0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Kiến nghị đối với cán bộ quản lý của công ty

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 105 -108 )

Để thực hiện thành công các chiến lược của mình, các cán bộ quản lý của công ty cần:

- Chú trọng đến các hoạt động kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các chiến lược, không chỉ giao cho các bộ phận chuyên trách tiến hành mà ngaay cả cán bộ quản lý cấp cao cũng cần thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động của các bô phận.

- Lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới bởi họ là những người gần nhất với quá trình thực hiện chiến lược cua doanh nghiệp, nhân viên cấp dưới có thể gợi mở ra những ý tưởng mới rất tốt cho cán bộ quản lý.

- Tăng cường quan hệ với các nhà quản lý cấp cao của Nhà Nước sẽ có rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Thời gian qua tại Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về cơ chế quản lý nền kinh tế, đồng thời xu hướng hội nhập ngày càng cao, sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông diễn ra từng giờ, có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này, nhu cầu của khách hàng ngày một tăng, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra gay gắt. Đứng trước cơ hội và thách thức của việc hội nhập, việc xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông di động có một vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó có thể thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất những giải pháp để phát huy điểm mạnh, tối thiểu hóa điểm yếu, khai thác những cơ hội và hạn chế những thách thức nhằm đạt được hiệu quả cao về lợi nhuận và tránh được các rủi ro. Từ những nhận định đó tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài này làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

Để làm được chuyên đề này tác giả đã tiến hành tìm kiếm các nguồn tài liệu về công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, các thông tin về môi trường kinh doanh cũng như phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó không ngừng trau dồi kiến thức thực tế và trao đổi với những người có kinh nghiệm để bài luận văn của mình không xa rời lý thuyết lại phù hợp với thực tế. Trên cơ sở đó tác giả đã đề xuất chiến lược cạnh tranh phù hợp nhất mà Hanoi Telecom có thể thực hiện được. Tác giả hi vọng rằng đề tài này sẽ góp phần vào sự phát triển của Hanoi Telecom nói riêng và ngành viễn thông di động nói chung.

Tuy nhiên do thời gian có hạn nên nhiều vấn đề phân tích còn chưa sâu, chưa triệt để, giải pháp còn chưa tối ưu. Chính vì vậy luận văn này có thể là một trong những cơ sở trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược của Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Bảng cân đối kế toán năm 2009 của Trung tâm thông tin di động Vietnamobile thuộc công ty cổ phần viễn thông Hà nội.

2. Tài liệu của các phòng kinh doanh, tổ chức hành chính, kế tóan của công ty cổ phần viễn thông Hà nội.

3. Nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần viễn thông Hà nội.

4. Đào Công Bình (2003), Triển khai chiến lược, NXB trẻ, TPHCM.

5. GS.PTS Vũ Thị Ngọc Phùng (1999), Chiến lược kinh doanh, NXB thống kê, Hà nội.

6. TS Nguyễn Xuân Quang (1999), Giáo trình Marketing thương mại, NXB Thống kê, Hà nội.

7. Tổng cục thống kê (2009), Niên giám thống kê, NXB Thống kê, Hà nội. 8. Phillip Kotler (1997), Marketing căn bản, NXB Thống kê, Hà nội.

9. PCmag, Thông tin di động thị trường và xu thế qua các con số,

http://xahoithongtin.com.vn/20091231080941427p0c206/ (truy cập ngày 15/3/2010)

10. Trang web: www.telstra.com.au - Trang web của công ty viễn thông Telstra - Australia

11. Trang web: www.sktelecom.com/eng/ - Trang web của công ty viễn thông Korea – Hàn Quốc

12. Trang web: www.chinatelecom-h.com/eng/global/ - Trang web của công ty viễn thông China Telecom – Trung Quốc

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 105 -108 )

×