0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Xử lí bằng dung dịch

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH DI TRUYỀN HỌC THỰC VẬT: PHẦN 2 (Trang 77 -78 )

4 Ngô Hạt khô Hạt phấn

7.1.3.1. Xử lí bằng dung dịch

a. Xử lí hạt

Ngâm hạt khô trong dung dịch chất gây đột biến ở các nồng độ khác nhau tùy thuộc tính nhạy cảm đối với tác dụng của hóa chất gây đột biến. Tính nhạy cảm đối với các chất gây đột biến ở cây trồng đƣợc sắp xếp nhƣ sau: Đậu tƣơng, đậu Hà Lan, lúa mì, lúa , ngô, khoai tây, kê, cà chua, bầu bí, dƣa chuột…

Xử lý ở 22o

– 24oC trong 2 – 24 giờ tùy thuộc hạt có vỏ dày hay mỏng, khô hay dễ thấm dung dịch, hạt khô hay đã hút nƣớc bão hòa và đang ở các pha khác nhau của chu kì giảm phân đầu tiên.

Thời gian xử lý hợp lý nhất đối với cây họ đậu là từ 6 – 12 tiếng; đối với cây hòa thảo là từ 12 – 18 tiếng ; đối với cây hạt có vỏ dày (dƣa chuột, bầu bí) là 24 tiếng.

Lấy một trọng lƣợng dung dịch gấp 5 – 10 lần lần so với trọng lƣợng hạt. Cũng có thể sử dụng 0,5– 1 ml dung dịch/1 hạt (tùy theo mức độ to nhỏ của hạt).

Hạt sau khi xử lý trong dung dịch đƣợc gói vào túi vải mỏng hoặc vải màn để rửa dƣới vòi nƣớc máy chảy từ 30 phút – 60 phút. Rửa sau khi xử lý có tác dụng làm sạch chất gây đột biến còn dƣ ở vỏ hạt và trong tế bào, lƣợng chất gây đột biến còn dƣ sẽ biến tính, phối hợp với một số chất trong tế bào sẽ gây độc, làm chết phôi hạt hoặc làm giảm khả năng nảy mầm của hạt.

Hạt sau lúc xử lý phải đƣợc gieo ngay. Nếu nhƣ hạt sau lúc xử lý chƣa đƣợc gieo ngay, thì sau đấy 3 – 4 ngày sẽ trƣơng lên và bắt đầu thối và chết. Nếu hạt sau khi xử lý phải gửi đi xa là ngâm hạt trong dung dịch xử lý 2 – 6 giờ, tiếp theo làm khô không khí và có thể gieo sau 5 – 10 ngày.

b. Xử lí cơ quan sinh dưỡng

Xử lí cành giâm, chồi, đỉnh cành, đỉnh sinh trƣởng của thân, củ… bằng cách nhúng chúng vào dung dịch chất gây đột biến.

Cũng có thể nhỏ giọt dung dịch chất gây đột biến hoặc lấy một cục bông có chất gây đột biến đặt trên cơ quan sinh dƣỡng. Để tránh chất gây đột biến bay hơi và biến tính nhanh, nên phủ trên bông bằng giấy không thấm nƣớc. Sau 6 – 8 giờ lại thêm dung dịch chất gây đột biến vào bông, cứ làm nhƣ vậy trong 12 – 24 tiếng.

c. Xử lí cơ quan sinh sản

Có thể xử lý bầu nhụy bằng cách tiêm dung dịch chất gây đột biến vào bầu lúc hoa hình thành hợp tử hoặc ở thời kỳ đầu của quá trình hình thành phôi hạt, có thể buộc lọ có chứa chất gây đột biến vào cây rồi nhúng cả chùm hoa đã khử đực vào đó.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH DI TRUYỀN HỌC THỰC VẬT: PHẦN 2 (Trang 77 -78 )

×