0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

NGÀY GHI TRÊN BÁO CÁO KIỂMTOÁN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY

Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 84 -86 )

2.1 .XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, PHẠM VI KIỂMTOÁN

4. KẾT THÚC KIỂMTOÁN

4.3. NGÀY GHI TRÊN BÁO CÁO KIỂMTOÁN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY

phát hành báo cáo tài chính

Ngày, tháng trên báo cáo kiểm toán có tác dụng thông báo cho người đọc tính thời

gian của sự kiện, hiệu lực của báo cáo tài chính và các sự kiện nghiệp vụ phát sinh tính

đến ngày ký báo cáo kiểm toán.

a. Ngày ghi trong báo cáo kiểm toán

Kiểm toán viên phải ghi ngày và ký tên vào báo cáo kiểm toán khi hoàn tất việc kiểm

toán nghĩa là khi thực thi các phương pháp có liên quan đến các sự kiện xảy ra tính đến

ngày lập báo cáo kiểm toán. Do trách nhiệm của kiểm toán viên là báo cáo các nhận xét

của mình về báo cáo tài chính do doanh nghiệp lập ra nên ngày ghi trong báo cáo kiểm

toán không thể sớm hơn ngày ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được

duyệt.

Trước khi ký báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên cần thực thi các biện pháp dự kiến để

chứng minh rằng mọi sự kiện xảy ra cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán có thể đã có điều

chỉnh hoặc đã được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được duyệt. Các biện pháp này phải tiến hành cho đến ngày ghi báo cáo kiểm toán và bao gồm các bước sau:

- Đọc biên bản tại đại hội cổ đông: biên bản họp ban giám đốc, các biên bản kiểm

toán, biên bản họp hội đồng quản trị về thời kỳ sau ngày lập bảng tổng kết tài sản và thẩm

tra các vấn đề đã thảo luận tại đại hội mà biên bản chưa ghi.

- Đọc báo cáo tài chính định kỳ gần nhất cũng như các văn bản cần thiết khác của

doanh nghiệp như: báo cáo thu chi, dự toán lưu chuyển tiền tệ, các báo cáo quản lý liên quan và tiến hành so sánh các thông tin trong các văn bản này.

- Thẩm tra hoặc đánh giá các phiếu thẩm tra bộ phận tư vấn pháp lý của doanh nghiệp

về các vấn đề tranh chấp trước đó.

- Soát xét lại biện pháp của các nhà quản lý đối với các sự kiện quan trọng, hỏi lại các

nhà quản lý xem sự kiện này đã thể hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp hay chưa như:

+ Các khoản mục hiện có được xây dựng trên cơ sở số liệu sơ bộ, tạm tính hay số chưa xác định.

+ Những điều cam kết về hợp đồng kinh tế, các khế ước tín dụng có được thực hiện

không, bằng cách vay mới hay bảo lãnh.

+ Doanh nghiệp có bán hoặc dự kiến bán tài sản hoặc một bộ phận nào đó của doanh

nghiệp không.

+ Có phát hành thêm cổ phiếu mới không, có sự xáo trộn về tổ chức không,…

Nếu xét thấy có sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản tính đến ngày ký báo cáo kiểm toán có thể ảnh hưởng đến việc ký các báo cáo kiểm toán thì kiểm toán viên phải kiểm tra xem các hiện tượng đó có phản ánh trong báo cáo tài chính không để có ý

kiến thích hợp trong báo cáo kiểm toán.

b. Các sự kiện phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán nhưng trước ngày phát hành báo cáo tài chính

Các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo cho kiểm toán viên biết

các sự kiện xảy ra từ khi ký báo cáo kiểm toán cho đến khi phát hành báo cáo tài chính

hàng năm và những sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Kiểm toán viên không chịu trách nhiệm về việc phát hiện các sự kiện này.

Nếu kiểm toán viên được thông báo về các sự kiện này thì phải cân nhắc xem doanh

nghiệp có nên sử chữa lại báo cáo tài chính hay không, điều này cần thảo luận với nhà quản lý doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp sữa chữa lại báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải thực thi các giải pháp cần thiết và ghi lại các báo cáo kiểm toán trên

toán viên ghi ngày trong báo cáo kiểm toán không sớm hơn ngày phê duyệt báo cáo tài

chính đã sửa đổi. Đồng thời, các phương pháp để nhận dạng các sự kiện xảy ra cần được kéo dài đến ngày ký báo cáo kiểm toán mới.

Nếu kiểm toán viên cho là cần thiết nhưng các nhà quản lý doanh nghiệp không tiến

hành sửa chữa báo cáo tài chính thì hành động của kiểm toán phục thuộc vào việc kiểm toán viên đã đưa báo cáo kiểm toán cho doanh nghiệp hay chưa. Nếu chưa đưa thì lập lại

báo cáo kiểm toán theo hình thức “chấp nhận từng phần” hoặc “ý kiến trái ngược”,…Nếu

báo cáo kiểm toán đã được chuyển cho doanh nghiệp thì kiểm toán viên thông báo với

lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp rằng kiểm toán viên sẽ có những hành động cần thiết để làm mất hiệu lực của báo cáo này phù hợp với quyền hạn pháp lý của họ cũng như ý kiến khuyến cáo của luật sư.

c. Những sự kiện được phát hiện sau ngày phát hành báo cáo tài chính

Sau ngày báo cáo tài chính đã được phát hành, kiểm toán viên không có bất cứ nghĩa

vụ thẩm tra tiếp tục nào đối với các báo cáo tài chính này. Tuy nhiên, nếu sau khi báo cáo

tài chính phát hành kiểm toán viên phát hiện những vấn đề nghiêm trọng mà trước khi ký

báo cáo kiểm toán chưa phát hiện ra thì kiểm toán viên có thể thảo luận với các nhà quản

lý doanh nghiệp.

Kiểm toán viên cần xem lại các bước công việc mà các nhà quản lý đã làm để thẩm

tra xem liệu có khoản mục nào trong báo cáo tài chính đã phát hành trước đó và báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính này bị thay thế không. Nếu các nhà quản lý doanh nghiệp

sửa đổi lại các khoản mục trong báo cáo tài chính thì kiểm toán viên sẽ thực thi một số phương pháp để lập lại báo cáo kiểm toán mới trên cơ sở báo cáo tài chính đã sửa đổi và duyệt lại. Báo cáo kiểm toán mới được lập vào ngày, tháng, năm theo ngày sửa đổi. Các nguyên nhân dẫn đến việc duyệt lại báo cáo tài chính phải được giải thích trong một bản

ghi chú riêng. Báo cáo kiểm toán mới cũng cần tham khảo các báo cáo kiểm toán trước đó, nếu kiểm toán viên bị hạn chế đối với việc kiểm tra các sự kiện mới thì phải giải thích

những hạn chế này trong khi lập báo cáo kiểm toán mới.

Nếu các nhà quản lý doanh nghiệp không sửa chữa lại báo cáo tài chính theo yêu cầu

của kiểm toán viên thì việc kiểm toán viên cần thông báo cho các nhà quản lý cao nhất

của doanh nghiệp biết kiểm toán viên sẽ có những hành động cần thiết nhằm vô hiệu hóa

bản báo cáo kiểm toán mà mình đã phát hành phù hợp với quyền hạn pháp lý của kiểm

toán viên và sự khuyến cáo của tư vấn pháp lý.


Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 84 -86 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×