0

Quyền được bồi thường khi bị thu hồi đất

91 1 0
  • Quyền được bồi thường khi bị thu hồi đất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐÀO TH NH T NG QUYỀN ĐƢỢC BỒI THƢỜNG KHI BỊ THU HỒI ĐẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUY N NGÀNH LUẬT D N S VÀ T TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 TỤNG D N S BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH QUYỀN ĐƢỢC BỒI THƢỜNG KHI BỊ THU HỒI ĐẤT C u nn n Lu t D n S V T Tụn D n S Mã s 60380103 Người hướng dẫn khoa học: Ts N u n H B Học viên: Đ o T n T n Lớp: C o Họ Lu t, k án ò , k óa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 H n LỜI CAM ĐO N Tôi cam đoan luận văn thạc sỹ “Quyền bồi thường bị thu hồi đất” cơng trình nghiên cứu khoa học thân thực Những tài liệu, số liệu sử dụng luận văn bảo đảm tính khách quan, xác Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khoa học khác Tác iả Đ o Thanh Tùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ lu t D n s BTTH B i t ƣờn t iệt ại LĐĐ Lu t Đất đ i LTNBTCNN Lu t Trá n iệm b i t ƣờn UBND Ủ b nn nd n ủ N nƣớ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG QUYỀN ĐƢỢC BỒI THƢỜNG VỀ ĐẤT KHI BỊ THU HỒI ĐẤT 1.1 P ƣơn t ứ b i t ƣờn đất b n đất Nhà nƣớ thu 1.2 Căn ứ xác địn s tiền b i t ƣờn Nhà nƣớ thu i đất .8 i đất 11 1.3 Cách t ứ xác địn giá đất để b i t ƣờn Nhà nƣớ thu i đất .14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG QUYỀN ĐƢỢC BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC KHI BỊ THU HỒI ĐẤT TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 20 2.1 Căn ứ xác địn trách n iệm b i t ƣờn ủ Nhà nƣớ trƣờn ợp thu i đất trái quy địn pháp lu t 20 2.2 Xác địn t iệt ại đƣợ b i t ƣờn trƣờn ợp thu i đất trái quy địn pháp lu t 29 2.3 Cơ quan t ủ tụ iải qu ết yêu ầu b i t ƣờn trƣờn ợp thu i đất trái quy địn pháp lu t 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 KẾT LUẬN 46 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam, đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên lòng đất, vùng biển thềm lục địa… thuộc “sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” trở thành nguyên tắc hiến định1 Do tính đặc thù quan hệ sở hữu đất đai, Việt Nam, công tác quản lý nhà nước đất đai xem vô cần thiết, mà đất đai không đơn tư liệu sản xuất, mà cịn trở thành loại vốn khơng thể thiếu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong điều kiện nay, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng với giới, nhu cầu sử dụng đất thị trường bất động sản ngày trở nên sôi động, vậy, việc thu hồi đất để tạo quỹ đất thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh vô cần thiết2 Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền sử dụng đất cá nhân, tổ chức Nhà nước bảo hộ3 Quyền sử dụng đất loại tài sản công dân nguồn vốn để người sử dụng đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh Do đó, Nhà nước thu hồi đất, vấn đề đặt phải phải đảm bảo mối quan hệ lợi ích Nhà nước người bị thu hồi đất Nói cách khác, người sử dụng đất có quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việc làm giúp người dân có đền bù xứng đáng cho công sức mà bỏ quyền sử dụng đất bị thu hồi, thể rõ trách nhiệm Nhà nước việc bảo hộ quyền sở hữu công dân Quyền bồi thường tiếp cận hai góc độ: (i) thứ nhất, việc bồi thường đất, tức Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất, với số cơng tác hỗ trợ; (ii) thứ hai, việc Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần cho người bị thu hồi đất hành vi trái pháp luật, có lỗi q trình người thi hành cơng vụ gây q trình thu hồi đất Về bản, hai góc độ bồi thường thu hồi đất có đặc điểm chung xuất phát từ trách nhiệm bồi thường Nhà nước người bị thu hồi đất khách thể thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân hành vi thu hồi đất Nhà nước gây Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn Điều 53 Hiến pháp 2013 Nguyễn Quang Thành (2017), “Ảnh hưởng thu hồi đất vốn văn hóa đất đai Việt Nam”, Dân chủ pháp luật, (chuyên đề tháng 2), tr 3-9 Điều 54 Hiến pháp 2013 2 hai khái niệm bồi thường đất không xuất phát từ hành vi trái pháp luật lỗi Nhà nước, điều chỉnh theo quy định Luật Đất đai 20134 văn hướng dẫn thi hành Ngược lại, khái niệm bồi thường Nhà nước xuất phát từ hành vi trái pháp luật lỗi người đại diện cho quyền lực Nhà nước thi hành công vụ, điều chỉnh Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn hướng dẫn thi hành Với mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người dân cách tốt nhất, văn pháp luật hai lĩnh vực này, cụ thể Luật Đất đai 2013 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 20175 có quy định tương đối chi tiết, cụ thể vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất Tuy nhiên, bên cạnh cịn tồn số bất cập, hạn chế cần phải giải như: (i) phương thức bồi thường đất đất cịn mang tính lý thuyết, chủ trương; (ii) việc xác định số tiền bồi thường dựa vào giá đất theo mục đích sử dụng hợp pháp vào thời điểm có định thu hồi đất không hợp lý; (iii) việc xác định giá đất chưa phù hợp với giá thị trường, gây xúc nhân dân thực việc thu hồi đất; (iv) việc xác định thiệt hại bồi thường hành vi thu hồi đất trái pháp luật cịn có nhiều vướng mắc; (v) mức bồi thường thiệt hại chưa bao gồm thiệt hại tinh thần… Chính thế, cần có cơng trình nghiên cứu cách chuyên sâu, toàn diện vấn đề bồi thường thu hồi đất hai góc độ có lỗi hay khơng có lỗi Nhà nước để có góp ý, đề xuất hồn thiện pháp luật, từ bảo vệ tốt cho quyền lợi ích hợp pháp người dân Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quyền bồi thường thu hồi đất” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu Qua q trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài như: - Thứ nhất, sách Pháp lu t Việt Nam trách nhiệm b i t ƣờng Nhà nƣớc hai tác giả Đỗ Văn Đại Nguyễn Trương Tín, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, xuất lần thứ hai năm 2014 Tác phẩm nghiên cứu, phân tích cách tổng quát vấn đề chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước xác đihj trách nhiệm bồi thường, nguyên tắc chế thủ tục bồi thường… Đồng thời, tác giả phân tích trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực cụ thể, có lĩnh vực Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13) ngày 29 tháng 11 năm 2013 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14) ngày 20 tháng 06 năm 2017, có hiệu lực từ 01/7/2018 quản lý hành nói chung thu hồi đất nói riêng Tuy nhiên, tác phẩm viết dựa tảng Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2010, chưa cập nhật quy định Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017, chưa vào phân tích cách chuyên sâu, cụ thể vấn đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước lĩnh vực thu hồi đất Song, thành tựu mà tác phẩm đạt nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để người viết thực đề tài - Thứ hai, viết “Xá định giá đất để tính b i t ƣờng Nhà nƣớc thu h i đất” tác giả Phan Trung Hiền tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01, 02 năm 2017 Bài viết thực trạng tồn việc định giá đất để bồi thường Nhà nước thu hồi đất Cùng với đó, tác giả đưa số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định lĩnh vực Bài viết nguồn tư liệu tham khảo giá trị trình thực đề tài luận văn Tuy nhiên, nội dung viết đề cập đến vấn đề nhỏ quyền bồi thường thu hồi đất - Thứ ba, viết “N ững t n tại, vƣớng mắc phát sinh trình áp dụng p ƣơn thức b i t ƣờng Nhà nƣớc thu h i đất” tác giả Nguyễn Thị Nga tạp chí Luật học, số 05 năm 2011 Bài viết phân tích số bất cập vấn đề bồi thường nhà nước thu hồi đất, tập trung chủ yếu vào phương thức bồi thường phương thức bồi thường việc giao đất mới, phương thức bồi thường tiền Về bản, viết đem lại kiến thức có giá trị việc triển khai đề tài luận văn tác giả Tuy nhiên, điểm hạn chế viết đưa dựa quy định Luật Đất đai 2003, thay Luật Đất đai 2013 Đồng thời, viết chưa phân tích cách tồn diện tất vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất - Thứ tư, đề tài khoa học cấp trường “P áp lu t b i t ƣờng, hỗ trợ, tái định ƣ nhà nƣớc thu h i đất - th c trạng ƣớng hoàn thiện”, đại học Luật Hà Nội, tác giả Nguyễn Thị Nga chủ nhiệm năm 2010 Đề tài tập hợp viết nghiên cứu cách hệ thống toàn diện quyền bồi thường bị thu hồi đất Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng tình thực tế án, định Tòa án để so sánh, nhận định tìm hạn chế, bất cập pháp luật hành Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu cơng trình rộng, bao gồm tất quyền liên quan đến quyền bồi thường bị thu hồi đất, chưa tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực mà đề tài luận văn hướng tới - Thứ năm, viết “Xá định thiệt hại b i t ƣờng thiệt hại Nhà nƣớc thu h i đất” tác giả Nguyễn Vinh Diện đăng tạp chí Dân chủ Pháp luật số 11(308) năm 2017 tài liệu hữu ích nghiên cứu xác định thiệt hại mức bồi thường hành vi thu hồi đất trái pháp luật