0

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại PTI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

80 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH Lớp: CQ54/03.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI PTI THỦ ĐÔ ” Chuyên ngành : Tài Bảo Hiểm Mã số : 03 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cuối khóa: “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đơ” cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế PTI Thủ Đơ Sinh viên thực Đỗ Thị Ngọc Ánh SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh i Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU vi LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ VÀ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng bảo hiểm người phi nhân thọ 1.1.2 Vai trò bảo hiểm người phi nhân thọ 1.1.3 Phân loại bảo hiểm người phi nhân thọ 1.2 BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 1.2.1 Nội dung bảo hiểm kết hợp người 1.2.2 Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm kết hợp người 13 1.2.3 Số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm 13 1.2.4 Quyền lợi nghĩa vụ bên 14 1.3 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 15 1.3.1 Quy trình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 15 1.3.2 Các tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI PTI THỦ ĐÔ 23 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PTI THỦ ĐÔ 23 2.1.1 Khái quát chung Tổng công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện 23 2.1.2 Khái quát chung PTI Thủ Đô 27 2.1.3 Tình hình kinh doanh bảo hiểm PTI Thủ Đô giai đoạn 2015-2019 33 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN THỦ ĐÔ 37 SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh ii Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.1 Thuận lợi, khó khăn Bảo Hiểm Bưu Điện Thủ Đơ q trình hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 37 2.2.2 Thực trạng công tác khai thác 40 2.2.3 Thực trạng công tác giám định bồi thường 44 2.2.4 Thực trạng cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất 50 2.2.5 Thực trạng tình hình trục lợi bảo hiểm 51 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI PTI THỦ ĐÔ 52 2.3.1.Những kết đạt được: 52 2.3.2.Tồn hạn chế nguyên nhân: 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI PTI THỦ ĐÔ 55 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PTI THỦ ĐÔ TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO 55 3.1.1 Mục tiêu 55 3.1.2 Phương hướng phát triển 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN THỦ ĐÔ 58 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động khai thác 58 3.2.2 Giải pháp thực tốt khâu giám định, bồi thường 63 3.2.3 Giải pháp tăng cường biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất 64 3.2.4 Giải pháp chống gian lận trục lợi bảo hiểm bảo hiểm kết hợp người 66 3.2.5 Giải pháp khác 67 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 69 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà Nước 69 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 70 3.3.3 Đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu Điện 71 SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh iii Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN 72 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh iv Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BHCN : Bảo hiểm người DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KHCN : Kết hợp người LNKTTT : Lợi nhuận kế toán trước thuế LNST TNDN : Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp NĐBH : Người bảo hiểm PNT : Phi nhân thọ PTI : Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện STBH : Số tiền bảo hiểm STBT : Số tiền bồi thường TDTT : Tổng doanh thu TS-KT : Tài sản – Kỹ thuật TTS : Tổng tài sản VCSH : Vốn chủ sở hữu XCG : Xe giới SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh v Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Bảng/ Sơ đồ Nội dung Trang Bảng 1.1 Tỷ lệ phí bảo hiểm PTI Thủ Đơ 14 Bảng 2.1 Bảng tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng 26 PTI ( năm gần ) Bảng 2.2 Doanh thu phí bảo hiểm