0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Định hướng cụ thể

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 96 -98 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1.2.2. Định hướng cụ thể

- Hoàn thiện khung pháp lý về thuế đáp ứng yêu cầu thực tiễn sự phát triển kinh tế của đất nước và trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đảm bảo chính sách thuế đơn giản, rõ ràng, minh bạch, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

- Tạo môi trường bình đẳng, công bằng và hấp dẫn thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, người nộp thuế thấy rõ được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

- Nâng cao năng lực quản lý thu thuế của cán bộ, công chức ngành thuế về chuyên môn nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp, đến năm 2020 Việt Nam đuổi kịp trình độ quản lý thuế của các nước trong khu vực.

Xã hội hóa công tác thuế ở đây được nhìn nhận dưới góc độ rộng hơn, với mục đích và nội dung khác toàn diện hơn. Xã hội hóa công tác thuế có thể được hiểu là công tác thuế phải được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, từ khâu dự thảo ban hành Luật đến khi Luật đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần xây dựng chính sách thuế một cách dân chủ, minh bạch, nâng cao các quyền của người nộp thuế, quyền giám sát của người dân, đồng thời tạo sự thay đổi cơ bản về nhận thức của xã hội, nâng cao ý thức nghĩa vụ thuế, xây dựng cộng đồng trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội đối với công tác thuế.

Ngành thuế đang trong giai đoạn cải cách và hiện đại hóa mạnh mẽ, nhất là đang chuyển đổi hẳn sang cơ chế quản lý theo chức năng, tăng cường tính tự chủ, tự giác trong kê khai nộp thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế, cán bộ thuế giảm thiểu tiếp xúc với người nộp thuế, chỉ tập trung hỗ trợ chính sách thuế khi có yêu cầu và kiểm tra thanh tra tại cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm, theo một quy trình chặt chẽ. Bên cạnh đó, thực hiện Luật quản lý thu thuế với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, chắc chắn rằng công tác thu thuế trong giai đoạn mới sẽ thắng lợi toàn diện, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đấ nước phát triển.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 96 -98 )

×