0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 73 -73 )

Panasonic AVC Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và trực thuộc của tập đoàn Panasonic toàn cầu. Vấn đề nguồn lực tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định do tính quy mô toàn cầu cũng nhƣ hoạt động kinh doanh luôn

phát triển qua từng năm. Sự trƣờng vốn đã giúp doanh nghiệp có khả năng nắm bắt thông tin nhanh, chính xác do có điều kiện sử dụng các phƣơng tiện hiện đại. Việc có điều kiện sử dụng các phƣơng tiện hiện đại trong hoạt động nhập khẩu đã giúp cho doanh nghiệp kết nối thông tin nhanh với các nhà cung cấp trong và ngƣời nƣớc. Ngoài ra, khả năng nắm bắt thông tin về giá cả, cách thức nhập khẩu và bán hàng trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc tốt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp.

2.3.2.2. Văn hóa doanh nghiệp

Thƣơng hiệu Panasonic đã hình thành từ rất lâu đời và cho đến tận bây giờ Panasonic vẫn giữ vững đƣợc hình ảnh thƣơng hiệu. Đó chính là nhờ vào việc các công ty con của Panasonic duy trì triết lý kinh doanh của nhà sáng lập, trong đó có cả Panasonic AVC Việt Nam. Panasonic luôn chú trọng vào việc đào tạo con ngƣời, văn hóa làm việc tự do, bình đẳng và không có khoảng cách cấp bậc để tạo ra những giá trị về văn hóa doanh nghiệp. Trong hoạt động nhập khẩu, văn hóa doanh nghiệp mạnh yếu cũng tác động phần nào đến nhận thức của các thành viên trong công ty. Thành viên có nhận thức tốt đồng nghĩa với việc doanh nghiệp luôn thực hiện mọi hoạt động trên cơ sở đạo đức và tuân thủ pháp luật. Đặc biệt trong quy trình nhập khẩu của doanh nghiệp, đạo đức trong cách làm việc và tuân thủ pháp luật là điều tất yếu cần có khi thực hiện quy trình.

2.3.2.3. Nhân tố con người

Giá trị kinh doanh cốt lõi của PAVCV là “Con ngƣời đi trƣớc sản phẩm”. Tức là trƣớc khi tạo ra sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ chú trọng đào tạo con ngƣời. Con ngƣời là chủ thể tạo nên sự thành bại của doanh nghiệp. Ngoài việc đào tạo về kĩ năng nghiệp vụ, công ty luôn xây dựng các khóa đào tạo về kĩ năng mềm giúp nâng cao kĩ năng hợp tác trong công việc, kĩ năng ứng xử trong công việc và kĩ năng xử lý tình huống. Trong quy trình nhập khẩu của doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên đa số đều có nghiệp vụ cao, khả năng xử lý tình huống tốt. Vì vậy tuy có những sai sót trong quá trình làm việc nhƣng nhìn chung không ảnh hƣởng quá lớn đến toàn bộ quá trình vận hành của doanh nghiệp. Hiệu quả này có thể thấy đƣợc từ kết quả chi

phí nhập khẩu của doanh nghiệp khá ổn định khi so sánh với mức chi phí của ngành.

2.3.3. Nhóm nhân tố bên ngoài

2.3.3.1. Yếu tố chính trị

Qu định, chính sách, luật pháp trong nước cũng như quốc tế: Panasonic là một

tập đoàn điện tử toàn cầu. Cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp đa quốc gia khác, Panasonic hoạch định vị trí đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam để đảm bảo khả năng cạnh tranh tốt nhất. Việc đặt nhà máy sản xuất ở Việt Nam đem lại nhiều lợi ích chiến lƣợc cho Panasonic nhƣ ƣu đãi của chính phủ cho các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghệ, chi phí lao động thấp so với trình độ sản xuất, gần thị trƣờng tiêu thu, và gần hệ sinh thái nhà cung ứng (từ Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan). Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhà nƣớc Việt Nam cho phép các doanh nghiệp đƣợc chủ động thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, đây là một phần lợi ích cho PAVCV. Hoạt động nhập khẩu trong doanh nghiệp là liên tục với số lƣợng hàng nhập khẩu lớn, việc doanh nghiệp đƣợc chủ động thực hiện công tác nhập khẩu giúp cho quy trình nhập khẩu đƣợc diễn ra có kế hoạch hơn.

