trong kinh doanh khả năng cung cấp dịch vụ nhiều ưu điểm hơn thì việc xây dựng một chiến lược kinh doanh sản phẩm cho dịch vụ này là rất cần thiết. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay khi mà công nghệ không còn là vấn đề phải bàn, khi chất lượng vùng phủ sóng của các nhà cung cấp đều đảm bảo, khi giá cước đã được người tiêu dùng chấp nhận nằm trong mặt bằng chung, thì việc tìm ra chiến lược kinh doanh mới trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do đó hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm cho dịch vụ viễn thông di động ý nghĩa rất quan trọng đối với một nhà cung cấp non trẻ như Công ty CP viễn thông Nội. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP viễn thông Nội đối với dịch vụ điện thoại di động, nắm bắt khai thác triệt để các hội, thâm nhập thị trường với tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bền vững tác giả chọn đề tài “Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông di động của Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế - thực trạng giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Dịch vụ viễn thông di động là một ngành nghề mới mẻ tuy nhiên nó mang lại lợi nhuận cao, do đó nhiều công ty, tổ chức rất quan tâm nghiên cứu về vấn đề kinh doanh sản phẩm viễn thông di động. Cho đến nay việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh xoay quanh mảng đề tài viễn thông di động đã được rất nhiều luận án, giáo trình, công trình khoa học nghiên cứu, cụ thể: - Trong nước: + Nguyễn Xuân Vinh (2003), Marketing- chìa khóa của sự thành công trong kinh doanh viễn thông, NXB Bưu điện Nội. + PGS Bùi Xuân Phong, TS. Trần Đức Thung, Giáo trình ”Chiến lược kinh doanh Bưu chính, Viễn thông”, NXB Thống kê, 2002. [...]... cứu của đề tài là những vấn đề thực tiễn lý luận liên quan đến chiến lược kinh doanh chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động, thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ của Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom) -Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông di động của Công ty cổ phần viễn thông. .. lược kinh doanh tổng quan về công nghệ di động của dịch vụ điện thoại di động đề tài sẽ phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông di động của Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom) từ đó 4 đề xuất các giải pháp phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ nhằm gia tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động trong nước của Công ty cổ phần viễn. .. cấu tổ chức, bộ máy hoạt động các cách thức kinh doanh sản phẩm của công ty - Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động tại Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom) - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động tại Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom) 5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng... các công trình nghiên cứu đó mới chỉ tiếp cận đến chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động từ giác độ lý luận nhiều hơn mà chưa một công trình nghiên cứu chuyên sâu về chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động tại một đơn vị kinh doanh cụ thể Do vậy thể nói đề tài Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông di động của Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom). .. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của đề tài gồm 03 phần: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về chiến lƣợc kinh doanh chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động Chương 2: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Nội (HanoiTelecom) Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh dịch. .. kinh doanh dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Nội (HanoiTelecom) nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 6 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 1.1 Khái quát chung về chiến lƣợc kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh Nền kinh tế thị trường luôn biến động, doanh nghiệp muốn... viễn thông Nội (Hanoitelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là: - Hệ thống hóa sở lý luận về chiến lược kinh doanh tìm hiểu các hình thức đặc thù của chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động - Tìm hiểu về Công ty cổ phần viễn thông Nội (Hanoitelecom), cấu tổ chức, bộ máy hoạt động. .. định đến sự thành công của chiến lược Bước 6: Tổ chức thực hiện chiến lược, đó chính là quá trình rà soát lại cấu tổ chức, điều chỉnh lập kế hoạch hành động nhằm đảm bảo các yếu tố nguồn lực cho sự thành công của chiến lược [5] 1.2 Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động 1.2.1 Các khái niệm về dịch vụ dịch vụ viễn thông di động a Dịch vụ Dịch vụ là mọi hoạt động kết quả... các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm viễn thông di động, đó là: - Sự cạnh tranh giữa các công ty đang hoạt động trong cùng ngành kinh doanh dịch vụ sản phẩm viễn thông di động - Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn Đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện không ở trong ngành kinh doanh dịch vụ sản phẩm viễn thông di động nhưng khả năng sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh trong ngành đó Các doanh. .. mạng di động doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa tới cho người tiêu dùng Người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ di động do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra phải trả tiền cho việc sử dụng dịch vụ đó tuỳ theo mức độ sử dụng của mình 1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng của chúng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh viễn thông Ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông di động là ngành sản . vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (HanoiTelecom) Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Hà Nội. chiến lược kinh doanh và chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động, thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoitelecom). -Phạm vi nghiên. thông di động tại Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoitelecom). - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm viễn thông di động tại Công ty cổ phần viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông hà nội (hanoitelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp, Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông hà nội (hanoitelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng và giải pháp, , CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG, 1 Khái quát chung về chiến lược kinh doanh, 2 Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động, 3 Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp viễn thông trên Thế Giới và bài học rút ra cho Hanoitelecom, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOI TELECOM)., 2 Thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ của công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom), CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, 1 Căn cứ đề xuất các giải pháp, 2 Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của Hanoi Telecom

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm