0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với quốc gia/ đối với ngành/ và đố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 25 -27 )

đối với doanh nghiệp

Nhập khẩu là hoạt động bắt buộc trong thƣơng mại quốc tế vì việc vận chuyển hàng hóa từ một quốc gia sang một quốc gia khác là cần thiết (Nguyễn Xuân Thiên, Giáo trình Thương mại Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội). Linh kiện sản xuất và nguyên vật liệu đầu vào đƣợc vận chuyển từ nhà cung cấp đến nhà sản xuất, thành phẩm đƣợc vận chuyển từ nhà sản xuất đến ngƣời tiêu dùng khách hàng. Hoạt động nhập khẩu do vậy ảnh hƣởng trực tiếp và quyết định quá trình sản xuất và nâng cao đời sống ngƣời dân trong nƣớc. Tác giả tổng hợp vai trò của nhập khẩu đối với đời sống nhân dân và nền kinh tế đƣợc thể hiện ở ba mức độ, với quốc gia, với doanh nghiệp, và với ngƣời tiêu dùng.

Đối với quốc gia

Cũng giống nhƣ xuất khẩu, nhập khẩu cũng có vai trò tăng hợp tác quốc tế với các nƣớc, tạo tiền đề cho quan hệ xuất khẩu. Nhập khẩu và xuất khẩu là những yếu tố bên trong trực tiếp tham gia vào việc giải quyết những vấn đề thuộc nội bộ nền kinh tế nhƣ: vốn, kỹ thuật, lao động, thị trƣờng tiêu thụ...

Để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, nhập khẩu những trang thiết bị, máy móc hiện đại thay thế, bổ sung dây chuyền máy móc cũ, thay thế sức ngƣời, tiết kiệm đƣợc thời gian chuyển hóa thành sản phẩm, tăng năng suất lao động... là vô cùng cần thiết.

Ngoài ra, nhập khẩu còn giúp bổ sung kịp thời những mặt mất cân đổi của nền kinh tế, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Việc nhập khẩu những trang thiết bị nguyên liệu đầu vào mà trong nƣớc không sản xuất đƣợc, giúp liên tục quá trình sản xuất,...là ví dụ tiêu biểu về lợi ích của việc nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, nhập khẩu giúp cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp đƣợc liên tục và hiệu quả. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và tái đầu tƣ mở rộng doanh nghiệp. Quá trình nhập khẩu giúp cho doanh nghiệp có cơ hội cọ sát với cách doanh nghiệp quốc tế, học hỏi và phát triển. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tiếp cận đƣợc nhiều nguồn cung hơn, từ đó cũng cố đƣợc năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc nhập khẩu, cũng nhƣ các hoạt động mở rộng giao thƣơng khác giúp doanh nghiệp mở rộng đƣợc mạng lƣới đối tác. Có mạng lƣới đối tác hiệu quả là chất xúc tác để doanh nghiệp tiếp cận đƣợc khoa học và kĩ thuật, bên cạnh lợi ích kinh tế mà hoạt động này mang lại.

Quy hoạch tốt hoạt động nhập khẩu còn giúp thúc đẩy cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa. Để có thể cạnh tranh với nhà cung ứng nƣớc ngoài, các doanh nghiệp nội địa cần phát triển và nâng cao chất lƣợng và hiệu quả. Động lực cạnh tranh mà hoạt động nhập khẩu mang lại sẽ đem lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế.

Đối với người tiêu dùng

Nhập khẩu làm gia tăng mức thặng dƣ ngƣời tiêu dùng, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của ngƣời dân. Nhập khẩu có thể giúp đáp ứng nhu cầu trực tiếp của ngƣời dân về hàng tiêu dùng - những loại hàng hóa mà trong nƣớc không sản

xuất đƣợc hoặc sản xuất không đủ cả về số lƣợng và chất lƣợng, ví dụ nhƣ thuốc chữa bệnh, đồ gia dụng, đồ điện tử, đồ xa xỉ phẩm...

Đảm bảo đầu vào cho sản xuất, khôi phục những ngành nghề cũ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho ngƣời dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời, từ đó tăng khả năng thanh toán, tăng tiêu dùng. Kích thích sự phát triển của thƣơng mại. Thƣơng mại phát triển quay trở lại phục vụ đời sống ngƣời dân.

Nhập khẩu cũng là nguồn cung cấp nguyên vật liệu trực tiếp cho ngành nghề sản xuất hàng tiêu dùng, làm cho hàng hóa tăng lên cả về số lƣợng và chất lƣợng. Hàng hóa ngày càng đa dạng phong phú ngƣời dân càng có nhiều lựa chọn hơn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 25 -27 )

×