0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂMTOÁN

Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 77 -77 )

2.1 .XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, PHẠM VI KIỂMTOÁN

2.5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂMTOÁN

Dựa trên kế hoạch tổng quát, kiểm toán viên cần xây dựng chương trình kiểm toán cụ

thể cho từng phần hành (kế hoạch chi tiết). Xây dựng chương trình kiểm toán chính là việc xác định số lượng và thứ tự các bước kể từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc công việc

kiểm toán. Do mỗi phần hành kiểm toán có vị trí, đặc điểm khác nhau nên phạm vi, loại

hình kiểm toán cũng khác nhau dẫn đến số lượng, thứ tự các bước kiểm toán cũng khác

nhau. Chẳng hạn, các nghiệp vụ về tiền thường biến động lớn, tiền là phương tiện thanh

toán gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ bảo quản, lưu trữ. Do đó, khả năng gian lận, sai sót nhiều.

Hơn nữa, các nghiệp vụ này lại phản ánh được thực chất quá trình hoạt động của đơn vị

kiểm toán. Vì vậy, nghiệp vụ tiền mặt thường là đối tượng thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của kiểm toán. Trong khi đó, các loại tài sản khác nhau như vật tư, hàng hóa lại có

khối lượng lớn với rất nhiều chủng loại, được bảo quản trên nhiều kho, bãi khác nhau nên nội dung và trình tự kiểm toán không giống với tiền mặt. Cho nên cần xây dựng quy trình kiểm toán cho từng loại nghiệp vụ.

Mặt khác, sự khác nhau giữa các loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nghiệp) cũng dẫn đến trình tự kiểm toán khác nhau ngay đối với mỗi

loại nghiệp vụ.Đối với nghiệp vụ tiền mặt, do vị trí quan trọng và những đặc điểm nổi bật

của nó nên trong kiểm toán nội bộ thường được kiểm toán toàn diện và theo trình tự từ khi phát sinh đến khi lập báo cáo quỹ. Trong khi đó, cũng với nghiệp vụ này trong kiểm

toán tài chính lại đi từ xem xét khoản mục tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, đánh giá

các thủ tục kiểm soát đối với các số dư và nghiệp vụ tiền mặt, chỉ khi cần thiết mới kiểm

toán toàn diện số dư chi tiết hay các số phát sinh của các tài khoản và chỉ trong trường

hợp đặc biệt mới kiểm toán đến các nghiệp vụ cụ thể trên các tài liệu, chứng từ kế toán

một cách chi tiết.

Như vậy, quá trình kiểm toán cần được xây dựng trên những cơ sở cụ thể trước hết là mục tiêu, loại hình kiểm toán và đặc điểm cụ thể của đối tượng kiểm toán.

Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 77 -77 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×