0

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện kon rẫy tỉnh kon tum

140 2 0
  • Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện kon rẫy tỉnh kon tum

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 21:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH TẤN CÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng – Năm 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH TẤN CÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI VIỆT PHÚ Đà Nẵng – Năm 2021 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thiết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm đề tài 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Quản lý giáo dục 12 1.2.3 Hướng nghiệp 13 1.2.4 Giáo dục hướng nghiệp 13 1.2.5 Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp 14 1.3 Lý luận hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở 16 1.3.1 Vị trí, vai trò hoạt động GDHN trường THCS 16 1.3.2 Mục tiêu hoạt động GDHN trường THCS 17 1.3.3 Nội dung GDHN trường THCS 18 1.3.4 Phương pháp hình thức giáo dục hướng nghiệp 19 1.3.5 Các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp 21 1.3.6 Các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp 22 1.3.7 Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động GDHN 23 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở 23 v 1.4.1 Quản lý mục tiêu giáo dục hướng nghiệp 23 1.4.2 Quản lý nội dung giáo dục hướng nghiệp 24 1.4.3 Quản lý phương pháp hình thức giáo dục hướng nghiệp 25 1.4.4 Quản lý điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp 28 1.4.5 Quản lý lực lượng tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp 28 1.4.6 Quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp 29 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở 30 1.5.1 Các yếu tố khách quan 30 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 31 Tiểu kết chương 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM 34 2.1 Khái quát trình khảo sát 34 2.1.1 Mục đích khảo sát 34 2.1.2 Nội dung khảo sát 34 2.1.3 Phương pháp, công cụ khảo sát 34 2.1.4 Kế hoạch tổ chức khảo sát 36 2.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 36 2.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội 36 2.2.2 Khái quát giáo dục đào tạo huyện Kon Rẫy 37 2.2.3 Tình hình giáo dục cấp THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 38 2.3 Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường thcs huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 41 2.3.1 Thực trạng giáo dục nghề nghiệp 41 2.3.2 Thực trạng nội dung, chương trình hoạt động giáo hướng nghiệp 44 2.3.3 Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 48 2.3.4 Thực trạng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 51 2.3.5 Thực trạng điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục hướng nghiệp 53 2.3.6 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục hướng nghiệp 53 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum 54 2.4.1 Thực trạng quản lý mục tiêu hoạt động giáo dục hướng nghiệp 54 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung giáo dục hướng nghiệp 56 vi 2.4.3 Thực trạng quản lý phương pháp hình thức giáo dục hướng nghiệp 57 2.4.4 Thực trạng quản lý điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục hướng nghiệp 59 2.4.5 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục hướng nghiệp 60 2.5 Đánh giá chung thực trạng 61 2.5.1 Điểm mạnh 61 2.5.2 Điểm yếu 62 2.5.3 Nguyên nhân 62 Tiểu kết chương 63 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM 64 3.1 Các nguyên tắc chung đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu giáo dục tồn diện 64 3.1.2 Đảm bảo tính khoa học 64 3.1.3 Đảm bảo tính thống 65 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa, phát triển 65 3.1.5 Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 65 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THCS huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 66 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh công tác hướng nghiệp 66 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ làm công tác hoạt động giáo dục hướng nghiệp 69 3.2.3 Đổi phương pháp, hình thức GDHN trường THCS địa bàn huyện Kon Rẫy 72 3.2.4 Xây dựng chế phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh trường THCS địa bàn huyện Kon Rẫy 76 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động hướng nghiệp nhà trường 78 3.2.6 Tăng cường cơng tác xã hội hóa, nguồn hỗ trợ hợp pháp để tổ chức hoạt động hướng nghiệp 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp 82 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 84 vii 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 84 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm 84 3.4.4 Phương pháp khảo nghiệm 84 3.4.5 Kết khảo nghiệm 85 Tiểu kết chương 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung đầu đủ Chữ viết tắt BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CĐ Cao đẳng CMHS Cha mẹ học sinh CMH-HĐH Cơng nghệ hóa-Hiện đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC-THDH Cơ sở vật chất-Thiết bị dạy học ĐDDH Đồ dùng dạy học ĐNGV Đội ngũ giáo viên 10 GD Giáo dục 11 GD&ĐT Giáo dục đào tạo 12 GDHN Giáo dục hướng nghiệp 13 GDNN-GDTX Giáo dục nghề nghiêp-Giáo dục thường xuyên 14 GDPT Giáo dục phổ thông 15 GV Giáo viên 16 HĐTNST Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 17 HS Học sinh 10 MN Mầm non 19 NN Nghề nghiệp 20 QL Quản lý 21 PHHS Phụ huynh học sinh 22 PP Phương pháp 23 TH Tiểu học 24 THCS Trung học sở 25 THPT Trung học phổ thông 26 TNTPHCM Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 27 TW Trung ương PL21 Câu 4: Các em cho biết hình thức tổ chức hoạt động GDHN nhà trường em học Mức độ thực 1-Hồn tồn khơng thực 2-Khơng thực S T T Hình thức tổ chức 3-Thỉnh thoảng 4-Thường xuyên thực Kết thực 1-Kém 2-Yếu 3-Trung bình 4-Khá 5-Tốt 5-Rất thường xuyên thực 01 Thông qua dạy học môn học 02 Thông qua việc tổ chức hoạt động GDHN khóa 03 04 05 Thơng qua hoạt động ngoại khố Thơng qua hoạt động dạy học dạy môn GDCD Thông qua buổi sinh hoạt hướng nghiệp 06 Thông qua dạy nghề phổ thông Thông qua việc tổ chức tham 07 quan nhà máy, sở sản xuất Ý kiến khác: PL22 Câu 5: Em cho biết phương pháp tổ chức hoạt động GDHN nhà trường em học S T T Phương pháp tổ chức Mức độ thực 1-Hoàn tồn khơng thực 2-Khơng thực 1-Kém 2-Yếu 3-Thỉnh thoảng 3-Trung bình 4-Thường xuyên thực 4-Khá 5-Tốt Kết thực 5-Rất thường xuyên thực 01 Phương pháp thuyết trình 02 Phương pháp đàm thoại 03 Phương pháp làm việc nhóm 04 Phương pháp sắm vai 05 Phương pháp trị chơi 06 Phương pháp tình dạy học 5 ... trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS huyện Kon Rẫy. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUỲNH TẤN CÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. .. hướng nghiệp cho học sinh trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện kon rẫy tỉnh kon tum ,