gốc PTI Thủ Đô giai 34 đoạn 2015-2019 Bảng 2.3 Kết kinh doanh theo nhóm nghiệp vụ giai 35 đoạn 2015 – 2019 Bảng 2.4 Doanh thu phí bảo hiểm kết hợp người 41 PTI Thủ Đô giai đoạn 2015-2019 Bảng 2.5 Tình hình thực kế hoạch doanh thu phí bảo 42 hiểm kết hợp người PTI Thủ Đơ giai đoạn 2015-2019 Bảng 2.6 Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm kết 48 hợp người PTI Thủ Đô giai đoạn 20152019 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy PTI Thủ Đô SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh vi 28 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thời kì sơ khai xã hội lồi người với công cụ đồng, đá thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày q trình phấn đầu, tìm tịi nỗ lực không ngừng người xã hội Có thể thấy, người lực lượng sản xuất lao động tạo xã hội lồi người Khơng thể phủ nhận vai trị to lớn người việc tạo xã hội văn minh, phát triển Thực tế, hoạt động lao động sản xuất người tách rời với quy luật vận động tự nhiên, thân người luôn phải đối mặt với rủi ro, tai nạn, bệnh tật, không lường trước đe dọa tới tính mạng, sống làm ảnh hưởng đến kinh tế người Trước tình trạng này, người tìm đến nhiều biện pháp đề phòng, hạn chế, khắc phục khác song hầu hết biện pháp thực chưa đủ để đảm bảo an toàn, an tâm mặt xã hội Chính lẽ đó, bảo hiểm đời mang theo giá trị cốt lõi tính nhân văn, góp phần bảo đảm an tồn, ổn định tài cho cá nhân, gia đình tổ chức doanh nghiệp giúp khôi phục đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng vai trị việc huy động nguồn lực tài đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dài hạn kinh tế Ngày nay, kinh tế ngày phát triển, nhu cầu đảm bảo an toàn – an tâm - ổn định sống người ngày cao, bảo hiểm nhờ trọng suy nghĩ nhận thức cá nhân Bằng chứng riêng Việt Nam, tính đến có 60 DNBH bao gồm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, công ty môi giới bảo hiểm công ty tái bảo hiểm Cùng đó, để đứng vững thị trường bảo hiểm trước cạnh tranh mạnh mẽ ấy, doanh nghiệp bảo hiểm phải không ngừng đổi mới, phát triển đa dạng hóa nghiệp vụ bảo hiểm nhằm thu hút trở SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thành lựa chọn khách hàng Bảo hiểm người bảo hiểm thương mại đời phần tất yếu, bên cạnh khắc phục khuyết điểm bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, cịn đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân Nhận thức vai trò quan trọng BHCN PNT, Công ty bảo hiểm phi nhân thọ từ bắt đầu gia nhập thị trường không ngừng nghiên cứu đưa thị trường nhiều sản phảm BHCN với đặc điểm khác Trong số loại hình bảo hiểm kết hợp người thuộc nhóm BHCN vài năm trở lại có xu hướng phát triển mạnh mẽ Để tạo điều kiện đẩy mạnh loại hình bảo hiểm nữa, Nhà Nước cần phải có định hướng cụ thể thân doanh nghiệp phải vạch chiến lược phát triển nhằm đẩy mạnh thị phần bảo hiểm KHCN thị phần chung công ty Cũng công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác thị trường, PTI Thủ Đô lựa chọn bảo hiểm KHCN bước tiến quan trọng phát triển chung tồn cơng ty Trong thời gian thực tập PTI Thủ Đơ em tìm hiểu số vấn đề liên quan đến bảo hiểm KHCN nhận thấy tình hình triển khai sản phẩm PTI Thủ Đô đạt kết định đồng thời tồn số vấn đề khiến kết đạt chưa với khả thực Chi nhánh Với mục đích phân tích, đánh giá thực trạng đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm PTI Thủ Đô, em lựa chọn đề tài “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đơ” cho luận văn tốt nghiệp Hi vọng qua đóng góp số ý kiến giúp PTI Thủ Đô nâng cao kết kinh doanh sản phẩm bảo hiểm kết hợp người Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô giai đoạn 20152019 SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Mục đích nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp giới thiệu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô nhằm kết đạt được, thuận lợi hạn chế, khó khăn mà công ty gặp phải giai đoạn 2015-2019 Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người công ty Phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu dựa phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử để phân tích, đánh giá