0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Trường hợp dãy alen

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH DI TRUYỀN HỌC THỰC VẬT: PHẦN 2 (Trang 108 -110 )

, IB IO (i) Các alen này có tần số tƣơng ứng là p q r phân bố các kiểu gen nhƣ sau:

A. Chọn lọc kiên định; B Chọn lọc phân kỳ; C Chọn lọc thúc đẩy

8.2.1.4. Trường hợp dãy alen

Trƣờng hợp đơn giản nhất là một gen có ba alen thì quần ở trạng thái cân bằng có thành phần kiểu gen là p2

(A1A1) + q2(A2A2) + r2(A3A3) + 2pq(A1A2) + 2pr(A1A3) + 2qr(A2A3).

Bài 5. Locus a có ba alen a1, a2 và a3 với các tần số tƣơng ứng là 0,7; 0,2 và 0,1. Xác định tần số của các kiểu gen đồng hợp tử và dị hợp tử? (Giả thiết quần thể giao phối ngẫu nhiên).

Hướng dẫn:

Theo công thức trên có thành phần kiểu gen trong quần thể là:

0,72 a1a1 + 0,22 a2a2 + 0,12 a3a3 + (2×0,7×0,2)a1a2 + (2×0,7×0,1)a1a3 + (2×0,2×0,1)a2a3 → 0,49 a1a1 + 0,04 a2a2 + 0,01a3a3 + 0,28 a1a2 + 0,14 a1a3 + 0,04 a2a3

Khi đó, tần số các kiểu gen đồng hợp: a1a1 = 0,49; a2a2 = 0,04; a3a3 = 0,01 Tần số các kiểu gen dị hợp: a1a2 = 0,28; a2a3 = 0,04; a1a3 = 0,14.

Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì tần số alen lặn liên kết với nhiễm sác thể X (q) có thể tính bằng: (số cá thể đực bị bệnh)/(tổng số cá thể đực).

Bài 6. Một quần thể ngƣời trên đảo có 50 phụ nữ và 50 ngƣời đàn ông, hai ngƣời đàn ông bị bệnh mù màu. Hãy ƣớc tính tần số alen gây bệnh mù màu và tần số phụ nữ mang gen gây bệnh.

Hướng dẫn:

Tần số đàn ông bị bệnh là 2/50 = 0,04. Vậy tần số alen gây bệnh q = 0,04, từ đây tính đƣợc p = 1 – q = 1 – 0,04 = 0,96

Vậy tần số phụ nữ mang gen gây bệnh khi đó sẽ là: 2pq = 2(0,96)(0,04) = 0,0768. (hoặc khoảng 8 %)

Bài 7. Ở ngô, tần số xuất hiện các hạt trắng (đồng hợp tử lặn rr) là 0,25%. Xác định tần số các alen R, r và tần số các kiểu gen?

Bài 8. Trong một cộng đồng xã hội, ngƣời bạch tạng (kiểu hình lặn aa) xuất hiện với tần số 1 trên tổng số 20.000 ngƣời. Hãy xác định tần số những cá thể bình thƣờng nhƣng mang gen bạch tạng, để sự gặp gỡ giữa họ sinh ra cá thể bạch tạng.

Bài 9. Phân tích ở một số quần thể cho các dẫn liệu về các kiểu gen sau đây: 732AA:115Aa:5aa. Kết quả này cho tƣơng ứng với công thức Hardy–Weinberg không? Cho nhận xét về quần thể nghiên cứu trên?

Bài 10. Ở ngƣời nhóm máu MN di truyền tƣơng đƣơng. Kết quả phân tích về các nhóm máu thuộc hệ thống MN ở hai nhóm ngƣời Bắc Mỹ và Trung Mỹ thu đƣợc các số liệu nhƣ sau: Nhóm người Tổng số cá thể nghiên cứu Nhóm máu M MN N Trung Mỹ 86 53 29 4 Bắc Mỹ 278 78 61 139 a. Xác định tần số các alen LM, LN ở hai nhóm?

b. Các kết quả thực nghiêm thu đƣợc có tƣơng ứng với công thức Hardy– Weinberg không?

Bài 11. Locus a có ba alen a1, a2, a3 với các tần số tƣơng ứng là 0,6; 0,3; 0,1. Xác định tần số của các kiểu gen đồng hợp tử và dị hợp tử? (Giả thiết quần thể giao phối ngẫu nhiên).

Bài 12. Locus I có ba alen IA, IB, i kiểm tra hệ thống nhóm máu ABO ở ngƣời. Kết quả xét nghiệm 9.232 ngƣời thu đƣợc dẫn liệu về các nhóm máu O, A, B, AB là 4.169; 3.779; 909; 375. Xác định tần số các alen và tần số các kiểu gen của các nhóm máu?

Bài 13. Ở ngô dạng hạt đầy đặn (A) trội so với dạng hạt nhăn (a). Một giống ngô trồng ở trạm giống hàng năm thƣờng quan sát thấy hạt nhăn xuất hiện với tần số 0,36%. Ba ngƣời ở ba địa phƣơng khác nhau tới nhận giống về trồng, mỗi ngƣời lấy 50.000 hạt dạng đầy đặn. Sau một năm gieo trồng, mỗi ngƣời thông báo một số liệu khác biệt về sự xuất hiện các hạt nhăn: Ngƣời thứ nhất 0,25%; ngƣời thứ hai 0,81%; ngƣời thứ ba 0,09%.

a. Xác định tần số các kiểu gen của giống ngô trồng ở trạm giống?

b. Vì sao lại có những kết quả khác biệt nhƣ nêu ở trên? Tính tỷ lệ hạt đầy đặn nhƣng mang alen lặn (a) ở lô hạt của ba ngƣời lấy giống?

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH DI TRUYỀN HỌC THỰC VẬT: PHẦN 2 (Trang 108 -110 )

×