0

Skkn phương pháp ôn tập lịch sử 9

17 16 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH SỬ 9) A §Æt vÊn ®Ò LÞch sö cã mét vÞ trÝ, ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ Tõ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ khø häc sinh hiÓu râ truyÒn thèn[.] SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH S 9) A: Đặt vấn đề Lịch sử có vị trí, ý nghĩa quan trọng việc giáo dục hệ trẻ Từ hiểu biết khø häc sinh hiĨu râ trun thèng dÉn téc, tù hào với truyền thống dựng nớc giữ nớc ông cha ta, xác định nhiệm vụ tại, có thái độ với quy luật tơng lai học sinh lớp cuối cấp Trung học sở Tuy nhiên có nhận thức sai lệch vị trí chức môn đời sống xà hội dẫn đến giải sút chất lợng môn nhiều mặt Tình trạng học sinh kiện lịch sử phổ thông, nhớ sai, nhớ nhầm lẫn kiến thức lịch sử tợng phổ biến nhiều trờng Đứng trớc tình hình đó, giáo viên giảng dạy lịch sử đà nhiu năm, tham dự nhiều chuyên đề sỏng kin kinh nghim liờn trng skkn năm qua, l¹i trùc tiÕp d¹y môn lịch sử lớp muốn nêu lên số kinh nghiệm thân phơng pháp ôn tập Lịch sử lớp để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp đảm bảo cho em có đủ hành trang kiến thức để bớc vào cấp học Trung học phổ thông Rất mong đợc bạn đọc góp ý kiến phê bình! B: GII QUYT VẤN ĐỀ I/ Lí chọn sáng kiến skkn 1) Thc trng Nh ta đà biết, dạy học lịch sử trình giáo viên cung cấp cho học sinh kiến thức lịch sử nhằm phục vụ cho việc giáo dỡng, giáo dục phát triển học sinh qua môn học Lịch sử vốn tồn khách quan, vấn đề đà xảy khứ nên trình giảng dạy ôn tập để học sinh nắm bắt đợc hình ảnh lịch sử cụ thể, đòi hỏi bên cạnh lời nói sinh động giáo viên phải lựa chọn phơng pháp dạy dạy khác để đạt đợc hiệu cao truyền thụ Căn vào tài liệu học tập mục đích truyền thụ ngời dạy phải đề phơng pháp ôn tập phù hợp với đối tợng học sinh giúp em nắm bắt nhanh lu giữ tốt kiến thức lịch sử, biết nhận xét, đánh giá kiện, chân dung, giai đoạn lịch sử Tạo nên hứng thú trình chủ động lĩnh hội kiến thức học sinh Vì phơng pháp ôn tập lịch sử có vai trò quan trọng trình giảng dạy lịch sử lớp THCS nói chung lớp cuối cÊp THCS nãi riªng 2) Điểm sáng kiến skkn Xuất phát từ nhu cầu học sinh tình hình môn học, qua trình giảng dạy tìm tòi phơng pháp đà thực nghiệm phơng pháp ôn tập tổng hợp, kết học sinh học tập chăm chỉ, hứng thú, nắm bắt sử liệu nhanh, trình t tổng hợp, so sánh, nhận xét đánh giá linh hoạt hẳn lên, kết thi học sinh giái, thi tèt nghiƯp ngµy cµng cao Tõ thực trng đà định chọn sỏng kin để nêu lên kinh nghiệm thân, đóng góp ý kiến vào trình đổi môn học nâng cao khả nhận thức kết học tập môn lịch sử lớp cuối cấp THCS 3) Néi dung sáng kiến 3.1 Ph¸t hiƯn * Đối với học sinh đại trà: Xác định rõ trọng tâm giai đoạn lịch sử, điều tra phần học sinh hổng kiến thức, hiểu sơ sài để ôn tập skkn * Đối với học sinh giỏi: Phát yếu tố quan trọng trình ôn luyện học sinh giỏi lịch sử Đối với học sinh giỏi môn lịch sử cần ý điểm: + Cần cù chịu khó, ham hiểu biết lịch sử + Có trí nhớ tốt, khả so sánh, nhận xét nhạy bén - Chữ viết đẹp, trình bày cẩn thận rõ ràng 3.2 Phơng pháp ôn tập chung * Ôn tập theo kiện lịch sử - Phơng pháp ôn tập theo kiện bớc khởi đầu cung cấp cho học sinh nguồn sử liệu Ôn tập theo phơng pháp giúp học sinh bổ sung kiện lịch sử theo mét hƯ thèng sư thÕ giíi vµ sư ViƯt Nam - Ví