0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Giảm thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 89 -90 )

Thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu là thời gian đƣợc tính từ lúc đặt mua nguyên vật liệu cho tới khi nguyên vật liệu đƣợc hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu và đƣợc giao tới kho của công ty đúng thời gian dự tính. Việc đảm bảo thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu rất quan trọng. Vì thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu quyết định tới hiệu quả sản xuất của công ty. Công ty muốn quản lí hiệu quả tiến hộ sản xuất thì công ty cần đƣa ra những biện pháp giúp làm giảm thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu

Biện pháp về lịch tàu: Bằng cách gia tăng số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hợp tác với công ty, tăng thêm số lƣợng lịch trình của chuyến tàu nhập khẩu mỗi tuần, giúp công ty có thêm những phƣơng án dự trữ trong trƣờng hợp tàu bị trì hoãn hay vào những mùa cao điểm rất khó đặt lịch tàu. Đồng thời, sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ giúp công ty có sự so sánh về giá, dịch vụ để đảm bảo chi phí đầu vào luôn thấp nhất nhƣng vẫn đƣợc hƣởng dịch vụ tốt nhất.

Biện pháp tăng tỉ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu: Bằng cách sử dụng nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nƣớc giúp linh kiện nhập khẩu về đúng kế hoạch đã định sẵn. Vì trong nội địa nƣớc Việt Nam, thời gian giao hàng linh động hơn, không bị phụ thuộc vào bất kì lịch trình nào đƣợc định sẵn. Hơn nữa, giao thông vận tải tại Viêt Nam đã khá phát triển, nhà nƣớc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng giúp quãng đƣờng vận chuyển giữa các tỉnh ngày càng rút ngắn đƣợc nhiều thời gian sẽ đáp ứng đƣợc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 89 -90 )

×