0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược kinh doanh cho

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 26 -27 )

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh có thể được mô tả một cách tóm tắt qua sơ đồ sau:

Bảng 1.1: Quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho doanh nghiệp

Nguồn: Vũ Thị Ngọc Phùng – Chiến lược kinh doanh – NXB Thống kê, Hà Nội 1999

Bước 1: Phân tích môi trường, phân tích môi trường kinh doanh là cơ sở cho doanh nghiệp nhận biết được những thời cơ và thách thức của mình.

Bước 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp thấy được các điểm mạnh, điểm yếu của mình so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Phân tích môi trường kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh

Xác định mục tiêu chiến lược

Xây dựng phương án chiến lược

Lựa chọn chiến lược

Bước 3: Xác định mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu chiến lược bao gồm mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn, phản ánh chính xác kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai.

Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược, việc xây dựng các phương án chiến lược được dựa trên cơ sở kết hợp các điểm mạnh, yếu, thời cơ cũng như thách thức từ việc phân tích môi trường kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp.

Bước 5: Lựa chọn chiến lược, từ việc xây dựng các phương án chiến lược chúng ta sẽ lựa chọn một phương án chiến lược được xem là tối ưu nhất đối với điều kiện cũng như xu thế phát triển của môi trường hiện tại. Đây chính là bước quan trọng nhất, mang tính chất quyết định đến sự thành công của chiến lược.

Bước 6: Tổ chức thực hiện chiến lược, đó chính là quá trình rà soát lại cơ cấu tổ chức, điều chỉnh và lập kế hoạch hành động nhằm đảm bảo các yếu tố nguồn lực cho sự thành công của chiến lược [5].

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 26 -27 )

×