0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 99 -100 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.1.2. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với UBND thành phố, các ngành chức năng của thành phố để rà soát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh theo từng loại, trên cơ sở đó đưa tất cả vào diện quản lý hệ thống.

- Tăng cường phối hợp với các cơ qua tài chính, kho bạc để thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của đối tượng nộp thuế, tình hình nợ đọng thuế.

- Phối hợp với các cơ quan công an, kiểm soát để ủng hộ ngành thuế chống lại các vi phạm lớn, kiên trì đấu tranh chống trốn lậu thuế.

- Phối hợp với Ngân hàng mở rộng diện mở tài khoản để việc mua bán chủ yếu được thực hiện quan Ngân hàng, hạn chế hình thức thông đồng trốn thuế bằng tiền mặt. Đồng thời cũng có căn cứ để giải quyết biện pháp trích tiền trong tài khoản để khấu trừ tiền thuế, tiền phạt trong trường hợp dây dưa thuế.

4.2.1.3. Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ

- Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý theo trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác, trong đó tập trung bố trí đủ cán bộ cho các bộ phận chức năng như tuyên truyền hỗ trợ, kiểm tra thuế.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức thuế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế. Nâng cao kỹ năng giao tiếp của công chức thuế khi giao tiếp với người nộp thuế.

- Xây dựng cơ cấu tiêu chuẩn cán bộ theo từng chức danh, vị trí công việc đảm bảo tạo được một đội ngũ cán bộ chuyên gia theo từng chức năng quản lý thuế. Phân cấp cán bộ theo năng lực và hiệu quả công việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 99 -100 )

×