Hàng rào nhập khẩu: Nhà nƣớc Việt Nam luôn có những chính sách ƣu đãi

cho các doanh nghiệp FDI khi xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng công nghệ cao. Doanh nghiệp PAVCV là doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất xuất khẩu vì vậy đƣợc hƣởng rất nhiều chính sách ƣu đãi về thuế quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu. Đối với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, mức thuế áp dụng thƣờng là 0%. Việc áp dụng mức thuế 0% giúp cho quy trình nhập khẩu của doanh nghiệp giảm đƣợc công đoạn nộp thuế nhập khẩu, giúp tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu cho nguyên vật liệu.

2.3.3.2. Yếu tố kinh tế

Doanh nghiệp Panasonic AVC Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử công nghệ cao. Để đáp ứng cái tiêu chuẩn sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, doanh nghiệp luôn đặt yêu cầu rất cao về chất lƣợng nguyên vật liệu đầu vào. Tuy

nhiên năng lực sản xuất hàng công nghệ cao tại Việt Nam còn thấp, các mặt hàng sản xuất nội địa đều phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu và chƣa đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn công nghệ mà doanh nghiệp đề ra. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện cho tại thị trƣờng nƣớc ngoài, đồng tiền sử dụng thanh toán là đồng USD. Trong trƣờng hợp các ngân hàng thƣơng mại tăng tỷ giá trong chắc chắn ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Bởi doanh nghiệp cần nhập khẩu nguyên vật liệu từ nƣớc ngoài để phục vụ cho việc sản xuất. Các đơn hàng nhập khẩu liên tục phải điều chỉnh về giá khiến cho việc ký kết hợp đồng bị chậm. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020, để thích ứng với những biến động về tình hình kinh tế trên thế giới và khu vực cũng nhƣ những thay đổi kinh tế trong nƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã có những điều hành tỷ giá linh hoạt, thực hiện đƣợc các mục tiêu của chính sách tỷ giá, đảm bảo thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng. Trong những năm gần đây, tỷ giá VND/USD đƣợc điều hành theo hƣớng ổn định, linh hoạt với biên độ dao động dƣới 2%/năm. Vì vậy xét trên tình hình biến động tỷ giá USD/VND hiện nay, doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn ngoại tệ, giá nguyên vật liệu đầu vào ổn định giúp cho hiệu quả sử dụng nguồn tiền cũng nhƣ các hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp vẫn đƣợc duy trì.

2.3.3.3. Yếu tố văn hóa xã hội

Trên thế giới có nhiều nền văn hoá khác nhau và mỗi quốc gia có một phong tục tập quán khác nhau. Một quốc gia sẽ nhập khẩu hàng hoá để bổ sung, thay thế cho việc tiêu dùng hoặc nhập khẩu để tiếp tục sản xuất các loại hàng hoá phù hợp với nhu cầu và thị hiếu trong một giai đoạn nhất định của dân cƣ. Do tính quy mô toàn cầu của Tập đoàn Panasonic, có nhiều công ty con tại nhiều quốc gia khác nhau nên dễ dàng cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt thị hiếu, văn hóa và con ngƣời tại mỗi quốc gia đó thay vì phải tốn nhiều thời gian và chi phí để nghiên cứu. Panasonic AVC Việt Nam hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu nhu cầu thị trƣờng cũng nhƣ những mặt hàng kinh doanh trọng điểm của từng quốc gia. Doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm đƣợc những thị trƣờng có thế mạnh về sản xuất nguyên vật liệu linh kiện điện tử có yếu tố công nghệ cao phù hợp với tiêu chuẩn Nhật của Panasonic để

đáp ứng nhu cầu sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng xây dựng hoạt động nhập khẩu thuận lợi hơn.

