TOP đề tài luận văn ngành bảo hiểm đáng tham khảo

Ngành bảo hiểm là một ngành khá đặc thù, để có thể hoàn thành được khóa luận một cách tốt nhất sinh viên cần nắm phương pháp luận, cơ sở lý luận, các quy định của pháp luận. Nhằm vận dụng, ứng dụng vào các vấn đề thực tế một cách chính xác và linh hoạt. 

Nội dung chính

I. 10 bài luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm 

1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại PTI Thủ Đô

Với mục đích phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm tại tác giả lựa chọn đề tài luận văn bảo hiểm nhân thọ: hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại PTI Thủ Đô cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn tốt nghiệp tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại trong giai đoạn 2015 – 2019

Link

2. Thực trạng triển khai bảo hiểm toàn diện học sinh tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm này nêu ra các tác dụng khách quan của bảo hiểm toàn diện học sinh. Đồng thời phân tích những rủi ro ẩn chứa không lường trước được của lứa tuổi học sinh nhằm khuyến khích sự phát triển của loại bảo hiểm toàn diện học sinh.

Đây là bài luận văn được đánh giá là khách quan, thực tế và có tính ứng dụng cao.

Link

3. Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội

Sinh viên ngành bảo hiểm có thể tham khảo bộ tài liệu dưới đây để chọn lựa đề tài cho luận án tốt nghiệp ngành bảo hiểm của mình. Bộ tài liệu dưới đây đưa ra các kiến thức tổng quát về các loại bảo hiểm. Từ đó đi sâu phân tích công tác chăm sóc khách hàng, thực trạng hoạt động của trung tâm dịch vụ khách hàng ngành bảo hiểm xã hội. Từ đó đề xuất thành lập và triển khai đơn vị hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khách hàng của ngành bảo hiểm xã hội

Link

4. Phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành bảo hiểm nhân thọ 

Phân tích, nghiên cứu thị trường là con của kinh doanh thiết yếu và là công việc cần làm trong một thị trường cạnh tranh, nơ có quá nhiều sản phẩm cần phải cạnh tranh gay gắt để dành sự chấp nhận mua và hoặc sử dụng khách hàng. Chính vì vậy đây là một đề tài nghiên cứu mà sinh viên có thể chọn làm luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm.

Link

5. Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán lẻ bảo hiểm xe cơ sở tại công ty bảo hiểm PVI – Bắc sông Hồng, Bắc Ninh

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kinh doanh bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xe cơ giới nói riêng, sau một thời gian thực tập tại công ty bảo hiểm PVI Bắc sông Hồng Bắc Ninh, tác giả chọn đề tài: Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán thẻ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PVI Bắc sông Hồng Bắc Ninh

Trong phạm vi luận án tốt nghiệp ngành bảo hiểm này, tác giả chỉ chú trọng hóa nghiệp vụ: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Vì đây là hai nghiệp vụ chính trong bảo hiểm xe cơ sở tại công ty bảo hiểm PVI Bắc sông Hồng

Link

6. Bảo hiểm hỏa hoạn và các thửa số đặc biệt tại trụ sở chính công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

Sau khi có quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì đối tượng tham gia bảo hiểm ngày càng được mở rộng, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp khai thác tính năng này. Tuy nhiên hiện tại thị trường bảo hiểm cháy còn nhiều khoảng trống, việc khai thác nguồn doanh thu này không hề đơn giản, số tiền bồi thường ngày càng cao, đặt cho bài toán khó cho tất cả các doanh nghiệp trong đó có cả công ty bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm cháy đặc biệt quan trọng đối với đời sống, tác giả đã chọn đề tài bảo hiểm hàng hóa và các rủi ro đặc biệt tại trụ sở chính công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp để làm luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm cho mình.

Link

7. Thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bài luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm này gồm ba phần:

– Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm xã hội

– Thực trạng tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay

– Thành lập bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội Việt Nam

Link

8. Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm này bao gồm các phần sau:

– Làm rõ vai trò của công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã Chí Linh, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

– Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị để hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội thị xã Chí Linh

Link

9. Đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Định hướng và các giải pháp phát triển đến năm 2020

Luận văn tốt nghiệp ngành bảo hiểm xã hội này đã chỉ cho rằng để giải quyết vấn đề đội ngũ, nguồn nhân lực là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành bảo hiểm xã hội. Góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

10. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm có yếu tố nước ngoài

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm này được nghiên cứu dựa trên các cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên nền tảng phương pháp luận đó tác giả đã khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm và đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng bảo hiểm có yếu tố nước ngoài. Nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chế định hợp đồng bảo hiểm có yếu tố nước ngoài.

