0

Điều kiện trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

199 2 0
  • Điều kiện trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ MAI PHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NCS TH.S LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi Đặng Thị Mai Phương, cam đoan Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học NCS Th.s Lê Thị Diễm Phương, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Đặng Thị Mai Phương DANH MỤC CHỮ, TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT HĐTCTS Hợp đồng tặng cho tài sản HĐTCTSCĐK Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện BLDS Bộ luật Dân TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh Nxb Nhà xuất MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN 1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản .8 1.1.2 Khái niệm điều kiện tặng cho hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 10 1.2 Đặc điểm hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 15 1.2.1 Tính đơn vụ hay song vụ 15 1.2.2 Tính thực tế hay ưng thuận 17 1.2.3 Tính khơng có đền bù 21 1.3 Hiệu lực hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện .25 1.4 Các yêu cầu pháp lý điều kiện tặng cho hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 30 1.4.1 Điều kiện tặng cho không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội .31 1.4.2 Điều kiện tặng cho phải xác định 33 1.4.3 Điều kiện tặng cho phải thực 34 1.4.4 Điều kiện tặng cho phải có tính khách quan 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG HỆ QUẢ PHÁP LÝ DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 36 2.1 Hệ pháp lý trường hợp điều kiện tặng cho vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội kiến nghị hoàn thiện .36 2.1.1 Xác định điều kiện tặng cho vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội 36 2.1.2 Hệ pháp lý trường hợp điều kiện tặng cho vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội 42 2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 45 2.2 Hệ pháp lý trường hợp điều kiện tặng cho không xảy thực được; điều kiện tặng cho không ghi nhận hợp đồng kiến nghị hoàn thiện .45 2.2.1 Hệ pháp lý trường hợp điều kiện tặng cho không xảy thực .45 2.2.2 Hệ pháp lý trường hợp điều kiện tặng cho không ghi nhận hợp đồng tặng cho tài sản 50 2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 54 2.3 Hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho vi phạm nghĩa vụ giao tài sản cho bên tặng cho kiến nghị hoàn thiện 55 2.3.1 Hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho vi phạm nghĩa vụ giao tài sản cho bên tặng cho 55 2.3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 60 2.4 Hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho vi phạm nghĩa vụ thực điều kiện sau tặng cho kiến nghị hoàn thiện 60 2.4.1 Hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho vi phạm toàn nghĩa vụ thực điều kiện sau tặng cho 61 2.4.2 Hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho vi phạm phần nghĩa vụ thực điều kiện sau tặng cho 67 2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 KẾT LUẬN CHUNG 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế khoa học – kĩ thuật ngày phát triển tạo nhiều cải dư thừa cho xã hội Trước hưng thịnh vật chất, chủ thể xã hội chuyển sang xây dựng cho giá trị tinh thần tích lũy cho hệ tương lai gắn kết tình cảm, quen biết, gần gũi mặt tinh thần làm nảy sinh nhu cầu tặng cho tài sản, tặng cho tài sản kèm theo số điều kiện định Chế định hợp đồng tặng cho tài sản nói chung hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện nói riêng đưa giải pháp hiệu cho vấn đề Trong chế định tặng cho tài sản có điều kiện điều kiện tặng cho vấn đề quan trọng, Bộ luật Dân năm 2015 dành riêng Điều luật quy định tặng cho có điều kiện, theo bên tặng cho yêu cầu bên tặng cho thực nhiều nghĩa vụ trước sau tặng cho Trường hợp phải thực nghĩa vụ trước tặng cho, bên tặng cho hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho khơng giao tài sản bên tặng cho phải toán nghĩa vụ mà bên tặng cho thực Trường hợp phải thực nghĩa vụ sau tặng cho mà bên tặng cho không thực bên tặng cho có quyền địi lại tài sản yêu cầu bồi thường thiệt hại Thực tế, bên tặng cho mong muốn tài sản tặng cho với ý nghĩa thể tình cảm yêu thương, quý mến; tài sản tặng cho chuyển quyền sở hữu sang cho bên tặng bên tặng cho thoả thuận điều kiện định với bên tặng cho để đảm bảo tài sản tặng cho sử dụng cách đắn, bảo tồn giá trị tài sản tặng cho Quy định tạo hành lang pháp lý quan trọng điều chỉnh điều kiện tặng cho hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện Tuy nhiên, q trình áp dụng pháp luật quy định cịn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót; quy định hành chưa phản ánh đầy đủ tính chất pháp lý điều kiện tặng cho dẫn đến thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án nhiều bất cập Cụ thể, bất cập việc xác định hệ pháp lý trường hợp bên tặng cho thực phần điều kiện trường hợp bên tặng cho vi phạm nghĩa vụ giao tài sản cho bên tặng cho; bất cập liên quan đến việc công nhận điều kiện tặng cho hợp đồng tặng cho tài sản Thực trạng áp dụng pháp luật địi hỏi cần phải có quy định cụ thể điều chỉnh riêng điều kiện tặng cho hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện sửa đổi, bổ sung quy định hành để chế vận hành chế định tặng cho có điều kiện hiệu thực tế, bảo vệ quyền lợi ích đáng bên quan hệ pháp luật Vì vậy, tác giả định lựa chọn đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp “Điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện” để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn xoay quanh điều kiện tặng cho, vi phạm điều kiện hệ pháp lý trường hợp vi phạm điều kiện; so