0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Những nguyên nhân của hạn chế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 89 -93 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.3. Những nguyên nhân của hạn chế

Về cơ chế chính sách:

Hệ thống chính sách thuế còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, phù hợp và sát với thực tế gây không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống các chính sách thuế cũng chưa đạt mục tiêu

“đơn giản, rõ ràng, thống nhất” được đặt ra trong quá trình cải cách. Cụ thể như Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định đối tượng nộp thuế bao gồm cả các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp.

Hệ thống chính sách thuế chưa bao quát và điều tiết hết các nguồn thu trong nền kinh tế và chưa thật sự đảm bảo bình đẳng, công bằng về nghĩa vụ nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc. Ví dụ: Thuế giá trị gia tăng vẫn bao gồm nhiều mức thuế suất (0%, 5%, 10%) tạo điều kiện cho người nộp thuế lợi dụng để, gian lận và trốn lậu thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước, thậm chí “chạy chọt”, hối lộ để được cán bộ ngành thuế “nương tay”; việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao còn phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Về phía Chi cục thuế

- Quy trình quản lý thuế chưa hiệu quả, vẫn còn nhiều hạn chế do chưa bao quát hết các chức năng cũng như việc phát huy tối đa hóa công việc ở các khâu. Đa phần công việc trong trong quy trình quản lý thuế vẫn còn làm thủ công, đặc biệt là quy trình kiểm tra thuế, từ đó dẫn đến năng suất thấp, hạn chế khả năng quản lý thuế của cơ quan thuế. Việc thực hiện các biện pháp quản lý ở một số bộ phận chưa được coi trọng đúng mức, chưa quản lý hết ĐTNT.

- Công tác quản lý thu nợ chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, công tác đôn đốc thu nợ chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình, thực hiện công tác cưỡng chế chưa đến nơi đến chốn, cán bộ thực hiện công tác quản lý thu nợ chưa chủ động đôn đốc và đôn đốc chưa kịp thời thường tập trung đôn đốc thu nợ vào cuối năm, các tháng đầu năm có thực hiện nhưng chưa tích cực, việc xử lý nợ kéo dài, chưa có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đúng theo quy định và áp dụng các biện pháp chế tài còn hạn chế, dẫn đến không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giảm nợ của Cục Thuế. Luật Quản lý thuế quy định 7 biện pháp cưỡng chế thuế và phải thực hiện trình tự từng biện pháp nên áp dụng cưỡng chế theo trình tự các biện pháp mất nhiều thời gian và mất cơ hội xử lý kịp thời biện pháp phù hợp nhất với tình huống.

Công tác phối kết hợp thu nợ với các ngành, các cấp, các bộ phận chưa được chặt chẽ, chưa đồng bộ, trong một số biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì sự hợp tác của ngân hàng đối với Chi cục Thuế chưa cao.

- Công tác thanh tra, kiểm tra thuế lựa chọn ĐTNT để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra chủ yếu theo cảm tính, còn đặt nặng tiêu chí về thời hiệu truy, chưa thực hiện được phân tích, đánh giá rủi ro. Tỷ lệ các đơn vị được kiểm tra và chất lượng, hiệu quả một cuộc kiểm tra thấp, nhiều sai phạm của các đơn vị chưa được phát hiện hoặc không được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Các biện pháp xử lý vi phạm ít có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, tạo tâm lý coi thường pháp luật thuế ở một số đơn vị.

- Cơ quan thuế chưa phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Tình trạng gian lận, trốn lậu thuế vẫn còn xảy ra và ngày càng nghiêm trọng, tinh vi hơn, mà nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế của hệ thống thuế, sự non kém trong lĩnh vực quản lý và sự phức tạp trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Trong khi đó, công tác kiểm tra, thanh tra cũng còn những mặt yếu kém, hạn chế, chưa thể phát hiện một cách đầy đủ, kịp thời các trường hợp vi phạm. Có những trường hợp khi phát hiện ra thì doanh nghiệp đã không còn tồn tại nữa, các đối tượng chịu trách nhiệm đã cao chạy xa bay.

- Trình độ tin học chưa cao, việc áp dụng công tác quản lý thuế trên máy tính chưa đồng bộ. Công tác quản lý thuế trên máy tính đạt hiệu quả chưa cao, các chương trình quản lý trên máy tính chưa hoàn chỉnh, trình độ kỹ năng về máy tính còn hạn chế.

- Năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ thuế còn hạn chế, trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao, vẫn đường mòn lối cũ, không thích nghi với sự thay đổi, trong khi hoạt động tội phạm hết sức tinh vi. Trong khi đó thái độ xử lý của Chi cục chưa kiên quyết, còn nương nhẹ, do đó công tác quản lý chưa phát huy tối đa năng lực của mỗi cán bộ.

- Công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành không được thường xuyên liên tục, sự phối kết hợp giữa các bộ phận chức năng trong đơn vị chưa chặt chẽ và đồng bộ.

Về phía các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái

Do đặc điểm kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân có quy mô kinh doanh đa số nhỏ và vừa trải rộng trên địa bàn (năm 2014 có 3.307 hộ kinh doanh cá thể/3.862 đơn vị thuộc khu vực kinh tế tư nhân; năm 2015 chỉ tiêu này là 3.671/4.268; năm 2016: 4.323/4.957), thiếu vốn nên hạn chế việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Trình độ về văn hoá, quản lý và công nghệ còn thấp so với khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực đầu tư nước ngoài, chưa đi sâu tìm hiểu luật thuế để thực hiện, còn trong chờ để được phổ biến nên khi áp dụng không tránh khỏi lúng túng dẫn đến thực hiện sai luật và vi phạm.

Đa số các đơn vị chưa có ý thức chấp hành tốt Luật thuế, nhận thức việc đóng thuế có nhiều sai lệch nên cố tình vi phạm, khai man, trốn thuế với nhiều hình thức.

Đội ngũ kế toán tại các đơn vị chưa được đào tạo tốt, việc hạch toán, kế toán vẫn còn chưa đúng quy định, sản xuất, kinh doanh còn mang tính gia đình. Có trường hợp chồng làm chủ doanh nghiệp, vợ vừa làm kế toán vừa làm thủ quỹ, thậm chí chưa được đào tạo qua trường lớp nào, do đó công tác hạch toán, kế toán dễ xảy ra sai sót, gây khó khăn cho công tác quản lý thu thuế.

Chương 4

GIẢI PHÁP NHẰM THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI (Trang 89 -93 )

×