II. Bảo hiểm là gì? Phân biệt các loại bảo hiểm 

1. Bảo hiểm là gì? 

Mặc dù ra đời từ khá sớm tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một khái niệm chính thống nào về bảo hiểm. Nhìn chung các khái niệm điều mô tả tính chất san sẻ rủi ro bảo hiểm, chuyển giao rủi ro thông qua cơ chế phí bảo hiểm. Chính vì vậy có thể hiểu rằng bảo hiểm là một dịch vụ tài chính thông qua đó một cá nhân hay tổ chức có quyền được hưởng bồi thường hoặc được chi trả tiền bảo hiểm nếu rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra nhờ vào khoản đóng bảo hiểm cho mình hay người thứ ba khác thông qua hợp đồng bảo hiểm.

Khoản tiền bồi thường này do một tổ chức đảm nhận, tổ chức này có trách nhiệm trước rủi ro hay sự kiện bảo hiểm và bù trừ chúng theo quy luật thống kê. Như vậy bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm trong đó đối tượng bảo hiểm là tài sản, trách nhiệm dân sự và nghiệp vụ bảo hiểm khác thông qua bảo hiểm nhân thọ.

2. Phân biệt các loại bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm 

Hiện nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm đã được triển khai. Tùy vào các tiêu thức phân loại khác nhau người ta phân chia thành các sản phẩm bảo hiểm khác nhau. Nếu căn cứ vào đối tượng bảo hiểm thì bảo hiểm được chia thành ba nhóm là bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm con người.

Bảo hiểm tài sản: bao gồm các nghiệp vụ mà đối tượng bảo hiểm là tài sản, vật chất. Ví dụ như bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu biển, bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm: bao gồm các nghiệp vụ mà đối tượng bảo hiểm là phần nghĩa vụ hay trách nhiệm dân sự của người tham gia bảo hiểm. Ví dụ như: bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe, chủ tàu phải trách nhiệm dân sự cho chủ lao động.

Bảo hiểm con người: bao gồm các nghiệp vụ bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe, khả năng lao động của con người. Ví dụ như bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tai nạn hành khách

nếu căn cứ vào phương thức triển khai, bảo hiểm chia thành hai nhóm là bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm tự nguyện là như tên gọi của nó là các hoạt động bảo hiểm không mang tính ràng buộc pháp lý bao gồm các nghiệp vụ bảo hiểm giữa bên tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thông qua cơ chế thỏa thuận hợp đồng.

Bảo hiểm bắt buộc là những nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bắt buộc được quy định bởi luật để đảm bảo phòng ngừa các rủi ro cho xã hội. Danh mục các loại bảo hiểm bắt buộc được quy định bởi pháp luật và các văn bản luật.

Nếu căn cứ vào cách thức quản lý hợp đồng thì bảo hiểm chia thành hai nhóm: bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

3. Vai trò của bảo hiểm trong đời sống xã hội

Bảo hiểm nói chung là cái dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cũng như đối với người tham gia bảo hiểm

Đối với nền kinh tế xã hội bảo hiểm có những vai trò quan như sau:

Góp phần ổn định tài chính đảm bảo cho khoản đầu tư. trong nền kinh tế hiện đại, bảo hiểm đã trực tiếp tham gia đảm bảo cho khoản đầu tư. Hầu hết các dự án đầu tư hiện nay đều đòi hỏi phải có bảo hiểm. Nếu không có bảo hiểm thì các chủ đầu tư, đặc biệt là ngân hàng liên quan sẽ không mạo hiểm đầu tư vốn cho dự án. Bởi vậy có thể xem hoạt động bảo hiểm như một loại kích thích đầu tư

Bảo hiểm phi nhân thọ là một loại kinh huy động vốn hữu hiệu để nhà tù tư phát triển kinh tế xã hội. Thấy ở chỗ các doanh nghiệp bảo hiểm thu phí bảo hiểm trước khi rủi ro và sự kiện bảo hiểm xảy ra với đối tượng bảo hiểm.

Góp phần ổn định và tăng ngân sách nhà nước. Với các loại quỹ bảo hiểm ngày càng tăng do người tham gia đóng góp các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả hoặc bồi thường rồi do hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Góp phần ngăn ngừa, đề phòng hạn chế tổn thất giúp cô cho con người có cuộc sống an toàn xã hội trật tự hơn.

Đối với người tham gia bảo hiểm: Bảo hiểm phi nhân thọ còn là chỗ dựa cho tinh thần người dân. Chỉ với mức phí bảo hiểm không lớn nhưng các cá nhân sẽ nhận được khoản bồi thường khi không may rủi ro xảy ra. Người tham gia bảo hiểm cũng yên tâm đầu tư vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia vào nhiều hoạt động của đời sống xã hội.