0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 50 -51 )

Các biến quan sát nhỏ được đưa vào nghiên cứu không phải lúc nào cũng đảm bảo rằng nó phản ảnh được đặc điểm, tính chất của nhân tố mẹ. Do vậy, cần phải có một công cụ để đo lường xem biến quan sát nào là phù hợp và biến quan sát nào là không phù hợp để đưa vào thang đo. Độ tin cậy của thang đo sẽ được đo lường bằng hệ số Cronbach’s alpha, đo lường độ tin cậy của thang đo là kiểm tra xem các biến quan sát của thang đo đó nó có thể hiện được đặc điểm, tính chất của biến tiềm ẩn mẹ hay không. Hệ số Cronbach’s alpha càng tiến dần về 1 có nghĩa là thang đó đó có độ tin cậy cao và các biến quan sát của thang đo đó càng thể hiện được tính chất, đặc điểm của nhân tố tiềm ẩn mẹ. Còn nếu hệ số Cronbach’s Alpha càng tiến dần về 0 có nghĩa là thang đo đó có độ tin cậy thấp và các biến quan sát của thang đo đó thể hiện rất ít tính chất của nhân tố mẹ. Mô hình sẽ loại bỏ các chỉ số mà có hệ số Cronbach’s alpha có giá trị nhỏ hơn 0.3 và chấp nhận các nhân tố có giá trị hệ số này từ 0.6 trở lên. Hệ số Cronbach’s Alpha chỉ đo lường độ tin cậy của thang đo bao gồm từ 3 biến quan sát trở lên chứ không tính được độ tin cậy cho từng biến quan sát (Nguyễn Đình Thọ, 2014).

Hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị biến thiên trong đoạn [0,1]. Về lý thuyết, hệ số này càng cao càng tốt nghĩa là thang đo càng có độ tin cậy cao. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Hệ số Cronbach’s Alpha quá lớn khoảng từ 0.95 trở lên cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có khác biệt gì nhau, hiện tượng này gọi là trùng lắp trong thang đo (Nguyễn Đình Thọ, 2014).

Nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation ≥ 0.3 thì biến đó đạt yêu cầu (Nunnally, 1978).

Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt; từ 0.7 đến gần bằng 0.8: thang đo lường sử dụng tốt; từ 0.6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện. (Hoàng Trọng, 2008).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 50 -51 )

×