0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

.1 Kết quả hồi quy đa biến và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 70 -71 )

nhân tố đến biến phụ thuộc.

Theo như giả thuyết đề xuất ban đầu, tác giả đưa ra 05 nhân tố tác động lên sự hài lòng của cư dân căn hộ bao gồm: thái độ phục vụ, năng lực phục vụ, chính sách quản lý, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh an toàn. Các nhân tố này được giải thuyết là từng nhân tố có tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ. Tuy nhiên, sau khi tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA thông qua kết quả sự phân bố hệ số tải tại bảng ma trận xoay đã xảy ra hiện tượng một số nhân tố được nhóm về cùng một cột nhân tố, chỉ riêng nhân tố vệ sinh môi trường được giữ nguyên. Như vậy, đã hình thành hai nhân tố mới đó là chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn (CSAT) và nhân tố năng lực thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên ban quản lý (NLTD).

Vì vậy, trong năm giả thuyết đã đặt ra tác giả chỉ giữ lại một giả thuyết H4: Vệ sinh và môi trường có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà. Còn lại, 04 giải thuyết H1, H2, H3, H5 được bác bỏ và thay vào đó là: Chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn có tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân; năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên có tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân.

Có 03 giả thuyết được hình thành sau khi tiến hành phân tích kết quả nghiên cứu. 03 giả thuyết đó là

H1’: Chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân.

H2’: Vệ sinh môi trường có tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân H3’: Năng lực thái độ phục vụ có tác động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 70 -71 )

×