2.3.3.4. Yếu tố công nghệ

Hiện nay, ngành công nghệ điện tử là ngành mới phát triển và còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nƣớc bị hạn chế về công nghệ nên không thể đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu của Panasonic AVC Việt Nam. Hoặc có nhiều doanh nghiệp sản xuất đáp ứng đƣợc yêu cầu công nghệ của sản phẩm, nhƣng giá thành lại khá cao so với nguyên vật liệu nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Việc đáp ứng một nguồn nguyên vật liệu lớn với yêu cầu chất lƣợng cao buộc doanh nghiệp phải nhập khẩu nhiều từ nƣớc ngoài, từ đó cũng gia tăng hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hoạt động công nghệ thông tin tại nƣớc ta cũng đã khá phát triển. Có rất nhiều công cụ giúp doanh nghiệp có thể quản lý thông tin bên trong cũng nhƣ bên ngoài doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đã xây dựng hệ thống nhằm quản lý hoạt động sản xuất, bao gồm cả hoạt động xuất nhập khẩu để đảm bảo tính liên tục của quy trình. Ngoài ra, nhà nƣớc ta đã xây dựng nhiều công cụ giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện các thủ tục nhập khẩu nhƣ phần mềm khai báo hải quan điện tử, trang mạng Tổng cục Hải quan giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát thông tin hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, công nghệ thông tin giúp cho hoạt động nhập khẩu của Panasonic hoạt động khá hiệu quả.

2.4. Nhận xét chung2.4.1. Thành tựu 2.4.1. Thành tựu

Panasonic AVC Việt Nam đã thành lập nhà máy và hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất mặt hàng công nghệ gần 50 năm, đã có tên tuổi trong ngành cũng nhƣ trên thị trƣờng quốc tế, đây là một trong những điều kiện thuận lợi tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty tại Việt Nam. Những nhà cung cấp của công ty là những bên đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Chính vì vậy, hoạt động nhập khẩu của công ty cũng diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn, đảm bảo đƣợc nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu ở Panasonic AVC Việt Nam nhìn chung không có quá nhiều khác biệt so với quy trình nhập khẩu truyền thống. Đối với doanh nghiệp Panasonic AVC Việt Nam, quy trình nhập khẩu đáp ứng đƣợc kế hoạch sản xuất, linh hoạt, và chi phí nhập khẩu cạnh tranh so với ngành. Quy trình đƣợc tổ chức chặt chẽ, có sự liên kết của nhiều phòng ban (từ phòng mua hàng, sản xuất, đến phòng logistics và tài chính kế toán) đi cùng với hệ thống thông tin quản lý. Quy trình này mang định hƣớng khách hàng cao, thông quan việc hy sinh lợi ích kinh tế để đáp ứng nhu cầu khách hàng: Panasonic AVC Việt Nam sẵn sàng chuyển đổi phƣơng thức vận tải dù tăng cao chi phí để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sau định hƣớng khách hàng, quy trình cũng cân đối chi phí và không ngừng cải thiện hiệu quả. So với mức chi phí của ngành (0,45%-0,6% doanh thu), quy trình nhập khẩu của Panasonic AVC Việt Nam hiệu quả hơn (0,3% doanh thu) và không ngừng cải thiện (từ 0,5% trong giai đoạn một đến 0,3% trong giai đoạn ba).

2.4.2. Hạn chế

Qua nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, quy trình nhập khẩu của doanh nghiệp có khá nhiều ƣu điểm từ khâu quản lý nhà cung cấp đến đánh giá chất lƣợng nguyên vật liệu. Song quy trình cũng còn một số điểm có thể cải thiện để nâng cao hiệu quả cạnh trạnh của doanh nghiệp

Thứ nhất, vì doanh nghiệp không ngừng cải tiến và đề cao hiệu suất, nên mức độ hao hụt ở PAVCV vẫn chƣa đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Do đó, số lƣợng nguyên vật liệu mua vẫn chƣa đáp ứng đƣợc thực tế sản xuất, đôi khi doanh nghiệp phải nhập nguyên vật liệu về gấp với chi phí cao dù không có sự thay đổi trong kế hoạch sản xuất.

Thứ hai, quy trình tuy có sự tƣơng tác giữa các phòng ban, nhƣng sự tƣơng tác đó còn chậm. Thông tin thay đổi kế hoạch sản xuất còn bị động và cục bộ. Việc thay đổi kế hoạch sản xuất do vậy luôn dẫn đến nhiều lãng phí trong chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu.

Thứ ba, công ty không chủ động nguồn nguyên vật liệu, vì tất cả nguyên vật liệu đều nhập khẩu từ nƣớc ngoài, hoặc thông qua các công ty nƣớc ngoài tại Việt

Nam mức độ nội địa hóa của doanh nghiệp còn chƣa cao (do yêu cầu công nghệ). Việc nội địa hóa thấp làm nổi bật nhiều nhƣợc điểm của việc nhập khẩu từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Các rào cản pháp lý, thủ tục vận chuyển, rủi ro vận chuyển, và đôi khi bất đồng ngôn ngữ tác động đến hiệu quả quy trình nhập khẩu.

