0

Theo Arrow, K. J. (1972) và Spence, A. M (1973), hai nhà nghiên cứu đầu tiên đặt nền tảng cho lý thuyết tín hiệu.

Lý thuyết tín hiệu cho rằng thông tin không cân xứng dẫn đến giá trị đầu tư sẽ thấp hơn nếu đầy dủ thông tin.

Theo Ross (1979) thì các nhà quản lý sẽ truyền đi các dấu hiệu thông tin về quyết định tài chính để các nhà đầu tư xem xét và phản hồi và dấu hiệu này là nền tảng của các chính sách tài chính. Lý thuyết tín hiệu giả định rằng các công ty có kết

quả hoạt động thường sử dụng thông tin tài chính như một công cụ truyền tín hiệu đến thị trường.

Theo Dye, R. (1985) và Verrecchia, R.E., (1983) nghiên cứu về công bố thông tin trên thị trường tài chính nhận ra rằng thông qua các tín hiệu từ việc công bố thông tin các doanh nghiệp có lợi nhuận cao sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh cao hơn những doanh nghiệp khác. Kết quả này phù hợp với kết quả thực nghiệm của Lang, M. H. & Lundholm, R. J. (1993) và Singhvi, S. S. and Desai, H. B., (1971) đó là việc công bố thông tin nhiều nhằm tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư. Nhưng nghiên cứu của McNally, G. M., Eng,L. H. and Hasseldine, C. R. (1982) thì không tìm thấy có mối quan hệ nào giữa mức độ công bố thông tin và lợi nhuận doanh nghiệp. Và nghiên cứu của Skinner, A. M. (1973) thì lại cho rằng mối quan hệ đó là ngược chiều.

Sự bất đối xứng thông tin ở những doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ lớn hơn nên các doanh nghiệp này sẽ công bố thông tin nhiều hơn để giảm sẽ bất đối xứng thông tin, việc công bố thông tin nhiều sẽ là một tín hiệu để các nhà đầu tư quan tâm đến doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 28 -29 )

×