dụ: Những kiện lịch sử giới tiêu biểu từ 1917 đến 1945 + 7/11/1917: Cách mạng tháng 10 Nga + 2/3/1919: Thành lập quốc tế cộng sản (Quốc tế III) skkn + 4/5/1919: Phpng trào Ngị tø (Trung Qc) + 1//9/1939: ChiÕn tranh thÕ giíi lần thứ bùng nổ + 22/6/1941: Đức công Liên Xô + 2/2/1943: Chiến thắng Xtalingrát + 9/5/1945: Đức đầu hàng đồng minh + 14/8/1945: Nhật đầu hàng đồng minh, chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø kÕt thóc * Những kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu từ 1930 đến 1945 - 3/2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam đời - 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn - 23/11/1940: Khëi nghÜa Nam k× - 13//1941: Cuéc binh biến Đô Lơng - 5/1941: Hội nghị Trung ơng lần thứ VIII - 22/12/1944: Thành lập đội Tuyên truyền giải phóng quân - 19/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi Hà Nội skkn - 23/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi Huế - 25/8/1945: Khởi nghĩa thắng lợi Sài Gòn * Ôn tập tổng hợp giai đoạn - Phơng pháp dạy tổng hợp giai đoạn nhằm giúp học sinh hệ thống hoá giai đoạn lịch sử cụ thể Khi ôn tập giáo viên nên tổng hợp theo giai đoạn, giai đoạn cần nên nét chính, có so sánh, đánh giá, nhận xét - Ví dơ: Sư ViƯt Nam cã thĨ tỉng hỵp mét sè giai đoạn sau: + Phong trào công nhân 1919 - 1930: Chia làm giai đoạn nhỏ, ôn tập giáo viên cần cho học sinh so sánh đánh giá quy mô, diễn biến, hình thức, tính chất hai giai đoạn từ rút phát triển vợt bậc phong trào công nhân Việt Nam + Phong trào giải phóng dân tộc 1930 - 1945 cần ý đến đờng lối, lực lợng, diễn biến giai đoạn cụ thể * Ôn tập hệ thống lợc đồ, đồ thị: - Phơng pháp sử dụng số dạng tiến trình cách mạng, trình phát triển, t tởng nhận thức Giúp học sinh hứng thú, hiểu nắm bắt nhanh skkn Ví dụ: Đồ thị bớc phát triển t tëng, nhËn thøc cđa Ngun ¸i Qc tõ 1911 - 1930 (phơc vơ cho bµi 2, 4, 6) - Bớc 1: Cho học sinh nêu kiện tiêu biểu, đánh dấu chuyển biến - Bớc 2: Vẽ đồ thị Bớc phát triển Thành lập ĐCSVN Thành lập "Thanh niên" Bỏ phiếu tán thành Quốc tế Tìm đờng cứu nớc Gửi yêu sách tới Véc Xai Phân biệt bạn thù Tìm đờng cứu nớc 1911 6/1925 191 1919 3/2/1930 7/1920 12/1920 -Bíc 3: Cho häc sinh nhận xét đánh giá bớc phát triển vợt bậc t tởng, trị tổ chức tới thành lập Đảng lÃnh tụ Nguyễn Quốc * Ôn tập lợc đồ, đồ thị sử dơng cho mét sè bµi ë líp vµ líp 9, giúp em nắm vững kiến thức đặc biệt đối tợng học sinh giỏi skkn * Ôn tập theo phơng pháp kể chuyện, tờng thuật Phơng pháp đòi hỏi giáo viên phải su tầm truyện kể, chân dung lịch sử, tranh ảnh Khi ôn tập kết hợp kiến thức sách giáo khoa truyện kĨ häc sinh sÏ tiÕp nhËn mét c¸ch høng thó, hiệu tiếp nhận kiến thức tăng lên rõ rệt 3.3 Một số dạng câu hỏi thực hành ôn tập: Để phơng pháp ôn tập đạt hiệu cao đòi hỏi ngời dạy phải tăng khả thực hành cho học sinh cách trả lời trực tiếp viết Sau số dạng câu hỏi phổ biến để trình ôn tập học sinh đạt kết cao Câu hỏi trắc nghiệm Đây loại câu hỏi học sinh cần điền Đ, S dấu X ô trống đúng, xếp theo trình tự Ví dụ: Điền dấu X vào ô trống em cho - Giai cấp công nhân Việt Nam skkn + Ra đời trớc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt + Ra ®êi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt + Ra ®êi sau giai cấp t sản Việt Nam + Ra đời trớc giai cấp t sản Việt Nam * Sắp