Bài viết trình bày loại thiệt hại phát sinh lĩnh vực đồng thời nêu khía cạnh, vấn đề cần quan tâm tiến hành xác định mức bồi thường thiệt hại Một điểm bật viết việc đặt vấn đề bất cập hoạt động bồi thường thu hồi đất sai quy định, từ làm sở xây dựng kiến nghị Tuy nhiên, dừng lại góc độ viết nghiên cứu ngắn, nội dung tập trung vào số vấn đề mà chưa bao quát hết sở lý luận thực tiễn - Thứ sáu, viết “Lu t trách nhiệm b i t ƣờng Nhà nƣớc – Những bất c p ƣớng sửa đổi” tác giả Nguyễn Minh Tuấn Ngụy Thị Liễu trình bày tạp chí Dân chủ Pháp luật số 12 (261), năm 2013 số bất cập trách nhiệm bồi thường Nhà nước nói chung đưa kiến nghị thích hợp Mặc dù viết khơng sâu phân tích lĩnh vực thu hồi đất nội dung có giá trị tham khảo cao vấn đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước, đặc biệt thủ tục giải bồi thường Ngoài cịn nhiều sách, viết tạp chí lĩnh vực pháp luật nghiên cứu vấn đề lý luận sở pháp lý trách nhiệm bồi thường Nhà nước, nguồn tư liệu quan trọng mà tác giả sử dụng Luận văn Nhìn chung, vấn đề quyền bồi thường thu hồi đất, góc độ có lỗi khơng có lỗi Nhà nước nghiên cứu, đề cập số công trình có liên quan Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện, cụ thể vấn đề góc độ quy định pháp luật hành Luật Đất đai 2013 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017 Do đó, khẳng định đề tài luận văn tác giả mang tính bối cảnh Mục đ , đ i tƣợng nghiên cứu đề tài Đề tài luận văn tác giả hướng đến việc nghiên cứu cách toàn diện, chuyên sâu vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất với hai khía cạnh: (i) bồi thường từ việc thu hồi đất không xuất phát từ lỗi Nhà nước (ii) bồi thường Nhà nước có lỗi việc thu hồi đất Từ phân tích đó, tác giả hạn chế cịn tồn từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật việc bồi thường thu hồi đất, hướng tới bảo vệ tốt cho quyền lợi ích hợp pháp công dân Đối tượng nghiên cứu đề tài tác giả quy định pháp luật hành quyền bồi thường bị thu hồi đất hai khía cạnh liệt kê Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, tác giả tìm hiểu quy định quyền bồi thường bị thu hồi đất Từ đó, tìm hiểu vấn đề vướng mắc thực tiễn áp dụng pháp luật theo quan điểm xét xử Tòa án Trên sở lý luận thực tiễn, tác giả đánh giá, kết luận hiệu áp dụng pháp luật; đề xuất giải pháp pháp lý nhằm thống triển khai thực tế, bảo đảm tính hiệu lực hiệu pháp luật Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong luận văn mình, vấn đề bồi thường thu hồi đất khơng có lỗi Nhà nước, tác giả tập trung phân tích vấn đề bồi thường đất, khơng vào phân tích vấn đề hỗ trợ, tái định cư vấn đề bồi thường tài sản đất hay bồi thường hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác, trách nhiệm bồi thường lỗi Nhà nước trình thu hồi đất, tác giả tập trung vào vấn đề phát sinh trách nhiệm, điều kiện để bồi thường việc xác định thiệt hại phải bồi thường Về văn pháp luật, tác giả triển khai đề tài luận văn dựa văn hành Luật Đất đai 2013, Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước 2017, với văn hướng dẫn thi hành P ƣơn pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để tìm hiểu quy định hành pháp luật Việt Nam quyền bồi thường thu hồi đất Phương pháp tác giả sử dụng xuyên suốt luận văn Bên cạnh đó, tác giả có sử dụng phương pháp lịch sử để thay đổi pháp luật Việt Nam thời kỳ vấn đề liên quan đến vấn đề bồi thường thu hồi đất, từ tiến pháp luật Phương pháp tác giả sử dụng xuyên suốt luận văn Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp thực tiễn trình nghiên cứu Cụ thể, vấn đề nêu ra, tác giả minh chứng thực tiễn xảy trình Nhà nước bồi thường thu hồi đất Tác giả sử dụng số án để từ bình luận, làm rõ cách thức giải Tòa án vấn đề liên quan lĩnh vực nghiên cứu Phương pháp tác giả sử dụng xuyên suốt luận văn PHỤ LỤC ... 1: Quyền bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất - C ƣơn 2: Quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất trái quy định pháp luật CHƢƠNG QUYỀN ĐƢỢC BỒI THƢỜNG VỀ ĐẤT KHI BỊ THU HỒI ĐẤT Thu hồi đất việc Nhà... loại đất thu hồi, khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất1 2 Như vậy, bản, bồi thường đất, ... tiên việc bồi thường đất có mục đích sử dụng với đất bị thu hồi Quy định thể rõ chủ trương Nhà nước ưu tiên bồi thường đất, việc bồi thường đất đổi đất tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền được bồi thường khi bị thu hồi đất , Quyền được bồi thường khi bị thu hồi đất