0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

.2 Kết luận về mô hình hồi quy và mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 71 -73 )

độc lập đối với biến phụ thuộc.

Dựa vào những phân tích trên, có thể thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến, không có hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số không đổi. Kết hợp kết quả hồi quy trên, nghiên cứu kết luận được mô hình hồi quy chuẩn hóa đánh giá sự hài lòng của cư dân căn hộ đối với dịch vụ quản lý tòa nhà của công ty TNHH dịch vụ Vietnam Land SSG như sau:

HL = -0.180 + 0.189xVSMT + 0.635xCSAT + 0.016xNLTD + e

Trong đó:

HL: Sự hài lòng của cư dân căn hộ tại tòa nhà Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà công ty TNHH Dịch vụ Vietnam Land SSG.

VSMT: Vệ sinh môi trường.

CSAT: Chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn. NLTD: Năng lực thái độ của đội ngũ nhân sự ban quản lý. e: Sai số ước lượng

Theo mô hình trên, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là vệ sinh môi trường; chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn; năng lực thái độ của đội ngũ nhân sự ban quản lý.

Bảng 4.12 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết của mô hình đề xuất

STT Giả thuyết Kết quả

1

H1: Thái độ phục vụ có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà.

Bác bỏ

2

H2: Năng lực phục vụ có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà.

Bác bỏ

3

H3: Chính sách quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà.

Bác bỏ

4

H4: Vệ sinh và môi trường có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà.

Chấp nhận

5

H5: An ninh an toàn có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân căn hộ Opal Saigon Pearl đối với dịch vụ quản lý tòa nhà.

Bác bỏ

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Đối với 04 giả thuyết H1, H2, H3 và H5 cho ra kết quả bác bỏ, tác giả xin được nêu ra những luận điểm như sau, các nhân tố này đã được nhóm lại hình thành nên những nhân tố mới, vì vậy các nhân tố riêng lẻ sẽ được bác bỏ trong mô hình giả thuyết đề xuất ban đầu và cho ra mô hình giả thuyết điều chỉnh. Các nhân tố riêng lẻ như thái độ phục vụ, năng lực phục vụ, chính sách quản lý là những nhân tố cơ bản cốt lõi và hết sức quan trọng đối với dịch vụ quản lý tòa nhà theo như mô hình Kano hai yếu tố này thuộc thuộc tính cơ bản cần thiết phải có để dịch vụ mà ban quản lý cung cấp cho cư dân mới thực hiện được. Nhân tố cơ bản này được đảm bảo ở tất cả các tòa nhà mà công ty dịch vụ quản lý tòa nhà cung cấp, khi cư dân lựa chọn sinh sống ở chung cư tiêu chí mà cư dân lựa chọn chính là đảm bảo an ninh an

toàn. Tùy vào chất lượng dịch vụ của những nhân tố đó cao hay thấp mà tạo ra sự hài lòng hay sự phàn nàn từ cư dân.

Bảng 4. 13 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết của mô hình điều chỉnh.

STT Giả thuyết Kết quả

1

H1’: Chính sách quản lý và đảm bảo an ninh an toàn tác

động cùng chiều đến sự hài lòng của cư dân. Chấp nhận

2 H2’: Vệ sinh môi trường có tác động cùng chiều đến sự

hài lòng của cư dân Chấp nhận

3 H3’: Năng lực thái độ phục vụ có tác động cùng chiều

đến sự hài lòng của cư dân. Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Xếp theo mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố lên biến phụ thuộc là sự hài lòng thì chính sách quản lý hướng tới đảm bảo an ninh an toàn có tác động lớn nhất, sau đó là vệ sinh và môi trường, còn lại nhân tố năng lực thái độ phục vụ tác động yếu nhất.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA TẬP ĐOÀN SSG TẠI TP HCM (Trang 71 -73 )

×