sánh, phân tích quy định pháp luật đồng thời đưa kiến nghị để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quy định Tình hình nghiên cứu đề tài Điều kiện hợp đồng tặng cho có điều kiện nội dung quan trọng chế định hợp đồng Việt Nam nước giới Vấn đề nhận quan tâm, nghiên cứu từ nhiều nhà khoa học pháp lý nước nhiều góc độ, khía cạnh khác Trong kể đến số cơng trình tiêu biểu sau: - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình hợp đồng bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng (tái lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung), Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam; nguồn tài liệu cung cấp cho tác giả kiến thức lý luận pháp luật hợp đồng đặc điểm hợp đồng tính đơn vụ hay song vụ; tính thực tế hay ưng thuận, tính đền bù hay khơng có đền bù; hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu hủy bỏ hợp đồng Đây tảng để sâu vào nghiên cứu vấn đề lý luận điều kiện hệ pháp lý hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện - Đỗ Văn Đại (2018), Luật Hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án, tập tập 2, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam; tài liệu cung cấp cho tác giả kiến thức lý luận thực tiễn điều kiện hợp đồng có điều kiện, bao gồm điều kiện phát sinh, điều kiện thực điều kiện chấm dứt hợp đồng Tài liệu sở để đưa lập luận nghiên cứu khái niệm điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện hệ pháp lý trường hợp điều kiện bị vi phạm; đồng thời tài liệu cung cấp cho tác giả kiến thức tính hợp pháp điều kiện hợp đồng có điều kiện, tạo sở để xây dựng yêu cầu pháp lý điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện - Nguyễn Hải An (2012), Cơ sở lý luận thực tiễn tặng cho quyền sử dụng đất, Luận án tiến sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; cơng trình phân tích, lý giải làm rõ số khái niệm khoa học tặng cho quyền sử dụng đất, đặc điểm, chất pháp lý, vai trò, ý nghĩa tặng cho quyền sử dụng đất; lược sử trình hình thành tặng cho tài sản Việt Nam, so sánh với pháp luật số nước giới Tài liệu phân tích quy định tặng cho quyền sử dụng đất, tìm hiểu sở việc quy định điều luật, phân tích tính kế thừa phát triển, điểm quy định tặng cho quyền sử dụng đất kết hợp với thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án để đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật Từ tài liệu này, tác giả cung cấp góc nhìn khác khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản quan điểm đặc điểm hợp đồng này, đồng thời tiếp nhận thực tiễn xét xử Tòa án tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện, góp phần củng cố lập luận nghiên cứu vi phạm điều kiện tặng cho - Lê Thị Giang (2020), Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội; cơng trình xây dựng khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản, tặng cho tài sản có điều kiện, đồng thời đặc điểm đặc trưng làm sở cho việc phân biệt hợp đồng tặng cho tài sản với giao dịch khác hứa thưởng, di tặng; phân tích lý thuyết ảnh hưởng hay có tác động tới việc xây dựng quy định hợp đồng tặng cho tài sản Tài liệu đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật tặng cho tài sản tặng cho có điều kiện kết hợp với nghiên cứu, so sánh quy định có liên quan số nước giới để đưa kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nguồn tài liệu giúp tác giả có góc nhìn khác tặng cho tài sản, có luận điểm, luận xây dựng yêu cầu pháp lý điều kiện tặng cho hệ pháp lý trường hợp hủy bỏ hợp đồng không thực điều kiện - Trần Thị Như Trang (2014), Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; tài liệu nghiên cứu khái niệm, đặc điểm điều kiện giao dịch có điều kiện, hợp đồng có điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản; thời điểm phát sinh hiệu lực hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện mối liên hệ với việc thực điều kiện; đồng thời nghiên cứu chất pháp lý điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản thực tiễn áp dụng pháp luật để đánh giá phù hợp quy định hành, đề xuất kiến nghị Cơng trình góp phần củng cố lập luận tác giả khái niệm điều kiện hợp đồng tặng cho tài sản phân tích, bình luận bất cập việc xử lý vấn đề thực điều kiện tặng cho - Hồ Thị Thu Hà (2013), Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ theo quy định pháp luật Việt Nam hành - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; tài liệu nghiên cứu lý luận thực tiễn khái niệm, đặc điểm, chủ thể, hình thức, thời điểm có hiệu lực, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cha mẹ Tài liệu cung cấp cho tác giả quan điểm khác thực tiễn xét xử vấn đề vi phạm phần điều kiện tặng cho vấn đề toán phần nghĩa vụ mà bên tặng cho thực hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định Bộ luật Dân năm 2005, qua góp phần củng cố lập luận xây dựng chế hoàn thiện quy định hệ pháp lý vi phạm điều kiện tặng cho - Lê Thị Hoài Ân (2015), “Quy định pháp luật tặng cho tài sản số quốc gia giới Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12; tài liệu nghiên cứu, so sánh quy định có liên quan hợp đồng tặng cho tài sản quốc gia Pháp, Nhật Bản, Thái Lan; nghiên cứu khái niệm tặng cho tài sản, tặng cho tài sản có điều kiện, hiệu lực hợp đồng tặng cho tài sản, hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản so sánh với pháp luật Việt Nam Qua giúp tác giả có góc nhìn khái qt tặng cho tài sản nói chung tặng cho tài sản có điều kiện nói riêng quốc gia, từ có so sánh, đối chiếu nghiên cứu Sau khoảng 10 ngày chị B đưa cho anh C bán để nhà trọ trả nợ tiền cá độ, số vàng bà khơng biết bà khơng đồng ý trả Chị Hồ Thị Kim B trình bày: Số vàng cưới sau ăn lễ hỏi khoảng 10 ngày chị đưa hết lại cho anh C bán hết số vàng gồm: 06 24k, 