đối tượng, kết hợp phân tích lý luận phân tích thực tiễn Ngồi ra, luận văn tốt nghiệp sử dụng phương pháp khác như: phương pháp thống kê, so sánh, phân tích để đánh giá đối tượng nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu Chương 1: Lý luận chung bảo hiểm người phi nhân thọ nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên - TS Nguyễn Thị Thu Hà tất anh chị phòng bảo hiểm người anh chị thuộc phòng ban khác PTI Thủ Đơ tận tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành đề tài Do thời gian kiến thức thực tế nghiệp vụ chưa nhiều nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy anh chị PTI Thủ Đơ để đề tài hồn chỉnh mặt lý luận có tính khả thi thực tiễn hoạt động kinh doanh công ty SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người Một nghiệp vụ đánh giá triển khai có hiệu qủa hay khơng phụ thuộc vào hiệu suất khai thác tư vấn viên Hiện tình hình cạnh tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam phức tạp, công ty bảo hiểm tranh giành khách hàng với chủ yếu dựa vào biện pháp hạ phí tăng hoa hồng bảo hiểm… mà chưa trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ để trì lợi cạnh tranh bền vững Trong bối cảnh đó, đặc biệt trước sức ép trình hội nhập ngành bảo hiểm Việt Nam, chắn thị trường có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi có nguồn lực tài hùng mạnh, với công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên tiến… điều kiện tiên doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm với chất lượng cao mong tạo lợi cạnh tranh, trì lịng trung thành khách hàng, tạo danh tiếng công ty gia tăng thị phần thị trường bảo hiểm Chính vậy, việc tìm kiếm giải pháp nâng cao nhận thức khách hàng chất lượng dịch vụ việc làm có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp bảo hiểm Trước điều kiện kinh tế-xã hội ngày phát triển, đời sống nhân dân đươc cải thiện, khả tài gia đình theo đảm bảo hơn, song việc thiết lập chắn an toàn để bảo vệ thân trước rủi ro hoàn toàn chưa phổ biến Đa số phận người dân chưa thực có lịng tin vào bảo hiểm, họ ln có hồi nghi định, câu nói truyền tai chưa xác loại hình dịch vụ mẻ Theo đó, người dân ln có cảm giác khơng an tâm vào bảo hiểm, có người sợ bị lừa, đơi người lại khơng thích loại sản phẩm vơ hình mà khơng nhìn thấy lợi ích trước mắt để đầu tư Chính suy nghĩ sai lệch đông đảo người dân thúc buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành biện pháp SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 59 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tuyên truyền, quảng bá, đẩy mạnh việc giới thiệu tư vấn cách xác giá trị cốt lõi, góp phần đập tan nỗi lo lắng ánh nhìn tiêu cực bảo hiểm Để thực tốt công tác này, Cơng ty tiến hành cơng việc sau:  Tăng cường quảng cáo Đặt thêm nhiều biển quảng cáo, pa-nơ, áp-phích, đặc biệt nơi có lượng người qua lại lớn, nơi tập trung đông dân cư, nhiều khách du lịch như: bên ven đường lớn dẫn vào Thành phố, hay gần Hồ Gươm, Hồ Tây, ngã ba, ngã tư, khu chung cư, khu du lịch, khu công nghiệp… Các biển quảng cáo công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền tải thông tin, thông điệp gửi gắm hình ảnh, sản phẩm dịch vụ tới tay khách hàng cách nhanh Nó giúp doanh nghiệp định vị hình ảnh, thương hiệu tâm trí khách hàng tốt Các biển quảng cáo phải thể cách đơn giản, dễ hiểu, gây ấn tượng nhờ vào kết cấu màu sắc… Bên cạnh đặt biển quảng cáo đơn vị khách hàng cơng ty kèm theo số hiệu an tồn lao động Một điểm đáng quan tâm hoạt động kinh doanh bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm sản phẩm dễ bắt chước, công ty bảo hiểm tự đứng quảng cáo cho sản phẩm bảo hiểm mình, ví dụ họ liên tục thực chiến dịch quảng cáo tác động tới khách hàng nhằm mục đích cho khách hàng hiểu rõ lợi ích tham gia bảo hiểm kết hợp người cơng ty bảo hiểm khác có thuận lợi khơng nhỏ từ hoạt động quảng cáo Chính lý mà thực tế thị trường bảo hiểm Việt Nam xuất quảng cáo bảo hiểm không công ty bảo hiểm chấp nhận bỏ chi phí Nên Bảo Hiểm Bưu Điện thực chương trình liên kết nhiều cơng ty bảo hiểm Mặt khác, Bảo Hiểm Bưu Điện tự quảng cáo qua phương tiện truyền thông Đài SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 60 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài truyền hình, Đài phát thanh, báo chí, ấn phẩm, tập san, chí làm phim bảo hiểm Một hình thức quảng bá tiềm mơi trường thương mại điện tử Song song với hoạt động quảng cáo Bảo Hiểm Bưu Điện cử cán đại diện đến tiếp cận với công ty, trường học nơi có số lượng lớn khách hàng tiềm để tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm Các tiếp xúc Đại hội cơng nhân viên chức, kỉ niệm thành lập công ty,…  Mở rộng khai thác qua Môi giới Khai thác bảo hiểm qua môi giới dần trở thành kênh khai thác có nhiều tiềm lớn PTI, việc nghiên cứu thị trường có kế hoạch mở rộng hợp tác khai thác bảo hiểm với công ty môi giới cần thiết nhằm khai thác triệt để tiềm thị trường Cơng ty cần có sách hoa hồng phù hợp để khuyến khích, tạo động lực cho cơng ty mơi giới hoạt động tìm kiếm nguồn khách hàng cho cơng ty  Đa dạng hóa kênh phân phối khác Bên cạnh kênh khai thác qua môi giới, Công ty nên mở rộng khai thác qua kênh khác đại lý, cộng tác viên Đội ngũ đại lý, cộng tác viên có trình độ chuyện mơn nghiệp vụ kiến thức tốt góp phần đưa sản phẩm đến khách hàng cách hiệu tăng thị phần khách hàng cho doanh nghiệp Ngày với phát triển mạnh mẽ hệ thống thông tin, PTI Thủ Đô nên sử dụng hình thức phân phối sản phẩm mua bán qua mạng internet chào bán sản phẩm bảo hiểm thư điện tử,…tạo điều kiện tốt để khách hàng tham gia hình thức Đây hình thức bán hàng hứa hẹn nhiều tiềm xu hướng tất yếu kinh doanh đại Bên cạnh đó, cơng ty phát triển hoạt động bán bảo hiểm qua SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 61 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ngân hàng thương mại cơng ty cho th tài Hiện nay, việc bán bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng cơng ty cho th tài ngày trở nên phổ biến công ty bảo hiểm Trong thời gian tới, PTI Thủ Đô cần đẩy mạnh triển khai việc bán sản phẩm bảo hiểm thông qua ngân hàng cơng ty cho th tài  Tổ chức hội nghị khách hàng Trong năm công ty tổ chức hội nghị khách hàng, quy mơ hội nghị tùy theo chất lượng khách hàng, để lãnh đạo cơng ty có dịp tiếp xúc với đại diện đơn vị tham gia bảo hiểm, qua nắm bắt thơng tin thị trường bảo hiểm, nắm bắt nhu cầu khách hàng nhận xét khách hàng mặt chưa cơng ty từ tìm phương hướng hoạt động cho có hiệu Cơng ty tặng q, lẵng hoa, thư chúc mừng, đến đơn vị tham gia bảo hiểm lễ tết, kỷ niệm ngày thành lập, thăm hỏi số khách hàng họ bị ốm đau bệnh tật Cơng ty lập hồ sơ khác nhau, hồ sơ chứa thông tin khách hàng lớn, việc nên đựoc thực hiên khai thác viên bảo hiểm, người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Từ cơng ty có phương án cụ thể khách hàng nhằm giữ vững mối quan hệ với khách hàng Ngoài ra, đối tượng khách hàng đa dạng phong phú học vấn, PTI Thủ Đô muốn thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm người bán hàng khơng có kiến thức tổng hợp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm mà phải đào tạo thêm kiến thức sâu rộng nhiều kiến thức khác nghệ thuật ứng xử giao tiếp, tin học, ngoại ngữ… phải trì thái độ nhiệt tình, thân thiện, đặt lợi ích khách hàng lên tất SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 62 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Giải pháp thực tốt khâu giám định, bồi thường  Công tác giám định Cán giám định phải khơng ngừng nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ để ngày vững vàng hơn, phải tơi luyện phẩm chất đạo đức, có kiến thức định y tế, pháp luật Công tác giám định mục đích để phát hồ sơ giả để tránh gian lận trục lợi bảo hiểm Thủ đoạn gian lận, trục lợi bảo hiểm ngày tinh vi Vì nên cơng ty cần xây dựng thêm chế tài xử phạt thật nghiêm khắc, chí tố cáo trách nhiệm dân trường hợp cố tình gian lận trục lợi phát  Công tác bồi thường Khách hàng đặt niềm tin tham gia bảo hiểm, họ hi vọng nhận quyền lợi cách nhanh chóng xác có rủi ro xảy Do đó, cơng tác giải bồi thường rút ngắn thời gian chi trả tạo cho khách hàng hài lòng tuyệt đối, cách quảng bá uy tín, thương hiệu, cách truyền thông hiệu công ty Mỗi cán giải bồi thường phải người có