Category Archives: Ngành Truyền thông – Quảng cáo

TOP 10 BÀI LUẬN VĂN HAY NHẤT VỀ CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG. 

Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhân thức dạng nền với đa truy nhập không trực dao (Luận văn thạc sĩ). 

Mô hình truyền thông là một dạng thức biểu hiện cụ thể, cô đúc lý thuyết truyền thông, phản ánh mối quan hệ của các yếu tố trong quá trình truyền thông. Đối với những sinh viên ngành truyền thông, những bài luận văn về mô hình truyền thông là tài liệu tham khảo không […]

10 đề tài về kế hoạch Quảng cáo và cách lập chiến lược tốt nhất 

Lập kế hoạch quảng cáo  là một yếu tố cần thiết nhằm thúc đẩy hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Với mỗi loại sản phẩm khác nhau thì các kế hoạch sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, có những quy định, quy tắc chung bạn có thể tuân theo để đưa ra một kế […]