0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Tuõn thủ cỏc chức năng của quản lý

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG.PDF (Trang 71 -72 )

- Gửi Hồ sơ về Bộ GD&ĐT (nếu là ngành mới)

10 30.30 23 69.69 Nguồn lực cỏn bộ, giảng

3.1.1. Tuõn thủ cỏc chức năng của quản lý

3.1.1.1. Kế hoạch hoỏ

Cỏc giải phỏp quản lý thể hiện được rừ mục tiờu, mục đớch đối với thành tựu tương lai của tổ chức và cỏc con đường, biện phỏp, cỏch thức để đạt được mục tiờu, mục đớch đú. Ba chức năng chủ yếu thể hiện kế hoạch hoỏ” (a) xỏc định, hỡnh thành mục tiờu (phương hướng); (b) xỏc định và đảm bảo (cú tớnh chắc chắn, cú tớnh cam kết) về nguồn lực của tổ chức để đạt được cỏc mục tiờu này và; (c) quyết định xem hoạt động nào là cần thiết để đạt được cỏc mục tiờu đú.

3.1.1.2. Tổ chức

Khi đó cú kế hoạch, cần phải chuyển hoỏ những ý tưởng ấy thành hiện thực. Một tổ chức lành mạnh sẽ cú ý nghĩa quyết định đối với sự chuyển hoỏ như thế. Xột về mật chức năng quản lý, tổ chức là quỏ trỡnh hỡnh thành nờn cấu trỳc cỏc quan hệ giữa cỏc thành viờn, giữa cỏc bộ phận trong một tổ chức nhằm làm cho họ thực hiện thành cụng cỏc kế hoạch và đạt được mục tiờu tổng thể của tổ chức. Nhờ việc tổ chức cú hiệu quả, người quản lý cú thể phối hợp, điều phối tốt hơn cỏc nguồn vật lực và nhõn lực. Thành tựu của người quản lý phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người quản lý sử dụng cỏc nguồn lực này ra sao cho cú hiệu quả và cú kết quả tốt.

Quỏ trỡnh tổ chức sẽ lụi cuốn việc hỡnh thành, xõy dựng cỏc bộ phận cỏc phũng ban cựng cỏc cụng việc của chỳng. Và sau đú vấn đề nhõn sự cỏn bộ sẽ tiếp nối ngay sau cỏc chưc năng kế hoặch hoỏ và tổ chức.

3.1.1.3. Lónh đạo

Sau khi kế hoạch đó được lập, cơ cấu bộ mỏy đó hỡnh thành, nhõn sự đó được tuyển dụng thỡ phải cú người lónh đạo, dẫn dắt tổ chức (chỉ đạo hay tỏc động). Lónh đạo bao gồm việc liờn kết, liờn hệ mọi người trong tổ chức, động viờn, khuyến khớch họ hoàn thành những nhiệm vụ nhất định để đạt được mục tiờu của tổ chức. Việc lónh đạo khụng chỉ bắt đầu sau khi việc lập kế hoạch và thiết kế bộ mỏy đó hoàn tất, mà nú thấm vào, ảnh hưởng quyết định đến hai chức năng kế hoạch hoỏ và tổ chức.

3.1.1.4. Kiểm tra

Thụng qua kiểm tra một cỏ nhõn, một nhúm hoặc một tổ chức theo dừi giỏm sỏt cỏc thành quả hoạt động và tiến hành những hoạt động sửa chữa, uốn nắn cần thiết. Một kết quả hoạt động phải phự hợp với những chi phớ bỏ ra, nếu khụng tương ứng thỡ phải tiến hành những hành động điều chỉnh uốn nắn. Đú là quỏ trỡnh tự điều chỉnh, diễn ra cú tớnh chu kỳ:

a. Người quản lý đạt ra những chuẩn mực thành đạt của hoạt động b. Người quản lý đối chiếu, đo lường kết quả, sự thành đạt so với

chuẩn mực đó đặt ra.

c. Người quản lý tiến hành điều chỉnh những sai lệch

d. Người quản lý hiệu chỉnh, sửa lại chuẩn mực nếu cần.[12,tr..3] Để triển khai quản lý và thực hiện cú hiệu quả cần cú kế hoạch và lộ trỡnh rừ ràng, xỏc định mục tiờu cho từng bước. “Chọn đỳng việc, giao đỳng người và làm đỳng cỏch việc đó chọn” cú thể coi là tiờu chớ để cỏc giải phỏp quản lý đưa ra đạt hiệu quả.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG.PDF (Trang 71 -72 )

×