01 nhẫn 05 phân 18k tiệm vàng Ngọc Tươi, mục đích bán số vàng để hai sử dụng chung anh C trả nợ tiền đá gà, bóng đá th nhà trọ hết nên chị khơng đồng ý trả theo yêu cầu bà D, ông E Anh Đỗ Hồng C trình bày: Anh hồn tồn khơng có lấy vàng cưới bán, anh khơng biết đường đến tiệm vàng Ngọc A, anh đề nghị chị B bà A phải trả lại vàng cưới cho anh lấy vợ khác * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tồ có ý kiến phát biểu: + Về việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký người tham gia tố tụng: Từ thụ lý vụ án đến trước xét xử, Thẩm phán Thư ký chấp hành theo quy định Bộ luật Tố tụng dân + Việc tuân theo pháp luật Hội đồng xét xử người tham gia tố tụng trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án thực quy định Bộ luật Tố tụng dân + Về quan điểm giải vụ án: Căn lời khai chị B thừa nhận có nhận số vàng sính lễ gồm: 01 đơi bơng tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ, 01 nhẫn 0,5 vàng 18K Việc chị B trình bày đưa vàng cho anh C khơng có chứng chứng minh, yêu cầu khởi kiện bà D ơng E có sở, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Đối với yêu cầu bà D, ơng E khởi kiện bà A có nghĩa vụ liên đới trả số vàng 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K, Hội đồng xét xử xét thấy khơng có sở việc trao sính lễ ngày đám hỏi bên thừa nhận trao đeo trực tiếp số vàng cho chị B, bà A khơng có giữ vàng, người chứng kiến nhà trai trao sính lễ cho nhà gái Phía bà D, ơng E khơng có tài liệu chứng chứng minh bà A người trực tiếp giữ vàng nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa vào kết tranh tụng phiên tịa, xem xét tồn diện chứng cứ, ý kiến đương phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Căn vào yêu cầu khởi kiện ông Đỗ Văn E, Trần Thị D khởi kiện bà Trần Thị A, chị Hồ Thị Kim B có địa số 164 ấp K, xã O, huyện N, Tiền Giang phải thực nghĩa vụ trả cho ông bà 06 24k, 01 nhẫn 05 phân 18k sính lễ cưới hỏi nên xác định quan hệ tranh chấp “Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện”.” Điều 462 Bộ luật dân 2015 thuộc trường hợp qui định khoản Điều 26, điểm a khoản Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân nên thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân huyện N [2] Qua lời trình bày phiên tòa vào biên hòa giải, lời khai đương sự, Hội đồng xét xử nhận thấy ông E, bà D bà A, chị B, anh C có xác lập quan hệ tặng cho tài sản, cụ thể anh C chị B có quen biết nên vào ngày 10/4/2019 AL ơng bà có làm lễ hỏi cho anh C chị B Sính lễ ngày đám hỏi gồm 01 heo quay, 04 mâm lễ vật số tiền 8.000.000 đồng 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K định ngày làm đám cưới ngày 04 – 05 06/12/2019 Al Tại buổi đám hỏi, gia đình nhà trai (ơng E, bà D) chứng kiến dòng họ bên trao trực tiếp cho chị B 06 vàng 24K gồm 01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 01 nhẫn 05 phân vàng 18K Sau đám hỏi xảy mâu thuẩn anh C bà A, hai bên gia đình có bàn bạc nhiều lần khơng đến kết không tiến hành đám cưới định trước cho chị B anh C Phía nhà gái (bà A, chị B), nhà trai (ơng E, bà D anh C) hủy hôn ước khơng hồn trả lại tồn số vàng mà nhà trai trao tặng 06 vàng 24K 01 nhẫn 0,5 phân vàng 18K vi phạm nghĩa vụ quyền tài sản tặng cho có điều kiện, mục đích tặng cho tài sản số vàng cưới để thực điều kiện đến việc kết hôn nên vợ nên chồng chị B, anh C Tại lễ hỏi phía bà A, chị B đồng ý nhận số vàng 06 24K 0,5 phân vàng 18K đồng nghĩa với việc đồng ý tổ chức đám cưới vào ngày 04/12/2019Al, hai bên nhà trai gái hủy đám cưới phía nhà gái chị B phải hoàn trả lại toàn số vàng 06 24K 0,5 phân vàng 18K cho phía ơng E, bà D Do yêu cầu khởi kiện ông E, bà D phù hợp với qui định pháp luật nên HĐXX chấp nhận Đối với lời trình bày chị B cho sau ngày đám hỏi khoảng 10 ngày chị đưa tồn số vàng mà đám hỏi bà D, ông E trao cho anh C bán tiêu xài trả nợ cá nhân anh C, lời trình bày khơng có sở ngày đám hỏi chị B thừa nhận phía nhà trai bên anh C có trao 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K đeo trực tiếp cho chị hai bên gia đình định ngày cưới tới Chị B không đưa tài liệu, chứng chứng minh cho việc chị B đưa lại vàng cho anh C, mặc khác phiên tịa anh C khơng thừa nhận việc anh nhận vàng từ chị B bán vàng HĐXX khơng chấp nhận nên buộc chị B phải trả lại toàn số vàng 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K cho bà D, ông E Đối với yêu cầu bà D, ông E khởi kiện bà A có nghĩa vụ liên đới trả số vàng 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K, Hội đồng xét xử xét thấy khơng có sở việc trao sính lễ ngày đám hỏi bên thừa nhận trao đeo trực tiếp số vàng cho chị B, bà A khơng có giữ vàng, người chứng kiến nhà trai trao sính lễ cho nhà gái Phía bà D, ơng E khơng có tài liệu chứng chứng minh bà A người trực tiếp giữ vàng nên bà A có nghĩa vụ liên đới hồn trả số vàng 06 vàng 24K gồm (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K cho bà D, ông E Theo giá vàng tiệm vàng Ngọc Tươi thời điểm xét xử có giá: 4.900.000 đồng/chỉ 24K 3.330.000 đồng/chỉ 18K Về thời hạn trả: Hợp đồng tặng cho bà D, ông E chị B hợp đồng có điều kiện nên khơng thực điều kiện phải hồn trả, bà D, ông E yêu cầu chị B trả 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K án có hiệu lực phù hợp với qui định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận Về án phí dân sơ thẩm: Do yêu cầu nguyên đơn chấp nhận nên hoàn tiền tạm ứng án phí Bị đơn phải chịu án phí dân sơ thẩm Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: - Căn vào khoản Điều 26, Điều 35, Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự; - Căn vào Điều 357, Điều 462, Điều 468 Bộ luật Dân sự; - Căn vào Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 án phí, lệ phí Tịa án Xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Đỗ Văn E, bà Trần Thị D Buộc chị Hồ Thị Kim B có nghĩa vụ hồn trả cho ơng Đỗ Văn E, bà Trần Thị D 06 vàng 24K (01 đôi tai 01 vàng, 01 sợi dây chuyền có mặt 03 vàng, 01 lắc 02 chỉ), 01 nhẫn 0,5 vàng 18K Thực trả án có hiệu lực pháp luật Trường hợp chậm thi hành án chị B phải trả cho ông E, bà D tiền lãi tương ứng số vàng thời gian chậm thi hành theo lãi suất quy định khoản Điều 357 Bộ luật dân Về án phí: Chị B phải chịu án phí dân sơ thẩm 1.553.250 đồng (một triệu năm trăm năm mươi ba ngàn hai trăm năm mươi đồng) Hồn lại cho ơng E, bà D số tiền tạm ứng án phí 687.500 đồng ( Sáu trăm tám mươi bảy ngày năm trăm đồng) theo biên lai thu số 0003334 ngày 07/01/2020 Chi cục Thi hành án dân huyện N, tỉnh Tiền Giang Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, đương có mặt có quyền kháng cáo án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo trình tự phúc thẩm Trong trường hợp án, định thi hành theo qui định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo qui định điều 6,7 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo qui định Điều 30 Luật thi hành án dân TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa BẢN ÁN SƠ THẨM SỐ 09/2009/DS-ST NGÀY 21/10/2009 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tóm tắt nội dung vụ án: Diện tích đất tranh chấp xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng có nguồn gốc tổ tiên để lại cho cụ Nông Thị Quế Ngày 13/03/2002, cụ Quế lập “tờ phân chia điền, thổ, nhà cửa” cho người cụ Nông Thị Phấn, Nơng Thị Hoa, Nơng Văn Hồng, có nội dung viết: “…Riêng đất thổ cư nhà tôn cho bà Phấn trọn quyền sử sụng lo phụng dưỡng tơi lúc tuổi già” có xác nhận Ủy ban nhân dân xã Đắc Nhau Từ năm 2003 bà Phấn kê khai đăng ký nộp thuế cho Nhà nước Ngày 12/10/2005, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phấn Nay cụ Quế cho bà Phấn không thực nghĩa vụ ni dưỡng cụ, có hành vi chửi mắng, đe dọa khơng cho cụ Quế nên cụ yêu cầu bà Phấn giao trả lại toàn đất bà Phấn canh tác đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Phấn… Bà Phấn cho rằng: ngày 13/3/2002, cụ Quế lập “Tờ phân chia điền thổ” đề lại nhà tồn diện tích đất cho bà để canh tác thu hoa lợi nuôi dưỡng cụ Quế sống cúng giỗ cụ Quế qua đời Sau đó, bà trực tiếp nhận đất canh tác, kê khai đăng ký nhà nước cấp giấy phép quyền sử dụng đất theo yêu cầu cụ Quế Bà thực đầy đủ nghĩa vụ nuôi dưỡng cụ Quế, cụ thể: sửa chữa lại phần mái nhà gạch cho cụ Quế ở, tháng đóng góp cho cụ Quế 10kg gạo mua thức ăn cho cụ Quế Do điều kiện xa, nên không trực tiếp với cụ Quế, mà thường xuyên thăm hỏi cụ Vì vậy, bà không đồng ý trả lại đất cụ Quế chia cho bà Tại Bản án sơ thẩm số 09/2009/DS-ST ngày 21/10/2009, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng không công nhận việc tặng cho quyền sử dụng đất cụ Quế với bà Phấn, buộc bà phải giao trả đất cho cụ Quế; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng cấp cho bà Phấn, với lý “… bà Phấn khơng làm trịn nghĩa vụ ni dưỡng cụ Quế, vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, ngồi phần diện tích đất thổ cư trên, bà phấn đất nhận chuyển nhượng ngày 14/07/2003 nên bà Phấn khơng khó khăn chỗ ở, buộc bà Phấn phải trả lại nhà đất cho cụ Quế, cụ Quế toán cho bà Phấn số tiền sửa chữa nhà…” BẢN ÁN PHÚC THẨM SỐ 53/2010/DS-PT NGÀY 06/12/2010 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Tóm tắt nội dung: Vợ chồng cụ Nguyễn Cơng Hữu có bốn người bàn Nguyễn Thị Thanh, ơng Nguyễn Công Đức, ông Nguyễn Công Tiến ông Nguyễn Công Danh Ngày 15/04/2004, cụ Hữu làm giấy Tặng cho ghi chuyển nhượng 02 nhà 07 gian diện tích 325 m2 cho ơng Nguyễn Cơng Danh với điều kiện: ơng Danh phải chăm sóc, ni dưỡng vợ chồng cụ Hữu, cụ Hữu chết ông Danh phải lo mai táng chăm lo giỗ tết cho cha mẹ cụ Hữu, cúng giỗ vợ chồng cụ Hữu Giấy có chữ ký vợ chồng cụ Hữu, ơng Danh, bà Thanh, ông Đức, ông Tiến Sau nhận đất, ông Danh phá bỏ toàn nhà xây nhà gian lợp ngó, 02 gian nhà bếp giao cho anh Nguyễn Công Thắng (con ông Danh) vợ chồng cụ Hữu đê ni dưỡng, chăm sóc vợ chồng cụ Hữu Năm 2007, vợ cụ Hữu chết, vợ chồng anh Công mai táng, giỗ tết đầy đủ Cuối năm 2009, vợ chồng anh Công chuyển đến tỉnh Đồng Nai sinh sống, khơng chăm sóc cụ Hữu, bà Thanh (con gái cụ Hữu) phải chăm lo nuôi dưỡng cụ Hữu Tháng 3/2010, bà Thanh đưa cụ Hữu nhà bà để nuôi dưỡng Tháng 8/2010, bà Thanh cụ Hữu yêu cầu ông Danh trả lại nhà đất, khơng làm đủ nghĩa vụ thỏa thuận Ông Danh xác nhận có thiếu sót việc chăm sóc cụ Hữu từ cuối năm 2009 trở đi, đồng ý tốn cho bà Thanh 9.000.000 đồng chăm sóc cụ Hữu, không đồng ý trả lại nhà đất Tại án sơ thẩm số 47/2010/DS-ST ngày 25/10/2010, Tòa án nhân dân huyện Đắc Tô định: bác yêu cầu khởi kiện cụ Hữu bà Thanh, chấp nhận tự nguyện ơng Danh tốn cho bà Thanh 9.000.000 đồng Ngày 02/11/2010, bà Thanh kháng cáo Tại án phúc thẩm số 53/2010/DS-PT ngày 06/12/2010 Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum sửa án sơ thẩm số 47/2010/DS-ST với nhận định: ông Danh thừa nhận từ năm 2009 không thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết Thực tế người chăm sóc ni dưỡng cụ Hữu vợ chồng anh Công (do ông Danh ủy thác), từ cuối năm 2009 anh Công chuyển nơi khác Đây hợp đồng tặng cho nhà có điều kiện, điều kiện đặt thực phần Do yêu cầu bà Thanh xin hủy hợp đồng tặng cho nhà đất có pháp luật Nhưng xét thấy ông Danh nhận nhà đất tặng cho từ năm 2004, làm lại nhà thực nghĩa vụ chăm sóc cụ Hữu thời gian dài (hơn năm) nên chấp nhận cho ông Danh sở hữu, sử dụng ½ nhà đất cụ Hữu Ơng Danh sử dụng diện tích nhà đất buộc ơng Danh phải tốn cho cụ Hữu giá trị ½ nhà đất 43.000.000 đồng… TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bản án số: 38 /2019/DS-PT Ngày 