0
Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

Đặc điểm của linh kiện điện tử cho sản xuất mặt hàng tivi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 28 -30 )

Giống nhƣ các linh kiện điện tử khác, linh kiện điện tử để lắp ráp sản xuất mặt hàng tivi có nhiều đặc điểm đáng lƣu ý và có tác động đến hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp. Một số đặc điểm tiêu biểu của các linh kiện điện tử ảnh hƣởng đến nhập khẩu bao gồm: thuế và hàm lƣợng công nghệ cao, đa dạng và trọng lƣợng nhẹ, linh kiện điện tử mềm.

Thuế và hàm lượng công nghệ cao: Hiện nay thuế nhập khẩu linh kiện điện tử thấp hơn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện. Do đó, các doanh nghiệp trong nƣớc thiếu vốn và công nghệ tiên tiến sẽ có xu hƣớng nhập khẩu linh kiện điện tử hơn là nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện. Ngoài ra linh kiện điện tử nói chung thƣờng là chìa khóa công nghệ của một doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đảm bảo bí mật công nghệ là điều then chốt song song với việc nghiên cứu và phát triển. Các doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng công nghệ cao thƣờng phải đầu tƣ lớn về cơ sở vật chất, đẩy cao định phí sản xuất. Công tác hoạch định chuỗi cung ứng đã cân nhắc yếu tố chi phí đầu tƣ ban đầu lớn và muốn tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô nên giới hạn số lƣợng nhà máy sản xuất linh kiện quan trọng. Việc giới hạn này còn có tác dụng đảm bảo bí mật công nghệ và cạnh tranh. Chính vì hai yếu tố trên mà giá sản phẩm linh kiện điện tử trong nƣớc thƣờng cao hơn giá linh kiện điện tử từ các doanh nghiệp sản xuất nƣớc ngoài. Vì vậy khi muốn tổi thiểu chi phí đầu vào của thảnh phẩm, các doanh nghiệp thƣờng ƣu tiên nhập khẩu linh kiện điện tử để

sản xuất vì đƣợc hƣởng mức thuế ƣu đãi và công nghệ tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn chất lƣợng của doanh nghiệp.

Đa dạng và kích thước nhỏ: do đặc tính phức tạp của ngành điện - điện tử và công nghệ cao. Hầu hết các sản phẩm đều đƣợc lắp ráp từ hàng trăm chi tiết với các yêu cầu kĩ thuật khác nhau. Do đó, các linh kiện điện tử tham gia vào quá trình sản xuất tivi rất là đa dạng về mặt số lƣợng và chủng loại. Hơn nữa, linh kiện điện tử thƣờng trọng lƣợng nhẹ và kích thƣớc nhỏ, cùng với số lƣợng nhà máy sản xuất giới hạn nên thƣờng các sản phẩm linh kiện đƣợc tử đƣợc tập trung sản xuất tại một nhà máy chuyên sản xuất với số lƣợng rất lớn rồi từ đó mới phân phối lại cho các nhà máy ở các công đoạn kế tiếp. Doanh nghiệp muốn tối ƣu hiệu quả về thời gian nhập khẩu thƣờng sẽ đặt hàng một số lƣợng lớn với nhiều chủng loại khác nhau. Tuy việc gom số lƣợng đơn hàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian nhập khẩu, nhƣng khối lƣợng hàng quá lớn sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp và tăng chi phí quản lý.

Linh kiện điện tử mềm: Trong tiêu chuẩn sản xuất của doanh nghiệp, linh kiện điện tử đƣợc đƣa vào sử dụng trong quá trình sản xuất phải đảm bảo chất lƣợng. Tuy nhiên linh kiện điện tử mềm sẽ dễ xảy ra hƣ hại nếu va chạm mạnh. Để hạn chế rủi ro hƣ hại xảy ra trong quá trình vận chuyển, doanh nghiệp thƣờng sẽ đề ra những yêu cầu về đóng gói hàng hóa nhƣ phải sắp xếp từng linh kiện điện tử trên khay chứa và chèn thêm mút xốp để bao bọc và cố định vị trí của linh kiện trong thùng hàng; đồng thời yêu cầu nhà cung cấp phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đóng hàng của doanh nghiệp trong suốt quá trình hợp tác. Ngoài các quy định về quy cách đóng gói, thì các yêu cầu trong quá trình vận chuyển quốc tế cũng đƣợc đƣa ra nhƣ vị trí để các kiện hàng của doanh nghiệp phải ở nơi riêng biệt, phải đặt ở vị trí cao trong container và không đƣợc để những kiện hàng khác chồng lên. Chính vì những quy định về đóng gói hàng hóa và các yêu cầu vận chuyển cao buộc doanh nghiệp phải đƣa ra những tiêu chuẩn quản lý nhà cung cấp cũng nhƣ hoạt động nhập khẩu trong quy trình, đồng thời những quy định này sẽ làm tăng giá mua linh kiện điện tử và tăng chi phí nhập khẩu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 28 -30 )

×