0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Đặc trưng của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 31 -32 )

tốc độ truyền tin tức, độ chính xác của việc truyền đưa và khôi phục tin tức, độ hoạt động ổn định của các phương tiện thông tin.

1.2.3 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động động

Thời gian cho một chiến lược phát triển thường 10 năm. Tuy nhiên đối với lĩnh vực dịch vụ viễn thông di động nhiều nhất là 5 năm. Bởi vì hiện nay tốc độ phát triển của ngành dịch vụ viễn thông di động diễn ra nhanh chóng. Để đối phó với những bất ngờ mang tính chiến lược và với những thách thức cũng như cơ hội mới dồn dập đến, thì đối với ngành dịch vụ viễn thông di động việc đưa ra chiến lược cho một lĩnh vực kinh doanh diễn ra thường xuyên để cập nhật thông tin thay đổi liên tục.

Khác với chiến lược kinh doanh của các ngành khác, đối với dịch vụ viễn thông di động không dựa trên cơ sở sự dự phóng từ quá khứ mà mục tiêu của nó là triển khai những chiến lược theo sự dẫn dắt của môi trường kinh doanh và rất nhạy cảm đối với giá và nhu cầu của khách hàng.

Do ngành dịch vụ viễn thông di động là ngành vừa phục vụ vừa kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh doanh cho nên chiến lược kinh doanh phải tính đến hiệu quả kinh tế của việc sử dụng các yếu tố sản xuất như phương tiện, thiết bị thông tin, lao động…để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất với chi phí thấp. Để giải quyết tốt vấn đề này chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động phải nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống và khoa học nhu cầu trên cơ sở đó tổ chức khai thác các dịch vụ một cách hợp lý nhất.

Ngành dịch vụ viễn thông di động là ngành truyền đưa tin tức, cần phải có tin tức và mọi tin tức do khách hàng mang đến. Như vậy có thể nói rằng

nhu cầu truyền đưa tin tức quyết định sự tồn tại và phát triển của ngành dịch vụ viễn thông di động. Ngành dịch vụ viễn thông di động có nhiệm vụ thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu về truyền đưa tin tức, thu hút và mở rộng những nhu cầu này. Nhu cầu truyền đưa tin tức ngày càng đa dạng, nó xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên trái đất, ở đâu có người thì ở đó có nhu cầu về thông tin. Do vậy chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông di động luôn quan tâm đến việc bố trí và phát triển hạ tầng mạng lưới không chỉ trong nước mà còn có thể hòa nhập vào mạng lưới quốc tế.

Chiến lược kinh doanh của mọi ngành đều chú trọng đến việc phát triển sản phẩm nhưng đối với ngành dịch vụ viễn thông di động đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ về cải tiến đổi mới trang thiết bị, công nghệ và cơ chế quản lý trong ngành.

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 31 -32 )

×