chun mơn, nghiệp vụ cao, đáp ứng u cầu tối thiểu kiến thức bồi thường tổn thất Khi xem xét khiếu nại đòi bồi thường, nhân viên PTI Thủ Đơ cần tìm hiểu xác minh rõ tổn thất, xem tổn thất xảy thực tế có trùng khớp với thiệt hại đơn khiếu nại hay không Những công việc cần xác, cụ thể Cán giải bồi thường phải thực đầy đủ quy định, nguyên tắc chi trả bồi thường Tổng công ty đề ra, đồng thời cần linh động để người tham gia kịp thời khắc phục khó khăn trước mắt Với rủi ro gây tổn thất lớn tới gia đình nạn nhân cơng ty ứng trước số tiền định trước hồ sơ chưa hoàn tất để củng cố, động viên chia sẻ gia đình họ Với việc đề cao SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 63 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nguyên tắc “Bồi thường đúng, đủ, nhanh chóng” với tuân thủ tuyệt đối cán bồi thường, PTI Thủ Đô tạo nên ấn tượng tốt đẹp khách hàng Với tính chất rủi ro bất ngờ, khơng lường trước được, việc PTI Thủ Đô đảm bảo khả toán, bồi thường điều thực cần thiết có tổn thất lớn xảy Do vậy, thân Cơng ty cần: + Có hệ thống số liệu thống kê khoa học, xác vụ tai nạn, rủi ro xảy tính chất chúng + Đảm bảo quy luật “số đông bù số ít” khả khai thác số lượng lớn khách hàng, giúp tăng doanh thu phí bảo hiểm + Trích lập quỹ dự phịng đầy đủ: dự phịng bồi thường, dự phịng phí, dự phịng tổn thất lớn đảm bảo khả chi trả tương lai 3.2.3 Giải pháp tăng cường biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất Đề phòng hạn chế tổn thất công tác cần đặc biệt trọng DNBH Công tác PTI Thủ Đô ln đặt lên vị trí quan trọng để giảm bớt khoản chi trả bảo hiểm, làm giảm chi phí chung góp phần tăng doanh thu cho Cơng ty Để công tác triển khai tốt nhất, từ ban đầu Công ty phải sát sao: - Thứ nhất, công tác đánh giá rủi ro: thân cán đánh giá rủi ro phải đảm bảo trung thực, khách hàng, có chun mơn nghiệp vụ tốt nhằm đánh giá rủi ro mà NĐBH kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm - Thứ hai, nên có liên kết hợp tác chặt chẽ với ngành khác giao thông, y tế, tạo điều kiện hỗ trợ tốt công tác ngăn ngừa tai nạn xảy ra, phịng chống tối đa rủi ro khơng đáng có như: Chi hỗ trợ cho ngành giao thơng việc xây dựng pa-nơ, áp-phích, biển báo, đường lánh nạn, lắp đặt gương cầu đoạn đường bị khuất, có chương trình giáo dục an tồn giao thông để ngăn ngừa tai nạn hoạt động lại dân cư SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 64 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nói chung có ngừơi tham gia bảo hiểm nói riêng; Chi cho ngành y tế việc kiểm tra vệ sinh an tồn thực phẩm, tiêm phịng dịch bệnh, tuyên truyền hướng dẫn người dân ăn uống vệ sinh nơi nơi làm việc để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ nghiêm trọng loại bệnh dân cư theo phương châm “Phòng bệnh chữa bệnh” - Thứ ba, doanh nghiệp có số lượng nhân viên đông tham gia bảo hiểm, Công ty nên thường xuyên cán bảo hiểm theo dõi tình hình cơng tác đảm bảo an tồn lao động, có góp ý,điều chỉnh kịp thời điều kiện làm việc vượt q mức độ an tồn cho phép Cơng ty hỗ trợ cho doanh nghiệp treo biển báo, slogan,thiết kế hiệu lao động, đặt khu sản xuất, khuôn viên để người lao động ln theo dõi từ nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho chỉnh thân người xung quanh - Thứ tư, tổ chức hoạt động xã hội, chương trình hướng dẫn thực đề phòng hạn chế tổn thất xảy ra, tổ chức hội nghị khách hàng, có chế độ tặng quà thưởng cho khách hàng thực tốt đề phòng hạn chế Công tác vừa tri ân khách hàng vừa tuyên truyền giáo dục ý thức đề phòng hạn chế tổn thất cho khách hàng, cịn hình thức quảng bá hình ảnh cơng ty, giúp cơng ty ngày nhận lòng tin từ người.Bằng thực tế, tâm huyết,sự nhiệt tình trách nhiệm cơng việc, thân cán bảo hiểm phải thuyết phục khách hàng có ý thức tự bảo vệ Cuối cùng, PTI Thủ Đơ cần tăng chi phí cho đề phòng hạn chế tổn thất, biên pháp hữu hiệu sở để thực tốt biện phấp nêu Chi phí bỏ lớn vấn đề hiệu mà thể quan tâm, sát cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất Công ty Tổn thất hạn chế chứng tỏ ý thức bảo vệ thân người dân ngày tăng cao, đồng thời giúp PTI Thủ Đô giảm phần chi phí bồi SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 