0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Phân tích hệ số Cronbach’s alpha

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG HCM (Trang 49 -53 )

Các biến quan sát có hệ số tƣơng quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và thang đo đƣợc chọn khi hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên. (Nunnally và Burnstein, 1994)

Thang đo phƣơng diện phi học thuật gồm 8 biến quan sát là PHT1 đến PHT8 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.925 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các

Đặc điểm mẫu (n = 178) Số lƣợng Tỷ lệ

(%)

Giới tính

Nam 67 37.6

Nữ 111 62.4

Sinh viên năm

Năm thứ 2 52 29.2

Năm thứ 3 67 37.6

Năm thứ 4 59 33.1

Khối đào tạo

Khối công nghệ (Công nghệ thông tin,

Công nghệ Sinh học,...) 58 32.6

Khối kinh tế (Tài chính ngân hàng, Quản

trị kinh doanh...) 96 53.9

biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.925. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo phƣơng diện học thuật gồm 10 biến quan sát là HT1 đến HT10 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.915 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.915. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo danh tiếng gồm 5 biến quan sát là DT1 đến DT5 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.765 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.765. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo sự tiếp cận gồm 4 biến quan sát là STC1 đến STC4 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.779 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.779. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo chƣơng trình học gồm 5 biến quan sát là CTH1 đến CTH5 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.900 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.900. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Thang đo sự hài lòng gồm 3 biến quan sát là SHL1 đến SHL3 có hệ số Cronbach’s alpha là 0.750 > 0.6 và các hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến đo lƣờng nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Và hệ số Cronbach’s alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn 0.750. Do đó, các biến đo lƣờng nhân tố này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Bảng 4.2: Hệ số Cronbach’s alpha của thang đo các nhân tố

Biến quan sát

Trung bình thang đo nếu loại biến

Phƣơng sai thang đo nếu loại biến

Tƣơng quan biến tổng

Cronbach’s alpha nếu loại biến Thang đo phƣơng diện phi học thuật: Cronbach’s alpha = 0.925

PHT1 26.46 28.125 .877 .905 PHT2 26.42 28.415 .789 .912 PHT3 26.43 29.941 .733 .916 PHT4 26.38 28.576 .804 .911 PHT5 26.28 29.197 .748 .915 PHT6 26.60 31.936 .651 .922 PHT7 26.39 31.811 .643 .923 PHT8 26.46 29.989 .726 .917

Thang đo học thuật: Cronbach’s alpha = 0.915

HT1 35.30 50.111 .679 .907 HT2 35.16 52.713 .650 .908 HT3 35.30 55.489 .522 .915 HT4 35.21 51.739 .712 .905 HT5 35.29 51.948 .691 .906 HT6 35.20 50.671 .733 .903 HT7 35.29 52.251 .658 .908 HT8 35.16 51.885 .746 .903 HT9 35.20 52.174 .711 .905

HT10 35.14 51.251 .767 .902

Thang đo danh tiếng: Cronbach’s alpha = 0.765

DT1 14.26 6.532 .576 .709

DT2 14.27 6.627 .541 .721

DT3 14.35 6.240 .592 .702

DT4 14.38 6.688 .444 .758

DT5 14.28 6.958 .536 .724

Thang đo sự tiếp cận: Cronbach’s alpha = 0.779

STC1 11.10 3.560 .586 .723

STC2 11.19 3.794 .513 .761

STC3 11.06 3.827 .576 .729

STC4 11.10 3.409 .661 .683

Thang đo chƣơng trình học: Cronbach’s alpha = 0.900

CTH1 15.01 5.904 .750 .879

CTH2 15.07 5.831 .705 .889

CTH3 15.04 5.670 .806 .867

CTH4 15.21 5.657 .784 .871

CTH5 15.15 5.734 .721 .886

Thang đo sự hài lòng: Cronbach’s alpha = 0.750

SHL1 7.54 1.843 .530 .721

SHL3 7.41 1.441 .585 .667

Nguồn: kết quả phân tích SPSS của tác giả

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐHQG HCM (Trang 49 -53 )

×