16/ 4/2019 “V/v Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản quyền sử dụng đất” NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BG - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trẩn Thị Hà Các thẩm phán: - Ông Bạch Đăng Thi - Bà Phạm Thị Minh Hiền - Thư ký phiên tòa: Ơng Dương Đình Hưng - Thư ký Tịa án nhân dân tỉnh BG - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BG: Ông Nguyễn Đức Sơn - Kiểm sát viên Ngày 16/4/2019, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BG xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 112/2018/TLPT-DS ngày 11/12/2018 việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản quyền sử dụng đất” Do án dân sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST ngày 17/9/2018 Tồ án nhân dân H.LNcó kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử số: 31/2019/QĐ-PT ngày 11/02/2019 Quyết định hỗn phiên tịa số 16/2019/QĐ-PT ngày 26/02/2019, đương sự: Nguyên đơn: Bà Bùi Thị H1, sinh năm 1938 (Có mặt ) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4, huyện LN, tỉnh BG Bị đơn: Anh Nguyễn Văn H2, sinh năm 1972 (Có mặt ) Trú qn: Thơn Cẩm Định, Xã H4, huyện LN, tỉnh BG Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 3.1 Ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1933 (đã chết) (Do bà H1thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4, huyện LN, tỉnh BG 3.2 Chị Nguyễn Thị Th (tức Nguyễn Thị G), sinh năm 1973 (có đơn xin xét xử vắng mặt ) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4 , huyện LN, tỉnh BG 3.3 UBND huyện LN– Do ơng Bạch Đức Hồng – Phó trưởng phịng Tài nguyên môi trường H.LN– Đại diện theo uỷ quyền ( Vắng mặt) Những người làm chứng: 4.1 Ông Phạm Văn L, sinh năm 1956 (vắng mặt) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4, Huyện LN, Tỉnh BG 4.2 Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1959 (vắng mặt) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4, Huyện LN, Tỉnh BG 4.3 Ông Nguyễn Trọng H3, sinh năm 1956 (vắng mặt) Trú quán: Thôn Cẩm Định, Xã H4, Huyện LN, Tỉnh BG 4.4 Ông Nguyễn Thế Th1, sinh năm 1957 (vắng mặt) Trú quán: Thôn Cẩm Định, xã Thanh H4, Huyện LN, Tỉnh BG Người kháng cáo: Bà Bùi Thị H1 - Là nguyên đơn; anh Nguyễn Văn H2, chị Nguyễn Thị Th Gái- Là bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan NỘI DUNG VỤ ÁN: Theo án sơ thẩm tài liệu có hồ sơ nội dung vụ án sau: Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/11/2015, tự khai, biên ghi lời khai, biên hòa giải bà Bùi Thị H1 trình bày: ngày 29/03/2001 gia đình bà UBND huyện LN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02221 QSDĐ/QĐ số 103 QĐ/UB(H) với diện tích 1430 m2 đất thơn Cẩm Định - Thanh H4 - LN BG mang tên hộ ông Nguyễn Văn D Vào ngày 18/01/2010 vợ chồng bà có thống nhất, thỏa thuận cho anh Nguyễn Văn H2 diện tích đất 645 m2 đất thơn Cẩm Định - Thanh H4- LN- BG phần diện tích đất trên, cịn lại phần diện tích 785 m2 vợ chồng bà giao cho anh Nguyễn Văn Th2 trai bà, cho Anh H2 diện tích đất gia đình bà có họp lại đến thống Anh H2 phải có trách nhiệm chăm sóc, ni dưỡng vợ chồng bà già Đến ngày 23/01/2014 UBND huyện LN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng Anh H2, trình chung sống với vợ chồng Anh H2 bà không tự do, Anh H2 bảo “ đâu phải đồng ý Anh H2” vợ chồng bà tự chăm sóc thân, Anh H2 cịn nói “ bà đâu chuyển bát hương nhà bà đi, phút không muốn với bà” Đến bà cảm thấy không với vợ chồng Anh H2 Anh H2 vi phạm điều kiện gia đình thỏa thuận, thống chăm sóc, ni dưỡng vợ chồng bà già Nay bà đề nghị vợ chồng Anh H2 chia trả lại bà phần diện tích 322 m2 phần diện tích đất trống chưa xây dựng phần diện tích 645 m2 UBND huyện LN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Anh H2, cịn phần nhà, cơng trình phụ, sân mà Anh H2 xây bà trí để Anh H2 tiếp tục sử dụng Liên quan đến yêu cầu khởi kiện đơn khởi kiện bà giao nộp cho Tòa án, đơn khởi kiện có nội dung ghi mục người khởi kiện gồm có bà ơng Nguyễn Văn D, có chữ ký bà Ơng D, bà H1trình bày nội dung sau: Khi khởi kiện bà tưởng phải có hai vợ chồng ký vào đơn nên bà đưa bảo ông Nguyễn Văn D ký vào đơn khởi kiện, bà bảo Ơng D ký thế, Ơng D khơng biết nội dung khởi kiện nào, mắt Ơng D Đến bà xác định bà người trực tiếp khởi kiện anh Nguyễn Văn H2 để đề nghị Tòa án giải vụ việc Ngoài bà giao nộp cho Tịa án giấy ủy quyền ơng Nguyễn Văn D, nội dung giống trên, bà bảo Ơng D ký Ơng D ký, thực Ơng D khơng biết u cầu khởi kiện vụ án Tại biên ghi lời khai ngày 16/06/2016, biên hòa giải, bị đơn anh Nguyễn Văn H2 trình bày: Ngày 18/01/2010 bố anh ơng Nguyễn Văn D mẹ đẻ bà Bùi Thị H1 tồn anh em gia đình họp lại đến thỏa thuận, thống bố mẹ anh tặng cho vợ chồng anh diện tích đất 645 m2 đất thôn Cẩm Định - Thanh H4 - LN - BG với điều kiện vợ chồng anh có nghĩa vụ chăm sóc, ni dưỡng bố mẹ anh già Đến ngày 23/01/2014 anh UBND huyện LN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng anh Trong thời gian bà Hồ, Ơng D chung sống với vợ chồng anh, vợ chồng anh có xây dựng cho bố mẹ anh 01 nhà cấp 4, ba gian rộng khoảng 100 m2 cơng trình phụ 02 gian bếp, 02 gian chuồng lợn, 01 bể nước, 01 nhà tắm, 01 giếng khoan, 01 nhà vệ sinh, tường vành lao xây kín phần đất, sân có diện tích 60 m2 lát gạch đỏ phần diện tích bố mẹ anh cho Trong thời gian chung sống với bố mẹ anh không xảy mâu thuẫn cả, đến ngày 19/11/2014 bố mẹ anh tặng nốt phần diện tích đất cho anh Nguyễn Văn T, sau anh trai anh Nguyễn Văn T muốn xin diện tích đất 20 m2 mà bố mẹ anh cho vợ chồng anh, anh không cho anh Tuấn khơng hỏi xin anh Từ mẹ mâu thuẫn, mẹ anh (Bà H1) có nói “Mày khơng cho tao khơng với mày” anh có nói với mẹ anh “bà khơng với thơi, phút khơng muốn với bà”, sau mẹ anh khơng với vợ chồng anh mà sang nhà anh Nguyễn Văn T Nay mẹ anh khởi kiện địi vợ chồng anh số diện tích đất tặng cho vợ chồng anh, anh có mong muốn bố mẹ anh tiếp tục chung sống với vợ chồng anh để vợ chồng anh chăm sóc ơng bà, bố mẹ anh khơng chung sống địi lại phần diện tích tặng cho vợ chồng anh, anh đề nghị Tòa án giải theo quy định pháp luật, lúc đầu anh có yêu cầu bố mẹ anh phải tốn cho anh tồn số tiền 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn) khoản tiền anh bỏ xây dựng nhà cơng trình anh trình bày số tiền trông nom, cấy hái, cỗ, giỗ, lại ông bà 04 năm 10 tháng 100.000.000 đồng, tổng số tiền anh yêu cầu bà Bùi Thị H1 ông Nguyễn Văn D phải trả anh 680.