65 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thường, tăng hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 3.2.4 Giải pháp chống gian lận trục lợi bảo hiểm bảo hiểm kết hợp người Việc trục lợi bảo hiểm vấn đề nhức nhối công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm, thách thức không nhỏ DNBH Khi tình trạng ngày trở nên tinh vi, khó kiểm sốt địi hỏi DNBH phải nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn kịp thời, lẽ việc trục lợi bảo hiểm gây thiệt hại nhiều đến doanh thu cơng ty, gây khó khăn cơng tác giám định kéo theo nhiều chi phí phát sinh liên quan Vấn đề PTI Thủ Đô đặc biệt coi trọng thực giải pháp đồng bộ: - Xây dựng chuẩn hóa điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quy trình khai thác, giám định, bồi thường để phòng tránh, hạn chế nguy bị lợi dụng trục lợi bảo hiểm Tuân thủ nghiêm túc quy định đặt Trong trình thực hiện, có dấu hiệu nghi ngờ cần tiến hành xác minh lập tức, tránh việc chủ quan dẫn đến bỏ sót đối tượng trục lợi - PTI Thủ Đơ phải tổ chức đầu mối quản lý, theo dõi kiểm tra chặt chẽ cán bộ, đại lý, cộng tác viên khai thác bảo hiểm Một mặt cần phải nhắc nhở họ thực chức nhiệm vụ, quyền hạn, mặt khác đề chế quản lý phù hợp như: Phí bảo hiểm thu ngày, cuối ngày phải nộp, thống kê số giấy chứng nhận cấp, báo cáo số liệu chi tiết khoản thu khách hàng để Cơng ty kiểm soát chặt chẽ, - Khi phát gian lận cần phải có biện pháp theo dõi chặt chẽ đối tượng, tổ chức điều tra xác minh xác nhờ quan chức can thiệp Kinh nghiệm cho thấy trường hợp sau dễ có hành vi trục lợi bảo hiểm là: Những người tham gia bảo hiểm nhiều loại khác nhau, SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 66 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau; Tai nạn xảy gần với ngày ký kết hợp đồng bảo hiểm tai nạn xảy sau khách hàng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn; Số vụ tai nạn tăng cao địa điểm; Giấy yêu cầu bảo hiểm khơng phải NĐBH người thụ hưởng bảo hiểm đề nghị, - Luôn cập nhật, theo dõi kịp thời, rộng rãi thông tin vụ việc trục lợi bảo hiểm, tránh trường hợp kí kết hợp đồng với đối tượng có hành vi DNBH khác Chia sẻ, tham khảo biện pháp phòng chống trục lợi hiệu quả, học hỏi rút kinh nghiệm - Giáo dục ý thức, trách nhiệm, tính trung thực chấp hành kỷ luật cán nhân viên,đại lý, cộng tác viên bảo hiểm, PTI Thủ Đơ Có sách lương đãi ngộ, tăng lương thưởng cho cá nhân tích cực tham gia phòng chống trục lợi bảo hiểm kiên xử phạt sai phạm, không chấp hành quy định Công ty Hạn chế trục lợi bảo hiểm cơng việc khó khăn cần chứng xác thực Tuy nhiên phải đảm bảo thời gian không để công tác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khác công ty, cơng tác tóa tiền bảo hiểm cho khách hàng tinh thần giải bồi thường nhanh chóng, việc giám định xác minh chậm trễ vơ hình chung gây “ức chế” ánh nhìn tiêu cực cho thân khách hàng, làm niềm tin khách hàng dành cho công ty 3.2.5 Giải pháp khác  Quản trị nhân PTI Thủ Đơ cần có đánh giá cán nhân viên theo lực làm việc từ giao nhiệm vụ, điều chuyển, phân cấp cách phù hợp, đảm bảo phát huy tối đa lực cán nhân viên Tiến hành giao tiêu doanh thu cho phòng, cá nhân thuộc phòng tùy vào điều kiện khả SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 67 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài người Theo dõi sát quy trình làm việc đóng góp nhân vào phát triển chung công ty Thực sách khen thưởng, động viên cán nhân viên có nhiều thành tích Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có góp ý bổ sung kiến thức kịp thời, đáp ứng nhu cầu đổi thị trường Là tập thể đoàn kết, thân cán nhân viên PTI Thủ Đô cần luôn học hỏi, trau dồi kiến thức Biết chia sẻ kinh nghiệm, linh hoạt giải vấn đề trình làm việc; giúp đỡ đưa PTI Thủ Đô ngày vững mạnh Song song với việc nâng cao chất lượng nhân sự, tiếp cận đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin nên Công ty áp dụng triển khai mạnh mẽ để thích ứng phù hợp với xu đổi thị trường  Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Thay phải quản lí lượng lớn hồ sơ giấy tờ, theo dõi rà soát cách thủ cơng, PTI