0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Giảm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 88 -89 )

Chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu là chi phí chính cấu thành lên giá thành sản phẩm, quyết định giá cả sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận thu đƣợc và từ đó ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và hiệu quả hoạt động nhập

khẩu xét riêng. Do đó, giảm đƣợc chi phí tại khẩu nhập khẩu nguyên liệu là một yếu tố tất yếu giúp tăng hiệu quả kinh doanh tại công ty.

Vấn đề đặt ra ở đây là nên cắt giảm những khoản chi phí nào trong khi công tác nhập khẩu tại công ty đƣợc tiến hành khá đơn giản với những thủ tục nhanh gọn? Các khoản mục chi phí trong công tác nhập khẩu của công ty đƣợc chia nhƣ sau: chi phí nhập khẩu nguyên liệu, chi phí vận chuyển bảo quản, chi phí quản lý...

Biện pháp giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa: Công ty TNHH Pamasonic AVC Việt Nam hiện vẫn duy trì nhập khẩu nguyên liệu từ những nhà cung cấp truyền thống, giá cả đã đƣợc thỏa thuận và ít có biến động. Để có thể giảm chi phí nhập khẩu công ty cần chú trọng đến công tác kiểm tra nguyên vật nhập khẩu. Vì nguyên vật liệu đầu vào là những nguyên vật liệu dễ bị nhiễm bẩn trầy xƣớc, nên cần kiểm tra kỳ lƣỡng để loại bỏ những nguyên liệu không đủ chất lƣợng phục vụ cho sản xuất, giảm thiểu đƣợc các sai lỗi sản phẩm sau này.

Biện pháp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản: Bằng cách xác định lƣợng nguyên liệu cần nhập khẩu và thời gian nhập khẩu hợp lý, tránh lƣợng hàng dữ trữ trong kho quá cao, nhƣng cũng phải đảm bảo đƣợc mức dự trữ bảo hiểm. Đồng thời, công ty nên đẩy nhanh quá trình đƣa nguyên liệu vào sản xuất, vừa tiết kiệm đƣợc chi phí lƣu giữ bảo quản vừa đảm bảo đƣợc tiến độ giao hàng cho khách. Mặt khác, cần thực hiện tốt công tác bảo quản và vận chuyến nguyên liệu, tránh các va chạm, cẩu thả trong bốc dỡ hàng hóa, giảm thiểu nguyên liệu bị hƣ hại.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 88 -89 )

×