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Khi Tồ án làm việc giải thích u cầu phản tố nộp án phí theo quy định Anh H2 khơng u cầu mà đề nghị Tịa án giải theo quy định pháp luật, anh không yêu cầu số tiền Tại tự khai, biên hồ giải chị Nguyễn Thị Th trình bày lời trình bày anh Nguyễn Văn H2 Tại biên ghi lời khai ngày 15/11/2017 ông Nguyễn Văn D xác định ông không khởi kiện hay yêu cầu, đề nghị gì, ơng có ký đơn khởi kiện bà H1 bảo ký ơng ký, ơng khơng kiện cáo gì, việc giải tranh chấp bà H1và Anh H2 tự giải quyết, ơng khơng có ý kiến Tại tự khai ngày 05/02/2018 ơng Bạch Đức Hồng trình bày: Anh Nguyễn Văn H2 vợ Nguyễn Thị Th Gái UBND huyện LN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH000627 cấp ngày 23/01/2014, diện tích 645 m2 ( Đất 180 m2, đất vườn 465 m2), thôn Cẩm Định, Xã H4, Huyện LN, Tỉnh BG Diện tích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn H2 vợ Nguyễn Thị Th Gái có nguồn gốc nhận tặng cho ông Nguyễn Văn D vợ Bùi Thị H1, theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 13/02/2012 phịng cơng chứng số 02 Tỉnh BG thực hiện; Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH000627 cấp ngày 23/01/2014 thưc quy định Về diện tích hình thể theo kết đo đạc (Do Tịa án cung cấp) có sai khác diện tích hình thể so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 23/01/2014 hộ sử dụng đất không với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Tại biên xác minh ngày 20/12/2017 ông Phạm Văn L trình bày: Ơng làm trưởng thơn Cẩm Định- Thanh H4 - LN - BG từ năm 2005 nay, thời gian ơng làm trưởng thơn khoảng năm 2014 thơn tổ chức hịa giải tranh chấp bà Bùi Thị H1 anh Nguyễn Văn H2 làm nhiều lần, nội dung hòa giải tranh chấp đất đai hai mẹ Trong thời gian Bà H1 với Anh H2 quyền thơn thấy bình thường, khơng xảy chuyện gì, Bà H1, Ơng D tự lo liệu cho thân, Anh H2 chị Gái (Vợ Anh H2) lo liệu công việc gia đình có việc lớn Việc bà Bùi Thị H1 với vợ chồng anh Nguyễn Văn H2 có xảy mâu thuẫn hay khơng quyền thơn không nắm cụ thể, ông nghe kể lại có lần Bà H1 nhà gái vào vụ vải để hỗ trợ công việc cho gái, nhà vợ chồng Anh H2, Bà H1 có lời tiếng vào, cụ thể ông không rõ Tại biên xác minh ngày 20/12/2017 ơng Phạm Văn Đ trình bày: Ơng làm cơng an viên thôn Cẩm Định - Thanh H4 - LN - BG từ năm 2002 nay, thời gian ông làm công an viên vào khoảng năm 2014 thơn tổ chức hịa giải tranh chấp bà Bùi Thị H1 anh Nguyễn Văn H2 làm nhiều lần, nội dung hòa giải tranh chấp đất đai hai mẹ Trong thời gian Bà H1 với Anh H2 quyền thơn thấy bình thường, khơng xảy chuyện gì, Bà H1, Ơng D tự lo liệu cho thân, Anh H2 chị Gái (Vợ Anh H2) lo liệu công việc gia đình có việc lớn Việc bà Bùi Thị H1 với vợ chồng anh Nguyễn Văn H2 có xảy mâu thuẫn hay khơng quyền thơn khơng nắm cụ thể, ơng nghe kể lại có lần Bà H1 nhà gái vào vụ vải để hỗ trợ công việc cho gái, nhà vợ chồng Anh H2, Bà H1 có lời tiếng vào, cụ thể ơng không nắm rõ Tại biên xác minh ngày 20/12/2017 ông Nguyễn Trọng H3 trình bày: Trong thời gian Bà H1, Ơng D với Anh H2 khơng xảy mâu thuẫn lớn, ơng chứng kiến việc Ông D, bà H1tự chuyển khỏi nhà Anh H2, khơng có việc Anh H2 đuổi bà H1đi khỏi nhà Tại biên xác minh ngày 20/12/2017 ông Nguyễn Thế Th1 trình bày: Trong thời gian Bà H1, Ơng D với Anh H2 không xảy mâu thuẫn lớn, ơng chứng kiến việc Ơng D, bà H1tự chuyển khỏi nhà Anh H2, khơng có việc Anh H2 đuổi bà H1đi khỏi nhà Tại phiên tịa bà Bùi Thị H1 trình bày: Bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu khởi kiện bà đề nghị Toà án giải buộc anh Nguyễn Văn H2 phải trích chia lại cho bà 322 m2 đất phần diện tích đất mà ơng bà tặng cho Anh H2 Tại phiên anh Nguyễn Văn H2 trình bày: Anh khơng trí với u cầu khởi kiện bà Bùi Thị H1, anh khơng có vi phạm nghĩa vụ ni dưỡng Ơng D, bà Hồ, anh có nguyện vọng đón bà H1về tiếp tục ni dưỡng Với nội dung nêu trên, án dân sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST ngày 17/9/2018 Toà án nhân dân LN định: Áp dụng Điều 465; 467; 722; 723; 724; 725 Điều 726 Bộ luật dân năm 2005; Điều 26; 35; 45; 92; 147; 227; 271; 272; 273 Điều 280 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Điều 12; Điều 26 Điều 27 Nghị số 326 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thường vụ quốc hội án phí lệ phí Tồ án Xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện bà Bùi Thị H1: Buộc anh Nguyễn Văn H2 chị Nguyễn Thị Th (Tức Nguyễn Thị Th Gái) phải trích chia cho bà Bùi Thị H1 phần diện diện tích đất UBND huyện LNcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2014, với tổng diện tích đất 92 m2 có 50 m2 đất 42 m2 đất vườn, cụ thể có cạnh sau: Cạnh BC giáp đường bê tông thơn có chiều dài 05 m; Cạnh CD có chiều dài 18 m; Cạnh DE có chiều dài 5,1m; Cạnh BE có chiều dài 18,9 m ( Có sơ đồ kèm theo), tổng giá trị 55.838.000 đồng Anh H2 sử dụng 553 m2 đất có 130 m2 đất 423 m2 đất vườn, cụ thể sau: Cạnh AB giáp đường bê tơng thơn có chiều dài cạnh gấp khúc 4,7m; 2,1m; 5,6m; 5,5m; 14,5m; Cạnh AF có chiều dài cạnh gấp khúc 3,8 m; 14,7m; 2,4m; Cạnh EF có chiều dài 25,4 m; Cạnh BE có chiều dài 18,9 m (Có sơ đồ kèm theo), phần đất có 01 ngơi nhà diện tích 92,34m2, 01 sân gạch 54 m2, 01 bếp 22, 54 m2, 01nhà tắm 3,8 m2, 01 bể nước m3, 01 nhà vệ sinh 1,96 m2, 01 chuồng lợn 8,37 m2, 01 giếng khoan tổng giá trị 305.927.740 đồng Ngồi ra, án cịn tun án phí, quyền yêu cầu thi hành án quyền kháng cáo cho bên đương Ngày 01/10/2018, bà Bùi Thị H1 nguyên đơn kháng cáo, Bà H1 miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Nội dung kháng cáo bà khơng trí với việc Tịa án cấp sơ thẩm chia cho bà 92m2 đất Bởi q thiệt thịi cho bà nguồn gốc đất đai bà Ông D tặng cho Anh H2 Anh H2 không thực nghĩa vụ nuôi dưỡng chăm sóc ơng, bà mà ơng bà phải tự chăm sóc thân Ngày 01/10/2018, anh Nguyễn Văn H2 bị đơn, chị Nguyễn Thị Th Gái người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo Nội dung kháng cáo anh chị kháng cáo toàn án sơ thẩm án giải khơng khách quan, không công bằng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi đáng anh chị Việc bố mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh chị anh Nguyễn Văn T hoàn toàn tự nguyện, bàn bạc, trí tồn thể thành viên gia đình Tại phiên Tồ phúc thẩm, nguyên đơn bà Bùi Thị H1 giữ nguyên yêu cầu kởi kiện Anh H2 bị đơn, chị Gái người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không rút kháng cáo Các đương không thỏa thuận với giải vụ án * Bà Bùi Thị H1 trình bày: Vợ chồng Anh H2 vi phạm thỏa thuận vể việc nuôi dưỡng, chăm sóc ơng bà, nên bà có quyền địi lại toàn số đất tặng cho Tuy nhiên, Anh H2, chị Gái xây dựng tài sản đất, cấp sơ thẩm buộc Anh H2, chị Gái phải trả cho bà 92m2 để bà có chỗ nên bà xin rút đơn kháng cáo, việc rút đơn kháng cáo bà hoàn toàn tự nguyện Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm y án sơ thẩm * Bị đơn anh Nguyễn Văn H2 trình bày: anh không đồng ý với yêu cầu khởi kiện Bà H1 Vì việc bố mẹ anh tặng cho anh đất lập thành văn Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, có chữ ký bố mẹ anh chị em gia đình xác nhận đại diện ban quản lý thôn Cẩm Định, xác nhận Ủy ban nhân dân Xã H4 Anh làm thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Anh sử dụng ổn định, làm nhà kiên cố đất từ năm 2010, suốt q trình sử dụng khơng có tranh chấp Anh khơng vi phạm giao kèo thỏa thuận mà tự Bà H1 bỏ nhà * Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn trình bày: Tịa án cấp sơ thẩm áp dụng lẽ công định không với quy định pháp luật, chia cho Bà H1 92m2 không dựa sở pháp lý Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Anh H2 hồn tồn phù hợp Lời trình bày Bà H1 có mâu thuẫn, bà xác định mẹ khơng có mâu thuẫn to tát, khơng có để xác định Anh H2 vi phạm giao kèo Bà H1 xác định Anh H2 khơng đồng ý cho anh Tuấn 20m2 đất nên bà đòi đất Anh H2, bà xác định hai mẹ khơng có mâu thuẫn to tát, Bà H1 thừa nhận Anh H2 đưa tiền cho bà 2.000.000đồng/1 tháng Vì gia đình có anh em dọa đánh Anh H2, nên Anh H2 không đến thắp hương cho Ông D Những người làm chứng khai việc Anh H2 đuổi Bà H1 Tòa án sơ thẩm vi phạm tố tụng, cụ thể áp dụng sai quan hệ tranh chấp, phải xác định quan hệ tranh chấp phải "chia tài sản chung hộ gia đình", đưa thiếu người tham gia tố tụng, giải vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Đề nghị hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải lại Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh BG phát biểu ý kiến: Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân trình giải vụ án cấp phúc thẩm Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng dân kể từ thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đảm bảo quy định pháp luật Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản Điều 308, Điều 309 BLTTDS xử, sửa án sơ thẩm: Chấp nhận kháng cáo Anh H2, chị Thanh Bác toàn yêu cầu khởi kiện bà Bùi Thị H1 việc đòi Anh H2 phải trả cho bà 322m2 tặng cho Anh H2 Do sửa án sơ thẩm, Bà H1, Anh H2, chị Thanh khơng phải chịu án phí dân phúc thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa, ý kiến tranh luận phiên Sau nghe ý kiến phát biểu đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh BG Hội đồng xét xử nhận định: [1] Về tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Th, chị Phạm Thị Vân Anh, UBND huyện LN triệu tập hợp lệ vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt Hội đồng xét xử khoản Điều 296 Bộ luật tố tụng dân xét xử vắng mặt chị Thanh UBND huyện LN [1.1] Đối với việc xác định quan hệ tranh chấp: Bà H1 yêu cầu đòi lại phần diện tích đất cho Anh H2, phần diện tích Bà H1 địi sở hợp đồng tặng cho có điều kiện, nên xác định quan hệ “tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” theo quy định khoản Điều 26 Bộ luật tố tụng dân Điều 645 Bộ luật dân năm 2005 [1.2] Về vi phạm tố tụng: Q trình giải vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông D chết, Tịa án cấp sơ thẩm khơng đưa người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng Ông D vào tham gia tố tụng vi phạm Tuy nhiên, Bà H1 khởi kiện phần đất bà khối tài sản bà Ông D, khơng liên quan đến phần đất Ơng D Những người thuộc hàng thừa kế thứ Ông D có văn từ chối tham gia tố tụng khơng có u cầu đề nghị phần đất tranh chấp, đề nghị giải quyền lợi cho mẹ anh, chị Sau án sơ thẩm xử xong anh chị khơng có ý kiến bán án sơ thẩm, khơng u cầu quyền lợi gì, xét thấy khơng ảnh hưởng đến quyền lợi người này, nên không cần thiết phải hủy án đề nghị vị Luật sư phiên tòa [1.3] Về đề nghị Anh H2 đưa người tham gia tố tụng anh Nguyễn Văn Đ1, chị Nông Thị L2 trai dâu anh nhờ đất tranh chấp từ tháng 12/2017 Tại phiên tịa nh Đại có mặt xác định anh nhờ nhà đất mà Bà H1 khơng Anh khơng có cơng sức đóng góp tài sản này, anh khơng có u cầu quyền lợi, nghĩa vụ vụ án mong muốn bố anh đón bà Mặt khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Anh