xếp nội dung tơng ứng: - "Chiến tranh đặc biệt" "Tìm diệt" "Bình định" - "Chiến tranh cục bộ" "ấp chiến lợc" Câu hỏi tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử Đây câu hỏi nâng cao kiến thức tổng hợp cđa häc sinh VÝ dơ: ý nghÜa cđa sù kiƯn 3/2/1930 cách mạng Việt Nam * Điện Biên Phủ có phải "Pháo đài bất khả xâm phạm" không? Vì sao? 10 skkn * Nội dung "Kế hoạch Na va", "kế hoạch Nava" bị phá sản nh nào? Câu hỏi so sánh kiện lịch sử: Ví dụ: * So sánh chủ trơng, đờng lối ba tổ chức cách mạng đợc thành lËp ë ViÖt Nam tõ 1925 - 1928 * Cho kiện lịch sử Việt Nam: 3/2/1930 19/81945 19/12/1946, 7/5/1954 Sự kiện đánh dấu bớc ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam? Vì sao? 3.4/ Bi hc kinh nghiệm Qua trình thực phơng pháp ôn tập, vào khả học tập kết đạt đợc việc thực phơng pháp đà rút đợc kinh nghiệm sau: - Phơng pháp ôn tập đợc tiến hành cách phong phú đa dạng phần học, kiến thức phù hợp với trình độ học sinh, ý nâng cao ®Ĩ ph¸t hiƯn båi dìng häc sinh giái 11 skkn - Ôn tập không đánh đố học sinh mà chủ u kh¬i dËy sù suy nghÜ cđa häc sinh mét cách thông minh sáng tạo kết hợp học với hành - Bài tập thực hành cần kết hợp nhiều dạng khác nhau, từ câu hỏi trắc nghiệm đến tập nhận thức, thực hành môn, vận dụng kiến thức đà học vào sống - Ôn tập sở hệ thống kiến thức theo trình tự lôgic, tăng cờng thực hành chỗ - Có chế độ u tiên khuyến khích qúa trình ôn tập, tạo nên thi đua lành mạnh học sinh - Xây dựng "Ngân hàng đề" tạo nên bất ngờ hứng thú, ham tìm hiểu câu hỏi, kiểm tra thực hành - Sử dụng đa dạng phơng pháp buổi ôn tập tạo nên thoải mái học tập học sinh 12 skkn 13 skkn C: KT LUN Tóm lại: Phơng pháp «n tËp lÞch sư líp ci cÊp trung häc sở nhằm cung cấp cho em hƯ thèng kiÕn thøc lÞch sư nh»m trang bÞ cho học sinh hành trang để em bớc vào bậc trung học phổ thông Với phơng pháp học sinh sÏ tiÕp nhËn kiÕn thøc mét c¸ch nhanh chãng có sức bền Tuy nhiên sử dụng phơng pháp đòi hỏi giáo viên phải nắm vững kiến thức lịch sử, sử dụng thành thục hệ thống phơng pháp qúa trình giảng dạy Quá trình thực phơng pháp đúc rút từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy Mong muốn thân góp phần tiếng nói chung vào trình đổi môn học để học sinh hiểu rõ lịch sử giới dân tộc cách hoàn thiện hơn./ Duyệt lãnh đạo Duyệt tổ VÜnh Thanh, ngµy 18 tháng 11 năm 2019 Ngi vit 14 skkn Vng Ngọc Lãm 15 skkn 16 skkn HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trêng Trung häc c¬ së VÜnh Thanh  SNG KIN KINH NGHIM (Phơng pháp ôn tập lịch sử lớp trung học sở ) Ngời thực hiện: VNG NGC LM Tổ môn: lịch sử 17 Năm học 20192020 **************** skkn ... Phơng pháp ôn tập chung * Ôn tập theo kiện lịch sử - Phơng pháp ôn tập theo kiện bớc khởi đầu cung cấp cho học sinh nguồn sử liệu Ôn tập theo phơng pháp giúp học sinh bổ sung kiện lịch sử theo... kiện lịch sử giới tiêu biểu từ 191 7 đến 194 5 + 7/11/ 191 7: Cách mạng tháng 10 Nga + 2/3/ 191 9: Thành lập quốc tế cộng sản (Quốc tÕ III) skkn + 4/5/ 191 9: Phpng trµo Ngị tø (Trung Qc) + 1/ /9/ 193 9:... 191 1 6/ 192 5 191 191 9 3/2/ 193 0 7/ 192 0 12/ 192 0 -Bíc 3: Cho häc sinh nhËn xét đánh giá bớc phát triển vợt bậc t tởng, trị tổ chức tới thành lập Đảng lÃnh tụ Nguyễn Quốc * Ôn tập lợc đồ, đồ thị sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phương pháp ôn tập lịch sử 9,