Thứ tƣ, nhân sự của công ty chƣa có trình độ chuyên môn cao, vẫn còn tồn tại nhiều sai sót trong quá trình làm việc. Mỗi sai sót trong quy trình nhập khẩu đều gây ảnh hƣởng trực tiếp đến quy trình sản xuất chung của doanh nghiệp. Điều nay sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ năng lực cạnh trang của doanh nghiệp trên thị trƣờng.

Chƣơng 3: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỀN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM

3.1. Triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai

3.1.1. So sánh thực trạng vận hành nhập khẩu nguyên vật liệu của Panasinic AVC Việt Nam với ngành Panasinic AVC Việt Nam với ngành

Theo nghiên cứu của Rushton và cộng sự (2017) trong “Sổ tay quản lý vận tải và phân phối hàng hóa”, chi phí vận tải trong việc nhập khẩu trong ngành công nghệ cao chiếm khoảng 0,45%-0,65% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí vận tải này đƣợc nghiên cứu bởi công ty tƣ vấn Dialog cho nhiều doanh nghiệp tại Anh trong năm 2017. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu của nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm ngành nội thất, y tế, thực phẩm, bia rƣợu, xi măng, xe hơi, dầu khí, công nghệ cao, thời trang và hóa chất. Các dữ liệu về chi phí vận chuyển, chi phí kho bãi, chi phí lƣu trữ hàng hóa, và chi phí quản lý vận hành đƣợc cân nhắc với quy mô doanh thu của doanh nghiệp. Sau đó nhóm nghiên cứu này đƣa ra kết quả đối chuẩn của các doanh nghiên theo nhóm ngành. Theo đó, ngành công nghệ cao chiếm từ 0,45% đến 0,65% doanh thu của các doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Với dữ liệu hiện tại của Panasonic AVC Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020, tỉ trọng chi phí nhập khẩu giảm dần từ 0,5% trong giai đoạn một xuống còn 0,3% trong giai đoạn hai và còn 0,2% trong giai đoạn ba. Theo đó, ta nhận thấy đƣợc hoạt động vận hành xuất nhập khẩu của doanh nghiệp từ giai đoạn đầu chƣa hiệu quả so với ngành, chuyển sang giai đoạn sau hiệu quả tốt hơn so với ngành. Nếu lấy riêng năm 2017 (năm thực hiện khảo sát so sánh chi phí logistic), tỉ trọng chi phí nhập khẩu trên doanh thu của Panansonic AVC Việt Nam là 0,2%, tốt hơn so với ngành là 0,45%. Điều này đã ghi nhận nỗ lực làm việc và khả năng cải tiến quy trình của doanh nghiệp trong nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, việc so sánh này vẫn còn hai hạn chế. Hạn chế thứ nhất, chƣa có nghiên cứu chi phí logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hoặc các nƣớc đang phát triển để so sánh phù hợp. Trong khi Anh là quốc gia phát triển với bối cảnh kinh tế và kĩ thuật khác so với Việt Nam. Hạn chế thứ hai, nghiên cứu của nhóm tƣ vấn Dialog dù đã đảm bảo các kĩ thuật thống kê và độ tin cậy, nhƣng cơ cấu chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ở Anh có thể khác so với Panasonic AVC Việt Nam. Trong khi các doanh nghiệp ở Anh có nhiều nhà cung cấp ở châu Âu và gần với thị trƣờng hơn so với Panasonic AVC Việt Nam. Tuy vậy, dữ liệu này có ý nghĩa và là theo sự hiểu biết của tác giả, đây là nghiên cứu duy nhất đối chuẩn chi phí nhập khẩu so với doanh thu và đƣợc phân tích theo nhóm ngành.

3.1.2. Quan điểm kinh doanh

Để tồn tại và phát triển bền vững trong những năm qua, doanh nghiệp đều đƣa ra những quan điểm kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh của từng năm. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn có gắng đề ra những phƣơng hƣớng phát triển và quan điểm kinh doanh trong tƣơng lai. Việc củng cố quan điểm kinh doanh giúp doanh nghiệp có phƣơng hƣớng cải thiện những quy trình trong công ty một cách phù hợp hơn,

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 73 -73 )

×