H2, chị Thanh vợ chồng anh Đ1 nhờ nên xác định anh Đ1, Chị L2 khơng có quyền lợi, nghĩa vụ vụ án Nên yêu cầu Anh H2 khơng có [2] Về nội dung: [2.1] Tại phiên tịa phúc thẩm Bà H1 rút tồn kháng cáo, đề nghị y án sơ thẩm, nên Hội đồng xét xử không xem xét yêu cầu kháng cáo Bà H1 [2.2] Đối với kháng cáo Anh H2, chị Gái toàn án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hợp đồng tặng cho tài sản quyền sử dụng đất bên hoàn tồn tự nguyện khơng bị ép buộc Nhưng xác định hợp đồng tặng cho có điều kiện với giao kèo gia đình thống Anh H2 phải có trách nhiệm ni dưỡng Ơng D, Bà H1, Anh H2 lại không thực giao kèo, Bà H1, Ông D khỏi nhà Anh H2 có thật Việc Anh H2 nói "bà đâu đi, phút tơi không muốn với bà" Anh H2 thừa nhận, khơng có xác định Anh H2 ngược đãi bố mẹ, việc mẹ mâu thuẫn có, thể việc Ơng D chết Bà H1 khơng cho Anh H2 đứng chịu tang lo đám tang cho Ơng D từ Anh H2 khơng hỏi han đến Bà H1 hai bên thừa nhận phiên tòa, nên xác định Anh H2 vi phạm phần nghĩa vụ với Bà H1 theo thỏa thuận hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện quy định khoản Điều 462 Bộ luật dân năm 2015, nên khởi kiện Bà H1 có Tuy nhiên, Anh H2, chị Thanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản Bà H1 tặng cho Anh H2 xây dựng nhà đất Ông D, Bà H1 Đến nay, Ông D chết, Anh H2 có nguyện vọng đón Bà H1 Bà H1 xác định Anh H2 vi phạm nghĩa vụ mẹ có mâu thuẫn nên bà khơng thể với vợ chồng Anh H2 Hiện nay, Bà H1 chỗ khác, để đảm bảo quyền lợi ổn định sống cho Bà H1, cấp sơ thẩm chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện Bà H1 không cần phải hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, buộc Anh H2, chị Thanh phải trích chia cho Bà H1 92m2 có Do vậy, khơng có chấp nhận đơn kháng cáo Anh H2 chị Thanh [2.3] Từ phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử vào khoản Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo anh Nguyễn Văn H2 chị Nguyễn Thị Th, giữ nguyên án sơ thẩm [3] Án phí dân phúc thẩm: Do kháng cáo Anh H2, chị Gái không chấp nhận nên Anh H2, chị Gái phải chịu án phí án phí dân phúc thẩm theo quy định khoản Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản Điều 29 Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Bà H1 miễn án phí dân phúc thẩm theo quy định điểm đ khoản Điều 12 theo quy định Nghị số 326/2016 [4] Các định khác án sơ thẩm kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử khơng xem xét Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: - Căn khoản Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Không chấp nhận kháng cáo anh Nguyễn Văn H2, chị Nguyễn Thị Th Giữ nguyên án sơ thẩm Xử: - Căn Điều 465; 467; 722; 723; 724; 725 Điều 726 Bộ luật dân năm 2005; Điều 26; 35; 45; 92; 147; 227; 271; 272; 273 Điều 280 Bộ luậ tố tụng dân năm 2015; Điều 12; Điều 26 Điều 27 Nghị số 326 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thường vụ quốc hội án phí lệ phí Tồ án Xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện bà Bùi Thị H1: Buộc anh Nguyễn Văn H2 chị Nguyễn Thị Th (Tức Nguyễn Thị Th Gái) phải trích chia cho bà Bùi Thị H1 phần diện diện tích đất UBND huyện LN cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2014, với tổng diện tích đất 92 m2 có 50 m2 đất 42 m2 đất vườn, cụ thể có cạnh sau: Cạnh BC giáp đường bê tơng thơn có chiều dài 05 m; Cạnh CD có chiều dài 18 m; Cạnh DE có chiều dài 5,1m; Cạnh BE có chiều dài 18,9 m (Có sơ đồ kèm theo), tổng giá trị 55.838.000 đồng Anh H2 sử dụng 553 m2 đất có 130 m2 đất 423 m2 đất vườn, cụ thể sau: Cạnh AB giáp đường bê tơng thơn có chiều dài cạnh gấp khúc 4,7m; 2,1m; 5,6m; 5,5m; 14,5m; Cạnh AF có chiều dài cạnh gấp khúc 3,8 m; 14,7m; 2,4m; Cạnh EF có chiều dài 25,4 m; Cạnh BE có chiều dài 18,9 m (Có sơ đồ kèm theo), phần đất có 01 ngơi nhà diện tích 92,34m2, 01 sân gạch 54 m2, 01 bếp 22, 54 m2, 01nhà tắm 3,8 m2, 01 bể nước m3, 01 nhà vệ sinh 1,96 m2, 01 chuồng lợn 8,37 m2, 01 giếng khoan tổng giá trị 305.927.740 đồng Án phí: Miễn án phí DSST cho bà Bùi Thị H1 Hoàn trả Bà H1 số tiền 1.000.000đồng tạm ứng án phí nộp theo biên lai số AA/2014/0002625 ngày 10/5/2016 Chi cục thi hành án Huyện LN Anh Nguyễn Văn H2, chị Nguyễn Thị G phải chịu 2.791.900 đồng án phí DSST - Án phí dân phúc thẩm: Buộc anh Nguyễn Văn H2, chị Nguyễn Thị Th người phải chịu 300.000đồng án phí dân phúc thẩm trừ số tiền tạm ứng án phí nộp biên lai số AA/2018/005111 ngày 01/10/2018 số AA/2018/005173 ngày 06/11/2018 Chi cục thi hành án dân huyện Lục Nam Xác nhận Anh H2, chị Thanh thi hành xong án phí dân phúc thẩm - Về chi phí đo vẽ thẩm định, định giá tài sản: Bà Bùi Thị H1 phải chịu 4.000.000đ tiền đo vẽ, thẩm định, định giá tài sản, xác nhận Bà H1 nộp đủ toán theo biên toán ngày 17/8/2017 Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6; 7, 7a, 7b Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Các định khác án sơ thẩm khơng có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án Nơi nhận: - TAND Huyện LN; - VKSND Tỉnh BG; - - Chi cục THADS Huyện LN; - Các đương sự; - Lưu hồ sơ vụ án TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký) Trần Thị Hà 10 ... VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN 1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 1.1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho tài. .. QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN 1.1 Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện Hợp đồng tặng cho cơng cụ pháp lý hình thành... quan hợp đồng tặng cho tài sản quốc gia Pháp, Nhật Bản, Thái Lan; nghiên cứu khái niệm tặng cho tài sản, tặng cho tài sản có điều kiện, hiệu lực hợp đồng tặng cho tài sản, hủy bỏ hợp đồng tặng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện ,