0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Tác động của số sự cố đến tổng chi phí nhập khẩu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 60 -63 )

2.1. Tình hình kinh doanh và nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty Panasonic

2.1.4.2. Tác động của số sự cố đến tổng chi phí nhập khẩu

Sự cố trong quản lý nhập khẩu luôn làm tăng tổng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp. Để kiểm nghiệm độ tin cậy của điều này, tác giả sử dụng cả phƣơng pháp định tính và phƣơng pháp định lƣợng. Với phƣơng pháp định tính, tác giả sử dụng số liệu thứ cấp, thống kê chi phi nhập khẩu trên một đơn vị vận chuyển (một CBM) và thống kế số sự cố theo từng năm trong khoảng thời gian năm 2010-2020.

Dữ liệu thứ cấp đƣợc thống kê trong bảng 2.4. Với phƣơng pháp định lƣợng, tác giả sử dụng phần mềm Eview 8.0 để kiểm chứng tác động của số sự cố lên tổng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp theo mô hình hồi quy tuyến tính.

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bảng 2.4. Dữ liệu tỷ lệ tổng CPNK/CBM và số sự cố 2010-2020

Việc đánh giá đƣợc thực hiện qua ba bƣớc áp dụng phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu để ƣớc tính.

y = a*x+b Trong đó:

y: tổng chi phí nhập khẩu/đơn vị vận chuyển (một CBM) x:số sự cố xảy ra trong năm

Bƣớc một, tác giả tạo mô hình với cấu trúc dữ liệu là ngày tháng và theo thời đoạn là năm. Sau đó, tác giả nhập dữ tổng chi phí nhập khẩu trên một đơn vị vận chuyển vào biến CPNK_DV và nhập dữ liệu số sự cố vào biến SSC. Đơn vị của tổng chi phí nhập khẩu trên đơn vị vận chuyển (một CBM) là triệu đồng và số sự cố là số lần xảy ra sự cố làm ảnh hƣởng đến hoạt động nhập khẩu trong năm.

Bƣớc hai, tác giả vẽ biểu đồ phân tán để đánh giá sự phân bố của các quan sát. Việc vẽ biểu đồ phân tán giúp tác giả nhận diện đƣợc những điểm ngoại lệ bất thƣờng cần phải đƣợc cân nhắc loại bỏ trƣớc khi tiến hành phân tích. Với kết quả nhƣ biểu đồ tại phụ lục 1, tác giả nhận thấy chi phí năm 2020 cao bất thƣờng so với những năm còn lại. Chi phí nhập khẩu năm 2020 là 3.6 triệu trên một CBM so với những năm còn lại, chi phí nhập khẩu trên một CBM đều nhỏ hơn 1 triệu đồng. Nguyên nhân là cho đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu cũng nhƣ kế hoạch sản xuất có nhiều thay đổi và chi phí vận tải quốc tế tăng cao bất thƣờng. Do đó, để đánh giá đúng mối quan hệ giữ số sự cố và chi phí nhập khẩu, tác giả đề xuất loại bỏ quan sát năm 2020. Dữ liệu đƣợc đánh giá ở bƣớc kế tiếp bao gồm dữ liệu từ năm 2010 đến năm 2019 và đƣợc thể hiện ở biểu đồ ở phụ lục 2. Bƣớc ba, sau khi loại bỏ điểm ngoại lệ, tác giả áp dụng phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu để đánh giá mối quan hệ giữa biến độc lập SSC (số sự cố) và biến phụ thuộc CPNK_DV (chi phí nhập khẩu trên một đơn vị vận chuyển) với cú pháp: LS SSC C CPNK_DV. Kết quả hình 2.1 cho thấy khoảng 70% (R-square) dữ liệu quan sát có thể đƣợc giải thích bằng mô hình:

Chi phí nhập khẩu/đơn vị vận tải (triệu đồng) = 0.004* Số sự cố trong năm + 0.5

Hình 2.1: Kết quả Eview khi đánh giá mối quan hệ giữa chi phí nhập khẩu và số sự cố

Từ kết quả ở hình 2.1, với kết quả R-squared tƣơng đƣơng 70% cho thấy kết quả 70% chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp chịu tác động bởi số sự cố xảy ra trong năm, việc gia tăng chi phí nhập khẩu là do số sự cố. Biến SSC = 0,004, dấu dƣơng thể hiện sự tác động trực tiếp và cùng chiều của tổng chi phí nhập khẩu và số sự cố, nếu số sự cố gia tang đồng nghĩa với tổng chi phí nhập khẩu cũng sẽ tăng và ngƣợc lại. Và khi tổng chi phí nhập khẩu tang sẽ biểu hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kém. Kết quả P-value của biến SSC là 0.0026 (nhỏ hơn 0.05) nên kết quả này có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng minh số sự cố có ảnh hƣởng trực tiếp đến tổng chi phí nhập khẩu trên một đơn vị vận chuyển (một CBM).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 60 -63 )

×