Thủ Đơ tạo cho hệ thống quản lí điện tử dễ dàng thống kê giảm thiểu thời gian tìm kiếm Sự phát triển ngày lớn hệ thống công nghệ thơng tin đem lại nhiều lợi ích cho cơng tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người không riêng PTI Thủ Đô mà tất DNBH thị trường Cơng ty tăng cường áp dụng tính hữu ích cơng nghệ vào khâu quản lí khai thác bảo hiểm: - Ứng dụng khâu quản lý: + Hồn thiện hệ thống trang Web nội cơng ty, nhằm cung cấp truyền đạt thông tin kịp thời, xác tới cán nhân viên cơng ty Việc nâng cấp phải đảm bảo truy cập nhanh chóng, dễ dàng + Sử dụng số phần mềm quản lí có tính bao qt cao, giúp cơng ty nhanh chóng cập nhật tình hình kinh doanh đại lý, hợp đồng mới, kiện bảo hiểm, Điều phần giúp làm giảm thiểu tình trạng SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 68 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trục lợi bảo hiểm - Ứng dụng công tác khai thác: + Khai thác bảo hiểm thông qua ứng dụng trực tuyến, website ứng dụng di động + Áp dụng hệ thống cho phép khai thác bảo hiểm tự động cách tiếp cận sở liệu khách hàng Nhờ mà Cơng ty có đánh giá chung nhu cầu khả tham gia bảo hiểm khách hàng, giúp việc tư vấn giới thiệu sản phẩm trở nên dễ dàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà Nước Nhà nước cần xây dựng hệ thống văn chuẩn mực kinh doanh bảo hiểm có thống chặt chẽ điều khoản, điều kiện Rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung thay cho phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế Đảm bảo cơng khai, minh bạch, bình đẳng cho chủ thể tham gia thị trường; nâng cao yêu cầu lực tài quản trị điều hành DNBH Nhà nước cần phải có biện pháp bắt buộc doanh nghiệp bảo hiểm thực tốt luật kinh doanh bảo hiểm có đồng quán luật (Luật đầu tư nước ngoài, Luật dân sự, Nghị định…) Kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tránh tình trạng cạnh trạnh khơng lành mạnh Cần phát kịp thời hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bảo hiểm cần có biện pháp xử lý nghiêm hành vi Riêng trục lợi bảo hiểm, trước hết cần rà soát lại hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi đáng, hợp pháp người tham gia bảo hiểm, cần có chế tài nghiêm khắc, đủ mạnh có giá trị răn đe, ngăn chặn, chí xử lý hình hành vi trục lợi bảo hiểm gây hậu lớn tài sản, đạo đức, SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 69 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhân cách, làm giảm sút lịng tin cán bộ, cơng chức, tổ chức, quan nhà nước Có chế bảo vệ, động viên nhân chứng hợp tác, giúp đỡ công việc điều tra, xác minh liên quan đến bảo hiểm, bồi thường Ngồi ra, đẩy mạnh cơng tác truyền thơng, tạo dư luận ủng hộ việc đấu tranh với hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm Tiến hành nghiên cứu, xây dựng chế sách hỗ trợ phù hợp, xây dựng dự án thí điểm nhằm mạnh hoạt động triển khai bảo hiểm, đa dạng sản phẩm bảo hiểm dành cho người nghèo người có thu nhập thấp, đảm bảo người dân bảo hiểm Đồng thời có sách phù hợp hệ thống kênh phân phối bảo hiểm Tăng cường vai trị quản lí, giám sát quan quản lí Nhà nước.Tiếp tục hồn thiện mạnh cơng tác tra, kiểm tra tình hình hoạt động DNBH, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật Phát triển sở hạ tầng, đại hóa hệ thống công nghệ thông tin mặt nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết bảo hiểm Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường bảo hiểm: Đối với trường Đại học có đào tạo nghành bảo hiểm, Nhà nước cần chuẩn hóa cơng tác đào tạo có hỗ trợ cần thiết Đối với cán quản lí, đội ngũ quản lí DNBH, đại lý, nhà mơi giới, cần có đào tạo chung cho tồn ngành nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh bảo hiểm thị trường Việt Nam 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đời động viên tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hoạt động, phát triển theo định hướng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam Bên cạnh đó, Hiệp hội cầu nối DNBH quan Nhà nước nhằm đem tiếng nói chung đề xuất đóng góp ý kiến phản biện văn pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo môi trường pháp lý cho kinh doanh bảo hiểm SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 70 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Một số kiến nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: Nâng cao chất lượng nhân thông qua việc tổ chức đào tạo cán bảo hiểm có trình độ, phối với trường Đại học có giảng dạy ngành bảo hiểm để tuyển chọn cá nhân sinh viên có lực trở thành đội ngũ nhân lực trẻ thị trường bảo hiểm Tăng cường phối hợp liên kết hội viên, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm.Thường xuyên cập nhật nhanh chóng thơng tin thị trường, đưa cảnh báo phương hướng phù hợp cho DNBH, tư vấn hỗ trợ DNBH cách tốt vấn đề phát sinh hoạt động kinh doanh bảo hiểm Cuối cùng, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cần đảm bảo tốt công tác tuyên truyền đến công chúng, nhằm giúp người hiểu rõ vai trò ý nghĩa thiết thực việc tham gia bảo hiểm, giúp DNBH dễ dàng công tác khai thác khách hàng 3.3.3 Đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu Điện PTI Thủ Đô chịu quản lí Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bưu Điện, nhiều vấn đề phát sinh không tự ý định mà phải thông qua Tổng công ty, nên gây gián đoạn hoạt động kinh doanh Do đó, kiến nghị PTI xem xét để PTI Thủ Đơ tự chủ số khâu hoạt động kinh doanh giúp cơng ty linh hoạt hơn, dễ dàng quản lí thống kê điều chỉnh kinh doanh Tổ chức tập huấn quản lí, nghiệp vụ cho cán nhân viên PTI Thủ Đô, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm hữu ích hỗ trợ tối đa PTI Thủ Đô trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cho phù hợp với hoạt động kinh doanh Tổng công ty SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 71 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Hiện bảo hiểm thương mại phát triển mạnh mẽ với đầy đủ mặt tích cực Hoạt động góp phần khơng nhỏ vào sản xuất kinh doanh đời sống người dân Bảo hiểm kết hợp người loại hình bảo hiểm triển khai chưa lâu Việt Nam, tổng thời gian khoảng 15 năm thực mang lại sức sống cho NĐBH nói riêng cho thị trường bảo hiểm nói chung Bảo hiểm kết hợp người phần miếng ghép quan trọng tranh kinh doanh tạo nên thành công định cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm người phi nhân thọ Tuy cịn gặp phải nhiều khó khăn hạn chế định, tin tưởng với phương hướng, chiến lược công ty tồn cơng ty năm tới, kết kinh doanh nghiệp vụ có tín hiệu khả quan Hơn phát triển không ngừng kinh tế với mức sống ngày nâng cao người, thúc đẩy vai trò tầm quan trọng nghiệp vụ mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội hiệu kinh doanh cho Bảo Hiểm Bưu Điện Thủ Đô Trong thời gian thực tập hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Hà, ban lãnh đạo đặc biệt cán phòng người, phòng kinh doanh phịng ban khác cơng ty PTI Thủ Đơ, em tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh Cơng ty từ đề số giải pháp hy vọng góp phần phát triển hoạt động tương lai Em mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cán công ty để luận văn tốt nghiệp hoàn thiện Sinh viên ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 72 Lớp: CQ54/03.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO “Giáo trình Bảo hiểm phi nhân thọ” – PGS.TS Đoàn Minh Phụng (chủ biên), Nhà xuất Tài – 2010 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 Hồ sơ lực PTI Báo cáo thường niên PTI từ năm 2015 đến năm 2019 Quy tắc bảo hiểm người Bảo Hiểm Bưu Điện Thủ Đô Tạp chí, báo cáo Bảo Hiểm Bưu Điện Thủ Đô Trang web: pti.com.vn SV: Đỗ Thị Ngọc Ánh 73 Lớp: CQ54/03.01 ... thọ nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô. .. mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm PTI Thủ Đô, em lựa chọn đề tài ? ?Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp người PTI Thủ Đô? ?? cho luận văn tốt nghiệp Hi vọng qua đóng góp số ý kiến giúp PTI. .. trình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 15 1.3.2 Các tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp người 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại PTI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp con người tại PTI thủ đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm